پایان نامه با واژگان کلیدی ذهن آگاهی، وارسی بدن، مبتنی بر ذهن، پایایی درونی

دانلود پایان نامه ارشد

همچنین سایر بیماریهای جسمی نیستند. این نمونهها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار میگیرند. بر روی گروه آزمایش هشت جلسه درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی اجرا میشود و افراد گروه گواه در لیست انتظار218 قرار میگیرند. در جدول های زیر توصیف نمونه ها از نظر طبقه ی سنی و میزان تحصیلات آورده شده است:
عضویت گروهی
سن
فراوانی
درصد فراوانی
آزمایش
30-20
4
15/4

40-31
6
23

50-41
3
11/6

کنترل
30-20
3
11/6

40-31
5
19/2

50-41
5
19/2
جدول 3-2- توزیع فراوانی طبقه سنی آزمودنیها بر حسب عضویت گروهی

عضویت گروهی
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی

آزمایش
زیر دیپلم
3
11/6

دیپلم
6
23

لیسانس و بالاتر
4
15/4

کنترل
زیر دیپلم
2
7/8

دیپلم
5
19/2

لیسانس و بالاتر
6
23
جدول 3-3- توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها بر حسب عضویت گروهی

3-3- ابزارهای پژوهش
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب و افسردگی بکII و زیر مقیاس عملکرد تنفسی از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم است که به صورت پیش آزمون – پس آزمون اجرا میشود. همۀ نمونهها اول پرسشنامه علائم را دریافت میکنند. سپس نیمی از نمونهها ابتدا پرسشنامه افسردگی و نیمی ابتدا پرسشنامه اضطراب را دریافت میکنند.
3-3-1- پرسشنامه اضطراب بک 219(BDI)
پرسشنامه اضطراب بک برای سنجش میزان اضطراب توسط بک و همکاران( 1988 .م)ساخته شد، که بطور اختصاصي علايم اضطراب باليني را در افراد مي سنجد و شامل بیست و یک گویه است که در برابر هر گویه یک مقیاس پاسخگویی چهار درجه ای(صفر تا سه) وجود دارد. هر گویه بازتاب یکی از علایم اضطراب است که معمولاً افرادی که از نظر بالینی مضطرب هستند یا کسانی که در وضعیت اضطراب انگیز قرار می گیرند تجربه می کنند( بک و استیر220، 1990 .م). بک و همکاران ( 1988.م )، همسانی درونی آن را(9/0=α)، ضریب باز آزمایی آن را(6/0= r) و روایی همزمان و تتشخیصی آن را متوسط تا بالا گزارش کردند( ایزدی، عسگری، نشاط دوست و عابدی،1391). در ایران کاویانی و موسوی(1387) نیز در مورد ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی به ترتیب روایی برابر با( 72/0 ) و پایایی برابر( 83/0 )و ثبات درونی (92/0=α)، را گزارش کرده اند.روش کار آنها به این صورت بود که آزمون‌گران پس از گذراندن دوره آموزشی برنامه‌ريزی شده، و پس از اطمينان از آمادگی آنها، بر اساس جداول سنی و جنسی تعيين شده برای مناطق مختلف شهر، به منازل مراجعه کردند. به اين ترتيب، 1513 نفر زن و مرد در گروه‌های سنی- جنسی مختلف تهران به طور تصادفی خوشه‌ای آزمون ( BAI )را پر نمودند. همچنين 261 بيمار اضطرابی مراجعه‌کننده به درمانگاه‌ها و مراکز درمانی در مطالعه شرکت داشتند. تحليل آماری با به‌کارگیری ( SPSS ) چهارده برای به‌‌دست آوردن ضريب هماهنگی درونی و تحليل آيتم‌ها صورت گرفت. برای به‌دست آوردن ضريب پايايی آزمون- بازآزمون، 112 نفر از آزمودنی‌های قبلا آزمون شده از جمعيت بهنجار در فاصله زمانی يک ماه از مرحله اول مجددا به تکميل آزمون‌ها پرداختند. همچنين برای به‌دست آوردن ضريب روائی (Validity)، 150 نفر از بيماران مبتلا به اضطراب بالينی مورد مصاحبه بالينی قرار گرفتند و به طور موازی دو ارزياب بر اساس يک درجه‌بندی کمی (10-0 )دميزان اضطراب فرد را ارزيابی کردند. دو ارزياب نسبت به نمرات به‌دست آمده از (BAI) بی‌اطلاع بودند.
3-3-2-پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم (BDI-II) 221
پرسشنامه افسردگی بک-II ، شکل بازنگری شده پرسشنامه افسردگی بک (BDI) است که جهت سنجش شدت افسردگی در جمعیت 13 سال به بالا تدوین شده است (بک، استیر، و براون222، 1996.م ). این پرسشنامه شامل 21 گویه است و در سه گروه نشانه های عاطفی، نشانه های شناختی و نشانه های جسمانی طبقه بندی می شود (فتحی آشتیانی و دادستان، 1389)، همچنین مقياس پاسخگويي آن چهار درجه اي (صفر تا سه) است، به این ترتیب نمره کل پرسشنامه دامنه ای از صفر تا شصت و سه دارد. ویرایش دوم پرسشنامه بک در مقایسه با ویرایش اول بیشتر با ( DSM-IV ) همخوان است، علاوه بر این ویرایش دوم این پرسشنامه تمامی عناصر افسردگی بر اساس نظریه شناختی افسردگی را نیز پوشش می دهد. مطالعات روانسنجی انجام شده بر روی پرسشنامه افسردگی بک-II پایایی، اعتبار و ساخت عاملی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش می کنند و بطور کلی این پرسشنامه جایگزین خوبی برای فرم اولیه آن محسوب می شود(بک، استیر و براون، 1996 .م). بك، استير و براون (2000 .م)، همساني دروني اين پرسشنامه را بين (73/0 تا 93/0) با ميانگين (86/0 ) و ضريب آلفاي کرونباخ آن را براي گروه بيمار برابر با ( 86/0 ) و براي گروه غير بيمار برابر با 81/0 گزارش کردهاند. پایایی و روایی این پرسشنامه در مطالعات مختلفی در ایران نیز تأیید شده است. فتي(1382) در يک نمونه 94 نفري در ايران ، ضريب آلفاي کرونباخ( 91ا/0 ) و اعتبار بازآزمايي اين مقياس را در طي يک هفته( 96/0 ) گزارش کرده است. همچنين مطالعه ديگري ضريب آلفاي ( 91/0)، ضريب همبستگي دو نيمه (89/0 ) و ضريب بازآزمايي به فاصله يک هفته (94/0 )را براي آن گزارش داد (دابسون و محمدخاني، 1385). بطور کلي نتايج مؤيد اعتبار و پايايي مناسب اين آزمون مي باشد.
3-3-3- پرسشنامهکیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم 223
این پرسشنامه توسط مارکز و استوارت در سال ( 1992 .م) در دانشگاه سیدنی استرالیا تهیه شده است. پایایی درونی (آلفای کرونباخ) ( 92/0 ) است و روایی محتوایی آن نیز توسط مارکز و همکاران (1992.م ) تائید شده است. این پرسشنامه یک ابزار خودسنجی شامل 69 پرسش است که عموماً توسط خود آزمودنیها تکمیل میشود. مقیاس پاسخگویی طیف لیکرتی پنج درجه¬ای نیز (صفر تا چهار) است.
این پرسشنامه نظرات افراد را در 5 بُعد مورد بررسی قرار میدهد که 14 گویه از عملکرد تنفسی (علائم و نشانههای جسمانی آسم) است. 11 گویه از عملکرد خلقی است و 16 گویه از فعالیتهای جسمانی است. ده گویه از عملکرد اجتماعی است. هیجده گویه در بارۀ درک کلی از سلامتی است. که در این پژوهش فقط زیر مقیاس عملکرد تنفسی مورد استفاده قرار گرفته است.
بعد از ترجمه پرسشنامه با روش تعیین شاخص روایی با استفاده از نظر ده نفر از متخصصین روایی آن بررسی شد که امتیاز شاخص روایی محتوا( 90/0 ) به دست آمد و به منظور تعیین پایایی درونی از روش بازآزمایی استفاده گردید و ضریب همبستگی ( 75/0) به دست آمد . (عرب، ناصحی، برهانی، عباس زاده و جعفری، 1391) .
مطالعات محدودی درباره روایی و پایایی زیر مقیاس ها انجام گرفته است از جمله: آلفای کرونباخ زیر مقیاس عملکرد تنفسی (علائم) (85/0 ) گزارش شده است. ( مارکز224، دان225، وول کاک226 1992 .م). در پژوهش رضایی و همکاران(1391) آلفای کرونباخ زیر مقیاس عملکرد تنفسی (علائم) (88/0 )گزارش شده است.
3-3-4- پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی
این پرسشنامه توسط پژوهشگر تنظیم شده است و شامل سن و تحصیلات جامعه آماری است.
3-4- روش اجرا
ابتدا با همکاری فوق تخصص آسم و آلرژی نمونه گیری در مراکز درمانی سطح شهر اصفهان انجام شد و به تصادف در دو گروه جایگزین شدند. از افراد شرکت کننده در پژوهش رضایت نامه برای شرکت در طرح گرفته شد و سپس پیش-آزمون از دو گروه آزمایش و گواه گرفته شد و در مرحله بعد جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر اساس برنامه درمانی که توسط سگال، تیزدل و ویلیامز (2002.م ) تدوین شده است در قالب هشت جلسه دو ساعته برای گروه آزمایش ارائه شد.(کرین 1391) .در هر جلسه پس از بررسی انجام تکالیف و ارائه توضیحی مختصر در مورد جلسه قبل و توضیحاتی پیرامون موضوع همان جلسه، تمرین های مرتبط انجام می شد. در انتهای همه جلسات آموزشی از شرکت کنندگان بازخورد گرفته شد و هر کدام پیشرفت ها و مسائل فراگرفته در هر جلسه را بیان نمودند. همچنین یک نسخه صوتی از تمرینات ذهن آگاهی و خلاصه هر جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد تا در منزل و در فاصله بین جلسات تمرینات را انجام دهند.خلاصه ای از ساختار جلسات در جدول 3-4 آورده شده است. پس از آخرین جلسه ی آموزش ذهن آگاهی بر روی گروه آزمایشی، پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد.
جلسه اول :
هدایت خودکار
آشنايي اعضا- برقراري رابطه درماني- بيان اصول و قواعد درماني و روند برگزاري جلسات – تمرين خوردن کشمش- تمرین وارسی بدن-ارائه برگه تکلیف خانگی و جزوه ی آموزشی و فایل های صوتی
جلسه دوم:
چالش با موانع
بررسی تکالیف-تمرین وارسی بدن- ده دقیقه تنفس آگاهانه- تمرین افکار و احساسات. بررسی مشکلات حین تمرین-ارائه تکالیف خانگی و جزوه آموزشی
جلسه سوم:
حضور ذهن از تنفس
بررسی تکالیف- مراقبه نشسته با تمرکز بر آگاهی از تنفس و بدن- فضای تنفس سه دقیقه ای- بررسی تجربیات خوشایند هفته و احساس های بدنی ، افکار، احساسات و خلق مرتبط با آن تجربیات. ارائه تکالیف خانگی و جزوه آموزشی
جلسه چهارم:
ماندن در زمان حال
بررسی تکالیف خانگی-پنج دقیقه تمرین دیدن یا شنیدن آگاهانه – مراقبه نشسته با آگاهی از تنفس، بدن، صداها و افکار- پیاده روی آگاهانه- فضای تنفسی سه دقیقه ای- بررسی تجربیات ناخوشایند و احساس های بدنی، افکار، احساسات و خلق مرتبط با آن تجربیات-تمرین ماندن در زمان حال با استفاده با تکنیک ها-ارائه تکالیف خانگی و جزوه آموزشی
جلسه پنجم:
پذیرش و اجازه / مجوز حضور
بررسی تکالیف خانگی- مراقبه نشسته با آگاهی از تنفس و بدن – تمرین اجازه دادن به تجربیات و هیجانات به “بودن” بدون قضاوت یا سعی در تغییر دادن آنها -آموزش اجتناب تجربه اي با استفاده از استعارهها –به ذهن آوری عمدی و رها کردن با تمرین ایجاد مشکا-ارائه تکالیف خانگی و جزوه آموزشی
جلسه ششم:
افکار حقایق نیستند.
بررسی تکالیف خانگی-مراقبه نشسته با آگاهی از تنفس و بدن – فضای تنفس سه دقیقه ای- تمرین خلق ، فکر و دیدگاههای جایگزین با تأکید به اینکه افکار حقایق نیستند-تکنیک آبشار افکار و فیلم افکار- آماده شدن برای پایان دوره.- ارائه تکالیف خانگی و جزوه آموزشی
جلسه هفتم:
چطور میتوانیم به بهترین نحو از خود مراقبت کنم؟
بررسی تکالیف -مراقبه نشسته با آگاهی از تنفس ، بدن ، صداها، افکار و هیجانات – فضای تنفس سه دقیقه ای- بررسی ارتباط فعالیت و خلق-آموزش شناخت نشانه های عود-ارائه تکالیف خانگی و جزوه آموزشی
جلسه هشتم:
استفاده از آنچه آموختهاید برای کنار آمدن با حالتهای خلقی بعدی
بررسی تکالیف-تمرین وارسی بدن – بحث درباره کاربرد تمرينات ذهن آگاهي در زندگي روزمره و مشکلاتی که مانع از انجام تکالیف می شود-آموزش تکنیک های جلوگیری از عود.
جدول 3-4- ساختار جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده‌هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار (227SPSS) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در توصیف دادهها، از شاخصهای آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس228 استفاده شد. نمرات اضطراب و افسردگی دو گروه آزمایش و گواه از طریق تحلیل کواریانس همتا سازی شدند.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در اين فصل داده‌هاي پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي تحليل شده است. در ابتدا میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه بیان می شود. سپس نتايج آزمون نرمال بودن توزيع نمرات آزمون ها، آزمون لوين مبتني بر تساوي واريانس‌ها به منظور بررسي پيش فرض‌هاي آماري لازم جهت استفاده از آزمون های پارامتریک ارائه شده است. سپس فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی با استفاده از روش تحليل کوواریانس مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق، عضويت گروهي به عنوان متغير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، بیماران مبتلا، شناخت درمانی Next Entries تحقیق رایگان درمورد ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، شناخت درمانی، یافته های پژوهش