پایان نامه با واژگان کلیدی رشد اقتصادی، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

آن ها می توان به زبان پارسی، آداب و رسوم و اعیاد ملی، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای، معماری ایرانی، تنوع قومی و دین اسلام و ادیان و مذهب های مختلف اشاره کرد. این تنوع و گوناگونی که در فرهنگ و تمدن کهن ایرانی دیده می شود را می توان برای کشورمان به لحاظ گردشگری، با برنامه ریزی و مدیریت صحیح تبدیل به یک سرمایه ارزشمند و جاذبه کرد زیرا از نظر فرهنگی ایران از ظرفیت های گردشگری بالایی برخوردار است (شمس و امینی، 1389).
2) جهانیان و همکارانش (1389) با تاکید بر ارتباط مؤلفه های فرهنگ و گردشگری، نشان دادند که ایران، كشوري متنوع، متكثر و مركب از اقوام و خرده فرهنگ هاي گوناگون است كه در ميان آنها عناصر هويتي، ديني، ذهني، تاريخ مشترك و جغرافياي واحد از اهميتي بسيار برخوردار است. بديهي است كه گسترش ايرانگردي در قالب گردشگري، زيربناي برقراري شناخت مشترك و درك متقابل ميان خرده فرهنگ ها محسوب مي شود (جهانیان و همکارانش، 1389).
3) نتایج حاصل از کار پژوهشی مدهوشی و ناصر پور (1382) نشان می دهد که بین تعداد مراکز تصمیم گیری و توسعه یافتگی صنعت گردشگری، ضعف بازاریابی و توسعه نیافتگی، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و توسعه نیافتگی و بالاخره فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (مدهوشی و ناصر پور، 1382).
4) خاکساری در مقاله ای با عنوان برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران، در سال (1391) نشان داد که ايران با وجود ظرفيت هاي مناسب و گسترده جذب گردشگر خارجي با محدوديت ها و موانع مذهبي-سياسي منحصربفردي مواجه است كه بشدت بر روي انتخاب مقصد توسط گردشگران بالقوه تاثير مي گذارد. اين واقعيت لزوم برنامه ريزي خاص و بومي سازي توسعه اين صنعت را در جمهوري اسلامي ايران بشدت نمايان مي سازد (خاکساری، 1391).
5) علیقلی زاده فیروز جایی و همکارانش (1388)، در مقاله خود که به نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی پرداخته بود، نشان دادند که گردشگري يك فعاليت منبع پايه است و به جاذبه ها و خدمات وابسته است، اما در عين حال توسعه موفقيت آميز آن مستلزم ميهمان نوازي و استقبال از طرف جامعه ميزبان نيز مي باشد. به طوري كه بدرفتاري، بي علاقگي و سوءظن جامعه محلي، نهايتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً عدم تمايل گردشگران به بازديد مجدد از مقصدهاي مذكور، را در پي خواهد داشت (علیقلی زاده فیروز جایی و همکارانش، 1388).
6) صدر موسوی و دخیلی کهنمویی طی مطالعه ای در سال (1384) تاکید کردند که برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری نه تنها می تواند امکان جذب گردشگر بیشتر را فراهم آورد، بلکه می تواند آثار زیان بار توسعه گردشگری بر محیط زیست و فرهنگ جامعه را نیز کاهش دهد (صدر موسوی و دخیلی کهنمویی، 1384).
7) طیبی و همکارانش در سال (1386) طی تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ی بین توسعه ی گردشگری و رشد اقتصادی نشان دادند که امروزه گردشگری ، یکی از بزرگ ترین بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. گردشگری برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، می تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد. همچنی نشان دادند که رابطه ی علّی بین گردشگر ی و رشد اقتصادی ایران، یک رابطه ی علّی دوطرفه است و بین این دو متغیّر، یک تعادل بلند مدت وجود دارد (کمیل طیبی و همکارانش، 1386).

2-23 تحقیقات خارجی
1) در کتابی که با هدف تحلیل روابط بین توریسم و فرهنگ و بررسی جذابیت ها و موقعیت رقابتی مکان های گردشگری توسط آرزنی (2009) به رشته تحریر درآمده تاکید شده که فرهنگ عامل مهمی در ایجاد جذابیت برای توریست های خارجی و همچنین جذب توریست های داخلی و تشویق آنها به سرمایه گذاری محسوب می شود (Arzeni, 2009).
2) ویلیامز (2006) در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که وضعیت اماکن تاریخی و آثار باستانی، تسهیلات اقامتی و ایجاد دفاتر بازاریابی و اطلاع رسانی از عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری است (Williams, 2006).
3) گیل مور (2002) در پژوهشی به این نتایج دست یافت که حفظ، نگهداری، مرمت، توجه بیشتر به جاذبه های گردشگری، تاکید بر استفاده از معماری سنتی در ساخت اماکن گردشگری و ایجاد زیرساخت های مناسب می تواند به افزایش ورود گردشگران و توسعه صنعت گردشگری منجر شود Gilmore, 2002)).
4) یوزاما (2008) با ارائه مقاله ای نشان دادند که توسعه گردشگری در بر گیرنده توجه به ابعاد توسعه در تمامی سطوح فردی، هدایت سرمایه ها، جهت گیری پیشرفت فن آوری و تغییر ساختاری و نهادی است که با نیازهای حال و آینده گردشگران سازگار باشد (Austin, 2008).
5) لوییس و همکارانش (2004)، به بررسی رابطه ی گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین طی دوره ی 1985 تا 1988 پرداخته اند. آنها برآوردی از روابط بین رشد اقتصادی و رشد سرانه ی گردشگری را به دست آورده اند. نتایج مطالعه آن ها نشان می دهد که صنعت گردشگری برای رشد اقتصادی کشورهای با درآمد پایین و متوسط هم چون کشورهای آمریکای لاتین مناسب است (Luis, 2004).
6) کیم و همکاران (2006)، رابطه ی علّی بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی را در تایوان آزمون می کنند. یک آزمون علی به دنباله ی روش هم جمعی انجام شده است ، تا جهت علّیت بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی را مشخص کند. نتایج نشان می دهد که یک رابطه ی تعادلی بلندمدت بین گردشگری و رشد اقتصادی در کشور تایوان وجود دارد و هم چنین رابطه بین این دو متغیر، یک رابطه ی علّی دو طرفه است . به عبارت دیگر در کشور تایوان، گردشگری و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می کنند (Kim et al., 2006).
7) دریتساکیس (2004)، اثر گردشگری بر رشد اقتصادی بلندمدت یونان را با استفاده از روش علّیت گرنجر آزمون کرد. یک بردار هم جمع بین میزان ارز مؤثر و , GDP درآمد حاصل از گردشگری بین المللی طی دوره ی 1960 تا 2000 وجود داشت. آزمون های علّیت گرنجر که بر مدل های تصحیح خطا پایه ریزی شده بود، مشخص کرد که یک رابطه ی علّی قوی دو طرفه بین درآمدهای حاصل از گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی وجود دارد. به طور مشابه، روابط علی معنی داری بین نرخ ارز مؤثر و رشد اقتصادی و هم چنین، بین نرخ ارز مؤثر و درآمدهای حاصل از گردشگری بین المللی در این دوره در کشور یونان مشاهده شد (Dritsakis, 2004).
8) سکیورا و کمپوز (2005)، در مقاله ای با استفاده از روش داده های تابلویی و چهار دوره ی زمانی پنج ساله بین 1980 تا 1999 ، به این نتیجه دست یافتند که به طور متوسط کشور های گردشگر محور نسبت به کشورهای دیگر رشد بیشتری دارند. آنان هم چنین اشاره می کنند که گردشگری، به تنهایی نمی تواند نرخ های رشد بالاتر این کشورها را توضیح دهد (Sequeira & Campos, 2005).
9) توه و همکاران (2001)، به منظور بررسی رابطه بین مراحل توسعه ی کشور و وضعیت گردشگری آن، روش نظری تجاری جدیدی را معرفی کرده اند. فرض اساسی در این نظریه این است که بر اساس تراز مسافرت، کشورهای کمتر توسعه یافته عموماً به وضعیت ابتدایی یا مرحله ی مقدماتی (صادرکننده خالص گردشگر ) و کشورهای توسعه یافته به وضعیت نهایی یا مرحله ی نهایی (وارد کننده ی خالص گردشگر ) نزدیک تر هستند (Toh et al., 2001).
10) توسام و جنکینز (1996) ، در تحقیقات خود عنوان کرده اند که می توان با اتخاذ سیاست های توزیع امکانات توریستی در سطح کشور به نحوی که با ایجاد جاذبه های متنوع برای جهانگردان از تراکم بی رویه و هجوم به نقاط مشخص توریستی جلوگیری به عمل آورد. هم چنین برنامه ریزی های متمرکز در سطح ملی در خصوص توریسم نمی تواند به طور کارا و موثری عمل کند و بهتر است از نظام غیرمتمرکز استفاده شود (Tosum & Jenkins, 1996).

3-1 مقدمه
هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است. دستیابی به هدف های تحقیق (یعنی نظریه سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد (خاکی، 1389: 193). روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1389: 201). انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد.
در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، تعیین جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات که شامل دو پرسش نامه فرهنگ و توسعه گردشگری می باشد، پرداخته می شود. سپس چگونگی بررسی پایایی و روایی پرسش نامه ها عنوان شده و در نهایت به معرفی آزمون های آماری مورد استفاده به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، پرداخته خواهد شد.
3-2 روش تحقيق
به طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک تقسيم کرد:
الف) هدف تحقيق
ب) نحوة گردآوري داده‌ها
تحقيق حاضر، جستجوي نظام‌مند داده و اطّلاعات حول محور تحليل و بررسي تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام است. پژوهش حاضر، براساس هدف كاربردي است. اين تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه توسط تحقيقات بنيادي فرآهم شده براي رفع نيازمندي ‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند(سکاران، 1385). از سويي ديگر، از نظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي از نوع پیمایشی است. در اين تحقيق، پژوهشگر ماهيت مسأله تحقيق که همان بررسی بررسی تاثیر فرهنگ با ابعاد (زبان، آداب و رسوم و اعیاد، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای، معماری، تنوع قومی، و ادیان و آیین ها) در قالب متغیر مستقل بر توسعه و تقویت گردشگری در قالب متغیر وابسته را توصيف مي كند. از آنجایی که اين پژوهش به چگونگي تاثیر فرهنگ بر توسعه و تقویت گردشگری مي پردازد، از نظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي (غير آزمايشي) است. اين تحقيق از آن جهت غير آزمايشي است كه متغير هاي تحقیق در آن دستكاري نمي شوند. تحقيق حاضر از نظر مكاني، داراي خصوصيات كتابخانه‌اي و ميداني است. انجام اين تحقيق مستلزم نظر سنجي از گردشگران استان ایلام است و از اين جهت روش پيمايشي (زمينه يابي) است. به منظور بررسي ادبيات موضوعي و پيشينه‌ تحقيق، مطالعات كتابخانه‌اي صورت گرفته است. در مرحله میدانی، اجرایی و عملیاتی، به قصد جمع‌آوري داده‌هاي موردنياز، پرسشنامه محقق ساخته توزیع گرديد. به عبارتي، پژوهش حاضر، براساس هدف كاربردي و از نظر ماهيت و روش جمع آوري داده در طبقه توصيفي (غير آزمايشي) و از نوع پيمايشي به روش مقطعي طبقه بندي مي شود زيرا گرد آوري داده ها در باره يک يا چند صفت در مقطع زمانی 1392 از طريق نمونه گيري از جامعه انجام شده است.
3-3 جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد (آذر، مومني، 1383).
جامعة آماري در اين پژوهش گردشگران استان ایلام مي باشد.
3-4 نمونه و روش نمونه گيري
نمونه، يک مجموعه فرعي از جامعه آماري است که با مطالعة آن محقق قادر است نتيجه را به کل جامعة آماري تعميم دهد يا به عبارت ديگر، تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشد را نمونه گويند (عادل آذرومنصورمومني ،1380).
جدول 3-1) تعداد پرسش نامه
كل آزمودنيها
پرسشنامه مورد نياز
پرسشنامه ارسالي
پرسشنامه برگشتي
نا محدود
384
390
384

3-5 حجم نمونه
جدول 3-2) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري
N
n
گردشگران استان ایلام
نامحدود
384

حجم نمونه از طریق جدول مورگان 384 نفر بدست آمده که جهت بالا بردن اعتبار داده ها تعداد 390 پرسشنامه توزيع گرديد.
3-6 روش و ابزار جمع‌آوري داده ها
در پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش از روشها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سنگ نوشته، فرهنگ ایرانی، توسعه گردشگری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آداب و رسوم، متغیر مستقل، پرسش نامه