پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، قابلیت اطمینان، بورس اوراق بهادار، متغیرهای جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

امر مي باشد كه سهم هر يك از متغيرها و مولفه هاي آن به شرح جدول(3-2) مي باشد:

جدول 3-2) توزیع سوال های پرسشنامه
متغیرهای مورد بررسی
پرسش ها در پرسشنامه
تعداد پرسش ها
کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
8و7و6و5و4و3و2و1
8
ويژگي هاي اندازه گيري عملكرد (تسهيل در تصميم گيري – قابليت پاسخگويي)
18و17و16و15و14و13و12و11و10و9
10
قابلیت اطمینان
22و21و20و19
4
کاربرد خاص
26و25و24و23
4
نوع استراتژی
30و29و28و27
4
اندازه شركت
سوال 5 عمومي
1

پس از تهيه و تدوين پرسشنامه ، تلاش هاي لازم جهت تعيين روايي و پاپايي پرسشنامه انجام گرفته است.

3-6) روايي290 و پايايي291 ابزار سنجش و اندازه گيري
پيش از اطمينان نهايي به ابزارهاي اندازه گيري و به كارگيري آن ها در مرحله اصلي جمع آوري داده ها ضرورت دارد كه محقق از طريق علمي ، اطمينان لازم را نسبت به روا بودن به كارگيري ابزار مورد نظر و يا پايا بودن آن را پيدا كند، در واقع روايي و پايايي ويژگي هايي هستند كه هر ابزار سنجش از جمله پرسشنامه بايد داشته باشد.

3-6-1 ) روايي پرسشنامه
منظور از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا سوالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، يعني اين كه هم داده هاي گرد آوري شده از طریق ابزار مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اين كه بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشد يا به عبارت ديگر، عين واقعيت را به خوبي نشان دهد(حافظ نیا،1388، ص155). روش های مختلفی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که یکی از آن ها پرسش از متخصصان و خبرگان است (سرمد و همکاران،1391، ص171). در تحقيق حاضر براي سنجش روايي پرسشنامه از روش روايي محتوايي به روش دلفی292 استفاده شده است. به کارگیری روش دلفی عمدتاً با هدف کشف ایده‌ های خلاقانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم گیری است. روش دلفی، فرآیندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه‌هایی در بین این افراد و بازخورد کنترل شده پاسخ‌ها و نظرات دریافتی صورت می‌گیرد(Adler and Ziglio, 1996). به این منظور پرسشنامه پس از بررسي و روايي سنجي به كمك متخصصین به منظور جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار گرفت.

3-6-2 ) پايايي پرسشنامه
پايايي ابزار كه از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذيري نيز تعبير مي شود، عبارت است از اين كه اگر يك وسيله ي اندازه گيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مكان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود، به بيان ديگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است كه از خاصيت تكرار پذيري و سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد(حافظ نیا،1388، ص155). می توان گفت پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می دهد. به منظور تعیین قابلیت اعتماد و ابزار اندازه گیری روش های مختلف و متعددی وجود دارد که یکی از آن ها سنجش سازگاری درونی آن است.سازگاری درونی ابزار اندازه گیری می تواند با ضریب آلفای کرونباخ293 اندازه گیری شود(Peterson,1994,pp381-391).
اندازه این ضریب پایایی معمولاً بين صفر تا يك تغيير مي كند. ضريب پايايي صفر معرف عدم پايايي و ضريب پايايي يك، معرف پايايي كامل است. در اين تحقيق جهت محاسبه ضريب پايايي از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده است. چرا كه تقريباً در همه موارد، آلفاي كرونباخ را مي توان شاخص كاملاً مناسب براي اعتبار و هماهنگي دروني به كار برد(سکاران،1385، ص229). در اين روش اگر ضريب آلفا كمتر از 60 % باشد معمولاً اعتبار آن ضعيف تلقي مي شود، دامنه 70 % قابل قبول و بيش از 80 % خوب تلقي مي گردد(خاکی،1387،ص ص 385- 245).
براي محاسبه ضريب پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ پرسشنامه قبل از اجراي نهايي بین 30 نفر از جامعه آماري توزیع شده است و ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزارSPSS محاسبه شد. از فرمول زير براي محاسبه اين ضريب استفاده شده است :

R_a=j/(j-1) [1-(Σ〖S^2〗_j)/S^2 ]

: jتعداد بخش هاي پرسش هاي پرسشنامه
〖 :S〗^2واريانس كل آزمون
: 〖S^2〗_j واريانس بخش جي ام آزمون

همان طور که بيان شد در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد . به اين ترتيب كه بعد از توزيع 30 پرسشنامه به عنوان آزمون ابتدايي294 ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمد. كه مقدار محاسبه شده مربوط به هر متغير در جدول(3-3) آمده است.

جدول 3-3) ضریب پایایی سوالات پرسشنامه
متغیر
ضريب آلفاي كرونباخ
تعداد سوالات
کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
831/0
8
ويژگي هاي اندازه گيري عملكرد
778/0
10
قابلیت اطمینان
738/0
4
کاربرد خاص
814/0
4
نوع استراتژی
722/0
4

به گفته نونالي295(1978) اگر آلفاي كرونباخ از 7/0 بيشتر باشد، پرسشنامه دارايي پايايي است(Nunnally,1978,pp245-246). با توجه به نتايج مندرج در جدول (3-3) تمامی ضرایب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0 است در نتیجه آزمون از پایایی مناسبی برخوردار است.

3-7 ) روش تجزيه و تحليل داده ها
در تحقيق حاضر به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسشنامه ، متناسب با نياز آماري از نرم افزار آماري SPSS در قالب دو بخش توصيف متغيرهاي اصلي تحقيق و تحليل داده ها استفاده گرديد.

3-7-1 ) توصيف متغيرهاي اصلي تحقيق – در بخش توصيفي تحقيق از روش هاي آمار توصيفي شامل جداول توزيع فراواني و نمودارهاي مربوطه ، شاخص هاي مركزي ميانگين ، شاخص پراكندگي انحراف معيار و واريانس مربوط به پاسخ هاي ارائه شده توسط پاسخگويان در تحقيق بهره گرفته شد.

3-7-2 ) تحليل داده هاي تحقيق – در بخش تحليل داده هاي تحقيق ابتدا به منظور نرمال و يا غير نرمال بودن داده ها از آزمون كلوموگروف- اسميرنوف296 استفاده شد و به تناسب نتایج اين آزمون از روش هايي نظير ضرايب همبستگي تفكيكي بين متغيرهاي تحقيق و رگرسيون چند متغیره استفاده شده است.
رگرسيون براي به دست آوردن معادله‌اي است كه با استفاده از آن به پيش بيني متغير وابسته پرداخته مي‌شود. درحقیقت تحلیل رگرسیونی فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیرها است. رگرسیون تقریباً در هر زمینه ای از جمله مهندسی، فیزیک، اقتصاد، مدیریت، علوم زیستی، بیولوژی و علوم اجتماعی برای برآورد و پیش بینی مورد نیاز است. می توان گفت تحلیل رگرسیونی، پرکاربردترین روش در بین تکنیک های آماری است. اهميت اصلي روش رگرسيون در امكان بكارگيري آن براي تبيين همزمان روابط چندين متغير مستقل با متغير وابسته مي‌باشد. مي‌دانيم كه بسياري از همبستگي‌ها بين يك متغير وابسته با متغير مستقل، ظاهري و جعلي مي‌باشد. براي پرهيز از اين اشتباه لازم است كه تاثير كليه متغيرها را بر متغير وابسته به طور همزمان مشخص نمود. در تحقيق حاضر از روش پس رونده297 در رگرسيون هاي چند متغيره استفاده شده است، در اين روش ابتدا كليه متغيرهاي مستقل به روش جبري اينتر298 وارد معادله مي‌شوند و سپس به ترتيب، متغيري كه كمترين تاثير و پائين‌ترين سطح معني‌داري را دارد از معادله خارج مي‌شود، پس از خروج هر متغير، پارامترهاي معادله رگرسيون با متغيرهاي باقيمانده محاسبه و تنظيم مي شود. به همين ترتيب، خروج متغيرهاي فاقد سطح معني‌داري قابل قبول و تعيين شده ادامه مي يابد و متغيرهايي در معادله باقي مي مانند که داراي حداقل سطح معني داري مورد قبول محقق باشند(عریضی و همکاران،1391، ص102).

3-8 ) خلاصه فصل سوم
در فصل حاضر به مباحثي چون فرآيند اجراي تحقيق، جامعه آماري، تعداد نمونه بر اساس روش هاي استاندارد، اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه، ابزارهاي مختلف جمع آوري داده ها، روش تجزيه و تحليل داده ها و هم چنين روش جمع آوري داده ها پرداخته شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته ها

4-1 ) مقدمه
تجزيه و تحليل يافته ها به منظور بررسي صحت و سقم فرضیه ها براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. داده هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شكل اطلاعات در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد. براي تجزيه و تحليل داده هاو اطلاعات مطابق با اهداف ارائه شده ابتدا ميزان و يا مقدار هر متغير بر اساس داده ها و امتيازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد و سپس توصيف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهاي توصيفي ديدگاه كلي از چگونگي استفاده از الگوهاي آماري گوناگون را آشكار مي نمايد.اين قسمت از تحليل توسط نرم افزار SPSS نسخه 21انجام شد. با تبيين الگوها، آزمون فرضيه هاي تحقيق از طريق روش هاي آماري مناسب مورد آزمون قرار مي گيرد. به طور كلي در مرحله اول كه تجزيه و تحليل و توصيف داده ها مي باشد ، داده ها جمع آوري شده به صورت جداول آمار توصيفي و فراواني و نمودارهاي ميله اي،دايره اي و هيستوگرام ارائه مي شود و در مرحله دوم كه تجزيه و تحليل استنباطي مي باشد ، با استفاده از آزمون هاري آماري مناسب فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند. در نهايت مي توان در مورد پذيرش هر كدام از فرضيه هاي تحقيق اظهار نظر نمود.

4-2 ) آمار توصیفی
در اكثر تحقيقات علاقه مند به دانستن این موضوع هستیم که پديده هاي معين با چه تواتري روي مي دهند، ميانگين نمره در يك مجموعه از اعداد چيست و ميزان تغيير پذيري در اين مجموعه چگونه است.(يعني ميزان گرايش يا پراكندگي از مركز متغيرهاي مستقل و وابسته).اين موارد با عنوان آمار توصيفي شناخه شده اند. به بيان ديگر آماري كه پديده هاي مورد نظر را توصيف مي كنند آمار توصيفي ناميده مي شوند.بنابراين قبل از ورود به مرحله آزمون فرضیه ها ضروري مي باشد كه تمام متغيرها توصيف شوند. در اين راستا گزارش توصيفي از متغيرهاي تحقيق ارائه شده كه اين نوع اطلاعات در قالب جداول و نمودارهايي به شرح صفحات بعد نشان داده مي شود.

4-2-1 ) توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق
در این بخش توصیفی از متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق و همچنین اطلاعاتی درباره فعالیت شرکت ها ارائه می گردد.

4-2-1-1) توصيف جنسيت پاسخگويان – با توجه به جدول (4-1) و همچنین نمودار (4-1) مشاهده مي شود كه جنسيت تمامی پاسخگويان كه مديران عالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد، مرد بوده است.
جدول 4-1) توصيف جنسيت پاسخگويان
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
82
100
جمع
82
100

نمودار 4-1) نمودار دايره اي جنسيت پاسخگويان

4-2-1-2) توصيف ميزان تحصيلات پاسخگويان – با توجه به جدول (4-2) و همچنین نمودار (4-2) مشاهده مي گردد كه بیشترین فراوانی در میزان تحصيلات مديران مربرطه به مقطع فوق ليسانس با 48 نفر (5/58 درصد) مي باشد و همچنين 17 نفراز مديران ( 7/20درصد) نیز دارای مدرک لیسانس بوده اند.

جدول 4-2) ميزان تحصيلات
ميزان تحصيلات
فراوانی
درصد
فوق دیپلم
1
2/1
لیسانس
17
7/20
فوق لیسانس
48
5/58
دکترا و بالاتر
16
5/19
جمع
82
100

نمودار 4-2) نمودار میله ای ميزان تحصيلات پاسخگويان

4-2-1-3) توصيف مدت فعالیت شرکت – با توجه به جدول (4-3) و همچنین نمودار (4-3) مشاهده مي شود كه مدت فعالیت 25 شركت (5/30 درصد) بين 15 تا 20 سال مي باشد که بیشترین فراوانی در بین مدت فعالیت شرکت ها بود و بعد از آن 23 شركت (28 درصد) داراي فعاليتي بيش از 20 سال مي باشند.
جدول 4-3) مدت فعالیت شرکت
مدت فعالیت شرکت
فراوانی
درصد
زیر 5 سال
1
2/1
بین 5 تا 10 سال
16
5/19
بین 10 تا 15 سال
17
7/20
بین 15 تا 20 سال
25
5/30
بالاتر از 20 سال
23
28
جمع
82
100

نمودار 4-3) نمودار میله ای مدت فعالیت شرکت

4-2-1-4) توصيف تعداد کارکنان شرکت – با توجه به جدول (4-4) و همچنین نمودار (4-4) مشاهده مي شود كه تعداد کارکنان 49 شرکت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، بهبود عملکرد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه شركت، رگرسیون، اندازه گیری عملکرد، قابلیت اطمینان