پایان نامه با واژگان کلیدی دﻻر، ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ، آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺖ

دانلود پایان نامه ارشد

اﺻﻼﺣﺎت)

9/7
)1979-2005ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت)

3/8
1990

9/3
1991

14/2
1992

14/0
1993

13/1
1994

10/9
1995

10/0
1996

9/3
1997

7/8
1998

7/6
1999

8/4
2000

8/3
2001

9/1
2002

10/0
2003

10/1
2004

9/9
2005

11/1
2006

14/2
2007

9/6
2008

9/2
2009

10/3
2010

9/6
2011

Source: www.IMF.org

ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل 2010 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 5/8 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر و GDPﺑﺮاﺳﺎس دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﮥ اﺳﻤﯽ، ﺣﺪود 40% اﻧﺪازة اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺮآورد ﮔﺸﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎري از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ

ﻣﺒﺎدﻟﮥ اﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪازة واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد آن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﮥ اﺳﻤﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ، ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﯾﮏ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﭼﯿﻦ ﻣﯽ-ﺗﻮان ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺎن ﯾﮏ دﻻر در آﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﻧﺪازه اﻗﺘﺼﺎد

) ﻧﺎم دارد. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ PPPﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺴﺒﯽ) 21 ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازة اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و ﺳﺮاﻧﮥ آن را 75% ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادهﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و رﻗﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ آن را ﺑﻪ 10/2 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

، اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل 2010 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 96/6% اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮض اداﻣﮥ PPPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﮥ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ، اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ EIu ( ﮔﺮدد. ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﺮوژة واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎديPPP)22ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﯿﺎر

GDP ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل 2030 ﺳﺮاﻧﮥ PPPﭼﯿﻦ در ﺳﺎل 2017 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت GDP ﺣﺪود %35 ﺳﺮاﻧﻪ PPPﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺳﺪ

در ﺳﺎل PPP 2010 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ GDP اﺳﻤﯽ و .(GDP ﺟﺪول 9-3 ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ )Morrison,2011:7 ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد.

و دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎلPPP2010ﭼﯿﻦ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ژاﭘﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ GDPﺟﺪول:9-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

– Parchasing Power Parity ١ – Economist Intelligence unit ٢

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ژاﭘﻦ
ﭼﯿﻦ

14/066
5/461
5/824
اﺳﻤﯽGDP
14/066
4/299
10/203
PPPﺑﺮ ﺣﺴﺐGDP

47/062
43/060
4/044
اﺳﻤﯽGDPﺳﺮاﻧﻪ
47/062
33/009
7/077
PPPﺑﺮ ﺣﺴﺐ GDPﺳﺮاﻧﻪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، آﻣﺎر زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:

ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 1984 ﺑﻪ % 16/3 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.GDP ﭼﯿﻦ از 4/5% ﮐﻞ -GDP

– ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ از 109 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در 1979 ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 72 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در 2005 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪة ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

– ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﯿﻦ (ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮥ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 8000 دﻻر) ﺣﺪوداً200 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﭻ در ﺳﺎل 2004 ﭼﯿﻦ ﺳﯿﺼﺪﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

) رﺑﻮد. در ﺣﺎل -PCs در ﺳﺎل 2002 ﭼﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ژاﭘﻦ را ﺑﻌﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ( ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﮥ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 136 ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه در 2006 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

– ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎي 1981 ﺗﺎ 2001 اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 400ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ درﻧﺠﺎت از ﻓﻘﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

– ذﺧﯿﺮة ارزي ﭼﯿﻦ از 2/5 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در 1980 ﺑﻪ 819 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در 2005 رﺳﯿﺪ. در ﻓﻮرﯾﻪ 2006، ﭼﯿﻦ Elwell,et al, 2007.(ژاﭘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دارﻧﺪة ذﺧﺎﯾﺮ ارزي (ﺑﺎ 854 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر) ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ(

(2-3ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ:

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺷﯿﻮة ﮐﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاري، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد، ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺎرﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪفﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه، ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ دارد. در ﻫﯿﭻ دورهاي از ﺗﺎرﯾﺦ، ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ،.(1355

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﺑﺮ ﺷﮑﻞ-ﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و ﺑﺴﺘﻪاي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻫﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮان در رژﯾﻢﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد اﻗﻠﯿﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از رژﯾﻤﻬﺎي ﺑﺎز ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺮوﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﻧﻈﯿﺮ اﺣﺰاب و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .از اﯾﻦرو در ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ واﮐﺎوي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت در آن، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ارﮔﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺷﻮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮﮐﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ وﭘﻨﻬﺎن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻬﺎت دورﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﭼﯿﻦ، اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺪﺑﯽ و ﺣﺼﺮي اﻗﺘﺪار ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﻦ اﻣﺮوز از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ درآن ﭘﺮاﮐﻨﺪه، ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻌﻀﺎً رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

(1-2-3 ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﺪه ﭼﯿﻦ:

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ روزﻧﺎ، ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻬﺎدي آن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روزﻧﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاي ﻣﺠﺮﯾﻪ، ﻣﻘﻨﻨﻪ،

ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺸﻮري، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ، ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا ارﮐﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ آن در 1949 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 4 ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل 1982، ﻫﻔﺖ ارﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

CCP(ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ- )23

NPC(ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻠﻖ(ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن)- ) 24 ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ _ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ- 25

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري –

ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ- 26

دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ –

ارﺗﺶ آزادي ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ27 (ﮐﺸﻤﯿﺮي، ﺟﺰوه درﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭼﯿﻦ، ﭘﺎﯾﯿﺰ – (1390

ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي روزﻧﺎ، ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﺪه رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و وزاﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺸﻮري ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺘﺪار ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ذﯾﻞ ﻧﻘﺶ ارﺗﺶ آزادي ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

(1-1-2-3 ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺸﻮر؛ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ:

Chinese Communist Party -١ National People Congress -٢ Chinese People Political Consultive Conference -٣ State Council٤ 1- The People Liberation Army

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در 20 ﺟﻮﻻي 1921در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي رﺳﻤﺎً ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺣﺰب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰﺑﯽ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻞ “ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ” آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.اﯾﻦ اﺻﻞ _ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺰب ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻞ اﻣﮑﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﺣﺰب وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﻬﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮنﺳﺎز و اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ داراي ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰي، دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب28، ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺋﻤﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ، دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ. ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰب، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎي ﺣﺰب در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ، ﺷﻬﺮي و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻪ ﻫﺮ 5 ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر در ﭘﮑﻦ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺣﺰب ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در رأس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب، دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ در ﭼﯿﻦ از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. رﯾﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ، دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﮕﺮة ﻣﻠﯽ ﺣﺰب در اﮐﺘﺒﺮ 2007 (ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ) ، اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ 25 ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

) ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮي از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺣﺎل PSCﮐﻤﯿﺘﻪ داﺋﻤﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ) 29 Martin,2010 . (ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ 9 ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ارﮐﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي دارﻧﺪ ( ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 66 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ در 3/5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 18 ﺳﺎل، ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﺰب

(Martin,2010).را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﮑﺎن دارد

(2-1-2-3ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ:

) و ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ:(1-2-1-2-3NPCﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻠﻖ (

The Party Political Bureau (Politburo) -٢ -The Politburo Standing Committee (PSC)١

ﮐﻨﮕﺮة ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮة ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻣﻞ 2937 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره 15 روزه ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﺸﻮري ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ، ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮة ﻣﻠﯽ در رأس آﻧﻬﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻋﻀﺎي ﮐﻨﮕﺮة ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺑﺮاي ﯾﮏ دورة 5 ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻀﺎي ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ-

ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎﺑﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻫﻤﮥ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻌﺎﻫﺪات، اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

(www.china.org.cn).اﺷﺎره ﻧﻤﻮد

(2-2-1-2-3ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ:

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ، ارﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اوﺿﺎع ﺟﺎري و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را درﺑﺎره ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آن ﻧﻈﺎرت و اراﺋﻪ ﻣﺸﻮرت درﺑﺎرة ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻗﺮاري وﺣﺪت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﯿﺮوي، ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﻫﺎي، ﻧﯿﺰ، اﺻﻼﺣﺎت