پایان نامه با واژگان کلیدی زنان و دختران، میل جنسی، تعالیم اسلام، انتخاب همسر

دانلود پایان نامه ارشد

قرار گرفته است. بعد از ذکر راه حلهای که نویسندگان این نشریه برای جلوگیری از اتفاقات تلخ نام بردند از شوهر و ریس خانه خواسته میشود در صورت سرپیچی زن اینگونه عمل نمایندکه: «اگر زنی کج خلق و بد سلوک است ابتدا اقدام به طلاق و یا کتک زدن او ننماید بلکه اول او را نصیحت و سپس از نظر بستر از او جدائی کند و بعد از آنکه با زبان آرام متوجه نشود آنگاه آرام مستلزم زخم و کبود شدن ن عضوی نشود او را تنبیه نماید، ولی نه بقصد کشتن و نه با بیل و چماق و یا هر چه جلو آمد زدنی باشد که موجب تادیب و تنبیه او شود نه ظلم و شکنجه او».(شیخ الاسلام، 1344:26)
سپس نویسنده میگوید اگر مشکل با نصیحت و کتک زدن زن حل نشد اسلام به هردو اجازه داده در دادگاه حضور یابند و مشکل را به قاضی ارجاع دهند. در اینجا هیچ نسخه خاصی برای زنی که از دست شوهر سرکش خود به تنگ آمده پیچیده نشده جز اینکه زن میتواند به دادگاه مراجعه کند:«اگر میان زن و مرد اختلافی در گرفت هر دو علی السویه حق دارند بداور و محکمه مراجعه و دادخواهی نمایند».(شیخ الاسلام، 1344: 31)
در پایان نویسنده عاجزانه از همه خوانندگان میخواهد برای رهایی از مشکلات ذکر شده به دامن اسلام بازگردند. به نوعی نویسنده قصد بازنمایی صدر اسلام و نقش اسلام در رهایی زنان از وضعیت اسفباری که حکومت وقت به وجود آورده را دارد:
«اینک جوانان عزیز، دانشجویان گرامی؛ بانوان روشنفکر، شما را به مقدسات عالم سوگند میدهم که علیرغم تبلیغات سوئی که می شود، مزایای دستورات حیات بخش اسلامی را به دقت مطالعه و بررسی کنید و با اسلام قهر نکنید، و باین دین پاینده خدایی روی آورید.»(شیخ الاسلام، 1344: 33)
5-6-1-5- جلوگیری از ازدواج مسلمانان با کفار
نویسندگان مسجد اعظم برای جلوگیری از ورد غربیها به کشور و عدم نفوذ بیگانگان، مسلمانان را ازدواج و پیوند با کفار برحذر داشته و به دلیل اینکه در ازدواج طبق تعالیم اسلامگرایان سنتی زن باید مطیع مرد باشد و پیروی از شوهر از وظایف اولیه زن محسوب میشود ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را بکلی ممنوع کرده است:
«در دین مقدس اسلام به طور کلی از معاشرت و آمیزش مسلمانان با کفار و بیگانگان به هر شکل و عنوانی که باشد جداً غدغن شده و در قران کریم، درباره دوستی و پیوند و آمیزش با آنها نهی های شدید و اکید وارد شده و پیروان خود را سخت از این کار برحذر داشته است.(آشتیانی،1345: 5)
ازدواج و زناشو یی مرد کافر و بیگانه از اسلام را به هرعنوان و هر رنگی که باشد با زن مسلمان حلال ندانسته و ازدواج آنها را باطل شمرده است. و در این حکم الهی علاوه بر اینکه عدم تسلط و نفوذ، و برتری نیافتن کافر بر مسلمان در نظر گرفته شده ، این پیش بینی نیز به عمل امده است که زن مسلمان تحت فرمان و نفوز مرد بیگانه واقع نشده و عقاید و ایما ن و اخلاق خود را طوعاً یا کرهاً از دست ندهند.»(آشتیانی،1345: 6)
همانگونه که در متن آمده ازدواج زن مسلمان با مرد کافر به طور کلی ممنوع شده است و از دلایل آن عدم اطاعت یک فرد مسلمان از غیر مسلمان ذکر شده است. این در حالی است که این ممنوعیت برای مرد مسلمان وجود ندارد و این پیش بینی برای مرد نشده بود. و نویسندگان این نشریه با معضلی همچون مفتون و مجذوب شدن مردان ایرانی نسبت به دختران فرنگی مواجه شدهاند و برای پیشگیری از این مشکل از دولت کمک خواستهاند.
5-6-2 . پیوند زناشوی با خانوادهای دیندار
راه حلی که نویسندگان مسجداعظم برای در امان نگه داشتن مردان و پسران متدین و مسلمان از شر دختران اجتماعی مطرح میکنند تا پیوندی بین آنان صورت نگیرد و این دختران نیز چون لایق زندگی زناشویی را ندارند، از کانون پاک خانواده دور بمانند این است که پسران و خانوادها اصل را اصالت خانوادگی دختر قرار دهند. که در متن اینگونه به این مساله اشاره شده است:
«اما دین مقدس اسلام برای اینکه این مفاسد و بدبختیها، این خسارتها و تیره روزیها از سرچشمه جلوگیری شده باشد در برنامعه وسیع خود برنامه کاملی را برای انتخاب همسر داده: اسلام اصالت خانوادگی را در همسر اهمیت داده و از پیمان زناشویی با خانوادهای بد سرشت نهی نموده است».(آشتیانی،1344: 10)

نویسنده بر آن است که با اصل قرار دادن اصالت خانوادگی دختر و پیوند با خانوادهای دیندار از سرچشمه جلوی بسیار از مفاسد گرفته میشود. و در ادامه متن آمده است:«اسلام قبل از جمال و مال،بسرمایه ایمان و دینداری همسر توجه داشته.»
در این قسسمت نگاه مثبتی دیده میشود و از خانوادها میخواهد به مسائل اعتقادی بیشتر از مسائل ظاهری توجه شود ولی به طور کامل نیز مسائل ظاهری را نفی نمیکند.
5-6-3 . دولت اجازه ندهد مردان به صورت رایگان زن فرنگی بگیرند
نویسندگان مسجد اعظم برای جلوگیری از ورد بیگانگان و غربیها به کشور مخصوصاً زنان فرنگی و برهم خوردن نظم حاکم بر اجتماع و جلوگیری از خطرات متعاقب آن راه حلی که ارائه میدهند این است که؛«رهبران و متصدیان امور اجتماعی باید متوجه باشند که یک راه عمده برای حل مشکل جوانان و دانشجویان و جلب توجه آنها به بازگشت به میهن و کشور خود این است که رایگان و بی قید و شرط ، اجازه ازدواج آنها را با دختران و زنان بیگانه ندهند و حتی الامکان آنان را به سوی زناشویی با دختران ایرانی و مسلمان سوق داده و از هر راهی ممکن است تشویق نمایند».(آشتیانی، 1345 : 7)
نویسنده همچنان که در صفحات قبل آمد با بیعرضه خواندن دختران ایرانی و سست عنصری پسران ایرانی از دولت استمداد میطلبد تا با مطالبه پول از طرفین از پیوند دختران فرنگی با پسران ایرانی جلوگیری کنند.
نویسندگان مسجداعظم از ابتدای مطرح کردن این مساله تا دادن راه حل تماما دچار تناقضند. از سوی دختران را دعوت به خانهنشینی و پخت و پز میکنند. و به شدت آنان را از رفتن به محیط اجتماعی به هر شکلی و اختلاط با نامحرمان برحذر میکنند. سپس با مطرح کردن آمار و ارقام از اقبال زیاد مردان ایرانی نسبت به دختران فرنگی و از بین رفتن آداب و سنن دینی توسط نفوذ این دختران و مجرد ماندن دختران ایرانی و روانه شدن آنان به سمت ادارات و فساد اعلام خطر میکنند. بعد نویسنده با بیعرضه خواندن دختر ایرانی که نتوانسته مردان خارجی را به سمت خود جذب کند و حتی مردان ایرانی را نیز از دست داده از سست عنصری پسر ایرانی گله میکند البته باز اینجا بیشتر دختر را مقصر میداند که نتوانسته پسر را جذب کند. این در حالیست که نویسندگان این نشریه با یادآوری احکام اسلام گوشزد میکنند که به دلیل سلطه داشتن مرد و اینکه بیشک با ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان زن دین و اخلاق و ایمان خود را از دست میدهد ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را ممنوع دانسته است. ولی چون چنین پیشبینی در رابطه با مردان نشده بود و اکنون نمونه بارز آن را به وفور مشاهده میکنند خواهان استمداد دولت هستند.
نویسندگان مسجد اعظم پس از دادن راه حل و دعوت خوانندگان به پیروی از احکام اسلامی چشم انداز مطلوبی از یک زن و زندگی آرمانی و مطلوب را برای خواننده به تصویر میکشند.
5-7 چشم انداز مطلوب چیست
یکی از اهداف اسلامگرایی تغییر مناسبات اجتماعی و خصوصی بین زن و مرد، به ویژه شیوه زیست و زندگی زنان و راه بردن آنان مناسب با شیوه اخلاقی اسلامگرایان بود. به کمک کدهای جدول شماره سه ستون ج ترسیمی که نویسندگان مسجد اعظم از زندگی و زن آرمانی و مورد قبول دارند نمایش داده شده است. وضعیت مطلوب وقتی رخ میدهد که دختر به وسیله پدر به خانه شوهر فرستاده شود، و زن مطیع و فرمانبردار شوهر و در محیط خصوصی خانه تحت تملک شوهر باشد.
5-7-1 . زن در خانه کنار شوهرش باشد
برای معرفی زن نمونه برای دیگر زنان و دختران معرفی یک الگو میتواند در صحت گفته بسیار موثر باشد. اسلامگرایان همیشه از الگوهای تاریخی صدر اسلام برای معرفی زن کامل و نمونه استفاده میکردند. ولی در متن زیر از یک زن که در دل دنیای مدرن زیسته است الگوبرداری میشود تا زنان بتوانند حس همزاد پنداری بیشتری داشته باشند. نویسنده یکی از معضلات و مسائل را شهرت طلبی زنان و دختران که میتوانست یک حس ویران کننده برای اخلاق جامعه و خانواده باشد را در صفحات پیش تشریح کرده بود و اکنون بر آن است تا این حس را که قدرت و مناسبات اجتماعی، اختلاط زن و مرد و در خطر افتادن محیط خصوصی مردان را به دنبال دارد و همچنین برخلاف اخلاق اسلامگرایی است را با تشویق زنان و یادآوری مسولیت اصلی یک زن (خانهداری، فرزندآوری و شوهرداری) و با کمک الگوبرداری از یک زن که در دنیای مدرن زندگی میکند سرکوب کند.
«مدیر یک کمپانی حاضر شدکه ان شب با او قراردادی برای شرکت در یک فیلم ببندد و دختر پاسخ می دهد: زندگی در کنار همسر و خانه اش را بر همه چیز ترجیح می دهد و هیچوقت حاضر نیست بخاطر شهرت سعادت خانوادگیش را بر هم بزند. بانو الیزابت تامس بزرگترین نویسنده امور اجتماعی زنان آمریکا درباره جواب آن دختر ایرانی نوشت: ایکاش دختران آمریکایی از این دختر ایرانی پند می گرفتند و زندگی در خانه و سعادت خانوادگی را به شهرت و هوا و هوس ترجیح می دادند».(آشتیانی، 1345: 2)

نکته جالب توجه متن این است به زعم اینکه نویسنده مسجداعظم زنان را موجوداتی احساساتی و فاقد درک درست و ناتوان و ضعیف میداند برای صحت گفتههای خود با احترام زیاد از یک زن نویسنده غربی که فعال امور اجتماعی زنان در امریکا است کمک میگیرد. در حالی که به کرار در این نشریه زنان فعال در امور زنان و اطلاعات بانوان معلوم الحال خطاب شدهاند با افتخار و تحسین از زنی نام برده میشود که فعال امور زنان است. اگر زنان موجوداتی احساساتی هستند پس چه چیزی باعث میشود تا بتوان سخنان آنان را به عنوان معیار پذیرفت و باور کرد نویسنده با گزینش یکطرفه فقط قصد دارد تا آرای خود را محکمتر کند. چرا فقط نوشته های زن ستیز زنان غربی درست است و آرای برای صحت حرف نویسنده؟!
با روایت این داستان نویسنده زنی را نمونه و الگو برای همه زنان معرفی میکند که حاضر نیست در یک مکان عمومی با مردان دیگر به فعالیت هنری و اجتماعی بپردازد. این زن نمونه، همسر و خانه را بر هر چیز ترجیح میدهد و با ورد به فعالیت هنری و اجتماعی و ترک خانه سعادت خانوادگیش را به زعم نویسنده به خطر نمی اندازد.
حضور در اجتماع برای زن یعنی شهرت و هوا و هوس، یعنی از بین رفتن سعادت خانوادگی؛ اگر زنان محیط خانه را ترک کنند همکاری و اختلاط زنان و مردان در کنار هم و حضور زن و مرد در کنار یکدیگر با خطر بیدار شدن هوا و هوس و شهوت همراه خواهد بود خطری جدی برای خانواده و اجتماع و محیط خصوصی مردان.
اعتقاد به تفکیک جنسیتی برای کنترل میل جنسی است. به نوعی در نظر نویسندگان این نشریه انسان موجودی شهوانی است. کنترل این میل و در امان ماندن مردان از گناه و آلوده نشدن دامن زنان و دخترانشان و حفظ ناموس مردان یک ضرورت برای حفظ اجتماع از فساد و فحشا و ناهنجاری محسوب میشود. البته به دلیل اعتقاد به ازدیاد میل جنسی در مردان و حتی غیرقابل کنترل بودن آن، مردها در فقه و قانون کشور مسلمان ایران اجازه و اختیار دارند تا چهار زن عقدی و بینهایت زن صیغهای داشته باشند. پس این کنترلها بیشتر برای زنان است تا مردان. چرا که زنان فقط میتوانند با یک مرد از نظر شرعی و قانونی رابطه جنسی داشته باشند. نویسنده میافزاید:
«چقدر خوب بود که این گفتار بر زبان همه ی دختران ایرانی آن هم نسبت به جوانان ایرانی و همسران با ایمان و پاک سرشت خودشان جاری می شد که زندگی با جوانان مسلمان ایرانی و تشکیل خانواده و دلبستگی به تربیت فرزندان را بر هر شهرت و هر پست و هر مقام ترجیح داده و هوس شرکت در امور اجتماعی و بدست آوردن مقامات و پستهای دولتی و همگامی و همعنانی بی قید و شرط با مردان را که صد در صد بزیان آنان می باشد در سر نپرورانده و آلوده به هواهای نفسانی و شهوات شیطانی نمی شدند. و در نتیجه شخصیت و ارزش خود، عفت و پاکدامنی خود، مقام مقدس کدبانویی و مادری خود را از خطرات و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عرصه عمومی، جهان بینی، زن در عرصه عمومی، جامعه اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، جامعه اسلامی، زنان و دختران، مدرنیزاسیون