پایان نامه با واژگان کلیدی زنان شاغل، حکومت اسلامی، حق مالکیت، خارج از خانه

دانلود پایان نامه ارشد

قسمت مربوطه برد. اما حالا شرایط کار در کارخانه« جنرال موتور ایالت اهایو» یا به عبارت بهتر همان جائی که قریب2500زن در حال زجر کشیدن هستند تغییر یافته است.»(بی نام، 1353: 33)

در مقابل حقوق ناعادلانهای که زنان آمریکا دست و پا شکسته به دست آورده و بیشتر مایه عذاب آنها شده است نویسندگان این نشریه از حقوقی که اسلام 1400سال قبل به زنان داد سخن میگویند.
متون سال 42 به بعد اینگونه نمایش میدهد که نویسندگان این نشریه به دنبال آنند تصویر روشن و امیدبخشی از دوران صدر اسلام و حکومت اسلامی نشان دهند. در این متون اثری از دوران سیاه و اختناق قبل از اسلام نیز حتی به ندرت دیده میشود و بیشتر ترجیح نویسندگان به دادن تصویر پر از امید و آرامش از دوران حکومت اسلامی به خوانندگان مخصوصاً خوانندگان زن است. نویسنده در ترسیم این دوره میگوید:
«آئین مقدس اسلام، در چهارده قرن پیش؛ استقلال اقتصادی؛ حق مالکیت و هر نوع تصرف در اموال شخصی را به زنان؛ اعطاء کرد. زن از نظر اسلام حق دارد مالی را که به او از هر راه شرعی ازقبیل تجارت، کسب، ارث، هبه و نظایر اینها رسیده؛ بدون اجازه شوهر و یا هر فرد دیگری، در آن تصرف کرده و هر نوع تجارت و معاملهای را با آن انجام دهد. زن از نظر اسلام استقلال اقتصادی دارد؛ و میتواند با همان شرائطی که برای مردان لازم است؛ در دارائی و ثروت خود هرگونه تصرفی را که میخواهد بنماید، اموال خود را بفروشد، ببخشد، صلح و هبه کند، قرض و رهن بدهد، وقف کند، تجارت نماید.».( قربانی، 1343: 41)
متن زن را صاحب حق میداند. منتها بر حق اقتصادی و حق مالکیت تکیه دارد. همچنین تأکید متن بر روی تساوی این حق(حق اقتصادی و مالکیت) زن با مردان است. اینکه هیچ برتری در این حق مرد بر زن ندارد.
نویسندگان مکتب اسلام از آنجایی که زن را صاحب حق شناختند مسئولیت وی را نیز بیشتر دانسته و سطح توقع از زن را بالا میبرند. برای مهمتر شدن مسئولیت زنان در جامعه به محدود بودن دایره مسئولیت زن در گذشته اشاره میشود. زن در گذشته مسئول حفظ خانواده کوچک و پرورش فرزندان بود. گرچه مسئولیتی که داشته برای حفظ خانواده مهم تلقی میشد اما برای مادر شدن به درستی به او تعلیم داده نشده بود و به همین دلیل آنطور که باید به این مسئولیت مهم به خوبی پرداخته نشده. نویسنده مکتب اسلام دایره مسئولیت مادر و زن را در گذشته محدودتر از دوره خود معرفی میکند:
«در گذشته زنان فقط به کار مادری و خانهداری اشتغال داشتند و تازه این وظیفه را هم غالباً براثر نداشتن تعلیم و تربیت صحیح، بخوبی انجام نمیدادند ولی در هر حال مسئولیتی بود که در عین حال با اینکه خطیر و باعظمت بود دایرهی آن از امروز کوچکتر و محدودتر بود».(بهشتی، 1348: 45)
6-2 . چه اتفاقی افتاد
نویسندگان مکتب اسلام به بازگو کردن اتفاقاتی که درامریکا برای زنان افتاده و همچنین اتفاقات رخ داده در ایران پرداختهاند. بیشترین تاکید در این قسمت مربوط به مادران شاغل است. زن را عروسک و موجودی بیاراده پنداشتن و به وجود آمدن یک محیط فاسد اجتماعی، شاغل شدن مادران و همچنین تساوی حقوق زن و مرد در آمریکا اتفاقات تلخیست که نویسندگان این نشریه به شرح آن پرداختهاند. در ایران نیز اتفاقات مشابهای افتاده یا در حال رخ دادن است. نویسندگان این نشریه به حضور زنان در اجتماع حتی افتخار نیز میکنند و تبریک و تهنیتها برای او میفرستند اما به حضور هر زنی مشروعیت حضور در جامعه را نمیدهند. از جمله زن بیحجاب. آنان چنین زنانی را غربزده و مسخ شده و گرفتار در دام تهاجم فرهنگی غرب میدانند در مقابل زنان و دختران چادری را زنانی موفق در اجتماع معرفی میکنند یک دختر چادری سمبل زن موفق میشود که با شجاعت به تحصیل علم میپردازد تا مادری موفق شود نه یک زن شاغل. نویسندگان مکتب اسلام(2) برای زن فقط مسئولیت خانهداری و تولید فرزند قائل نیستند بلکه معتقدند مسئولیت زن گسترده شده و بیشتر باید نقش پرورش فرزندان صالح و سالم را به عهده بگیرد. به نوعی او را مربی نسل بعدی میدانند. به همین سبب با شاغل شدن مادران موافق نبوده و بیشتر خواستار تربیت زنان باسواد و اجتماعی هستند تا مادرانی موفق، برای پرورش فرزندانی موفق، تربیت شوند. مجموعه اتفاقات رخ داده به دوقسمت اتفاقات ایران و آمریکا تقسیم شده است که شرح کامل آن را در ادامه میخوانید.
6-2-1 . اتفاقات رخ داده در امریکا
نویسندگان مکتب اسلام حضور زنان در جامعه غربی و کشورهای صنعتی را موفق نمیدانند. زیرا بر آنند زن بیشتر وسیله اشباع غرایز جنسی مردان شده است و حضور او در محیط کار و اجتماع به افزایش فاسد شدن جامعه و ضربههای اقتصادی و اجتماعی انجامیده است. همچنین زنان در امریکا موفق به تصویب قانون تساوی مردان و زنان شدهاند. اما این قانون برای اکثریت زنان باعث به وجود آمدن وضع ناعادلانهای شد. زنان حقوق قبلی خود را در کارخانهها از دست دادند، زیرا مثل مردان با آنان برخورد میشود. البته نویسنده هیچ اشارهای به حقوقی که زنان به دست آوردهاند نداشته است تا خواننده خود به قضاوت بپردازد. مساله دیگری که رخ داده افزایش مادران شاغل است که به زعم متخصصین و روانشناسان موجب بوجود آمدن جوانان مجرم و جانی خواهد شد که مادران آنان به دلیل شاغل بودن وقت تربیت آنان را نداشتند. و اینکه حضور مادران در محیط کار موجب افت آن مجموعه شده است. زیرا زنان نمیتوانند هم به مادری و هم به کار بیرون بپردازند. شرح این عوامل در زیر آمده است.
6-2-1-1- . در ممالک صنعتی زن وسیله هوسرانی شده است
نویسندگان مکتب اسلام برآنند که حضور زن در جامعه باید در مسیر درست و صحیح قرار بگیرد تا زنان استعدادهای نهفته خود را آشکار کنند. اما اتفاقی که افتاده این است که زن وسیلهای برای اشباع غریزه جنسی مردان شده است و همچون عروسک و موجود بیارادهای در دست مردان هوسران قرار گرفته است و همین امر موجب آلوده شدن اجتماع و محیط کار شده و پیامد آن زیانهای اقتصادی و اجتماعی است. حضور زن به صورت مخرب و زیان آور اتفاق غیرقابل جبرانی است که در اکثر کشورها بخصوص در کشورهای صنعتی و متمدن رخ داده است.

«در عصر حاضر در اکثر ممالک جهان به خصوص در ممالک به اصطلاح متمدن و صنعتی، شخصیت زن به طور محسوسی پایین آمده و به منزلهی عروسکی بی اراده در دست مردان سبکسر و هوسران واقع گردیده است.زنان به جای اینکه به نحو موثری در اجتماع نفوذ کرده، استعدادهای نهفته در ذات خود را آشکار سازند تبدیل به یک وسیلهی اشباع غیر مشروع غرایز جنسی گردیدهاند محیط کار و فعالیت اجتماع نیز تبدیل به یک محیط آلوده شده، بدینوسیله زیانهای اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی غیرقابل جبرانی به بار آورده است.(حقانی زنجانی، 1351: 72)
متن حضور زن را در اجتماع منع نکرده است بلکه به دنبال آن است تا زن به هر صورتی وارد اجتماع نشود که به فساد بیانجامد.
6-2-1-2- تصویب قانون تساوی زن و مرد در آمریکا
نویسندگان مکتب اسلام وضعیت زنان در امریکا را به دلیل تصویب قانون تساوی بین زن و مرد بغرنج دانسته و تصویر سیاه و ناعادلانهای از این اتفاق به خواننده میدهند. زنان شاغل در کارخانه به دلیل تصویب این قانون از حقوق و احترامی که مردان برای آنها قائل بودند محروم شده و مجبورند مثل یک مرد در کارخانهها کار کنند و دستگاههای سنگین را حمل کرده و ساعت استراحتشان محدود شده، آنان حتی از قوانینی که دولت برای بیمه زنان بیوه قرار داده بود محروم شدند و راه فراری برای وضعیتی که یک عده محدودی از زنان برای آنان به وجود آوردهاند ندارند.
«امسال قرار است بیست و هفتمین ماده اصلاحی قانون اساسی کشور آمریکا تصویب شود و به موجب آن کلیه برتریهای ناشی از جنسیت، غیر قانونی اعلام گردد. ماده اصلاحی مذکور مثل یک قانون مالی از کنگره گذشته است و حالا باید مورد تایید اکثریت ایالات واقع شود. از 52ایالت تا کنون 22ایالت آن را تایید کردهاند و بقیه مشغول بررسی هستند.
این قانون تاثیر به سزائی بر روی جامعه آمریکا خواهد گذاشت. زیرا تمام قوانینی که در حال حاضر حاکم بر روابط بین زنان و مردان کشور آمریکا است توسط دیوان عالی کشور لغو خواهد شد.(بی نام، 1353: 34)
خانم مک دانیل دردستهایش احساس سوزش میکند. خانم استون دچار تشویش و اضطراب گردیده است، زنان بیوه ایالت فلوریدا جریمه نقدی شدهاند، و سایرین هم هر یک به سهم خود طعم آزادی را خواهند چشید!
برای بسیار این سوال پیش آمده آیا خانها بیش از آن چیزی که کسب کردهاند از دست ندادهاند؟!».(بی نام، 1353: 34)
متن پس از بیان اتفاقات تلخی که قانون تساوی زن و مرد برای زنان امریکا به بار آورده است از خواننده سوال میکند این قانون چه تاثیری بر زندگی زن امریکایی داشته است؟ آیا این تساوی به جای دادن حق موجب گرفتن حق زنان نشده است و مشکلات آنان را بیشتر نکرده.
این متن یادآور همان فرمول عدالت به جای تساوی بین زن و مرد است که در نشریه مکتب تشیع به آن اشاره شد. نویسنده با به تصویر کشیدن مکانی که زنان و مردان حقوق تساوی دارند. برای زنان ایرانی که خواستار تساوی با مردان در حقوق خود هستند برآوردن این خواسته را با صحنه بالا که ذکر شد بازنمایی میکند. البته بدون نشان دادن حقوقی که زنان بدست آوردهاند.
6-2-1-3- افزایش مادران شاغل در آمریکا
نویسندگان مکتب اسلام از افزایش زنان شاغل در آمریکا خبر میدهند و این افزایش زنان شاغل را برابر با پیدایش جرم و جنایت در جوانانی میدانند که به دلیل عدم حضور مستمر مادران خود در خانه از تربیت درستی برخوردار نشدهاند. بنابراین فرزندان این زنان پتانسیل هر نوع جنایتی را دارند.
«امروزه تعداد مادرانی که در آمریکا در خارج از خانه کار میکنند نسبت به چند سال قبل 50درصد افزایش داشته است و این امرسبب اضطراب و نگرانی دانشمندان علوم تربیتی شده است. زیرا آنان معتقدند چنین افزایش خطرناکی مسلماً موجب پیدایش جوانانی میشود که به علت محروم بودن از محبت و تربیت خاص خانوادگی، آمادگی ارتکاب هر نوع جرم و جنایتی هستند.».(37)
6-2-1-4- زنان آمریکا از عهدهی کار خانه و بیرون بر نمیآیند
اتفاق دیگری که پس از اشتغال زنان به کار بیرون از خانه در امریکا رخ داده است و نویسندگان مکتب اسلام از آن خبر میدهند این است که زنان آمریکایی از عهدهی کار در خانه و کارخانه با هم برنمیآیند. و این زنان افرادی دارای مشکل روانی خطاب میشوند. زیرا خود را در وضعیتی قرار دادهاند که از عهدهی هیچکدام از کارهای خود به خوبی بر نمیآیند.
«دکتر رال جینر که اخیراً از طرف انجمن ملی نیروهای انسانی مامور بازدید از کارخانههایی شد که زنان در آنجا مشغول به کارند در گزارش خود چنین نوشت: زنانی که با داشتن طفل در کارخانه به کار مشغولند غالباً دچار ناراحتی روانی هستند آنها که خود را درمقابل دو وظیفه مهم تنها میبینند خود متوجه هستند که از عهده انجام این وظایف یعنی تربیت اطفال و رسیدگی کامل بکارهای خارج از خانه بر نمیآیند.».(حکیمی، 1345: 38)

6-2-2 . اتفاقات رخ داده در ایران
نویسندگان مکتب اسلام اتفاقاتی که در طی سالهای 1342تا1356در رابطه با زنان در ایران رخ داده را در قالب و موضوعات مهم مطرح کردهاند. از جمله مساله حجاب زنان، شاغل شدن زنان، انتشار مجلات بانوان، خواستار تغییر قوانین مدنی و تساوی حقوق زن و مرد شدن، مسخ فرهنگی زنان و تمایل زنان به غربزدگی که در تمامی ابعاد زندگی آنان دیده میشود. اکثر این مسائل به دور دال مرکزی اجتماعی شدن زنان میچرخد. اتفاقات یاد شده به صورت فهرست ارائه و شرح داده شده است.
6-2-2-1- انتشار مجلات زرد به نام بانوان
نویسندگان این نشریه به انتقاد از مجلاتی میپردازند که به نام زنان چاپ میشود. این مجلات به دو دسته تقسیم میشوند. قسمت اول و سویه اصلی خشم و انتقاد بر روی مجله زن امروز است که به انتقاد از قوانین مدنی (که از فقه گرفته شده )در رابطه با زنان پرداخته و خواستار تغییر قوانین مدنی بودند. نویسندگان نشریه اظهار میکنند:
«تندرویها و مطالب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، جامعه اسلامی، زنان و دختران، مدرنیزاسیون Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی زنان و دختران، اشتغال زنان، بازار کار، آموزش و پرورش