پایان نامه با واژگان کلیدی دوره متوسطه، سطح مهارت، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

در ارزشيابي و امتحان.
نيکولز (2008) در آمريکا به بررسي نقش 1) نگرش دانشجويان به رايانه؛ 2) انگيزش دروني و بيروني؛ 3) رضايتمندي؛ 4) پيشينه تحصيلي؛ و 5) وضعيت دموگرافيک دانشجو در پيشبيني ادامه دروس آنلاين پرداخته است. نمونه پژوهش ايشان 87 دانشجوي رشته تربيت بدني بوده است. نتايج تحقيق نشان داد، معدل مقطع دبيرستان مهم‌ترين پيشبين است، و در مقام مقايسه، خانمها انگيزش دروني و بيروني بيشتري نسبت به آقايان دارند.
هرنانز218(2008) به شناسايي عوامل پيشبيني کننده موفقيت دانشجو در دروس برخط از ديدگاه مدرسين برخط پرداخته است. در اين تحقيق پرسشنامهاي بر اساس نظريه حضور اجتماعي و نظريه غناء رسانه219تدوين و با استفاده از تحليل عاملي اعتباريابي شده است. داده‌هاي 192 مدرس برخط، جمع آوري شد. چهار عامل که 48.8 % واريانس را تبيين ميکرد عبارتند از: 1) بي واسطهگي220؛ 2) بي واسطهگي فناورانه221؛ 3) ارتباطات برخط و تعاملي بودن 4) صميميّت222. نتايج تحليل عاملي نشانگر اهميت حضور اجتماعي در مقابل نظريه غناء رسانه بوده است. نتيجه تحليل رگرسيون، دو عامل از چهار عامل فوق را به عنوان پيشبين موفقيت دانشجويان از ديد مدرسان شناسايي کرده است. اين دو عامل 11 درصد واريانس را تبيين ميکند که عبارتند از: 1) ارتباطات برخط و تعاملات 2) بي واسطهگي. به طور خلاصه اين پژوهش بر تأثير حضور اجتماعي و عدم فاصله رواني بين مدرس و يادگيرنده و افزايش تعامل بين آن‌ها به عنوان عامل موثر در موفقيّت دانشجوي الکترونيکي از منظر مدرسين برخط تاکيد ميکند.
برنارد و همکارانش223(2009) با استفاده از فرا تحليل به بررسي نقش انواع تعامل در پيشرفت تحصيلي يادگيرنده از راه دور پرداخته‌اند. اين پژوهشگران از بين يک هزار و 34 پژوهش گزارش شده مربوط به سالهاي 1985 تا 2006 با توجه هدف پژوهش 74 مورد را انتخاب کردهاند. تعامل در اين پژوهش به سه دسته تقسيم شده است: 1) تعامل يادگيرنده با استاد؛ 2) تعامل يادگيرنده با يادگيرنده و 3) تعامل يادگيرنده با محتوا. نتايج اين فرا تحليل حاکي ست، هر سه نوع تعامل نقش معناداري در پيشرفت تحصيلي يادگيرنده دارند. نتايج مقايسهاي انواع تعامل نشان داد که اثر تعامل يادگيرنده- يادگيرنده و يادگيرنده -محتوا بر پيشرفت تحصيلي يادگيرنده به مراتب معنادارتر از تعامل يادگيرنده-مدرس است.
پارک و چوئي (2009) پژوهش خود را بر افت تحصيلي دانشجويان در کارآموزيهاي برخط متمرکز کرده است. آمار توصيفي در سال 2002 نرخ افت تحصيلي را 46% و در سال 2005 اين نرخ را 54.2% نشان ميدهد. براي بررسي اين مشکل با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مربوط به سن، جنسيت، سطح تحصيلات، برداشت دانشجو از حمايت خانوادگي و سازماني، رضايت و ارتباط جمع آوري شد. نتيجه اين تحقيق نشان داد از بين متغيرهاي انگيزشي، ارتباط و از بين ساير متغيرها، پشتيبانيِ سازماني، قابليت پيشبيني موفقيت کارآموزان برخط را دارد.
کينگيي224و همکارانش (2009) با استفاده از بررسي پيشينه پژوهشهاي انجام شده در زمينه پذيرش سيستمهاي يادگيري برخط، چهار عامل تعيين کننده براي يادگيري آنلاين مشخص کردهاند:
1) جنسيت: بررسي پيشينه در اين پژوهش حاکي ست خودکارآمدي رايانهاي،225برداشت از مفيد بودن،226برداشت از سهولت استفاده227و هدف گزيني رفتاري228 در افراد مذکّر به مراتب بالاتر از خانم‌ها است. بر اين اساس پيشبيني مي‌شود موفقيت دانشجويان مذکّر بيشتر باشد.
2) نگرشها: نگرش مثبت و منفي در پذيرش و ادامه تحصيل به روش آنلاين تأثير دارد، مواردي چون اضطراب رايانهاي،229عدم آشنايي دانشجويان با روش جديد آموزشي در محيط برخط، تأخير در دريافت پاسخها و کم بودن تعامل دانشجويان با يکديگر و دانشجويان با اساتيد ميتواند زمينهساز نگرش منفي دانشجو شود. قاعدتاً نگرش منفي امکان افت در تحصيل برخط را به دنبال دارد.
3) برداشت از مفيد بودن: تصور يادگيرنده از مفيد بودن آموزش برخط براي زندگي امروز يا آينده او، در پذيرش يا عدم پذيرش آموزش برخط تأثير ميگذارد. برداشت دانشجو از مفيد بودن بر ميزان رضايت وي از آموزش برخط و عملکرد تحصيلي او تأثير مثبت دارد. بنابراين هر چه برداشت از مفيد بودن يادگيري برخط بالاتر باشد احتمال پذيرش و موفقيت دانشجو در اين سيستم بالاتر خواهد بود.
4) برداشت از سهولت استفاده: هر چه فرد براي يادگيري و استفاده از فناوري خاصي، تلاش کمتري نمايد؛ احتمال تداوم استفاده از فناوري براي آن بيشتر خواهد بود. بنابراين هر چه کار با وبسايتهاي آموزشي آسان باشد، انتظار ميرود ميزان ثبت نام و ماندگاري در سيستمهاي برخط بيشتر باشد. (کينگ يي و همکاران، 2009).
گارليک و همکارانش230(2009) به بررسي عوامل پيشبيني کننده، نمره پيشرفت تحصيلي دانشجويان در يک درس آنلاين پرداختهاند. در اين پژوهش 40 دانشجو که در درس شرکت کرده بودند، انتخاب شدند. متغيرهاي پيشبين عبارت بودند از جنسيت، سن، مرکز کنترل، معدل مقطع قبل. متغير ملاک نيز نمره نهايي درس، نمره امتحان جامع و نمره تکليف نوشتاري درس است. براي رسيدن به هدف پژوهش، پژوهشگران سه مدل جداگان? رگرسيون را ساختند. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد: معدل مقطع قبل براي نمره نهايي دروس و نمره تکليف نوشتاري دانشجو پيشبين معنيداري است. جنسيت، سن و مرکز کنترل از قدرت پيشبيني معنيداري برخوردار نيستند.
ليو، گمز و ين231 (2009) نقش حضور اجتماعي232 را در نمره نهايي و موفقيت يا عدم موفقيت دانشجو در دروس برخط، بررسي کردهاند. منظور از حضور اجتماعي ميزان احساس، برداشت يا عکس‌العمل فرد به موجوديتهاي ذهني233در محيطهاي بر خط؛ است. در اين پژوهش از طريق پرسشنامه داده‌هاي 108 دانشجوي مريلندي که حداقل در يک درس برخط شرکت کردهاند جمع آوري شده است. براي پيشبيني تکميل يا عدم تکميل دروس از رگرسيون لجستيک استفاده شد و براي نمره نهايي A، B، C، تا W از رگرسيون لجستيک ترتيبي استفاده شد. نتايج نشان داده، حضور اجتماعي متغيري است که توانايي پيش بيني نمره نهايي دانشجو و موفقيت يا عدم موفقيت او را دارد. اين پژوهش توجه به رويکرد تلفيقي و تشکيل جوامع يادگيري اجتماعي براي تضمين موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را مهم ميداند.
مگ گيوني234(2009) به بررسي عوامل موثر در ماندگاري235دانشجويان مقطع کارشناسي در دروس برخط پرداخته است. با به‌کارگيري روش تحقيق کمّي و استفاده از روش تحليل رگرسيون روي داده‌هاي حاصل از 476 دانشجو به اين نتيجه رسيده که تجربه قبلي در زمينه دروس برخط و تکميل تکاليف درسي، قويترين پيشبيني کننده اتمام دروس هستند.
واندرپول236(2009) دانشجويان برخط را بر اساس سن در دو طبقه تقسيم کرده است: دانشجويان معمول، کساني بودند که سن زير 24 سال داشتهاند و بلافاصله بعد از پايان دوره متوسطه به دانشگاه آمدهاند. دانشجويان غير معمول، دانشجويان بالاي 25 سال بودند که اغلب متأهل و شاغل تمام وقت بودهاند. دو دسته متغير در پژوهش واندرپول تحقيق شد: دسته اول متغيرهاي دموگرافيک شامل: سن، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، وضعيت استخدامي، جنسيت، نژاد، نمره آزمون ورودي به دانشگاه، سطح مهارت رايانهاي و تجارب يادگيري آنلاين قبلي. دسته دوم، متغيرهاي انگيزشي را شامل مي‌شدند. در اين پژوهش داده‌هاي حاصل از پرسشنامه آنلاين که از 133 دانشجو جمعآوري شده بود، مورد تحليل قرار گرفت. نتايج، نشان داده بين دانشجويان معمول و غير معمول از نظر نمره نهايي تفاوت معناداري وجود ندارد. نتيجه تحليل رگرسيون در مورد عوامل دموگرافيک نشان داد بين نمره نهايي دانشجويان (معمول و غير معمول) و تعداد فرزند رابطه پيشبين منفي وجود دارد. به اين معنا که هر چه تعداد فرزند بيشتر مي‌شود نمره نهايي کمتر ميشود. از ميان متغيرهاي انگيزشي، بين داشتن حس پيشرفت و نمره نهايي دانشجويان معمولي رابطه پيشبين وجود داشت؛ اما اين رابطه بين دانشجويان غير معمول مشاهده نشد.
نيستور و نيوبر237 (2010) در دانشگاه LMU مونيخ پژوهشي را روي نمونه 209 نفري از دانشجويان الکترونيکي در رشته علوم تربيتي انجام دادند. نتيجه اين بررسي که بر روي اطلاعات حاصل از فعاليتهاي دانشجويان در طول يک ترم تحصيلي (14 هفته) بود؛ نشان داد، از مجموع نمونه مورد بررسي 76.1% درس را تمام و 23.9% مشمول افت تحصيلي شدهاند. نتيجه تحقيق نشان داد از مجموع افرادي که مشمول افت تحصيلي شده‌اند 7.7% (16 نفر) در دو هفته اول تحصيل، ريزش داشته‌اند که 14 نفر آن‌ها خانم بوده است. اين پژوهش به مقايسه دانشجويان موفق و مشمول افت بر اساس متغيرهايي چون تعداد پيام ارسال شده و طول پيام پرداخته است. به عنوان مثال متوسط تعداد پيام ارسالي دانشجويان موفق 83.4% بوده است حال اينکه اين تعداد براي دانشجويان مشمول افت 8.94% بوده است. به طور کلي از زمان شروع درس، دانشجويان موفق در تمرينها و فعاليت دروس، مشارکت بيشتري داشته‌اند و بر اساس ميزان فعاليت در دو هفته اول مي‌توان موفقيت يا افت دانشجو را پيش بيني کرد.
بوستون و آيس238 (2011) با هدف شناسايي عوامل پيشبيني کننده موفقيت دانشجويان الکترونيکي، داده‌هاي تعداد بيست هزار و 569 دانشجو را در يکي از دانشگاههاي نظامي آمريکا مورد بررسي قرار دادهاند. اغلب متغيرهاي پيشبين در اين پژوهش از پايگاه داده دانشگاه استخراج شده که عبارتند از : نوع برنامه، سطح دوره (کارشناسي، ارشد)، معدل تراکمي، تعداد واحد اخذ شده در سال 2007، جنسيت، نژاد، گروه سني، رسته نظامي، نمره کسب شده در آخرين درس، دانشجوي جديد يا بازگشت به تحصيل و تعداد واحد انتقالي. متغير ملاک ثبت نام و عدم ثبت نام دانشجو بوده است. 45 متغير در اين پژوهش معنيدار بودند که 32.8% واريانس را تبيين ميکردند و از ميان اين 45 متغير، پنج مورد آن 28.2% از واريانس را تبيين ميکرد. اولين و مهم‌ترين متغير پيشبين براي افت تحصيلي دانشجويان، داشتن و نداشتن واحد انتقالي است. به عبارتي کساني که واحد انتقالي از دانشگاه ديگر نداشتهاند، به دليل زمانبر بودن زمان تحصيل اقدام به گرفتن واحد زياد ميکردند تا زودتر دانشآموخته شوند؛ اين امر باعث افت تحصيلي آن‌ها شده است. تعداد واحد در سال 2007 دومين متغير پيشبين معنيدار در اين پژوهش بوده است. به اين معنا که هرچه متوسط تعداد واحد دانشجو در اين سال بيشتر ميشود، احتمال عدم ثبت نام کاهش مييابد. اخذ نمره F و داشتن درس محروم از امتحان و معدل دانشجو سه متغير ديگر اين پژوهش هستند که همگي به نوعي متغيرهاي تحصيلي محسوب ميشوند.
2-5- 2 پيشينه پژوهش هاي مبتني بر معادلات ساختاري
با توجه به وجود روابط مستقيم و غير مستقيم بين عوامل مختلف در حوزه علوم رفتاري، در دهههاي اخير به تحليل معادلات ساختاري که طي آن اثرات مستقيم و غير مستقيم بين عوامل تحليل مي‌شود، اقبال بيشتري شده است؛ لذا علاوه بر مجموعه تحقيقاتي که در بخش قبل اشاره شد و در آن‌ها محققان با استفاده از آزمونهاي آماري مقايسه (آزمون تي و …)، رگرسيون، تحليل تشخيص و … وضعيت تحصيلي دانشجويان و عوامل مرتبط را بررسي ميکردند؛ پژوهشهايي نيز با استفاده از تحليل معادلات ساختاري براي شناسايي عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي و يا رفتار يادگيرنده الکترونيکي انجام شده است که در اين بخش بر حسب زمان انتشار، گزارش مي‌شوند.
-شين و کيم (1999)، عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه باز ملي کره239 را مورد بررسي قرار دادهاند. متغيرهاي برونزاد عبارت بودند از: حجم کاري، يکپارچگي اجتماعي و انگيزه اتمام تحصيل240. متغيرهاي برونزاد نيز عبارتند از: زمان مطالعه، يادگيري برنامهريزي شده، فعاليتهاي رو در رو. نتايج تحليل مسير نشان داد، حجم کاري در ميانگين نمرات دانشجويان اثر مستقيم معنيدار ندارد (04/0- =?). اما حجم کاري از طريق تأثير در متغير مدت زمان مطالعه به طور غير مستقيم در ميانگين نمرات تأثيرگذار است. علاوه بر زمان مطالعه، يکپارچگي اجتماعي و فعاليتهاي اضافي رو در رو تأثير قابل توجهي در نمرات دانشجويان از راه دور داشته است.
-برنارد، پاتون و لَن (2008) به بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم برداشت از دروس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور، معنادار بودن، سلسله مراتب، دانشگاهها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، دانشگاهها