پایان نامه با واژگان کلیدی خودکارآمدی، انگیزه تحصیلی، مدارس هوشمند، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

متغیر مستقل و پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی ، انگیزه تحصیلی نیز به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. همچنین در این پژوهش متغیر جنسیت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد. بدین ترتیب که کلیه نمونه ها در مدارس دخترانه ناحیه 2 انتخاب شدند.

3-4. جامعه آماری
جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان در سال تحصیلی 1394-1393 بودند. نمونه آماری؛ از دانش آموزان پایه هشتم (سال دوم دوره اول متوسطه) مدارس هوشمند که حداقل دو سال از هوشمند شدن آنها گذشته باشد (طبق نظر آموزش و پرورش 2 مدرسه) و مدارس عادی شهر کرمان که فاقد هرگونه سیستم هوشمند و رایانه ای در امر آموزش بودند (2 مدرسه) در سال 1393 تعداد 300 دانش آموز (145 نفر مدرسه هوشمند و 155 نفر مدرسه عادی) بصورت همه شماری وارد مطالعه شدند.

3-4-1. حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه از فرمول مقایسه میانگین در دو گروه استفاده گردید. از آنجاییکه در مطالعه درتاج و همکاران با عنوان «بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه» میانگین و انحراف معیار معدل دانش آموزان در مدارس هوشمند 9423/19 و 85148/1 و در مدارس معمولی 8679/15 و 03845/2 بود. با استفاده از فرمول مقایسه میانگین در دو گروه مستقل(محمد، ملک افضلی، 1389):
فرمول شماره 3-2 : n=((z_((1-α/2) )+z_(1-β) )^2 (σ_1^2+σ_2^2 ))/(μ_1-μ_2 )^2
و با در نظر گرفتن خطای نوع اول 5% و توان 80% حجم نمونه مورد نیاز در هر گروه 50 نفر محاسبه گردید با توجه به مقدار اثر طرح که 5/1 در نظر گرفته شد. در نهایت حجم نمونه در هر گروه حداقل 80 نفر در نظر گرفته شد.

3-4-2. روش نمونه گیری
در این مطالعه پس از دریافت لیست مدارس و کسب مجوز از آموزش و پرورش، برای جمع آوری داده ها به مدارس مراجعه شد. اما پس از مراجعه به مدارس متوجه شدیم که اکثریت قریب به اتفاق مدارس که طبق نظر آموزش و پرورش هوشمند محسوب می شدند فقط نامی از هوشمند بودن داشتند و به عبارتی نیمه هوشمند بودند. در واقع فقط درصدی از زیر ساختهای آنها برای هوشمند شدن فراهم شده بود. بطوریکه یک یا چند کلاس مجهز به تخته هوشمند شده بودند و یک یا چند معلم محدود از این تخته های هوشمند استفاده می کردند (مثلا معلم درس ریاضی یا…) که بنا به تعریف این مدارس نه هوشمند بودند و نه جز مدرسه عادی به حساب می آمدند. در نهایت تنها دو مدرسه غیر هوشمند یا عادی و دو مدرسه که نسبتا هوشمند کامل محسوب می شدند شناسایی شد که به دلیل محدود بودن تعداد دانش آموزان پایه هشتم این مدارس و رعایت اخلاق، کلیه دانش آموزان این کلاسها بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند.

3-5. ابزار گرد آوری داده ها
الف: پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی: برای اندازه گیری خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلی جینکز و مورگان83 (MJSES) (جینکز، مورگان، 1999) که بر نظریه شناختی – اجتماعی بندورا مبتنی است استفاده شد. این پرسشنامه دارای 30 پرسش و سه زیر مقیاس با نام‌های استعداد84، کوشش85 و بافت86 می باشد. گویه‌های این مقیاس با طیف لیکرت دارای پاسخ چهار درجه‌ای همراه هستند. گویه های این پرسشنامه با مقیاس لیکرت دارای پاسخ های چهار گزینه ای شامل کاملاً موافقم (4 امتیاز)، تا حدودی موافقم (3 امتیاز)، تا حدودی مخالفم (2 امتیاز) و کاملاً مخالفم (1 امتیاز) طراحی شده است. بنابراین هر فرد حداکثر 120 نمره از این پرسشنامه کسب می کند. سازنده ابزار نحوه نمره گذاری را به صورت خودکارآمدی بالا (نمره 60 و بیشتر) و خودکارآمدی پایین (نمره 59 و کمتر) قرار داده است. در این مطالعه تحلیل بر اساس میانگین نمره صورت گرفت به این ترتیب که کسب نمره بالاتر نشانه خودکارآمدی بالاتر می باشد. برای تقسیم کردن نمرات خودکارآمدی تحصیلی به سطوح پایین، متوسط و بالا از فرمول شماره 3-1 (بهرامپور، 1381) استفاده گردید.
فرمول شماره 3-1: c=((Max+D)-(Min-D))/k

ب: پرسشنامه انگیزه تحصیلی: برای اندازه گیری انگیزه تحصیلی از پرسشنامه 33 سوالی انگیزش تحصیلی هارتر (هارتر، 1981) استفاده شد. این مقیاس از معروفترین مقیاسهایی است که تفاوتهای فردی را در ابعاد انگیزشی در دو بعد انگیزش درونی و بیرونی می سنجد. این پرسشنامه دارای 33 پرسش (17 سوال برای انگیزش درونی و 16 سوال برای انگیزش بیرونی) با شش پاره مقیاس برای سنجش ترجیح چالش-انگیز بودن مسائل درسی ،تمرکز بر کنجکاوی، تمایل به تسلط مستقلانه، به عنوان سه بعد انگیزش درونی و ترجیح کار آسان، تمرکز بر خوشایندی معلم و کسب نمره های خوب و وابستگی به قضاوت معلم به عنوان ابعاد انگیزش  بیرونی می باشد. گویه های این پرسشنامه با مقیاس لیکرت دارای پاسخ های 5 گزینه ای شامل تقریبا همیشه (5 امتیاز)، اکثر اوقات (4 امتیاز)، گاهی اوقات (3 امتیاز9، به ندرت(2 امتیاز) و هیچ وقت ( 1 امتیاز) طراحی شده است.
هر آزمودنی در نهایت بین 33 تا 165 امتیاز کسب می کند. سؤالات منفی به طور معکوس نمره دهی شد. ( سوال هاي 3، 4، 5، 9، 10، 15، 16، 19، 21، 27 و 31 معكوس بود). در این مطالعه تحلیل بر اساس مولفههای پرسشنامه شامل انگیزه درونی و انگیزه بیرونی با احتساب میانگین نمره می باشد به این ترتیب که کسب نمره بالاتر نشانه انگیزه بیشتر می باشد. برای تقسیم کردن نمرات انگیزه تحصیلی، انگیزه درونی، انگیزه بیرونی به سطوح پایین، متوسط و بالا از فرمول شماره 3-1 استفاده گردید.
ج: پیشرفت تحصیلی: برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل کل دانش آموزان استفاده گردید. و برای تقسیم کردن نمرات پیشرفت تحصیلی به سطوح پایین، متوسط و بالا از فرمول شماره 3-1 استفاده گردید.

3-6. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
الف: پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی:
سازندگان مقیاس، میزان همسانی درونی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ، 82/0 اعلام کرده است همچنین ضریب آلفای کرونباخ هر سه زیر مقیاس استعداد و کوشش و بافت به ترتیب 78/0، 66/0، 77/0 گزارش کرده است. و طی پژوهشی که کریمزاده در سال 1385 در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستانهای شهر تهران انجام داد ضریب اعتماد پرسشنامه کلی را 76/0 و ‌بعد استعداد 66/0، بعد کوشش 65/0 و بعد بافت 60/0 اعلام نمود. (کریمزاده، محسنی،1385).
در پژوهش حاضر، با عنایت به احراز روایی ابزار خودکارآمدی تحصیلی در پژوهشهای پیشین، به محاسبه پایایی آن با روش آلفای کرونباخ اکتفا شد که ضریب پایایی برای خودکارآمدی کلی 60/0 به دست آمد.
ب: پرسشنامه انگیزه تحصیلی:
هارتر (1981) برای نسخه اصلی مقیاس انگیزش ضریب پایایی کودر ریچاردسون را 78/0 و ضرایب پایایی پاره مقیاسها را بین 54/0 تا 84/0 و ضریب بازآزمایی را در یک نمونه طی دوره 9 ماهه از 48/0 تا 63/0 و در نمونه دیگری به مدت 5 ماه بین 58/0 تا 76/0 گزارش کرده است.
اعتبار و پايايي فرم اصلاح شده مقياس انگيزش تحصيلي هارتر (1981) توسط بحرانی در دانش آموزان دختر راهنمایی شهر شیراز مورد بررسي قرار گرفت. وی ضرايب پايايي بازآزمايي و آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي ابعاد و پاره مقياس هاي اين ابزار نيز در حد مطلوب و حاکي از ثبات در اندازه گيري انگيزش تحصيلي دانش آموزان ايراني اعلام نمود (بحرانی، 1388).
در پژوهش حاضر، با عنایت به احراز روایی ابزار انگیزه تحصیلی در پژوهشهای پیشین، به محاسبه پایایی آن با روش آلفای کرونباخ اکتفا شد که ضریب پایایی برای انگیزه تحصیلی کلی 76/0 به دست آمد.

3-7. روش گردآوری داده ها:
روش جمع آوری داده ها، تکمیل پرسشنامه به شیوه خود گزارش دهی بود. به این ترتیب که پس از اخذ مجوز از آموزش و پرورش ناحیه 2 با هماهنگی قبلی به مدارس منتخب مراجعه، و پس از تشریح اهداف و ماهیت پژوهش برای شرکت کنندگان، با برقراری ارتباط و جلب اعتماد با کسب رضایت از دانش آموزان، پرسشنامه ها در حضور پژوهشگر بین کلاس توزیع و بلافاصله پس از تکمیل جمع آوری می شدند. لازم به ذکر است به منظور رعایت اخلاق در پژوهش پرسشنامه ها بدون نام طراحی شده بودند و هیچگونه اجباری در خصوص شرکت یا عدم شرکت در پژوهش برای افراد مورد پژوهش وجود نداشت.

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار آماری spss وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی مانند میانگین ، انحراف معیار، فراوانی، درصد و … و آمار تحلیلی t دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل و در قالب جداول و نمودار بیان شدند.

فصل چهارم:

یافته های تحقیق

مقدمه:
در این فصل ابتدا به توصیف ویژگیهای نمونه های مورد مطالعه و متغیرهای مورد پژوهش و سپس به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در بخش های جداگانه می پردازیم. در بخش یافته های توصیفی به ارائه نتایج فراوانی ها، درصدها، میانگین و انحراف معیار بصورت تشریحی، جداول و رسم نمودار و در قسمت تحلیل داده ها آزمونهای به عمل آمده به منظور مشخص نمودن تفاوت در دو جامعه مورد مطالعه و مقایسه آنها گزارش و نتایج به صورت تشریحی، جداول و نمودار ارائه می گردد.
داده ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان که مشتمل بر 30 سوال بسته پاسخ 4 درجه ای لیکرت و پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر مشتمل بر 33 سوال بسته پاسخ 5 درجه ای لیکرت جمع آوری گردید. و ملاک پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه نیز معدل سال قبل آنان بود.
تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و استنباطی t دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه در نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید.
این مطالعه که با هدف تعیین تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی تحصیلی، انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 صورت گرفت تعداد 300 دانش آموز مشارکت داشتند. که 145 نفر از آنها در مدرسه هوشمند و 155 نفر آنها در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند.

جدول 4-1 . توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب نوع مدرسه
نوع مدرسه
فراوانی
فراوانی درصد
هوشمند
145
3/48
عادی
155
7/51
جمع
300
0/100

4-1. توصیف ویژگیهای نمونه :
4-1-1. توصیف وضعیت سن نمونه ها
میانگین سنی کل افراد شرکت کننده در مطالعه 54/0±71/13 بدست آمد. به تفکیک میانگین سنی در دانش آموزان مدارس هوشمند 48/0±68/13 و در دانش آموزان مدارس عادی 59/0±74/13 بدست آمد که جزئیات آن در جدول 4-2 آمده است.
جدول4-2 . شاخص های توصیفی مربوط به متغیر سن آزمودنی ها در مدارس عادی و هوشمند

نوع مدرسه
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کجی
کشیدگی
دامنه
کمترین
بیشترین
هوشمند
68/13
48/0
232/0
603/0-
152/1-
2
13
15
عادی
74/13
59/0
349/0
135/0
491/0-
2
13
15
کل
71/13
54/0
292/0
081/0-
530/0-
2
13
15

نمودار 4-1 . نمودارستونی مقایسه سن نمونه های مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی

4-1-2. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر شغل پدر
شغل پدر 46% (138 نفر) از کل افراد مورد مطالعه کارمند و 3/45% (136 نفر) از آنها شعل آزاد بود. اما به تفکیک نوع مدرسه 6/56% (82 نفر) از پدران دانش آموزان مدارس هوشمند، 1/36% (56 نفر) از پدران دانش آموزان مدارس عادی کارمند و 9/37% (55 نفر) از پدران دانش آموزان مدارس هوشمند، 3/52% (81 نفر) از پدران دانش آموزان در مدارس عادی شغل آزاد بود. جزئیات شغل پدر دانش آموزان به تفکیک نوع مدرسه در جدول 4-3 نمایش داده شده است.

جدول 4-3. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب شغل پدر

نوع مدرسه
فاقد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط