پایان نامه با واژگان کلیدی دوره اول متوسطه، آموزش و پرورش، انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات و ارتباطات با افزایش سرعت و انعطاف پذیری فرصتهای بسیاری را برای گسترش علم فراهم کرده و از طرفی با کاهش تعاملات و ارتباطات رو در رو نگرانی هایی را در جهت کاهش مناسبات انسانی ایجاد کرده است. این مساله باعث شده همزمان با گسترش ورود فنآوریهای اطلاعات به عرصه تعلیم و تربیت، پژوهش در خصوص تاثیرات و پیامدهای آن روز به روز گسترش یابد (حکیم زاده ، ابوالقاسمی ، نجاتی، 1391).
با توجه به مسئلهی هوشمندسازی مدارس و رشد فزاینده آنها، به منظور تعیین میزان موفقیت مدارس هوشمند، تأثیر این نوع مدارس را بر متغیرهایی مانند خودکارآمدی تحصیلی، انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در مقایسه با مدارس عادی مورد بررسی قرار گرفت.

1-3. هدفهای تحقیق.
1-3-1. هدفهای کلی.
تعیین تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 .
تعیین تاثیر مدارس هوشمند بر انگیزه تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93.
تعیین تاثیر مدارس هوشمند بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93.
1-3-2. هدفهای جزیی.
تعیین وضعیت خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 .
تعیین وضعیت انگیزه تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 .
تعیین وضعیت انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93.
تعیین وضعیت انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93.
تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93.
تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) .
تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) .
تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) .
تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی(پایین، متوسط، بالا) .
مقایسه وضعیت انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 .
مقایسه وضعیت انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 .
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) .
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) .
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) .
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی (پایین، متوسط، بالا) .

1-4. سؤالهای تحقیق.
1-4-1. سوالهای اصلی:
آیا بین خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟
آیا بین انگیزه تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟
1-4-2. سوالهای فرعی:
وضعیت خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 چگونه است؟
وضعیت انگیزه تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 . چگونه است؟
وضعیت انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 چگونه است؟
وضعیت انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی(پایین، متوسط، بالا) چگونه است؟
آیا بین انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟
آیا بین انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟

1-5. تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤالها یا فرضیههای تحقیق
1-5-1. تعاریف مفهومی
مدارس هوشمند: مدارس هوشمند به آن گروه از واحدهاي آموزشی اطلاق می گردد که با استفاده از یادگیري الکترونیکی به صورت حضوري و با حفظ فضاي فیزیکی مدرسه، معلم، دانش آموز و با برخورداري از نظام آموزشی هوشمند و با رویکردي تلفیقی و جامع در جهت ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان تلاش می کند (مهاجران، قلعهاي، حمزه رباطی، 1392).
خودكارآمدي تحصيلي: به معناي ادراك فرد از توانمندي خود در يادگيري، حل مسايل تحصيلي و دستيابي به موفقيت هاي تحصيلي است (طهماسيان، اناري، 1388).
انگیزه تحصیلی: انگیزه عبارت است از یک نیروي درونی که بر اثر عوامل درونی و بیرونی در فرد ایجاد می شود و او را براي رسیدن به هدف و یا هدف هایی به حرکت در می آورد. این مفهوم تفاوت میزان تلاش براي انجام تکالیف درسی را بازگو می کند. (رشید، ذاکري، سلحشوري، کرد نوقابی، 1391). سازه انگيزة تحصيلي در محيطهاي آموزشي به رفتارهايي كه به يادگيري و پيشرفت مربوط است اطلاق می شود. دسی و رایان13 (2002) انگیزه تحصیلی را تمایل ياد گيرنده به مشغول و درگير شدن در فعاليت يادگيري و تلاش مستمر در انجام دادن و به پايان رساندن آن فعاليت مي دانند (طالبی، 1391).
انگیزه درونی: انگیزه به عنوان مجموعه عواملی تعریف شده است که انسان را به سوی فعالیت و هدف به حرکت وا می دارد، آن را هدایت می کند و سبب تداوم آن می شود. وقتی صرف انجام یک فعالیت به دور از نتایج آن مد نظر باشد، انگیزه درونی تعریف میکنند (رضا خانی، 1386).
و انگیزه بیرونی: زمانی که فرد فعالیتی را برای دریافت پاداش، بازخورد های مثبت و اجتناب از تنبیه انجام می دهد، انگیزه بیرونی مطرح است (رضا خانی، 1386).
پیشرفت تحصیلی: پیشرفتتحصیلی تسلط بر اطلاعات و دانشهای نظری را در یک زمینه معین تعریف میکنند. اتکینسون14 و همکاران (1998) پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده میدانند (سیف،1384).
1-5-2. تعاریف عملیاتی:
مدارس هوشمند: منظور مدارسی است که دارای سیستم آموزشی رایانهای و الکترونیکی می باشند و طبق تعریف آموزش و پرورش هوشمند معرفی میگردند.
خودكارآمدي تحصيلي: نمره ای که دانش آموزان دوره اول متوسطه دخترانه از پرسشنامه 30 سوالی خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان15 (1999) دریافت کرده اند.
انگیزه تحصیلی: نمره ای که دانش آموزان دوره اول متوسطه دخترانه از کل گویه های پرسشنامه 33 سوالی انگیزه تحصیلی هارتر16 (1981) دریافت کرده اند.
انگیزه تحصیلی درونی: نمره ای که دانش آموزان دوره اول متوسطه دخترانه از17 گویه پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر (1981) که انگیزه درونی را می سنجند دریافت کرده اند.
انگیزه تحصیلی بیرونی: نمره ای که دانش آموزان دوره اول متوسطه دخترانه از16 گویه پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر (1981) که انگیزه بیرونی را می سنجند دریافت کرده اند.
پیشرفت تحصیلی: منظور از پیشرفت تحصیلی معدل سال قبل دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه می باشد.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

مبانی نظری:

مقدمه:
استفاده از رایانه ، زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. كاربرد فناوري هاي جديد اطلاعات و ارتباطات، تغييرات شگفت انگيزي در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، فرآورده ها، كار و زندگي مردم به وجود آورده است. صاحب نظران بر این عقیده اند که این تغییرات به طور کلی حاصل رشدی است که در زمینه فنآوری اطلاعات و ارتباطات به وقوع پیوسته است. این تغییرات که از همگرایی رایانه ها و فنـآوری ارتباط و جذب آنها در جامعه به وجود میآید، بعضی مواقع «جامعه اطلاعاتی17» نامیده می شود (حج فروش، اورنگی، 1383)
فنآوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي به سرعت ساختار اجتماعي و شيوههاي زندگي مردم را در جهان تغيير داده و براي ايجاد «جامعه اطلاعاتی» كه در آن توليد اطلاعات و دانش هدف است، رو به گسترش اند. جوامع اطلاعاتي زبان و ادبيات جديد و خاص خود را دارند كه به كلي با ادبيات و مهارت هاي عصر كشاورزي و صنعت متفاوت است. در اين عصر، كه به قولي آن را عصر دانايي هم گفته اند، جوامع براي توسعه خود به توليد و عرضه اطلاعات و دانش علمي مي پردازند. در چنين جوامعي، فناوري اطلاعات و ارتباطات نفوذ و تأثير بسيار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، مدل مفهومی، نیروی انسانی، هوشمندسازی مدارس