پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، دارایی ها، شورای امنیت، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصا دی کشو ر
این ما ده جزا را بر ای امو ال نا مشر و ع تعیین کر ده است:” در ما ده 2 ضبط کلیه امو الی را که از طر یق
خلا ف قا نون به دست آمد ه با شد به عنو ان جزای ما لی پیش بینی کر ده است.”235
6-4=تا کید قو انین مو ضو عه ایر ان بر رد ما ل و مصا دره(مصو ب 1367)236
قوانین مو ضو عه ایر ان هر یک پبر امو ن مو ضو ع مصا دره قو انینی مصو ب کر ده اند که به آن می پر دازیم. بر اساس ما ده یک قا نون تشد ید مجا زات محتکر ان و گران فرو شان ،و تبصر ه ی ما ده و احد ه قا نون تشدید
مجا زات جا علین اسکنا س و ما ده 8 قا نون بکا رگبری تجهیزات د ریا فت از ما هواره و ما ده 13 قا نون اقدامات تامینی مصو ب 12/2/ 1339و ما ده 4 قا نون تشد ید مجا زات مرتکبین ار تشاء واختلا س و کلاهبرداری مصو ب سال 1367 همه ی آنها، با تو جه به اینکه مو جب تشو یش اذها ن عمومی و یا مخل نظم عمومی و یا آسا یش مرد م می شو ندحکم به ضبط و مصا دره امو ال و جز ای نقد ی و سا یر مجا زاتها را پیش بینی کر ده اند.
7-4= اصل 49 فا نون اسا سی جمهو ری اسلا می ایر ان
اصل 49 قا نونی اسا سی جمهو ری اسلا می ایر ان در بحث مصا دره می گو ید “دولت موظف است ثر وت ها ی نا شی از رباء ، غصب ،رشو ه،اختلا س،سرقت،قمار، سوءاستفاده ازموقوفا ت ،سو ء استفاده از مقا طعه کا ری ها ، و معا ملات دو لتی ، فرو ش زمین ها ی مو ات و مبا حا ت اصلی ،دایرکر دن اما کن فساد و سا یر مو ارد غیر مشر وع را گر فته و به صاحبا ن حق رد کرده و درصورت معلوم نبو د ن او به بیت المال بد هد . این حکم با ید با رسیدگی و تحقیق و ثبو ت شر عی به و سیله دو لت اجرا شو د.”237
8-4= قانون الحاق ایر ان به کنوانسیو ن سا زمان ملل متحد بر ای مبا رزه با قا چا ق مو اد مخد ر و دارو ها ی رو ان گر دان
این قا نون در ما ده 13 خود مصوب کر ده است:” بر اساس ما ده 13 این کنو انسیو ن تطهیرعو اید نا شی از
قا چا ق مو اد مخد ر را جر م دانسته و دو ل عضو را مکلف به رعا یت این مو ضو ع نمو ده است”238

9-4=حکم ما ده 9 قا نون مد نی ایر ان239
با عنا یت به حکم ما ده 9 قا نون مد نی ایران مبنی براینکه مقررات عهودی منعقد ه بین دولت ایران وسا یر
دول به شرط مطابقت با قا نون اسا سی کشور درحکم قا نون می با شد” این ما ده با توجه به انعقا د قرارداد نامه هاو پیما ن نا مه های مشتر ک پو لشو یی و انتقال داد رسی می تو اند به مبا رزه با پو لشو یی کمک نما ید.
10-4=پیشنها د ها ی هشتگانه FATF در مو رد تا مین ما لی ترو ریسم
همانطو ر می دانیم یکی از مقا صد پو لشو یان تا مین منا بع ما لی تر و ریسم وگر وها ی خر ابکا ر می با شد فلذا
FATFدر پیشنها ها ی 1و3 خو د درخصو ص مبا رزه با تا مین ما لی ترو ریسم ابراز می دارد:
1-10-4= تصو یب و اجر ای قطعنا مه های سا زمان ملل240
کشور ها ملزم به تصو یب و اجر ای قطعنا مه های سا زمان ملل می با شند .”هر کشور باید برای تصویب و
اجرای کامل کنوانسیون بین المللی مصوب سال 1999 سازمان ملل در مورد مبارزه باتأمین مالی تروریسم اقدام هایفوری به عمل آورد . کشورها همچنین باید در اولین فرصت ،قطعنامه های سازمان ملل به ویژه قطنامه 137 شورای امنیت سازمان ملل در زمینه پیش گیری و خنثی کردن برنامه های تأمین ما لی اعمال ترویستی را اجرا کنند.
2ـ10ـ 4ـ ضبط ومصادره دارایی ها ی ترویستی 241
هرکشورباید تدابیری برای ضبط فوری وجوه یا دیگردارایی ها ترویست ها تأمین کنندگان مالی تروریسم سازمان های ترویستی مطابق با قطعنامه های سازمان ملل درزمینه پیش گیری وخنثی کردن تأمین مالی ترورسیم واعمال ترویستی اتخاذ کنند.هرکشورباید همچنین یک سلسله مقررات قانون وضع کنند.تا مراجع ذی صلاح باکمک آنها بتواننداموالی را که ازاعمال ترویستی حاصل شده یا در اعمال ترویستی به کارمی روند یا به این گونه اعمال تخصیص می یابند.یا به قصد تأمین مالی ترویسم اعمال ترویستی و یاسازمان های ترویستی اختصاص پیدا می کنند ضبط و مصادره کنند.
11ـ 4ـ قاعده مهّم
تو جه به این قا عد ه خیلی مهّم است.”در صورت کشف شدن مال تحصیل شده ازارتکاب جرم نیز تکلیف داد گاه تنها حکم به ردعین مال به مالک است نه حکم به پرداخت مثل با قیمت آن به وی، بنابراین اگرمال مزبور پس ازکشف به هر دلیل مفقود ویا تلف شود . دادگاه حکم به رد آن و یا پرداخت مثل یا قیمت آن به مال با خته نخواهند داد”242 در پایان این بحث لازم می باشد اهمیّت مصادره ،و انواع مصادره و اجرای مصادره را با هم مروری داشته باشیم.
12ـ 4ـ اهمیّت مصادره
در اهمیت مصادره گفته شده است.”مصادره یکی از روشهای مؤثر جهت مبارزه است چرا که همکاری قضایی
بین کشورها که دریک محدوده بین المللی انجام می پذیرد همکاری همه کشورها لازم وضروری است “243 و مصادره کردن کشور در برابر در خواست کشورتقاضاکننده قدری از توسعه جرم درعرصه جهانی می کاهد ویک اجماع کلی در مبارزه با این پدیده می باشد پس پذیرفتن اصل مصادره برای کشور بسیار مؤثر خواهد بود

13ـ 4ـ انواع مصادره
در خصوص انواع مصادره قوانین کشورها متفاوت است هر کشوری بنا به تشخیص وقانون اساسی وحاکمیت خود به مصادره توجه دارد .امّا مهمترین تقسیم بندی می تو اند :
1-134= مصا دره امو ال خا ص 244
این امو ال مشخص و معین و معلو م است .
2-13-4= مصا دره بهاء245
الزام به پر داخت مبلغی پول بر اسا س ار زیا بی عو اید یا بد ل عو اید است .
14—4= نحو ه اجر ای حکم مصا دره
حکم ها ی صا دره بر ای مصا دره معمو لا” به دو حا لت متصو ر می با شد.:
1-14-4= اجر ای مستقیم حکم مصا دره 246
کشو ری در خو است می کند تو سط کشو ر ی که از او در خو است شد ه است اجر ا می شو د
2-14-4= اجر ای غیر مستقیم حکم مصا دره 247
تعهد کشو ر طر ف در خو است مصا دره مبنی بر تسلیم در خو است به مقا م ها ی صا لح کشو ر خو د به منظور
تحصیل حکم مصا دره.
آنچه از بحث مصا دره امو ال و عو اید نا شی از جر م بر می آید حا کی از آن است که کشو ر ها بر ای تسهیل امر مصا دره امو ال با تصو یب قو انین را ه را بر ای مبا رزه با پو ل شو یی هموار نما یند.
5- همکا ری ها ی پلیسی
همکاری های پلیسی اگربرمبنای وظایف ومأموریت های محوله ودستورالعمل های موجود محقق شود راه مبارزه برای جرم پول شویی در تعقیب دستگیری ،تحویل به مراجع ذی صلاح بسیار مؤثر خواهد بود.فلذاما دربحث همکاری پلیسی تلا ش داریم .تاریخچه پلیس در جهان وایران و مأموریت های آن واعلا میه های بین المللی و پلیسی علمی واشاره به بند های از کنوانسیون سال 1931داشته باشیم .ومباحثی دیگر که درجای خودش آورده می شود.
1ـ 5 =تاریخچه پلیس جناحی در جهان
اگر به گذشته بر گرد یم و تا ریخ پلیس جنا حی را مطا لعه کنیم مشا هده می شود:”اولین کنگره جهانی پلیس
جناحی در سال 1914 د رموناکو(فرانسه ) برگزار شد کارشنا سا ن حقوقی و افسرا ن پلیس از14 کشورجهان تأسیس ایجاد و اداره بین المللی سوابق جناحی وامکان فراهم نمودن شیو ه ها ی استر داد مجرمین را مورد مطا لعه وبر رسی قر ار داد ند.”1 نا م رسمی این پلیس سا زما ن بین المللی پلیس جنا یی است که به نا م اختصا ری اینتر پل می با شد. ” در حا ل حا ضر 181 کشو ر عضو این سا زما ن هستند که مقر آن در شهر لیو ن فر انسه می با شد .”248

2-5= تا ریخچه مختصر ایتنر پل در ایر ان249
اینتر پل تهر ان تا سا ل 1370 به صو رت یک د فتر تحت عنو ان دفتر ار تبا ط پلیس بین الملل در اداره کل تشخیص هو یت شهر با نی سا بق مستقر بو د لیکن بعد ازا دغام نیروها ی انتظا می و تشکیل نیروی انتظا می و احد با توجه به اهمیت و ظا یف محو له به صورت یک ادراه کل تحت تا بعیت معا ونت تحقیقا ت و کشف جرائم وقت ناجا سا زماندهی شد . از مرداد ما ه 1377 با صلا حدید مسئو لین محتر م نا جا سا ختار سا زما ند هی اداره کل گستر ش یا فت….. در حا ل حا ضر اینتر پل تهر ان تنها کا نا ل ار تبا طی مر اجع انتظا می و قضا یی داخل کشوریا خا رج از کشو رمی با شد . اداره کل پلیس بین الملل بمنظو ر اطلا ع رسا نی در با ره عملکرد کلیه ادرات و معا ونت ها ی ناجا درسطح بین المللی و همچنین انتقا ل تجا رب خود به سا یر کشو رها اقد ام به انتشا رنشریه ای به زبا ن انگلیسی با عنو ان (police review) کر ده است . این نشر یه به همکا ران نا جا درخا رج کمک می کند که درک و همچنین تعا مل بهتر ی با نیر و ی انتظا می جمهو ری اسلا می ایر ان داشته باشند.
2- 5= ما مو ریت ها ی محو له اینتر پل250
اینتر پل هفد ه ما مو ریت مهم درانجا م و ظا یف محو له تعریف کرده است که ما دراینجا به هشت ما موریت
مهم اشا ره می کنیم.
1-3-5= انجا م کلیه امو ر پلیسی در سطح دنیا
2-3-5=استر داد مجر مین
3-3-5= مبا رزه با مو اد مخد ر
4-3-5= کشف جعل اسکناس
5-3-5= تعقیب بین المللی
6-3-5= فر اهم سا ختن امکان مسا فر ت افر اد تحقیق در پر وند ه های تحت پیگیرد به کشو ری که متهم یا متهمین به آنجا متو ار ی شد ه اند
7-3-5= ایجا د ار تبا ط و هما هنگی با مر اجع قضا یی کشو رها در رابطه با مجر مین متو ار ی از کشو ری به
کشو ر دیگر
8-3-5= هر امو ری که مو رد مر اجعه مراجع انتظا می داخلی کشورها قرارمی گیر د درصورتی که به خا رج
از کشو ر ارتبا ط یا بد.
3- 5= اعلا میه ها ی بین المللی 251
4- بخشنا مه ها ی بین المللی است که بنا به درخواست اینتر پل کشو رها ی عضو توسط دبیرخا نه کل بر ای تما می اعضاء ار سال می شو د . که به( وانتد ها)252 مشهو ر می با شد .
1-4-5= اعلا م آبی( استعلا م)253
چنا نچه فردی تحت نظر پلیس یک کشور با شد و این کشوربخواهد اطلا عا ت بیشتری راجع به او بد ست آو رد می تو اند از دیگر کشو رهای عضو و دبیر خا نه کل در خو است نما ید.

2-4-5=اعلا ن سبز ( هشدار)254
پلیس کشو ر ها ی عضو از و ضعیت یک فر د مجر م که محکو میت خو د را گذرانده بو سیله صدور اعلا م سبز نو ع ار تکا ب جر م ، شگرد کا ر او و دیگر اطلا عا ت لا زم درخصو ص چنین فردی را به اطلاع همتا یا ن خو د می رسا ند.
3-4-5= اعلان زرد (گمشد گان)255
این اعلا ن در خصو ص افر ادی صا در می شو د که از محل معمو لی خو د گم شد ه و هیچگو نه اثر ی از آنها نیست . لذا اینتر پل ازاین طر یق می تو اند به خا نواده ها ی مفقو د ین کمک شا یا ن تو جه ای کند.
4-4-5= اعلا ن مشکی ( اجساد شنا سا یی نشده)256
پلیس از طر یق اینتر پل به تما م خا نواده ها اعلا ن می کند با مر اجعه به کشو ر و نگاه کر دن به آرشیو ها نسبت به افر ادی را که پیدا نکرده اند اقدام نما یند.
5-4-5= اعلان قر مز ( پیگرد)257
افرادی را که مر تکب جر م می شو ند و بر ای فر ار از اجر ای عدالت به کشور یا کشورها ی دیگر می گر یزند
می توان با صدور اعلان قر مز تحت پیگرد بین المللی قر ار داد.

5-5= همکاری پلیسی در کنو انسیو ن پا لر مو258
کنوانسیون پالرمودرخصوص همکاری پلیسی ازتمام کشورها می خواهدهمکاری های زیر ، داشته با شند.
1-5-5= ما هیت ، مکا ن ، نو ع فعا لیت مجر مانه ،اشخا ص مظنون.
2-5-5= انتقال در آمد ها ی جر م یا امو ال حا صل از ار تکاب این جر ائم.
3-5-5= انتقال امو ال.
6-5=مشکلاتی که کشو رها در همکا ری ها ی پلیسی با آن مو اجه هستند.259
تعقیب و تحقیقات پلیسی در خصو ص تطهیرپو ل در داخل یک کشو ر با مشکلا ت فر اوانی رو بروست از جمله:
1-6-5= تحقیقات چکو نه آغاز شو د
2-6-5=ارگان تعقیب کننده
3-6-5= رد گیر ی چگو نه شرو ع و پا یا ن یابد
7-5=مو اردی از کنو انسیو ن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استرداد مجرمین، محدودیت ها، افغانستان، سند رسمی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق ایران، جرم انگاری، حقوق بشر، مجازات اسلامی