پایان نامه با واژگان کلیدی دسترسي، پليس، فرايند

دانلود پایان نامه ارشد

کشف جرايم چگونه است؟
1- 3) اهميت و ضرورت تحقيق:
فنون دسترسي و تبادل اطلاعات سنتي،دنبال کردن مسير همه بخش هاي داده که به روشي نظام مند مورد استفاده قرار مي گيرند. و سازماندهي اين داده ها به گونه اي که دسترسي به آنها آسان باشد را براي سازمان ها دشوار مي نمايند.حوزه ها و گروههاي مختلف عملکردي اجازه داشتند فايل هاي خودشان را به طور مستقل توسعه دهند. اين محيط مديريت تبادل اطلاعات با گذشت زمان ، مشکلات زير را سبب مي شود.
1-افزودگي و آشفتگي داده ها :
2-وابستگي بين برنامه و داده :
3-فقدان انعطاف پذيري :
4- امنيت ضعيف :
5-فقدان در اشتراک داشتن و در دسترس بودن داده ها :
از آنجاکه اجزاي اطلاعات در فايل هاي مختلف و قسمت هاي مختلف سازمان نمي توانند به هم مرتبط شوند، دسترسي به موقع و به اشتراک گذاشتن اطلاعات تقريبا غير ممکن است. اطلاعات نمي تواند آزادانه ميان حوزه هاي عملکردي مختلف ويا قسمت هاي مختلف سازمان جريان داشته باشد (رستمي انواري, 65:1375).
امروزه مديريت تبادل اطلاعات علاوه بر شناسايي محل استقرار سيستم ها، محل استفاده از آن ها ونيز مکان توسعه آن ها مي تواند اطلاعات در يک سازمان جمع آوري شده يا بازيابي شده، پردازش شده وهمچنين اطلاعات ذخيره را به منظور پشتيباني از تصميم سازي و کنترل در يک سازمان قابل تبادل و دسترسي سازد.
اگر چه ضرورت مديريت تبادل اطلاعات داشتن ارتباطات شبکه اي و زير ساخت هاي مربوط به آن، تامين امنيت و کنترل دسترسي (شناسايي کاربر- تاييد کاربر – اجازه کاربر) و استفاده از بانک هاي اطلاعاتي و… است. ( که در مباني نظري به آنها پرداخته خواهد شد.) ليکن کسب اطلاعات و دسترسي مناسب، به منابع مختلف،اطلاعات مردمي، درون سازماني،برون سازماني و اينترنتي توسط پليس، به عنوان مهمترين مرجع تامين امنيت جامعه از ابعاد مهم مديريت تبادل اطلاعات مي باشند.که بر بستري از IT محقق مي گردد.و مي تواند بر مراحل مختلف کشف جرم جهت تامين دسترسي به اطلاعات به منظور اشراف اطلاعاتي لازم براي کشف جرم تاثير گذار باشد. با نگاهي به مثلث جرم كه اضلاع آن از (جرم، مجرم و قرباني جرم) تشكيل شده، در مي يابيم ضلع اصلي آن مجرم است كه به دلايل و انگيزه هاي متفاوت اقدام به ارتكاب جرم عليه فرد، افراد، سازماني خاص و … مي نمايد.كليه اقدامات پليسي، پزشكي قانوني و اقدامات قضايي به يك نقطه اصلي باز مي گردد و آن اينكه فرد مورد نظر كيست؟ اطلاعات شناسنامه اي و عكس او چگونه است؟ در طول زندگي چه كرده و متأثر از چه جريانات و فشارهايي بوده است؟ قبل از وقوع جرم كجا بوده؟ چگونه به محل جرم آمده؟ چرا آمده و هم اكنون چند گزينه براي فرار دارد؟
و اگر از پيگيري جرم چند سالي گذشت تجهيزاتي كه وظيفه كنترل تقاطع داده ها را به عهده دارند چگونه بايد ساماندهي شوند تا پليس را از آخرين تغييرات موجود در زندگي فرد مورد نظر آگاه سازند؟ (ياوري بافقي, 8:1384).
با پيشرفت علم و تکنولوژي و مجهز شدن مجرمين به تکنو لوژيهاي مدرن و بر جاي نگذاشتن آثار و علائم جرم و گسترش محدوده هاي جغرافيايي جرم پليس بايستي با اتکا به تکنولوژي هاي جديد نسبت به جمع آوري و تکميل اطلاعات پرداخته و ضمن تبادل و استفاده از اطلاعات کليه منابع اطلاعاتي موجود ادلّه لازم را جهت اثبات و کشف جرم فراهم نمايد.
در حال حاضر نيروي انتظامي رويکردي جدي به مسئله تبادل اطلاعات داشته و ضمن سرمايه گذاري کلان جهت زير ساخت هاي ارتباطي و تامين امنيت اطلاعات، بانک هاي اطلاعاتي و… در کليه بخش هاي اداري، انتظامي و عملياتي داشته به گونه اي که چنانچه اخلالي در کار آن ايجاد شود، پاسخگويي مراجعين و مراجع ذي ربط امکان پذير نخواهد بود در اداره آگاهي نيز از سيستم هاي مبادله اطلاعات در ارتباط با کليه جرائم و مراحل کشف آنها بهره برداري مي گردد. کوچک ترين مشخصه هاي پرونده ها در زمان ثبت ورود و ثبت در رايانه با اطلاعات موجود در قسمت ذخيره دستگاه تطبيق داده مي شود. در کمتر ازچند ثانيه چنانچه در ارتباط با اطلاعات جديد سوابقي در بانک هاي اطلاعات مختلف و ساير منابع اطلاعاتي موجود باشد. اعلام و سپس پيگيري مي شود. اطلاعاتي نظير سوابق اتومبيل و موتورسيکلت هاي مسروقه، گزارشات مردمي در همه زمينه هاي جرم، سلاح و مهمات، چک ها، اطلاعات مربوط به مجرمين و سوابق کيفريشان، آدرس و مشخصات مالکين خودرو ها، آمار هاي مربوط به وقوع، کف و ساير مشخصات پرونده، مشخصات قاتلين فراري و هر نوع اطلاعاتي از وقوع جرم وغيره (ام.هس و بنت7،1385: 65).
از طرفي رشد روزافزون بهره گيري از فن آوري اطلاعات در نيروي انتظامي، در گذر زمان سازمان را دچار پيچيدگي عظيمي نموده است. از يک سو در هم تنيدگي ناشي از سيستم ها، شبکه هاي اطلاعاتي و ارتباطي، به گونه اي طراحي شده که هرچند ظاهري آراسته دارند و منابع مالي و وقت زيادي هزينه تجهيز آنها شده است. ولي با اين حال چون طراحي وبهره برداري با نگرش هاي اصولي واهداف مشترک تدوين نشده است. در عمل از کارايي و کاربري مناسبي برخوردار نمي باشند و براي استفاده و انجام هرگونه فعاليتي اتلاف منابع، انرژي و وقت بسياري را شاهد هستيم در اين راستا پراکندگي و بعضا موازي کاري در پليس هاي تخصصي در سطح ناجا مشهود و اين
امر مأموريت عملياتي و اجرايي پليس هاي تخصصي را در خصوص تامين اطلاعات مورد نياز و کاربردي دچار مشکل مي نمايد ( جهانشيري،1390: 10).
بنابر اين ضرورت دارد. ضمن بررسي تاثيرات مديريت تبادل اطلاعات بر فرايند کشف جرم برنامه هاي تاکتيکي، عملياتي و راهبردي لازم را در جهت توسعه حوزه هاي استفاده از اين مديريت تاثير گذار جهت تسريع در روند مراحل مختلف فرايند کشف جرم و نهايتا بالا بردن ضريب امنيتي جامعه تدوين نمود.

1-4) اهداف تحقيق:
1-4-1) هدف اصلي :
شناسايي و تبيين نقش ابعاد مديريت تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات در ناجا و تاثير آن در مراحل مختلف کشف جرم
1-4-2) اهداف فرعي:
1- تعيين نقش تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم.
2- تعيين نقش تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات پليس کشف جرائم بر فرايند کشف جرم.
3- تعيين نقش تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم بر فرايند کشف جرم .
4- تعيين نقش تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني بر فرايند کشف جرم.
5- تعيين نقش تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايند کشف جرم.
6- تعيين اولويت ابعاد مديريت تبادل اطلاعات بر فرايند کشف جرم.
1-5) سوال هاي تحقيق:
1-5-1) سؤال اصلي:
به چه ميزان مديريت تبادل اطلاعات بر فرايند کشف جرايم نقش دارد؟
1-5-2) سؤال هاي فرعي:
1-نقش تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم چگونه است؟
2-نقش تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات پليس کشف جرائم بر فرايند کشف جرم، چگونه است؟
3-نقش تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس آگاهي بر فرايند کشف جرم چگونه است؟
4-نقش تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني بر فرايند کشف جرم چگونه است؟
5-نقش تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايند کشف جرم چگونه است؟
6-اولويت بندي تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي چگونه است؟
1- 6) فرضيه ها:
1-6-1)فرضيه اصلي :
بين مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم در ناجا رابطه وجود دارد.
1-6-2)فرضيه هاي فرعي :
1- بين تبادل و دسترسي مناسب، به اطلاعات مردمي و فرايند کشف جرم رابطه مستقيمي وجود دارد.
2- بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات پليس کشف جرايم و فرايند کشف جرم رابطه مستقيمي وجود دارد.
3- بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم و فرايند کشف جرم رابطه مستقيمي وجود دارد.
4- بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني و فرايند کشف جرم رابطه مستقيمي وجود دارد.
5- بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي و فرايند کشف جرم رابطه مستقيمي وجود دارد.
6- بين ابعاد مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم رابطه مستقيمي وجود دارد
1- 7) انگيزة انتخاب موضوع:
با عنايت به اينکه محقّق بيش از يک دهه از خدمت خود را در ادارات مختلف معاونت فن آوري اطلاعات و ارتباطات فا. ا. کرمان طي نموده و مجري و ناظر پروژه ها و طرحهاي مختلف امنيتي و ايجاد بستر هاي ارتباطي مختلف براي توسعه شبکه ارتباطي به منظور تحقق تبادل و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بوده و از نزديک ضمن نشست هاي متعدد مشکلات و معضلات يگان هاي اجرايي خصوصا پليس آگاهي و عدم امکان دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي داخل و خارج سازمان را لمس نموده، و نيز به دلايل زير تصميم به تحقيق در خصوص تاثير موئلفه ها و شاخص هاي مختلف مديريت تبادل اطلاعات بر فرايند کشف جرم شده است.
1-محدوديت هاي دسترسي مأمورين عملياتي و اجرايي در پليس ها و واحدهاي تخصصي و اجرايي خصوصا پليس کشف جرائم به اطلاعات مردمي.
2- محدوديت هاي دسترسي مأمورين عملياتي و اجرايي در پليس ها و واحدهاي تخصصي و اجرايي خصوصا پليس کشف جرائم به اطلاعات داخل سازمان(اطلاعات ادارت داخلي و اطلاعات ساير پليس هاي تخصصي)
3- محدوديت هاي دسترسي مأمورين عملياتي و اجرايي در پليس ها و واحدهاي تخصصي و اجرايي خصوصا پليس کشف جرائم به اطلاعات خارج از سازمان(اطلاعات سايرسازمان ها و منابع اطلاعاتي اينترنتي)
4-موازي كاري در برخي از واحدهاي اجرايي و پليس هاي تخصصي در ذخيره سازي اطلاعات و قايل بودن حق مالكيت معنوي بر اطلاعات، بانک هاي اطلاعاتي و زير سيستم ها و عدم همكاري در تجميع بانک هاي اطلاعاتي.
5-كم توجهي به بحث آموزش كلاسيك و كاربردي مديران، مسئولين، مأمورين اجرايي در خصوص نحوه استفاده از سامانه هاي جامع اطلاعاتي در محيط مجازي براي پي جويي متهمين و جرائم.
با توجه به موارد فوق و ساير مسايلي كه در ادامه مطرح خواهد شد، عواملي بودند تا تعيين موضوع پژوهش ضرورت و انگيزه انتخاب من به عنوان موضوع پايان نامه باشد.
1-8) قلمرو تحقيق :
بيان قلمرو تحقيق از آن جهت اهميّت دارد كه خواننده با توجه به مقطع زماني و محل تحقيق انجام شده، قادر خواهد بود در رابطه با تحليل ها و استنتاج هاي مربوط به فرضيه ها، ارزيابي مطلوب تري داشته باشد. در تحقيق حاضر پس از تصويب موضوع مربوطه در شهريور ماه 1392مراحل اوليه شامل تهية طرح تحقيق، ادبيات تحقيق با توجه به حجم زياد انجام شد و در بهمن ماه 1392 پرسشنامه تهيه و پس از چند نوبت تست اوليه، رفع اشكالات و اطمينان از روايي و پايايي به مورداجرا گذاشته شد. عمليات تجزيه و تحليل داده ها، نتيجه گيري، پيشنهاد و نهايتأ تدوين گزارش انجام و در مجموع اين طرح طي مدت ده ماه با كار گسترده به سرانجام رسيد
1-8-1)محدوده زماني :
اين تحقيق در ارتباط با مديريت تبادل اطلاعات به منظور اجراي مطلوب مأموريت هاي پليسي خصوصا کشف جرم مطرح و چون نقش و تأثير مؤلفه هايي از آن در اولويت بندي عوامل مؤثر بر اين مديريت بايد مورد بررسي قرار گيرد، لذا سال 1391 در نظر گرفته شده است. تا بهتر بتوان برابر آخرين وضعيت تبادل اطلاعات موجود در ناجا به تدوين تحقيق پرداخت.
1-8-2) محدوده مكاني :
هرچند فضاي تبادل اطلاعات از نظر انديشمندان اين علم به دهكده اي تشبيه شده است و مديريت آن در تمام نقاط كشور با توجه به سطح امنيتي و انتظامي مطرح است، اما از آنجا كه كليه برنامه هاي راهبردي و برنامه ريزي هاي عملياتي در سازمان در سطوح عاليه انجام مي گيرد و از طرفي در كليه پليس هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، عصر اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان، اقتصاد دانش، استان کرمان