پایان نامه با واژگان کلیدی راهنمایی و رانندگی، ایالات متحده، ترافیک شهری

دانلود پایان نامه ارشد

استان یزد اجرا شده است و می تواند مورد استفاده سازمان ها و ارگان های مربوط در امر مدیریت ترافیک شهری از جمله راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ، اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و حتی شهرداری ها باشد.

فصل دوم
ادبیات و گستره نظری

۲-۱- پیدایش موتورسیکلت
۲-۱-۱- تاریخچه موتورسیکلت
روزى كه انسان خود را شناخت و در راه تلاش و تكاپوى بسط و توسعه محيط زندگى خود، به راهاختراعاتوابداعاتگامنهاد،هميشهدراينانديشهبودهوهستكهشرايطكارو زندگىراآسانتروبازدهىكاررابيشترسازد. نگاهىبهتاريخچهاختراعاتوابداعات بشرازابتداتاكنونمؤيداينادعاست. انسان با بستن چند تنه درخت به يكديگر، نخستينوسيلهحمل ونقلرادرروىآباختراعكردوبعدهابااستفادهازستارگاندر شب،بيابانهاودرياهاراطىنمود،اينتلاشهاراهرابراىتجارتوفعاليت هاى اقتصادىبازكردوبشرتوانستازمحدودهپيرامونخودپافراتر نهد و به سرزمين هاى دوردستبرودوبهتبادلاطلاعاتوتجربياتبپردازد. درپيشرفتتمدنآسياىجنوبغربى سه اختراعمكانيكىبهپيشرفتتمدنكمككرد. اين سه اختراعكهپسازكتابتوفلزكارى قرارداشتعبارتبودنداز: ساختنخيش،كارگاهبافندگىوچرخ. اختراعچرخمسير بزرگى رابرابرترقياتفنىگشودوحتىامروزهنيزركناساسىبيشترماشينهاودستگاههاى مكانيكىراچرختشكيلمى دهد. درسال۱۸۱۷ ميلادي درآلمانشخصىبهنام«بورن2»وسيله نقليه اى ساخت كه از لحاظ فنى داراى ارزش زياد بود زيرا او اولين كسى بود كه دوعددچرخيك وسيله نقيله را به جاى آنكه در حول يك محور مشترك قرار دهد در مقابل يكديگرقرارداد. بااختراعزنجيركهمى توانستحركتركاب هارابهمحورچرخمنتقل كند،شكلدوچرخه هاتغييركرد. زيرابااستفادهازاينوسيله،چرخدوچرخهدرمقابل هريكدورحركتركابهامى توانست چندين چرخ بزند و در نتيجه ديگر لزومى نداشت كه چرخجلوراخيلىبزرگبسازند. درايناوايلركابهابهوسيلهزنجيربهچرخجلومتصلمى شدندوبعدهابهعلتاشكالىكهاينامردرتغييردادنفرماندوچرخهايجاد مى كرد،زنجيررابهچرخعقبوصلكردند.«دايملر3»در سالهاى ۱۸۳۵ ميلاديموتورى ساختكهازنقطهنظرتكنيكىنسبتبهماشينهاىبخارخيلىكاملتروبهتربودوموجب پديدآمدنتغييراتىشگرفدرصنعتساختوسايلنقلیهشد. دايملرنواقصفنىموتورىكه از قبلساخته شدهبودراازبينبردوتوانستيكنوعموتورانفجارىبسازد كه در آن پيستونهابهصورتچهارهنگامىحركتمىكردند. ايناختراعنهتنهاحركتوسايلنقليه رابرروىزمينودردرياهابهمراتبآسانترنمودبلكهبهبشرامكاندادتادرهوا نيزبهپروازدرآيد. تئورىموتورهاىچهارهنگامىتوسط«اوتو»وضعگرديدولىبهمرحلهعملدرآوردن اين تئورى كار بسيار مشكلى بود. موتورگازى كه «اوتو» ساخت، محتاج يك مخزن گازبسياربزرگبود.او پس از دو سال كوشش شبانه روز در سال ۱۸۳۳ ميلادىموفق شدموتورىبسازدكهسوختآنازراهمخلوطشدنذراتنفتباهواتأمينشود. ساختمان اينموتورباآنچهكهاوقبلاً ساخته بود فرق فراوان داشت. موتور قبلى در مقابل توليديكاسببخارنيرو ۷۳۰ كيلوگرموزنداشتدرحالىكهموتورجديدبراىتوليدهمين مقدارنيروفقط ۴۴ كيلوگرموزنپيدامىكرد،اينموتورداراى ۱۸۰ دوردردقيقه بود.بااستفادهازاينموتور،ساختوسيلهنقليهاى كه بتواند خود به طور مستقيم نيروىحركتخودراتأمينكند،ممكنگرديد دايملر يك روز موتورى را كه ساخته بود برروىيكدوچرخهنصبكردوبهاينترتيباولينموتوسيكلترادرجهانساخت.

شکل ۲-۱- اولین موتورسیکلت جهان

متأسفانه اينموتوسيكلتدرآنسالموردتوجهمردمقرارنگرفتودرنتيجه او فكر تكميل آنراازسرخودبيرونكرد. دوازدهسالبعدموتورسيكلتكهدركشورهاىديگركامل گرديدهبودازخارجواردآلمانشدواتفاقاًبازارخوبىبراىفروشپيداكرد. در موتورىكه او طراحى كرده بود، موتورى به قدرت نيم اسب بخار زير زين آن قرار دادهشدهبود. قسمت جلوى اين موتور از زين جلوتر آمده و در بين پاهاى راننده قرار گرفتولىموجبناراحتىاونمىگرديد. موتوربهطورخودكارنفتراازداخلمخزن مىمكيدودرسيلندرهامصرفمىكردورانندهمىتوانستميزانآنراكنترلكند. براى بهكارانداختنموتورلازمبودكه هندل زده شود. اين كار فقط يك دقيقه وقت لازم داشتوموتوربهسرعتروشنمىشد. اينموتوردرشهركانستاتدرروزدهمنوامبر ۱۸۸۶ باموفقيتتمامآزمايششد.̙«كارل بنز» درهمانسالىكهدايملرموتوسيكلتخودرابه موردآزمايشگذارد،يكسهچرخهموتورىراكهخودساخته بود در شهر “مانهايم” آزمايش نمودواينسهچرخهموتورىاوليناتومبيلبنزجهانمحسوبمىشد «دايملر وكارل» به طورمساوىمخترعانموتوسيكلتواتومبيلمحسوبمىشوندواينوسيلهنقليهبزودىجاى خودرادرجادهتمدنبازنمودوتغييراتبعدىكهدرساختنموتوسيكلتهاو اتومبيل ها به عمل آمد به جز تكامل و تغيير شكل چيز ديگرى نبودند[27و29]
۲-۲-۲- اولین موتور سیکلت
موتور سیکلت یک وسیله دو چرخ است که با یک پیشرانه تامین کننده نیروی محرکه بعنوان یک وسیله نقلیه ارزان قیمت وبسیار پر کاربرد در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرارمیگیرد. شاید بتوان آن را دو چرخه ای نامید که تنها درمکانیسم حرکتی توسعه یافته است. اولین ایده ساخت یک وسیله موتوری دوچرخ واحتمالا اولین موتور سیکلت توسط دوسازنده آلمانی ” گاتلیب دایملر ” و” ویلهلم میباخ ” در شهر بدکانسات ( شهری که از سال ۱۹۰۵ بخشی از اشتوتگارت شد ) در سال ۱۸۸۵ عملی واجرا شد. البته وسیله ای که ساخته شد درواقع همان دوچرخه موتور دار بود که بامواد نفتی تغذیه می شد. بدنه آن ازچوب بود و چرخهایی که در آن استفاده شده بود ترکیبی از اسپوکهای چوبی با تسمه های فلزی وشخصاً یک شاسی ” بون کرشر” بود که درکنار پیشرانه تک سیلندر اتوسیکل و یک کاربراتور تلمبه ای این وسیله نقلیه ابتدایی موتوری را ارائه می کرد. سازندگان این اختراع خود را ” Reitwagen ” ( یعنیخودرویسواری ) نامنهادند. حدفاولیهآنهاطراحییکفرمرسمینقلیهنبودبلکهتمامکاروتلاشآنهابرطراحییکحملکننده موتور متمرکز بود.البته اگر کسی موتور سیکلت را بعنوان دو چرخ که با نیروی بخار کار می کند تعریف کند،‌ اولین موتور سیکلت آمریکایی بوده است. این وسیله در نمایشگاه ها و سیرکهای آمریکای شرقی در سال ۱۸۶۷ توسط “سیلوستر هاروارد روپر” از روکسری ماساچوست به معرض دید همگان قرارداده شد. یک نمونه از ماشین روپر ساخت ۱۸۶۹ موجود است. این دستگاه از یک پیشرانه دو سیلندر زغال سوزساخته شده ویک میله اتصال بطور مستقیم چرخ عقب را به حرکت در می آورد. دراوایلگسترشصنعتتولیدموتورسیکلت،سازندگاندوچرخهبسیاریوجودداشتندکهتولیدات خودرابه وسایلی با پیشرانه های درونسوز توسعه دادند.البته درابتدای راه، کارتمامی تولید کنندگان، طراحی مدلهای سه یا چهار چرخه بود واین حالت امنیت واطمینان کافی را برای کنترل وسیله وزمین نخوردن راننده تضمین می کرد.راه با قویتر شدن پیشرانه ها وتوسعه طراحی بدنه دوچرخه ها سازندگان موتور سیکلت کم کم افزایش یافتند. یک مدل دوچرخ بسیار جالب که بعدها در سال ۱۸۹۲ طراحی شد. مدل ” میلت” بود. 

شکل ۲-۲-موتورسیکلتReitwagen
منبع : مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل وترافیک

میلتازیکپیشرانه۵سیلندراستفادهمیکردکهبهعنوانتوپیچرخعقبنیزبکارمیرفت. سیلندرهاهمراهچرخدورمیخوردندومیللنگآن نیز محور عقب را تشکیل می داد. اولین تولید واقعا موفق مدل دوچرخ، “هیلد براند وولفهولر ” بود که درسال ۱۹۸۴در مونیخ عرضه شد. یک پیشرانه دو تایی موازی درپایین بدنه نصب می شد که سیلندرهای آن جلو و عقب می رفت.میله اتصال مستقیما به محور چرخ عقب متصل می شد. بجای استفاده از چرخ سنگین برای ذخیره انرژی در بین احتراق سیلندر در این موتور یک جفت تسمه محکم ارتجاعی مورد استفاده بود که هر کدام در قسمت خارجی برد سیلندر نصب می شد. سیستم خنک کننده پیشرانه استفاده از یک تانکی آب ( رادیاتور ) در بالای گلگیر عقب بود.در سال ۱۸۹۵ شرکت فرانسوی ” دودیون باتن” پیشرانه ای ساخت که امکان تولید انبوه وعمومی موتور سیکلت را فراهم می کرد . این پیشرانه سبک، کوچک وبا دور موتور بالا بود که از باتری و احتراق ذغال استفاده میکرد. «دودیون ـ باتن» این پیشرانه ۲.۱ اسب بخاری را برای استفاده درموتورهای شهری ارائه کرد. پیشرانهفوقتوسطشرکتهایمتعددیهمچون ” ایندین ” وهارلیدیویدسندرآمریکاکپیشد. اگرچهیکآمریکاییبهنام ” پنینگتون ” تعدادیماشینازایندسترادرسال۱۸۹۵ساخت ( البتهصحبتعملکردساختهایویمعلومنیست ) اولینتولیدآمریکاییموتور سیکلت ” ارینتـآستره ” بودکهکمپانی “هتز ” درو “اتهامماساچوست” ساختهشد.سالهاپسازآنتاقبلازجنگجهانیاول،بزرگترینتولیدکنندهموتورسیکلتشرکت “ایندین” بود.پسازآن ” هارلیدیویدسن ” اینجایگاهرادردستداشت. درسال۱۹۲۸این ” DkW ” بودکهبه بزرگ ترین سازنده تبدیل شد. موتور سیکلت های «بی ام و» در سال ۱۹۲۳ با موتور دو قلو یا ” بوکسر ” خودواردعرصهشد. پسازجنگجهانیدومگروه BSA ،موتورسیکلتهای “ترایامف” رادرسال۱۹۵۱خریداریکردندتابدینترتیبادعایتولیدیکیازهرچهارموتورسیکلتراداشته و به بزرگ ترین تولید کننده وقت تبدیل شوند. شرکت آلمانی NSU ازسال۱۹۵۵تا۱۹۷۰بهبزرگترینسازندهموتورسیکلتبدلشد. ۱۹۷۰سالیبودکههوندااینعنوانرابدستآوردوتاامروزنیزدراختیاردارد. تولیدکنندگانانگلیسی ( ترایامفـ BSAـ نورتون ) تا قبل از به عرصه آمدن ژاپنی ها ( و در راسشان هوندا ) جایگاه غالبی در تولید موتور سیکلت در برخی بازارها داشتند. اما تولیدات سریع، ارزان، متنوع و با کیفیت برتر ژاپنی ها در اواخر ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ بازار را از دست دیگران خارج کرد و شرکت های انگلیسی را کم کم از بین برد. امروز شرکت های ژاپنی سازنده موتور سیکلت هوندا، کاوازکی و سوزوکی صنعت موتور سیکلت را تحت نفوذ گرفته اند. اگرچه هارلی ـ دیویدسن هنوز از محبوبیت بالایی درایالات متحده برخوردار است، البته درسال های اخیر برخی از مارک های دیگر نیز توانسته اند باز هم محبوبیت خود را بدست آورند و دراین میان شرکت هایی همچون “بی ام و، ترایامف ودوکاتی” وهمچنین “ویکتوری” به عنوان دومین تولید کننده موفق موتور سیکلت در آمریکا وجود دارند. ( مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل وترافیک 4)
۲-۳- تاریخچه موتورسیکلت در ایران
شروع فعاليت موتور سواری به اواخر دهه ۲۰ خورشیدی بر مي گردد كه با ورود موتورهای انگليسی به كشور عده ای از علاقه مندان شروع به برپايي نمايشات موتور سواری در ميدان ارك تهران و جلاليه(پارک لاله فعلی) در روز های تعطيل نمودند تا اينكه در سال ۱۳۴۰ باوروداولينموتورهایساختژاپنبهايرانيكی ازواردكنندگانبرایتبليغاقدامبهبرگزاریيكدورهمسابقاتبهصورتتوربينتهرانومشهدنمودكهدراينمسابقهحسينپيرهادياول؛علي باقري دوم؛ اصغر حميدي سوم شدند كه اكثر شركت كنندگان از كسبه دوچرخه فروش و موتور فروشان تهران و مشهد بودند. واردات موتور سيكلت در ايران بصورت انبوه به اواخر دهه ۲۰ شمسی برميگردد كه در آن سالها انواع موتور سيكلتهای انگليسی از قبيل: B.S.A ماچلستریومفآریلرویال ، سه تفنگه و… توسطتجاروبازرگانانایرانیبهکشورواردمیشد. اینموتورسیکلتهایانگلیسینزدیکبه۲۰سالیکهتازبازارموتورسیکلتایرانبودند. کمکمدراواخردهه۳۰ شمسیبودکهموتورسیکلتهایایتالیاییازقبیل”تستیدوکاتیوسبالامبرتاومارکهایآلمانی مثل زاکس زونداب جاوا وموبیلت و پژوهای فرانسوی” هم وارد ایران شدند.با توجه به کاربریهای خاص موتور سیکلت ونیاز به این وسیله نقلیه وملاحظات شهری بود که کم کم در اواخر دهه ۴۰ شمسی سر وکله موتور سیکلتهایژاپنیکه اولین آنها یاماها بود در بازار موتور سیکلت ایران پیدا شد. با تاسیس شرکت ایران دوچرخ در ابتدای دهه ۵۰ شمسی که نمایندگی رسمی و انحصاری موتورسیکلتهای یاماها ژاپن را در ایران در دست داشت درابتدااقدامبهمعرفیووارداتانواعمدلهایشهریوافرودیاماهابهایرانکرد. درسال۱۳۵۰باواردشدنموتورهایژاپنی عده ای از جوانان در اطراف تپه های تهران پارس وگردنه قوچك(شمیرانات) و آب انبار شاد آباد در روزهاي تعطيل برنامه نمايشی و پرش از روی اتومبيل را به اجرا در می آوردند كه در همان اوايل اقدام به تاسيس موتور كلوپ ايران نمودند.در اولين تشكل ورزشی آقايان مجتبي كوكبي ؛قاسم بروجردي؛ مصطفي رهنما؛ اسماعيل شاه حسيني؛ تقي باديه نشين؛ محرم فرياد شيران؛ جواد روشن و داوود روشن حضور داشتند.در سال ۱۳۵۳ با همت دو تن از وارد كنندگان موتور سيكلت دو نفر از قهرمانان ژاپنی “ايوايو و چيگرا و ويلی” موتور سوار اهل كشور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، راهنمایی و رانندگی، تصادفات جاده ای Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تصادفات جاده ای، عوامل اقتصادی، کشورهای پیشرفته