پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، پرسش نامه، چند متغیره، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

یک طرح مناسب پژوهش، پاسخ سؤالات خود را به نحوی که از دقت و صحت قابل قبولی برخوردار باشد به دست آورد. یک طراحی مناسب شامل تعیین صفتهای عینی مورد نیاز برای اندازهگیری صفت پنهان و سپس مناسبترین روش برای بدست آوردن اندازههایی از این صفتها است. پرسشنامه مجموعهای ساختار یافته از سؤالات برای کسب اطلاعات از پاسخدهندگان است. هر پرسشنامه دارای سه هدف مشخص است: اول آنکه پرسشنامه بیان کننده اطلاعات مورد نیاز در قالب سؤالاتی است که پاسخگو بتواند و بخواهد که پاسخ دهد. دوم آنکه پرسشنامه باید پاسخگو را ترغیب به همکاری و تکمیل پرسش نامه کند. سوم آنکه پرسشنامه باید خطای پاسخگو را به حداقل برساند.

3-7- معرفی ساختار پرسشنامه و نحوه طراحی سوالات تحقیق
پرسشنامه تحقیق حاصل مطالعات کتابخانهای و کمک و راهنمایی اساتید راهنما میباشد که سؤالات پرسشنامه بر اساس فرضیههای تحقیق شکل گرفته است. به عبارت دیگر هر یک از سؤالات تحقیق در جهت جمعآوری اطلاعاتی برای آزمون فرضیههای تحقیق میباشد. پرسشنامه این تحقیق به صورت کامل در بخش ضمائم تحقیق حاضر آورده شده است.. پرسشنامه مورد نظر حاوی 25 گویه یا سوال است که سئوالات آن به شرح جدول (3-1) تقسیمبندی شده است.

جدول 3-1: متغیرها، ابعاد و تعداد سؤالات پرسشنامه
سؤالات پرسشنامه و متغیرها
تعداد سؤال
شماره سؤال
سؤالات عمومی
6
1 تا 6
سؤالات تخصصی
ارزش خدمات
12
1 تا 12

رضایت و وفاداری مشتری
12
12 تا 24

مجموعه سؤالات با استفاده از تحقیقات گذشته طراحی شده است و در مقیاس لیکرت (کاملاً مخالفم= 1 تا کاملاً موافقم=5) اندازهگیری شدند.

جدول 3-2: صفات کیفی و ارزشهای عددی گزینههای پرسشنامه
کاملاً مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم
طیف کلی
1
2
3
4
5
ارزش عددی

3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق
یکی از مهمترین جنبههای هر تحقیق، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. هر نوع ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههای متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این دادهها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد. بررسی روایی و پایایی ابزار اندازهگیری بسیار مهم میباشد که به شرح آنها پرداخته میشود.

3-8-1- روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نا کافی و نامناسب میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد.روایی تعیین میکند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. روشهای مختلفی برای تعیین روایی ابزار اندازهگیری وجود دارد که یکی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است که روایی محتوا نامیده میشود. پرسشنامه تحقیق بر اساس تحقیقات گذشته طراحی شده است و همچنین اعتبار یا روایی آن را استاد راهنما و سایر اساتید و متخصصان تأیید نمودهاند.

3-8-2- پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است و با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. ضریب پایایی نشان گر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهگیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی آن را میسنجد. برای محاسبه پایایی (همسانی درونی)، شیوههای مختلفی به کار برده میشود، از آن جمله میتوان به اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)، روش موازی (همتا)، روش تصنیف (دونیمه کردن)، روش کودر- ریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد. در اغلب موارد آلفای کرونباخ برای آزمون اعتبار سازگاری داخلی مناسب است. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سؤالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرمافزار SPSS برای مجموعه سؤالات مربوط به هر متغیر محاسبه گردیده است.
برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید نمرههای زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نموده و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد (بازرگان، 1391: 164).
ra=j/(j-1)(1-(∑sj^2)/s^2 )

j : تعداد زیر مجموعه سوال های پرسش نامه
:sj^2 واریانس زیر آزمون j
:s^2 واریانس کل آزمون
: ra ضریب پایایی کل آزمون

اگرضریب آلفا کمتر از 60/0 باشد معمولاً اعتبار آن ضعیف تلقی میشود. دامنه 70/0 قابل قبول و بیش از 80/0 خوب تلقی میشود. در عمل برای محاسبه ضریب پایایی پرسش نامه طرح شده ابتدا یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از دادههای به دست آمده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی پرسشنامه مطرح شده برای اندازهگیری متغیر بخشبندی و هریک از سؤالات آن، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول 3-3 بوده است.

جدول 3-3: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر
ضریب آلفا کرونباخ
تعداد گویه ها
نتیجه
ارزش خدمات
6/93
12
تأیید
رضایت و وفاداری مشتری
7/92
12
تأیید
کل
5/93
24
تأیید

با توجه به اينكه تمام ضرايب آلفاي بدست آمده بيشتر از 70 درصد است در نتيجه پرسشنامه از پايايي لازم برخوردار است.

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از نمونه از روشهای آماری توصیفی و نیز از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع، هر متغیر ابتدا در قالب جداول و شاخص آماری، توصیف شده و سپس فرضیههای تحقیق با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-9-1- آزمون معنی دار بودن ضرایب ß در معادلات رگرسیون
رگرسیون به صورت دو متغیره و چند متغیره محاسبه میشود. در رگرسیون دو متغیره، یک متغیر مستقل و یک متغیر تابع وجود دارد؛ ولی در رگرسیون چند متغیره یک متغیر تابع و چند متغیر مستقل وجود دارد. در رگرسیون چندگانه، به جای ضریب همبستگی معمولی، «ضریب همبستگی چندگانه» وجود دارد. این ضریب نشان میدهد که شدت رابطه متغیرهای مستقل به طور کلی با متغیر وابسته به چه میزان است. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. رگرسیون به کار گرفته شده در تحقیق حاضر به قرار زیر است:
+ …. y= a + 〖〖b_1 x〗_1 〖+b〗_2 x〗_2

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی رضایت مشتری، کیفیت خدمات، وفاداری مشتری، رضایت مشتریان Next Entries پایان نامه ارشد درباره کمیته حسابرسی، ارتباط ارزشی، اطلاعات حسابداری، آزمون فرضیه