پایان نامه با واژگان کلیدی روان شناسی، سودآوری، موفقیت سازمان، عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه ارشد

برای سازمان ها شامل: افزایش ارزش تجاری، نشان تجاری، نیروی کار سالم تر و ایمن تر، کارکنان مشتاق، و وفاداری مشتری، ارتقای اعتماد واطمینان طرف های ذینفع وتقویت وجه عمومی است (معمارزاده نظام دوست، 69:1389). همچنان که دلایلی برای پذیرش ومشارکت سازمان ها در انجام مسؤولیتپذیری توسط مدیران ارائه می شود. هر گروه ازموافقان ومخالفان مشارکت درمسؤولیت اجتماعی توسط مدیران ارائه میشود. هر گروه از موافقان و مخالفان مشارکت در مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، دارای دیدگاه هایی در توجیه موافقت ومخالفت خودهستند. از نظر کلاسیکها تنها مسؤولیت پذیری مدیریت، به حداکثر رساندن سود و بازگشت سرمایه بر اساس، عملیات تجاری و ایجاد بهترین منافع برای سهامداران و مالکان شرکت است. از دیدگاه مدیریت نوین، مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان فراتر از ایجاد سود بوده ودر بر گیرنده حفاظت و بهبود آسایش و رفاه اجتماعی است و بنگاه ها نمیتوانند مسؤولیت را تنها متعلق یه سهامداران و شرکای تجاری بدانند(رابینز و کولتر77، 10:2007).

جدول شماره (1-2) دیدگاه مخالفان و موافقان مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان
مخالفان مسؤولیتپذیری اجتماعی
موافقان مسؤولیتپذیری اجتماعی
سودآوریسازمان را در کوتاه مدت کاهش می دهد
انتظارات عمومی را برآورده می کند.
توانایی تولید را کاهش می دهد
سودآوری را در بلند مدت افزایش می دهد
موجب افزایش هزینه ها می شود.
تعهدات و الزامات اخلاقی را رعایت می کند
موجب بیمیلی سهامداران وسرمایه داران می شود.
ازگسترشقوانین و مفررات دولتی جلوگیری می کند .
موجبکمرنگتر شدن، کاهشاهداف می شود.
موجبایجاد محیطبرتر درراستایکشف وجذب استعدادها می شود.
موجبتعارض در معیارهایعملکرد مدیران می شود
شهرت و اعتبار سازمان را افزایش می دهد.
. منبع: (احمدوند، رنجبر، 2:1390).

قسمت دوم: کارتیمی
18-2.مفهوم و تعریف کار تیمی
کار تیمی، به معنای کار کردن با هم، برای یک هدف مشترک است. برای ایجاد کار تیمی در یک حوزه کاری افراد گروه باید بر روی هدف و روش دستیابی به آن، توافق داشته باشند(رابینز و استفن پی، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 36:1384). کار تیمی یک پاسخ کوتاه مدت به مسائل مربوط به فرایند تولید و کسب سود نیست. زمان زیادی لازم است تا تیم شکل بگیرد وپیشرفت کند. کار تیمی بهترین ابزار برای بازگشت کوتاه مدت سرمایه نیست؛ ولی زمانی که با تعدیل نیرو رو به رو شده باشیم، احتمالآً می توان کار تیمی را به عنوان تنها راحل دانست چرا که تجربه نشان داده، خلاقیت و نوآوری را فقط زمانی می توان در عمل پیاده کرد که گروههایی از افراد که دارای اهداف مشترکی هستند با همدیگر کار کنند (نوری، 53:1388). يك تيم به تعداد كمي از افراد گفته مي شود كه داراي مهارت هاي تكميل كننده يكديگر بوده و داراي مقاصد، اهداف، و رويكردي مشترك اند كه بر مبناي آنها به هم پيوند مي خورند و به يكديگر تكيه مي كنند. (ابراهیمی و میرترابی، 43:1389). مفهوم نسبتآً جدیدی که میتواند بیانگر تغیر تمرکز سازمانها به سود افراد باشد، مفهوم کار تیمی است زیرا بسیاری از فعالیتهای امروزی سازمانها در حدی از پیچیدگی قرار دارند که افراد نمیتوانند همچون گذشته با فعالیتی فردی، به انجام موفق این امور در سازمانها نائل گردند. لذا مدیران به تدریج به این نتیجه رسیدهاند که برای اجرای فعالیتهای پیچیده سازمان، نیازمند کارکنانی هستند که در قالب تیمهای چند نفره با تخصصهای مکمل در جهت پیشبرد اهداف سازان عمل کنند (کارکوس و تورم78، 179:2008). کار تیمی متشکل از دو يا چند فرد كه با الگويي پايدار از روابط، به طور منظم با يكديگر در كنش متقابل هستند و داراي اهدافي مشترك مي باشند، به گونه اي كه وجود تمامي افراد گروه براي برآوردن نيازهاي فرد فرد اعضاي آن ضروريست (سالاس و همکاران79، 56:2004). تیم تعداد
محدودي از افراد با مهارت هاي مکمل است که به منظور تحقق هدف مشترك و اهداف عملیاتی و بارویکرد مسئولیت متقابل در کنار یکدیگر گرد آمده اند (پور صادق، ، 82:1392).
اونيل و همکاران80 او (۱۹۹۹) نيز تعاريف متعددي از تيم ارائه داده اند که عبارتند از:
۱( تيم ها ترکيبي از دو يا چند نفر هستند که اهداف مشترکي دارند؛ 2) ترکيبي از اعضاي يک گروه هِمکاري که به عنوان تيم شناخته ميشوند؛ 3) مجموعهاي متمايز از دو يا چند شخص که به طور پويا، به هم پيوسته و به صورت توافقي براي دست پيدا کردن به اهداف مشترک با هم کار ميکنند و طول مدت عضويت آنها محدود است (اونیل و همکاران، 70:1999). کاتزنبرگ و اسمیت81 (1998) ضرورت ارائه تعریف روشن از تیم را برداشتهای متفاوت از مفهوم تیم عنوان میکند برخی صرفاً تیم های ورزشی را در نظر میآورند و.برخی به ارزشهای کار تیمی همچون همکاری، مشارکت و کمک متقابل فکر میکنند، برخی مردم هر گروه از افراد را که با هم کار میکنند تیم می دانند برخی هر شکل مدیریتی را تیم میدانند وبرخی اساسآ به جفتهای دو نفره همچون ذوجها در ازدواج فکر میکنند. کاتزنباخ و اسمیت(1998) تعریف زیر را ارائه می نمایند ” یک تیم شامل گروه کوچک از افراد با مهارتهای مکمل است که به هدف، نتایج مورد نظر در عملکرد و رویکرد مشترک متعهد بوده ومتقابلاً یکدیگر را پاسخ گو می شناسند(کاتزنباخ و اسمیت82، 43:1998). کار تيمي؛ مجموعه قابل شناسايي از رفتارها، ادراکات، نگرشها است که افراد تيم در حين انجام کار به اشتراک مي گذارند(باورز و سالاس83، 96:1996). برخي از محققان نيز کارتيمي را مجموعهاي از فعاليتهاي مرتبط به هم که شامل نظارت بر عملکرد، دريافت و دادن بازخور،ارتباطات دوطرفه، تطبیق پذيري، انعطافپذيري و هماهنگي فعاليتها تعريف کردهاند(مینتری و سالاس84، 33:1995).

19-2. تعریف عملیاتی کار تیمی
کارتیمی نیازمند درک هدف سازمان و مشارکت در تحقق آن (کاتزنبرگ واسمیت،37:1993) و انجام کار به نحو احسن ومشارکت در تصمیم گیریها (لارنسن و لافاسو85، 1989)، احترام به افکار و نظرات دیگران و اهمیت قائل شدن، برای نظرات دیگران، در حل مسائل خاص، مشارکت در تصمیم گیری ها با دیگران، و برعهده گرفتن مسؤولیت انجام کار دیگران است (ماکسول، جان، ترجمه ذوالانوار، 23:1385). کاتزنبرگ و اسمیت (1993) اعلام داشتهاند یک تیم گروه کوچکی از افراد است که دارای مهارت های مکمل هستند و به هدف مشترک، اهداف عملکرد و رویکردی، که خود را در مقابل آن پاسخگو میدانند، متعهد هستند ونسبت به آنها به گونهای متقابل احساس مسؤولیت میکنند و با یکدیگر روابط متقابل وتعامل داشته باشند. تیم گروه کاری است که به مرحله اجرای خود رسیده و جوهره تیم را تعهد مشترک دانستهاند. بدون تعهد، گروه به عنوان مجموعهای از افراد عمل میکند در حالی که با تعهد گروه به صورت یک واحد قدرتمند با عملکرد جمعی در میآید.
امروزه تجربه کار تیمی این امکان را فراهم کرده که سازمانها اندیشه ساختار افقی را عملی کنند چرا که تیمهای کاری، شکل تکامل یافته مدیریت مشارکتی هستند که بر مبنای میزان نفوذی که در فرایند تصمیم گیری دارند به درجات مختلف تقسیم میشوند مهمترین مزیت تیم های کاری این است که آنها می توانند در خصوص نیازهای محیط به سرعت از خود واکنش نشان دهند، سریع تر تصمیم بگیرند ومشتریان را راضی نگه دارند(احمدی وحسینی، 19:1364). یک تیم گروهی از افراد هستند که در هدف مشترکی شریک شده و مهارت هاي هر شخصی مکمل مهارت هاي دیگران است. این مهم آنها را قادر می سازد تا به هدف مشترك دست یابند. اعضایی که در تیم دور هم گرد می آیند باید مهارت ها و توانمندي هاي خاصی داشته باشند تا بتوانند عملیات تیم را انجام دهند. (گریفین، ترجمه الوانی و معمار زاده، 1389). در سال 2008 تعریف دیگری از کار تیمی ارائه شده که اشاره دارد که کارتیمی عملکردهای هماهنگ و مورد نیاز و وابسته به هم از افراد مختلف است.که اشاره دارد که کار تیمی مفهومی گستردهتر و فراتر از عملکرد فردی است و شامل عملکرد فردی هم میشود(سالاس وهمکاران86، 2008). ترویج کار تیمی در سطح ملی و یا سازمانی مستلزم طراحی نظام کارتیمی و تعبیه اعمال و سياستهاي نگهدارنده و پشتيباني کننده آن مي باشد(فرهنگ و همکاران،167:1389 ).

20-2. تاریخچه کار تیمی
در این زمینه لازم به ذکر است که تا آواخر سال 1970 بر اساس تقکیک کار فعالیت های مختلف به صورت تفکیک شده انجام می شد. ولی کم کم بین فاصله سالهای 1970 تا 1980 فعالیتهای مختلف در قالب مشاغل، در هم ادغام و مشاغل جامع ایجاد شد و پس ازآن از اواخر 1980 تا سال1990 اوج شکل گیری تیم های کاری عملیاتی در سطوح مختلف سازمان بود. از دهه 1990 به بعد تقریبا 78% کار سازمانها بر اساس کار تیمی انجام می شد(سلطانی، پورسینا، 1384: 79). موضوع تیم و کارِ تیمی در جامعه شناسی و تا حدي روان شناسی درخور بحث است. تلاقی این دو زمینه، در روان شناسی اجتماعی است که بیشترین بحثها دربارة تیم در آن صورت گرفته است (مداحی، 136:1390). همکاری و همیاری افراد بشر با یکدیگر پیشینهی از بدو آفرینش انسان داشته وچنین اندیشهای با رویارویی انسانها با مسائل و مشکلات طبیعی تقویت و توسعه یافته و نهادینه شده است (شکیبا مقدم، 1385). به عبارت دیگر، گرایش انسان به همکاری و کار تیمی به سبب رفع نیازهای اساسی و تأمین زندگی سالم اجتماعی می باشد (کوهی، 7:1388). مطابق تاریخ نگاریهای موجود در ادبیات سازمانی اولین گروه کاری سازمان یافته را میتوان در فروشگاه بزرگ قبلی در بوستون87 1898 یافت. در آن زمان انقلاب صنعتی به فرایندهای کار و شیوه های تولید بر مبنای وظایف انفرادی و نقشهای تخصصی تاکید داشت وتولید انبوه بر فلسفه یک فرد، یک شغل متکی بود و به همین دلیل گروههای کاری دیر پا گرفتند اما با گسترش نظریههای نوین وتاکید بر مشارکت و تصمیم گیری جمعی، مفهوم گروه سازی و تشکیل گروههای پویا برای بهرهوری بیشتر، رسیدن به اهداف، غنی سازی سازمانی و آموزش رفتار مدنی واجتماعی شدن و.. مطرح گردید (نادرُی، آتشپور، 1387 :261). در یکی دو دهه ي اخیر، بسیار بر اهمیت کار تیمی براي موفقیت سازمانها در کنارعوامل فردي و سازمان تأکید شده همین امر باعث شده مطالعات زیادي در این زمینه صورتگیرد (سیما اصل و همکاران، 17:1389).
قرن بیست و یکم از هزاره سوم، به عنوان عصر پسامدرن، طلیعه دار بهره گیری وسیع از گروه ها وتیم های کاری است. در این روند خود کنترلی، خود مدیریتی روز به روز قویتر و متداولترمیشود (حسینی واحمدی، 32:1364). در دو دهه اخیر، سازمانها به طور معناداری تغیر کردهاند، دارای ویژگیهای از یک طرف غیر متمرکز و از طرف دیگرجهانی هستند و با استفاده از تکنولوژیهای اطلاعاتی و رهبری کار خود را تسهیل میکنند یکی از این تغیرات، تغیر از کار به صورت انفرادی به کار تیمی است (اندرسون، برچ88،2003، ترجمه نادری، آتشپور، 276:1387). شاید نمونۀ بارز کار تیمی در قرآن کریم، همکاري هارون با موسی (ع) باشد، آنجا که از محضر الهی مسئلت میکند که هارون (ع) را به منزلۀ همراه و کمک او براي ماموریت دعوت به توحید بفرستد. در قلمرو علم و پژوهشهاي علمی، ابتداي عمر بشر به کار فردي در کسب دانش گذشت، اما با گسترش دامنۀ علم و سپس تخصصی شدن آن، ارتباطات نیز ضرورت وگسترش مییابند. نیاز به همکاري از جانب تخصصهاي دیگر از یک سو و لزوم به پایان رساندن سریعتر طرحها و پژوهشها ازسوي دیگر، ضرورت گرایش به گروه را آشکارترساخت.با این همه، آمار کار گروهی در جامعۀ ایرانی بسیار پایین است. در کشور ما این مسئله بدان گونه که میبایست جانیفتاد و کار گروهی ضعیف جلوه کرده و هم اکنون نیز چندان هواخواه ندارد (مداحی، 133:1390). علاوه بر رشد و گسترش تيمهاي كنترل كيفي در ژاپن، دو حادثه ديگر باعث شد كه تيمهاي كاري بطور وسيع مورد استفاده قرارگيرند. اين دو حادثه نتايج مطالعات هاثورن(ظهور مكتب روابط انساني در مديريت) و تجربيات اروپائيان از گروههاي مستقل كاري بود. تا قبل از آن تيم هاي كاري صرفاً در حوزههاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بعد شناختی، بعد عملکردی، بهبود عملکرد، مهارتهای اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تیمهای مجازی، سلسله مراتبی، جامعه شناختی، منابع انسانی