پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاهها، اضطراب امتحان، تلفن همراه، حوزه آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

ط

33.7%
ويلينگ و جانسون23(2004)
دروس برخط

35%
اسميت24(2006)
دوره الکترونيکي

36%
يوکسال ترک و اينان25 (2006)
کار آموزي بر خط

54.2%
پارک (2009)

آمار افت تحصيلي در آموزش الکترونيکي را اين‌گونه ميتوان جمعبندي کرد:
1- افت تحصيلي در تحصيل الکترونيکي به مراتب بيشتر از حضوري است.
2- نرخ افت تحصيلي متفاوت است اما متوسط افت تحصيلي 32 درصد در آموزشهاي الکترونيکي مشهود است.
هر چند ترديدي بر بالا بودن افت تحصيلي در آموزش الکترونيکي نيست، اما مهم‌تر از گزارش توصيفي آمار افت تحصيلي، بررسي علل زمينه ساز و ارائه راهکارهاي مناسب جهت مديريت اين معضل است. اين پژوهش با علم به اين واقعيت که عوامل متعددي ممکن است زمينه ساز اين معضل شوند، در صدد شناسايي متغيرهاي پيشبيني کنند? افت تحصيلي دانشجويان الکترونيکي است. ضرورت موضوع پژوهش از چند ديدگاه قابل بررسي است:
* مديران و دستاندرکاران نظامهاي آموزشي در تصميمگيري خود براي توسعه و پذيرش فناوري در آموزش، پايين بودن شکست و بالا بودن موفقيّت دانشجويان را به عنوان يک شاخص حياتي لحاظ ميکنند، لذا براي زمينهسازي پذيرش همگاني آموزش الکترونيکي در سيستمهاي آموزشي، کاهش ميزان افت و تضمين موفقيت دانشجو از اهميت به سزايي برخوردار است. از طرف ديگر، شناخت عوامل زمينهساز عدم موفقيت دانشجو در تحصيل الکترونيکي، با کاهش هزينهها و افزايش رضايتمندي مشتري، زمينه اثربخشي هر چه بيشتر موسسه آموزشي را فراهم ميکند.
* اساتيد و کارکنان با درک عوامل مرتبط با ريزش، مشروطي، افت يا ترک تحصيل دانشجويان ميتوانند اقداماتي انجام دهند تا ميزان مشروطي را کاهش دهند.
* دانشجويان وقت و هزينه قابل توجهي براي تحصيل به روش الکترونيکي صرف ميکنند، اين هزينهها شامل هزينههاي مستقيم (شهريه) و هزينه فرصت – ادامه تحصيل به روش ديگر يا ورود به بازار کار- است که براي دانشجوي مشمول افت بسيار سنگين خواهد بود؛ لذا مديريت اين پديده و پيشبيني وضعيت تحصيلي دانشجو، در وقت و سرمايه وي صرفهجويي خواهد کرد.
* از آنجا که آموزش، يک صنعت بزرگ در جهان محسوب ميشود، شکست و خروج هر دانشجو به معناي از دست دادن يک مشتري و موجّه نبودن سرمايهگذاري در حوزه آموزش الکترونيکي خواهد بود؛ لذا شناسايي علل زمينه ساز و تضمين موفقيت دانشجو، صنعت آموزش الکترونيکي کشور را به صنعتي پايا و مطمئن تبديل خواهد کرد.
با توجه به آنچه گذشت و نظر به نوپا بودن اين نوع آموزش عالي در ايران و با اهتمام به بالا بودن افت تحصيلي مي‌توان اهميت پرداختن به اين پژوهش را توجيه و تبيين کرد.
1-4 سؤال ‌هاي تحقيق
هدف کلي اين پژوهش شناسايي عوامل پيشبيني کننده ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي و ارائه مدل مبتني بر هوش مصنوعي براي عوامل پيشبيني کننده است. نظر به پيچيدگي عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي دانشجو به ويژه يادگيرنده الکترونيکي، پس از بررسي دقيق پيشينه پژوهشهاي انجام شده در خارج از کشور که مشروح آن در فصل دوم خواهد آمد، مهم‌ترين علل زمينهساز به ويژه از بعد يادگيرنده، شناسايي و با توجه به اهميت در سؤالات پژوهشي گنجانده شد که به قرار زير است:
1. متغيرهاي دموگرافيک (جنسيت، سن، تأهل)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين مي‌کنند؟
2. متغيرهاي مربوط به پيشينه تحصيلي (فاصله بين دو مقطع تحصيلي، معدل مقطع قبل)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
3. متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي (اشتغال، سکونت، تأمين‌کننده هزينه تحصيل)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
4. متغيرهاي رواني- فني (اطمينان رايانه اي، اضطراب امتحان، مرکز کنترل، استقلال در يادگيري)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
5. متغيرهاي رسانهاي (دسترسي به اينترنت، رايانه قابل حمل، تلفن همراه)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
6. متغيرهاي مربوط به تجارب يادگيري الکترونيکي (عادت به يادگيري الکترونيکي، معدل اولين ترم تحصيل، رضايتمندي تحصيلي)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
7. متغيرهاي مديريتي (توانايي مديريت زمان، خود نظم دهي)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
8. دانشجويان چه دلايلي را براي موفقيت و عدم موفقيت خود بيان مي‌کنند؟

1-5 اهداف تحقيق
هدف کلي اين پژوهش شناسايي عوامل پيشبيني کننده ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي و شناسايي مدل مبتني بر هوش مصنوعي براي عوامل پيش بيني کننده است.
اهداف جزئي زير براي رسيدن به اين هدف پژوهش دنبال ميشود:
1. شناسايي نقش متغيرهاي دموگرافيک در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
2. شناسايي نقش متغيرهاي مربوط به پيشينه تحصيلي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
3. شناسايي نقش متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
4. شناسايي نقش متغيرهاي رواني- فني در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
5. شناسايي نقش متغيرهاي رسانهاي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
6. شناسايي نقش متغيرهاي مربوط به تجارب يادگيري الکترونيکي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
7. شناسايي نقش متغيرهاي مديريتي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
8. شناسايي علل موفقيت و عدم موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
9. شناسايي مدل مناسب هوش مصنوعي براي پيشبيني موفقيت دانشجويان الکترونيکي.
10. آزمون مدل بدست آمده براي موفقيت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي با استفاده از داده‌هاي تجربي.
1-6 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي
1-6-1 تعاريف مفهومي
يادگيري الکترونيکي: آموزشي است که از طريق کامپيوتر و تکنولوژيهاي وابسته به آن مانند لوح فشرده، اينترنت و اينترانت و … ارائه ميشود (کلارک و ماير26،2003)
هوش مصنوعي: فرايندهاي کامپيوتري که سعي دارند فرايند تفکر انسان را تقليد نمايند، اين فرايندها با فعاليتهايي که نياز به استفاده از هوش دارند در ارتباط هستند (غضنفري و کاظمي، 1382)
مرکز کنترل27: برداشت فرد از اين امر که دستاوردهاي فرد ناشي از رفتار خود فرد بوده تا ساير عوامل و افراد (روتر28، 1966 به نقل از لوي، 2007).
اطمينان رايانه اي29: سطح اطمينان فرد در مواجه با رايانه و انجام کارهايي که با رايانه سرکار دارد (اسبوم30، 2001 به نقل از هلدر31،2007).
استقلال در يادگيري32: توانايي پذيرش مسئوليت يادگيري توسط خود فرد (ليتل33،2007).
خودگرداني در يادگيري: يادگيري مستقل و اثربخش تحصيلي که شامل فراشناخت، انگيزش دروني و اقدام راهبردي ميشود (زيمرمن34، 2002).
اعتياد اينترنتي35: وابستگي رواني به اينترنت، صرف نظر از نوع کاري که انجام مي‌شود (کندل36،1998).
1-6-2 تعاريف عملياتي
1) جنس: مذکر، مؤنث
2) سن: سنين تقويمي
3) وضعيت تأهل: متأهل و مجرد
4) وضعيت سکونت: تهران، شهرستانهاي تهران، ساير شهرستانهاي ايران
5) فاصله بين دوره قبل با دوره الکترونيکي: براي دانشجويان کارشناسي حد فاصل سن پذيرش از 18 سال و براي دانشجويان کارشناسي ارشد عبارت است از حد فاصل سن پذيرش از 23 سال.
6) معدل دوره تحصيلي قبل: براي دانشجويان کارشناسي معدل ديپلم و براي دانشجويان کارشناسي ارشد معدل کارشناسي
7) معدل اولين ترم تحصيل: معدل اولين ترم تحصيل به روش الکترونيکي.
8) اشتغال: اشتغال يا عدم اشتغال دانشجو در حين تحصيل
9) نوع دسترسي به اينترنت: خط اينترنت Dial up در مقابل ADSL
10) تأمين کننده هزينه تحصيل: خود دانشجو، خانواده، مشارکتي بين خود و خانواده، سايرين
11) عادت به يادگيري الکترونيکي: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به عادت به يادگيري الکترونيکي در پرسشنامه محقق ساخته.
12) مرکز کنترل: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به مرکز کنترل در پرسشنامه محقق ساخته.
13) اطمينان رايانهاي: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به اطمينان رايانهاي در پرسشنامه محقق ساخته.
14) مديريت زمان: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به مديريت زمان در پرسشنامه محقق ساخته.
15) خود نظمدهي: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به خود نظمدهي در پرسشنامه محقق ساخته.
16) استقلال در يادگيري: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به استقلال يادگيري در پرسشنامه محقق ساخته.
17) اضطراب امتحان: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به اضطراب امتحان در پرسشنامه محقق ساخته.
18) رضايت تحصيلي: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به رضايت تحصيلي در پرسشنامه محقق ساخته.
19) دانشجوي ناموفق: دانشجوياني را شامل ميشوند که داراي ميانگين پايينتر از 12 است.
20) ميزان موفقيت: معدل کل دانشجو طي سنوات تحصيل الکترونيکي
21) آموزش الکترونيکي: نوعي از آموزش که در مرکز آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه علم و صنعت ايران جريان دارد.
22) مدل هوشمند: مدلي بر گرفته از مدلهاي پيشبيني کننده در هوش مصنوعي است. به عنوان نمونه مي‌توان به شبکه عصبي مصنوعي اشاره کرد.
1-7 خلاصه فصل
آموزش الکترونيکي به طور روز افزوني سيستمهاي آموزشي به ويژه آموزش عالي کشورهاي جهان را تحت تأثير خود قرار داده است. امروزه کمتر دانشگاهي را ميتوان يافت که خدمات آموزش الکترونيکي را به عنوان يک گزينه آموزشي يا مکمل آموزشهاي خود قرار نداده باشد. سرآمد نمونه دانشگاههايي که آموزشهاي کاملاً الکترونيکي ارائه ميکند دانشگاه برخط Phoenix است که به گزارش وب سايت اين دانشگاه در سال 2012 بالغ بر 300 هزار دانشجو در دوره هاي رسمي، غير رسمي و کوتاه مدت از خدمات آموزش الکترونيکي اين دانشگاه بهره بردهاند. علاوه بر اين نمونه، دانشگاههايي که آموزش الکترونيکي را به عنوان مکمل آموزشهاي خود ارائه ميکنند، بسيار فراوان هستند. در ايران نيز از اوايل دهه 80 دانشگاههاي زيادي وارد اين حوزه شدند که امروزه تعداد آن‌ها به بيش از 20 دانشگاه و موسسه آموزش عالي رسيده است. قريب به دو دهه از آموزش الکترونيکي در جهان و يک دهه در آموزش عالي ايران ميگذرد. يکي از چالشهاي اساسي و مشترک ايران و جهان بالا بودن ريزش، مشروطي و افت تحصيلي دانشجويان است. در اين فصل به عنوان نمونه، آماري از ميزان افت تحصيلي دانشجويان الکترونيکي ارائه شد. در چند نمونه گزارش شده بازهاي بين 18% تا 54% افت قابل مشاهده است. بالا بودن افت تحصيلي در کشورهايي که خود بهترين بسترهاي فناوري را دارند، به عنوان يک مسئله بنيادي توجه پژوهشگران زيادي را به خود جلب کرده است. مسئله‌اي که محور اصلي پژوهش حاضر را شکل ميدهد.
با توجه به پيچيده بودن عوامل مرتبط با افت تحصيلي دانشجويان به ويژه در آموزشهاي الکترونيکي، پژوهش حاضر بر اساس پيشينه پژوهشها مهم‌ترين عوامل را شناسايي و در صدد است ميزان ارتباط آن‌ها را با موفقيت تحصيلي دانشجو به ويژه قدرت پيشبيني متغيرها را شناسايي کند. شناسايي عوامل پيشبين موفقيت دانشجو از جهات مختلف ضروري بوده و بر اهميت اين پژوهش ميافزايد که مهم‌ترين مزيّت آن براي دانشجو است. اگر دانشجوي الکترونيکي بتواند پس از يک ترم کسب تجربه در آموزش الکترونيکي وضعيت خود را پيشبيني کند، ميتواند در مورد ادامه تحصيل به اين روش آگاهانه تصميم گيري نمايد. شناسايي دانشجويان در معرض خطر ريزش مي‌تواند زمينهاي فراهم آورد تا دانشجو يا موسسه ارائهدهنده خدمات آموزش الکترونيکي با تدارک اقدامات پيشگيرانه، موفقيت دانشجويان الکترونيکي را تضمين کند.

2. فصل دوّم (مرور مطالعاتي)

2-1 يادگيري الکترونيکي
به عنوان شروع بحث، مقدمهاي بر يادگيري الکترونيکي، آموزش‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات و اصطلاحات رايج در اين حوزه ضروري است. در ادامه جايگاه آموزش الکترونيکي در ميان ساير انواع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور، دانشگاهها، دانشگاه تهران، اعداد و ارقام Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور، آموزش و پرورش، تلفن همراه، دانشگاهها