پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون استقلال خطاها
پیش فرض دیگر استفاده از رگرسیون خطی مرکب در تعیین ارتباط بین متغیرها، استقلال باقی مانده ها یا خطای برآورد انجام شده به واسطه مدل رگرسیونی است. در اين تحقيق از آزمون معيار دوربين واتسون استفاده شده است كه در آن همبستگي سريالي بين تفاضل مقادير واقعي و برآورد شده مقادير متغير وابسته و به اصطلاح باقيمانده ها يا (خطا)هاي رگرسيون را بر مبناي فرض صفر آماري فقدان خود همبستگی بین متغیرهای مستقل در مقابل فرض وجود خود همبستگی آزمون می نماید.
برای قضاوت اگر آماره دوربین- واتسون بین 5/1 و 5/2 قرار گیرد، فرضيه H0آزمون (فقدان همبستگی یا استقلال خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این‌صورت H1 مبنی بر خود همبستگی خطاهای مدل برآوردی را نمی توان رد کرد . بر مبنای محاسبات انجام شده در اين زمينه، آماره دوربین واتسون به همراه خطای استاندارد به شرح جدول شماره 4-8 خلاصه شده است:

جدول شماره4-8: آزمون استقلال خطاها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه آماری، کیفیت حسابرسی، رگرسیون، داده های تابلویی Next Entries تحقیق با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، دارایی ها