پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون خطی، متغیر مستقل، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

، 1991؛ پاراسورامان 169 ، 1989). بنابراین با پذیرفتن اصل پیشگیری به عنوان یک روش موثر، می توان این اصل را مطرح کرد که علت یابی تمایل به ترک شغل کارکنان می تواند در حذف عوامل زمینه ساز، کارآمد باشد. 

1-4-2 دلایل ترک سازمان
مطابقت نداشتن شغل و محل کار با انتظارات فرد
عدم تناسب شغل و شاغل
فقدان مهارت مربی گری و بازخوردهی در سرپرست
فرصت های ناچیز رشد و پیشرفت
احساس بی ارزش بودن و گمان ماندن
عدم توازن زندگی و فشار کار ناشی از کار زیاد
بی اعتمادی نسبت به رهبران ارشد سازمان (لیگ برانهام ،2005، 224) 170
بیکر 171 (1960) تعهدسازمانی را به عنوان تمایل به انجام فعالیت‌های مستمر براساس تشخیص و درک فرد از هزینه‌های مربوط به ترک سازمان تعریف کرده است بر این اساس هر قدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه‌های زیادی متوجه او خواهد شد. تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد به آن در وی بیشتر خواهد شد وی معتقد است این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوخته‌ها و سرمایه‌هایی است که احتمالاً با ترک سازمان از بین خواهد رفت . تعریف فوق وقتی برای بیان تعهد به سازمان به کار می‌رود که فعالیت‌های مستمر فقط به عضویت در سازمان اشاره داشته باشد. (حضوری، 1384،ص22) 172 .

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
پايه هر عملي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر عملي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي رود. از اصطلاح “روش تحقيق” معاني خاص و متمايزي در متون علمي استنباط مي شود، که به آن اشاره مي شود. اين استنباط گاه داراي همپوشاني و وابستگي هايي هستند و در مواردي هم “روش تحقيق” و “نوع تحقيق” مترادف منظور شده اند (خاکي ، 1384 ، 201)1.
مراحل آزمون ها و روش هاي دستيابي به پاسخ هاي سوالات تحقيق در اين فصل معرفي مي شوند.

۳-۲ روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی بوده و دارای ماهیت کاربردی می باشد .
توصیفی به دلیل آنکه در این پژوهش به توصیف ارتباط موجود بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و همبستگی از این جهت که به بررسی میزان وابستگی متغیرهای مستقل به متغیر وابسته پرداخته شده است .
تحقیقات همبستگی ، شامل کلیة تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف کشف یا تعیین شود . هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است یکی از روش های همبستگی ، روش آنالیز رگرسیون است که به محققان کمک می کند تا میزان همبستگی بین دو متغیر را اندازه گیری و محاسبه کنند ( دلاور ، ۱۳۸۴ ،۲۱۹ )2 .
از آنجا که در این پژوهش در صدد بررسی وجود ارتباط معنی دار میان متغیر ها بوده ایم ، لذا از روش آنالیز رگرسیون استفاده شده است .

3-3 مدل تحلیلی تحقیق
نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق

منبع: (برگرفته از مدل اسلاتن ، 2008، 376) 173

4-3 جامعه آماری
مشخص کردن جامعۀ آماری یکی از ضروریات و اصول هر پژوهش به شمار می آید. محدوده و فضای مطلوب ما جامعه های آماری را معین و مشخص می کند؛ بنابراین تعریف جامعۀ آماری عبارتست از: «تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند». صفت مشخصه، صفتی است که بین همۀ عناصر جامعۀ آماری مشترک و متمایز کنندۀ جامعه آماری از سایر جوامع باشد.
گاهی بعلت وسعت زیاد جامعه، بررسی جامعه امکان پذیر نمی باشد اما به هرحال بررسی تمام عناصر جامعه اطلاعات کامل و دقیقتری به دست می دهد
جامعه آماري شامل364 نفر کارکنان اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی می باشد.

5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه
نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه اماری باشند(خاکی،1382، 158) 174 .
در حقیقت نمونه گیری، انتخاب بخشی از جامعه بعنوان نماینده آن جامعه است و از آنجایی که بررسی تمامی اعضا جامعه زمان زیادی نیاز داشته و از نظر هزینه مقرون به صرفه نمی باشد، به ناچار باید اقدام به نمونه گیری نمود (مقیمی، 1377، 36) 175 .
جهت نمونه گیری می توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری در مدل یابی ساختاری استفاده نمود. در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد نمونه به متغیرهای مستقل نباید از 5 کمتر باشد، درغیر اینصورت نتایج حاصل از معادلۀ رگرسیون چندان تعمیم پذیر نخواهد بود. نسبت محافظه کارانه تر 10 مشاهده به ازای هر متغیر مستقل پیشنهاد شده است (میلر و کانس، 1973، 10)176 .
از دیدگاه جیمز استیونس حتی در نظر گر فتن 15 مشاهده به ازای هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد، یک قاعده سرانگشتی خوب بشمار می آید (غفاری آشتیانی، 1387، 93) 177 .
در این تحقیق حجم نمونه براساس فرمول زیر محاسبه شده است:

چون تعداد سؤالات پرسشنامه 24 است. حداقل نمونه باید بین دو مقدار120 و 360 باشد و با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور و مقاله کلیدی 150 نمونه انتخاب شد.
از تمام پرسشنامه ها 139 پرسشنامه برگشت داده شد و تجزیه و تحلیل های فصل چهارم بر اساس 139 نمونه از جامعه آماری انجام شده است.

6-3روش گرد آوری داده ها
اطلاعات و داده های این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است . از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات به منظور تدوین ادبیات پژوهش و تنظیم فصل دوم استفاده شده است و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده و محقق با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در عرصه و میدان تحقق به جمع آوری داده ها اقدام نموده است .

7-3 ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن
هر پديدهاي از نظر كمي و كيفي ويژگيهايي دارد كه آگاهي در مورد اين ويژگيها به ماهيت و نحوه دستيابي به آنها وابسته است؛ اين پديدهها به عنوان متغير در طول زمان دچارتحول و دگرگوني ميگردند. هدف از هر تحقيق اعم از توصيفي يا تبييني دستيابي به اطلاعات در مورد اين تغييرات است .
يافتن پاسخ و راه حل براي مسأله انتخاب شده در هر تحقيق مستلزم دست يافتن به دادههايي است كه از طريق آنها بتوان فرضيههايي را كه به عنوان پاسخهاي احتمالي و موقتي براي حل مسأله تحقيق مطرح
شدهاند را آزمون كرد (خاكي، ۱۳۸۶، ۱۵۹) 178 .
در این پژوهش نیز به اقتضای ماهیت ، عمده ترین ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه استاندارد بوده است ، پرسشنامه مورد استفاده شامل 24 سؤال می باشد که از مقاله کلیدی اقتباس شده(لابات مدین ، 2007، 202) 179 و نحوه امتیاز دهی با استفاده از مقیاس پنج گانه لیکرت شامل: خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط، کم ، خیلی کم تنظیم گردیده و براساس موضوع فرضیات تحقیق طراحی شده است و گزینه های ( الف ) تا ( ه ) مندرج در هر پرسش به ترتیب 5 تا 1 امتیاز را داشته است .

8-3 ویژگی های فنی ابزار تحقیق
1-8-3 روایی ابزار تحقیق
روایی به معنای صحیح و درست بودن است ، مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد ، اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نا مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد . اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد ( خاکی ،۱۳۸۲ ، ۲۸۸ ) 180 .

از انجا که پرسشنامه مذکور استخراج شده از مقاله کلیدی بوده و سؤالات پرسشنامه براساس مدل تحلیلی پژوهش و ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور اصلاحات مورد نظر در ان اعمال گردیده ، لذا روایی آن به لحاظ محتوایی حاصل شده است.

2-8-3 پایایی ابزار تحقیق
«پایایی بدین معنا است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط یکسان و مشابه دوباره اندازه بگیریم نتایج حاصله تا چه حد مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است ، و بطور ساده تر یعنی ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد.» ( خاکی ،۱۳۸۲ ، 297 )1.
برای سنجش پایایی ابزار تحقیق ، معروفترین ابزاری که مورد استفاده اکثر پژوهشگران قرار میگیرد
میزان آلفای کرونباخ مربوط به پرسش های های موجود در پرسشنامه و یک آلفای کلی برای ابزار گردآوری است،که این معیار توسط نرم افزار به راحتی قابل محاسبه می باشد.برای محاسبه آلفای کرونباخ از فرمول زیر استفاده می شود:

: ضریب پایایی پرسشنامه
: تعداد سؤالات پرسشنامه
: واریانس پاسخهای داده شده به سؤال iام
: واریانس کل پاسخهای پرسشنامه
برای بررسی پایایی ، محقق تعدادی (تعداد پرسشنامه هایی که توزیع کرده اید)پرسشنامه را توزیع و
پس از جمع آوری (139 پرسشنامه ) ، اقدام به محاسبة ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار
SPSS برای پرسشنامة مورد نظر نمود که نتایج به تفکیک هر یک از متغیر ها به شرح جدول ۱ـ۳
حاصل گردید .

جدول 1-3 پایایی ابزار اندازه گیری
نام متغیّر
تعداد پرسش ها
مقدار آلفا ( α )
آموزش
3
0.769
تعهد عاطفی
4
0.855
تعهد مستمر
4
0.799
تعهد اخلاقی
4
0.726
تعهد سازمانی
3
0799
قصد ترک سازمان
3
0.703

میزان پایایی آزمون جهت مجموعه سؤالات پرسشنامه برابر 79 درصد محاسبه شد که با توجه به میزان نوسانات آلفای کرونباخ که بین صفر تا یک بوده و عدد بیشتر از ۷۰ درصد بیانگر سطح مطلوبی از پایایی می باشد ، می توان گفت که سؤالات پرسشنامه به میزان قابل قبولی توانسته موضوع
مورد بحث را اندازه گیری کند . لذا تحقیق از پایایی خوب و قابل قبولی برخوردار بوده است .

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
به دلیل انتخاب روش توصیفی کاربردی و به سبب شرایط این تحقیق از آزمون های آنالیز رگرسیون برای پاسخگویی به فرضیه های این تحقیق استفاده خواهد شد که ذیلا به طور مختصر روش شرح داده می شود.
1-9-3 رگرسیون
کاربرد يک متغير براى عمل پيش‌بينى درخصوص متغير ديگر را رگرسيون مى‌گويند. رگرسيون با کاربرد يک متغير دانسته و مشخص، مقادير متغير غيرمشخص ديگرى را پيش‌بينى مى‌کند؛ (تاجداري، 1378، ص ۳۰۳)1 مانند تشخيص ميزان تغيير درآمد بر اثر تغيير تحصيلات يا ميزان تغيير توليد کارخانه با ميزان تغيير در ضايعات توليد. ميزان تغيير يک متغير بر اثر متغير ديگر را ضريب رگرسيون نيز مى‌گويند که عبارت است از ميزان تغييرى که در متغير وابسته بر اثر يک واحد تغيير در متغير مستقل بروز مى‌کند (درآمدى بر تحقيق پيمايشى و تحليل داده‌ها؛ ص ۲۱۴(2.
در صورتي که در مدل رگرسيوني فقط يک متغير مستقل وجود داشته باشد، مدل را مدل رگرسيوني خطي ساده مي نامند که معادله آن به شکل زیر می باشد :
y = ax + b + є
  معادله بالا يک مدل رگرسيون خطي ناميده مي شود . معمولاً به x متغير مستقل (رگرسيوني(  و به y  متغير وابسته (پاسخ) گفته ميشود . که є خطاي تصادفي است که براي کامل شدن مدل و نشان دادن اين که خطا نيز تا حدي وجود دارد در نظر گرفته مي شود.
مدل رگرسیون خطی با بیش از یک متغیر مستقل یک مدل رگرسیون چند گانه می باشد که در مواردی که متغیر تابع تحت تاثیر چند متغیر دیگر قرار می گیرد ضرایب رگرسیون و همبستگی ساده دیگر از اعتبار چندانی برخوردار نیستند.

استفاده از نماد ماتریس در مدل های رگرسیون چند گانه موجب سهولت کار می شود،و اجازه می
دهد که مدل ،داده ها و نتایج به روش کوتا ه تری نشان داده شوند.
ضرایب رگرسیون در مدل های چند گانه از روش زیر محاسبه می شوند:

از رگرسیون خطی جهت پاسخگویی به فرضیه های مطرح شده در تحقیق می پردازیم اما قبل از استفاده از رگرسیون خطی می بایست شرایطی محقق شود که در ادامه به این شرایط وآزمون هایی که این مفروضات را مورد ارزیابی قرار می دهد اشاره می کنیم.

2-9-3 شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی
1- میانگین خطا ها صفر باشد.
2- واریانس خطاها صفر باشد.
برای بررسی دو شرط مذکور از هیستوگرام و نمودار p-p باقی مانده استفاده می گردد. شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعهد مستمر، تعهد سازمانی، تمایل به ترک شغل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعهد سازمانی، متغیر مستقل، رگرسیون خطی