پایان نامه با واژگان کلیدی رفتار انسان، اعراب جاهلی، اصول اخلاقی، زنان مسلمان

دانلود پایان نامه ارشد

زن را در مادر شدن او دانسته و به زنان توصیه میکنند برای رسیدن به آرامش و سعادت واقعی خود به ندای درون و طبیعت وجودی خود پاسخ گفته و با مادر شدن سربلند و باعظمت شوند. آنان به زنان میگویند؛«برای رسیدن زن به سعادت و عظمت، چارهای جز اجابت دعوت سلولهای وجود خود او که فریادشان در حوزهی وجودش طنین انداز است و او را به مادری دعوت میکنند، وجود ندارد».(بهشتی، 1348: 45)
آنان پس از فراخوان زنان برای پاسخ به طبیعت و فطرت خود به وسیله مادر شدن به مادران و زنان سعادتمند تذکر میدهند با مشغول شدن به کار و فعالیتی غیر از مادر شدن به سعادتی که نصیب آنان شده لطمه نزنند. و اظهار میکنند؛ «اگر زنی مقام مادری را فدای جاه و مقام و فعالیتهای دیگر کند، به سعادت خود لطمه زده است.»(بهشتی، 1348: 45)
6-5-4 .حل اختلافات در محیط خانه
نویسندگان مکتب اسلام دادگاه خانواده را روش درستی برای حل مشکلات زن و شوهر ندانسته و به جای رجوع به دادگاهها به خانوادهها توصیه میکنند مشکلات خود را از همان روش سنتی و از طریق دخالت خانوادها و ریش سفیدی حل کنند. همچنین توصیه میکنند برای به وجود نیامدن مشکلات باید سطح فکر خانوادها را بالابرد و آنان را تشویق به اخلاق مداری در خانواده نمود.
«اساس خانواده باید قبل از هر چیز بر پایه صفا و صمیمیت و محبت و اخلاق و ایمان استوار گردد، باید طرحهای وسیعی برای راهنمائی خانوادها و بالا بردن سطح فکر و تقویت اصول اخلاقی خانواده تهیه نمود، والا محال است مشکلات خانواده تنها در چهارچوبهی قوانین خشک و دادگاهها حل شود.»(مکارم، 1349: 12)
نویسندگان مکتب اسلام در متن مشابهای دخالت قوانین در مسائل خانوادگی را راهحل درستی برای حل مسائل نمیدانند و آن را راه حل موقتی و زودگذری معرفی میکنند.
«تجربه نشان داده دخالت زیاد قوانین در امور مربوط به خانواده نتیجهی بسیار نامطلوبی ببار میآورد، زیرا غالب مسائل خانوادگی باید از طریق راهنمائیهای صحیح در محیط خود خانواده و بوسیله دوستان و بزرگان فامیل حل گردد، مراجعه به دادگاه صفا و صمیمیت خانواده را به کلی متزلزل میکند و اگر دادگاه یک صلح موقتی نیز ایجاد کند از قبیل صلح مصلح دولتهای متخاصم است! باید دخالت قوانین در امور خانواده کاملا محدود به موارد لزوم و ضرورت باشد این یک واقعیت محسوس است.»(مکارم، 1349: 12)
6-5-5 . استفاده از روحانیون برای تنظیم قانون
طرح پیشنهادی نویسندگان مکتب اسلام در مقابل طرح مندرج در مجله زنان که به وسیله چند نفر از حقوقدانان آمده بود؛ استفاده از روحانیون در کنار حقوقدانان و استفاده از فقه اسلامی برای تنظیم قانون بود. قانونی که از تعدی مردان جلوگیری کند و زنان را نیز به حقشان برساند.
«ما پیشنهاد میکنیم هیئتی از دانشمندان روحانی و حقوقدانهای مطلع در یک محیط خالی از تعصب و جنجال بنشینند راههای را که از نظر فقه اسلام برای بهبود وضع خانوادها و جلوگیری از اجحاف و تعدی مردان و احقاق حقوق زنان قابل قبول است و اجرای آنها باعث تحکیم روابط خانوادگی و صمیمیت و خوشبختی و سعادت زنان و مردان و فرزندان میشود در نظر بگیرند و طرحی بر اساس آن تنظیم نمایند.»(مکارم، 1348: 14)
متون بالا علاوه بر مخالفت با طرح پیشنهادی مجله زن امروز؛ نگاه مثبتی نیز به دادگاه و قانون خانواده ندارد. و برای اصلاح امور، دخالت روحانیون را در تصویب قوانین خواستار است. مشکل روحانیون با دادگاههای خانواده بر میگردد به سال1346 که سازمان زنان ایران موفق به تصویب قانون حمایت خانواده شد. این قانون که در سال 1353اصلاح شد درصدد تحديد حق چند همسري مردان از طريق كسب اجازهي دادگاه و يا رضايت همسر اول بود. طلاقها جز در صورت رضايت طرفين بايد به دادگاه ارجاع داده ميشد. حضانت اطفال نيز منوط به تصميم دادگاه طبق اصل بهترين نفع كودك گرديده بود كه معمولاً شانس زنان را براي كسب حضانت و يا حقوق ملاقات افزايش ميداد. با اين وجود برغم اين واقعيت كه بسياري از كشورهاي مسلمان ديگر نيز چنين اصلاحاتي را انجام دادهاند، اصلاحات معتدل مزبور موج ديگري از مخالفت را در بين روحانيون محافظه كار بوجود آورد. آيت الله خميني كه در آن زمان در عراق در تبعيد به سر مي برد، اعلام نمود زناني كه حكم طلاقشان توسط دادگاه صادر شده در صورت ازدواج مجدد مرتكب زنا شدهاند.( هما هودفر،1999: 18)
6-5-6 . زنان به جای شاغل شدن به تربیت فرزندان بپردازند
نویسندگان این نشریه همچنان که ورود زنان به بازار کار را عامل بیکار شدن جوانان میدانند انصراف مادران شاغل را برای رفع این مشکل پیشنهاد میکنند. به زعم آنان دلیلی برای حضور مادران در محیط کار وجود ندارد و اگر قصدشان صرفاً خدمت به جامعه است پیروی آنان از طبیعت و فطرت خود یعنی تربیت فرزندان و تحویل دادن فرزندان صالح به جامعه میتواند بهترین خدمت برای زنان باشد. اینگونه هم روند کار اجتماع را با مشکل روبرو نکردهاند و سرعت پیشرفت در کارها بالا خواهد رفت و هم معضل بیکاری حل خواهد شد.

«اگر خدمت به جامعه منظور اصلی باشد رسیدگی به وضع تربیتی و پرورش کودکان خود نیز بالاخره خدمت به اجتماع است در خدمت بین انواع آن چه فرقی است بلکه این نوع خدمت طبیعیتر و با فطرت موافقتر و توام با علاقه و ذوق سرشار بوده در اخذ نتیجه نیز مفیدتر است. علاوه بر این جا را برای سایر افراد بیکار باز کرده سبب میشود یک عده از جوانان دیپلمه بیکار که دائماً در پی کار به این درو آن در میزنند بکار مشغول شوند و در ضمن امرار معاش، خدمتی نیز به جامعه بنمایند».(حقانی زنجانی، 1350: 14)

6-5-7 . الزام به رعایت حجاب
نویسندگان مکتب اسلام با آوردن سوره توبه آیه31؛ حدود پوشش زنان و محارم آنان را ذکر میکنند؛ «به زنان مومن بگو دیدگان خویش باز گیرند و فروج خویش حفظ کنند، و زینت خود را جز آنچه از آن نمایان است آشکار نکنند و با سرپوشهایشان گریبانهای خود را بپوشانند و زینت خویش را نمایان نسازند؛ مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدرشوهرانشان یا پسرانشان، یا پسر شوهرانشان، یا برادرانشان، یا برادر زادگانشان، یا خواهر زادگانشان یا زنانشان، یا بردگانی که مالک انها شدهاند، یا مردان بی تمنا، یا کودکانی که از نگفتنیهای زنان خبر ندارند و زنان پای نکوبند تا آنچه از زینتشان نهان شده معلوم شود، ای گروه مومنان همگی توبه بسوی خدا برید تا رستگار شوید».(توبه،31)
پس از آوردن دلیل دینی بر الزام به حجاب نویسندگان عنوان میکنند هر کشوراسلامی بنا به رسم و عرف جامعه خود نوعی حجاب را انتخاب کرده و زنان با پوشش خود را از چشم مردان بیگانه محفوظ داشتهاند.
«از اینجاست که زنان مسلمان بنا به دستور این آیه و آیاتی دیگر در هر مملکت اسلامی به آداب و رسوم مختلف خود را از دیدگان مردان میپوشند، و در هر کدام از کشورها مانند هندوستان- پاکستان- عربستان- ایران و غیره برای حجاب رسمی موجود است.»(کرمانی، 1345: 66)
پس از ذکر محارم و دستور دینی حجاب، حضور زنان در جامعه تنها با رعایت حجاب اسلامی و با پوششی ساده مشروعیت پیدا میکند. آنان بیحجابی را همراه با فساد و تهییج مردان دانسته و زنان را به شدت از آن منع نمودهاند. طبق اظهار نویسندگان مکتب اسلام عدم پذیرش حجاب از سوی زنان برابر با خانهنشینی و عدم مقبولیت زنان در اجتماع اسلامی باید باشد.
«اسلام با وضعی که مستلزم انواع مفاسد اجتماعی و خانوادگی و غیر آن میباشد هرگز موافق نبوده جداً از آن منع میکند و آنرا به حال جامعه و زنها مضر میداند و از این رو در مواردی که شرکت زن در آنها مانعی ندارد تنها باید با حجاب اسلامی به نحوی که منافی با کار و فعالیت نباشد همراه گردد و از هر گونه تحریک و تهییج مردها بدور بوده در کمال سادگی باشد. در غیر اینصورت شرکت آنها در مجامع بطور جزم ممنوع میباشد.»(حقانی زنجانی، 1351: 73)
6-5-8 .تفکیک جنسیتی
یک زن چه دیگاهی میتواند به جنس متفاوت خود داشته باشد؟ متن زیر زنان را موجواتی ظریف و زیبا و مردان را موجوداتی قوی و آماده شکار زن میداند؛
«ساختمان زن با مرد دهها و شاید صدها فرق دارد. زن ظریف و زیبا است و کمال مطلوب مرد، مرد نیرومند و پرفعالیت است. نیروی شهوت در مرد بسیار قوی است. وی میخواهد از هر فرصتی برای فرو نشاندن این نیروی حیوانی استفاده کند و در هر زمان با وسایل مختلف و گوناگون زن را مورد تعدی قرار دهد».(65)
نویسنده متن یک زن است. تعریفی که او از زن دارد با توجه به اطلاعات و دادهای ذهنی است که به او داده شده است. او مرد را موجودی میداند که هرلحظه به دلیل قوای جنسی قوی خود آماده شکار زنان میباشد. در واقع تفاوت جنسی زن و مرد این برداشت را به زن داده که باید هر لحظه آماده باشد تا به او تعدی نشود. او خود را یک سوژه جنسی میبیند. در لایههای پنهان متن زن نویسنده با عبارات شهوت قوی مردان، نیروی حیوانی، تعدی به زن با هر وسیلهای و در هر زمانی؛ به همجنسان خود اعلام خطر در مقابل چنین موجودی میدهد. نویسندگان این نشریه که نظرشان کاملاً همسو با این بانوی نویسنده است به تمام زنان راهحل میدهند تا خود را حفظ کنند. آنان میگویند راه حل اسلام این است که هیچ مرد و زن بیگانه و نامحرمی نباید در یک محیط در بسته با هم حضور داشته باشند زیرا شهوت مرد غیرقابل کنترل است. در واقع نویسندگان این نشریه بیشتر از اینکه انسان را موجودی عقلانی و تربیت شده بدانند او را موجودی شهوتران و تابع غریزه جنسی میپندارند.
«اسلام بودن یک زن و مرد بیگانه را در یک خانواده تنها و در بسته به همین منظور ممنوع کرده است و حتی نماز را در چنین جایی صحیح نمیداند.»(حقانی زنجانی، 1347: 47)
6-5-9 . استفاده از تعالیم روحانیون
نویسندگان مکتب اسلام با درج نامهای در این نشریه از طرف یک زن با عنوان دختر داشتن عیب نیست؛ افرادی را که به خاطر داشتن دختر ناراحت هستند ملامت کرده و این رفتار آنان را همان رفتار اعراب جاهلی قلمداد کرده و بیان داشتند اسلام دختران را از وضعیت تحجر نجات داده و به آنان شخصیت داده است. همچنین در ادامه زنان بدحجاب و بیبندوبار را افرادی دانسته که به دلیل تحقیر مردان دچار عقدهای روحی شده و با صف آرائی در مقابل مردان هنجارهای جامعه غربی را پذیرفته و با پشت کردن به ارزشهای سنتی خود خواستار تساوی بین زن و مرد شده و همچون مردان رفتار کرده و به آزادیهای جنسی و باده نوشی و شب زندهداری رو آوردهاند. در واقع نویسنده قصد داشته این مطلب را برساند که زنان و دختران به وسیله تربیت صحیح و درست از سوی مردان با ایمان هیچگاه به منجلاب فساد و بیبندباری نرفته یا درخواست برابر بودن با مردان را نخواهند داشت. بهترین مردان نیز برای تعلیم و تربیت زنان را روحانیون میداند.
«هنوز خوشبختانه زنان عفیف و پایبند به اصول دین نیز در مقابل چنان زنانی وجود دارند و کم نیز نیستند .ولی اینها پرورده مردانی هستند که رفتار انسانی داشته و بحکم وظائف دینی خود با زن رفتاری متین و شایسته مقام زن را داشتند اگر چنین نبود طبقه نسوان قربانی جهالت مردان گمراه میشد و یکباره سقوط میکرد ولی خداروشکر که طبقه ارجمند روحانی ما، آنهای که دل و جان را پاک کرده و افکار خود را بنور احکام دین منور ساخته و در اندیشههای خود از دستورهای الهی الهام گرفته و پیروی میکنند و عمر خود را وقف رهبری و هدایت خواهران و برادران دینی ساختهاند هنوز خیلی هستند و از برکت وجود آنها زنان تعلیم میگیرند».(یزدانی شیرازی، 1344: 61)
6-5-10 برگشتن به وضع سابق برای زنان آمریکا
نویسندگان مکتب اسلام به ذکر وضعیت زنان در امریکا و مشکلاتی که قانون تساوی زن و مرد برای آنان بوجود آورده میپردازند. این قانون باعث شده زنان کارگر به سختی بیفتند و دیگر مردان کارخانه برایشان احترام خاصی قائل نباشند و شخصیت زنانه آنان را نادیده بگیرند؛ این زنان راه حل را در برگشت به وضعیت قبلی خود و لغو این قانون عنوان میکنند.
«بر طبق اظهار نظر متخصصین، آنهای که اولین ضربههای آزادی را چشیدهاند مشغول کندن سنگر هستند تا علیه وضعیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتباط جمعی، بیگانگی اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی، خارج از خانه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزشهای فرهنگی، مدرنیزاسیون، استفاده ابزاری، جامعه اسلامی