پایان نامه با واژگان کلیدی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﻫﺎي، ﻧﯿﺰ، اﺻﻼﺣﺎت

دانلود پایان نامه ارشد

ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻨﯽ، اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ ﺗﺮوﯾﺞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب ﻏﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ وﻧﮋادي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اداري ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﻣﺎﮐﺎﺋﻮ و ﺗﺎﯾﻮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق، اﻫﺪاف اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان ﮐﺮد؛ اﯾﺠﺎد وﻓﺎق و اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ.30

(3-1-2-3ﻗﻮاي اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ؛ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري، ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ و دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ.

(1-3-1-2-3 ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ:

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ، ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اداري ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ، 4 ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ، ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮرا (ﺷﺎﻣﻞ 5 ﻧﻔﺮ)، دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺷﻮرا، رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ، ﺑﺎزرس ﮐﻞ اداره ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻠﯽ و وزراي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﻣﻮر اداري روزاﻧﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺋﻤﯽ ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ

(www.china.org.cn).ﺷﻮد

(2-3-1-2-3رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري:

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﮕﺮة ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره 5 ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻤﯽﺷﻮد. رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از 45 ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﺑﯿﺶ از 2 دوره ﺗﺼﺪي ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.وﻇﺎﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وي ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه، اﻋﻄﺎي ﻧﺸﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، اﻋﻼن ﺟﻨﮓ، اﻋﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮاي ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺳﻔﺮاي ﭼﯿﻦ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-30ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري در ﭼﯿﻦ ر.ك ﺑﻪ :

.htm٧٦٢١٢-Chinas Current Legislation Structure in http ://www.china.org.ca/english/kuaixun/

ﺗﺎﮐﻨﻮن 6 ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻣﺎﺋﻮزداﻧﮓ31، ﻟﯿﻮﺷﺎوﮔﯽ32، ﻟﯽ زﯾﺎﻧﯿﺎن33، ﯾﺎﻧﮓ ﺷﺎﻧﮕﮑﻮن34، ﺟﯿﺎﻧﮓ زﻣﯿﻦ35، ﻫﻮﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ36 ﮐﻪ از 15 ﻣﺎرس 2003

2003(Ibid). ﺗﺎﮐﻨﻮن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ

(3-3-1-2-3ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮي و ﻣﺤﻠﯽ:

درك ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮي و ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﯿﻦ داراي 34 ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻟﺘﯽ، ﺑﯿﺶ از 300 ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﻄﺢ اداري، ﺣﺪود 3000 ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮي و ﺑﯿﺶ از 40000 ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰي، ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ وزﯾﺮ ﻣﻨﺼﻮب از ﺳﻮي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺰب و دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ Martin ,2010.(ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار، ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

(4-1-2-3ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ؛ ارﺗﺶ آزادي ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ:

ارﺗﺶ آزادي ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.اﯾﻦ ارﺗﺶ ﺑﻪ 5 ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ، ﻧﯿﺮوي ﻫﻮاﯾﯽ، ﻧﯿﺮوي زﻣﯿﻨﯽ، ﻗﻮاي ذﺧﯿﺮه و ﻧﯿﺮوي ﺿﺮﺑﻪ دوم (ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻼح ﻫﺎي اﺗﻤﯽ)در. ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪوداً 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ارﺗﺶ ﭼﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺰب و دوﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاريﻫﺎي ﮐﺸﻮري اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﺪﺗﺎً اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ارﺗﺶ آزادي ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮاً

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

-Mao Zedong١ -Liu Shaoqi٢ -Li Xiannian٣ -Yang Shangkun٤ -Jiang Zemin٥ -Hu Jintao٦

ﭼﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ، روﺳﯿﻪ، Lee,2008).(ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎن در رده ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ

(2-2-3رﻣﺰ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

از زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در 1978 ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را روز ﺑﻪ روز ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎري از روﯾﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ دارد.

ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد، رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻣﯿﺘﺮ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادي ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ وارد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﺎرآﯾﯽ، ﺛﺒﺎت و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در درون ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدات وارده ﻻزم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﺪة ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ارﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ-

ﺑﺮﯾﻢ. ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﻋﻤﺪة ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاريﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاري ﺧﺎرﺟﯽ اﺷﺮاف دارد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﮐﻤﯿﺘﮥ داﺋﻤﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺑﺎ 9 ﻋﻀﻮ ﺣﻠﻘﮥ ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ ﺣﺰب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.اﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺷﺎﻣﻞ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ دارد، رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮة ﻣﻠﯽ، ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ورﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻗﺘﺪار ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺰب، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺪرت اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﮥ داﺋﻤﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن، ﺣﺰب را در ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﯿﺎﺳﯽ وارده ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺲ از 1979 ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﺰم اﻧﺪﯾﺸﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮي ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﭘﺲ از دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﭘﯿﻨﮓ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺪف اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﮐﻼن

ﺣﺰب، از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺰب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻨﺘﺮل روﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت در ﭼﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن، ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﯽ، Heberer& Schuber, 2006.(ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ (

ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي دروﻧﯽ وﯾﮋه ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺰب در راه ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﯿﺎن آﻣﻦ37 در 381989و ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﮓ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺠﺪداً در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺣﺰب ﻗﺮار داد (ﭘﯿﺸﺘﺮ در دوران دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﭘﯿﻨﮓ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد). در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﺰب آﻏﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰب و ﺗﻮان ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آن ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺳﻄﻮح ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺤﻠﯽ و رواﺑﻂ دوﻟﺖ و ﺣﺰب ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.

در ﺳﺎل 2004 رﻫﺒﺮي ﺣﺰب از ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺰب در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در درون ﺣﺰب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ﮔﺰارش ﻫﻮﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮة ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش “ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ” ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎدر ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ “آزادي اﻃﻼﻋﺎت” در آورﯾﻞ 2007 ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻮد. ﺣﺘﯽ ﮐﻨﮕﺮة ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮاﯾﺢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ﺳﻮي ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد و در ﻣﻮاردي ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﺸﺎن از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد (ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن داراﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮاﯾﯽ). ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﻮرﯾﻪ 2008 ﭼﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﺧﻮد39 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء “ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن” را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد “ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪرن در ﮐﺸﻮر” ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﭙﯽﺑﺮداري از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﻧﺪارد وﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ راه اﻟﮕﻮي ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار

Petersoninstitute.org/ 2007(.دﻫﺪ(

Tiananamen -١

٢- ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ: ر.ک ﺑﮫ:
Kelly, M “Looking back at Tiananmen square the defeat if counter revolution in china at: «www.frso.org»

-White paper٣

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪه “ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ” ﺑﯿﺰاﻧﺘﯿﻦ40 اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺰب ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺰب و ﺣﻔﻆ آرﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻫﺪاف آن ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮو اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﻮﮐﭙﯿﻨﮓ41 ﻣﺸﺎور ﻫﻮﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ و از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻋﻤﺪة ﺣﺰب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: “ﺑﺪون دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دورن ﺣﺰﺑﯽ، ﺻﺤﺒﺖ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻦ، ﺳﺨﻨﯽ ﻟﻐﻮ و ﻣﯿﺎن ﺗﻬﯽ اﺳﺖ.”
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺣﺰب در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ اﺗﺨﺎذي در ﺣﻮزه ﺧﻮد رأي ﺑﺪﻫﻨﺪ و -ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ را از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﯾﺮﺑﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎي ﺣﺰب، ﻋﺰل و ﻧﺼﺐﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺮدن روﯾﻪ ﻫﺎي ﺣﺰب و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﻄﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﺮ آن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺣﺰﺑﯽ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻫﺎي درونﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي از روﯾﻪ

www.beelink.com(.ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ (

ﻫﻮﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ در دوران ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ. ﺣﻀﻮر وي در رأس ﻗﺪرت از ﺳﺎل 2004 ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.ﻧﻤﻮدار 4-3 ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ” را در روزﻧﺎﻣﮥ ﺧﻠﻖ، روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ در دوران ﻗﺪرت ﻫﻮ ﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ و ﻧﻤﻮدار 5-3 ﻓﺮاواﻧﯽ اﺻﻄﻼح “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ” را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﻤﻮدار:4-3 ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ” در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در دوران ﭘﺲ از ﻫﻮﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ

-Byzantine١ -Tu Keping٢

ﻧﻤﻮدار:5-3 ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح” دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ” در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﻖ در دوران ﭘﺲ از روي ﮐﺎر آﻣﺪن ﻫﻮﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ “ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﯿﻦ “، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در 19 اﮐﺘﺒﺮ 2005، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯿﻦ42ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ رد روﯾﮥ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، روﻧﺪي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ، ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﻔﮑﺮات ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﮐﻪ در ﺳﻨﺨﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﻗﺘﺼﺎدي

Lerais, 2006.(ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (

اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق، دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﻈﺎري ﮐﻪ از آن دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﺪف دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺣﻔﻆ آزادي ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ، در ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ “دوﻟﺖ ﻗﻮي” ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻗﺪرت ﻣﻠﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻧﺨﺒﮕﺎن ). ﺳﺎﺧﺘﺎر He & Feng. 2008ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ( ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت، از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻻزم در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي و دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎت ﻗﻮت دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دﻻر، ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ، آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺖ Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ، ﻣﺤﻠﯽ،