پایان نامه با واژگان کلیدی خودکارآمدی، خودکارآمدی تحصیلی، انگیزه تحصیلی، باورهای خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

خودكارآمدي از طريق تأثير بر انواع فعاليتها و محيطهايي كه افراد انتخاب ميكنند، ميتواند زندگي آنها را شكل دهد. افراد از طريق انتخاب هايي كه انجام ميدهند، قابليتها، علائق و ارتباطات اجتماعي را كه تعيين كننده ي جريان زندگي آنهاست، پرورش ميدهند. هر عاملي كه بر رفتار انتخابي تأثير مي گذارد، ؛ مي تواند عميقاً در جهت رشد فردي نقش داشته باشد.
به عبارتی افراد همواره با محیط در ارتباط هستند لذا باورهای کارآمدی شخص می تواند از طریق تاثیر بر محیط و انتخاب فعالیتهای گوناگون زندگی او را شکل دهد. به این ترتیب خودکارآمدی ادراک شده می تواند بین محیط، هدف و پیامدهای انگیزشی ارتباط ایجاد کند.
(سلیمانی، هویدا ،1392).

2-2-6. خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی
خودکارآمدی تحصیلی به معنای ادراک فرد از توانمندی خود در یادگیری، حل مسایل تحصیلی و دستیابی به موفقیت های تحصیلی است (شکری، طولابی، غنایی، تقوایی نیا، کاکابرایی، فولادوند، 1390) خودکار آمدی تحصیلی نوعی از خودکارآمدی است که در برگیرنده توانایی افراد برای رسیدن به موفقیت در حیطه خاص و پیگیری آموزشی است و اشاره به توانایی و باور فراگیر نسبت به خود، جهت انجام موفقیت آمیز تکالیف درسی دارد (لواسانی، آذرنییاد، مهمان پذیر ، رضائیان، 1392) خودکارآمدی به عنوان ساختار کلیدی برای بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلی می باشد. (نوحی و همکاران، 1392) باورهای خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی، در یک طراز مشخص می باشد (شکری وهمکاران ، 1390)
خودکارآمدی تحصیلی در ارتباط با احساس توانایی فرد در اداره ی فعالیتهای یادگیری، احاطه بر موضوعات درسی و برآورده کردن انتظارات تحصیلی است (موریس31، 2001) بندورا معتقد است که باورها و قضاوتهای افراد از توانایی هایشان در انجام تکالیف مربوط به موقعیتهای تحصیلی را خودکارآمدی تحصیلی گویند (داوري ، لواسانی ، اژه اي،1391)
بندورا ابراز داشته است که خودکارآمدی زمانی که به تکلیف معین اختصاص داشته باشد، یعنی شامل قضاوتهای فرد در مورد توانایی خود در مورد یک تکلیف معین باشد پیش بین بهتر و دقیق تری برای پیشرفت تحصیلی است.
خودکارآمدی تحصیلی به طور خاص به معنی اطمینان در انجام وظایف تحصیلی مانند خواندن کتاب، پاسخ به سوالات در کلاس و آمادگی جهت آزمون است. سطوح بالای خودکارآمدی تحصیلی منجر به میانگین نمرات بالاتر و پایداری برای تکمیل تکالیف می شود (جمالی، نوروزی، طهماسبی، 1392).
خودکارآمدی تحصیلی به قضاوت فرد راجع به توانایی اش برای سازمان و انجام تکالیف آموزشی طرح شده گفته می شود. دانشآموزانی که از خود انتظار بهتر و قضاوت مثبت دارند از عملکرد بهتری برخوردارند و برعکس افرادی که انتظار عملکرد پایین و قضاوت منفی از خود دارند عملکرد آنها ضعیف است دانشآموزان با خودکارآمدی تحصیلی بالا در مقایسه با دانشآموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی پایین تر اطمینان بیشتری دارند که بتوانند تکالیف آموزشی را انجام دهند. از سوی دیگر، کارآمدی تحصیلی، به افراد در موقعیتهای استرس زا کمک می کند افراد با خودکارآمدی تحصیلی بالاتر مشکلات سازگاری و اضطراب کمتری دارند و قادر به مواجهه موثرتر با استرس زاهای تحصیلی هستند (بندورا 1997).
باورهای خودکارآمدی قوی در دانش آموزان به عنوان داوری و قضاوت آنان در مورد توانایی های خود جهت انجام تکالیف و یادگیری مواد آموزشی مورد نیاز جهت اکتساب نمرات خوب ارجاع داده می شود. این افراد ممکن است در موضوع خاصی باورهای قوی نسبت به خود داشته باشند و در مورد موضوع دیگر نداشته باشند. کلیه باورهای خودکارآمدی می توانند در موقعیتهای مختلف متنوع باشند. دانش آموزان با خودکارآمدی قوی در جهت تکالیف مدرسه سعی بیشتری نموده و مدت زمان طولانی تری را صرف آنان می نمایند تا بتوانند نمرات خوبی را کسب نمایند (اعرابیان، خداپناهی، حیدری، صدق پور، 1383).
اين باورها موجب تاثير گذاري بر شيوه ي تفكر، احساس، انگيزش يا رفتار فرد نيز ميگردند. احساس قوي خودكارآمدي موجب بهبود ديدگاههاي مثبت فردي و مشاركت بهتر فرد در انجام فعاليتها، تنظيم اهداف و تعهدكاري ميگردد (استروبل، توماسجان، اسپورلی32،2011)
بندورا (1997) عنوان می کند که دانشآموزانی که احساس کارآمدیشان بالاست اهداف بالاتری برای خود تعیین می کنند، در هنگام جستجوی راه حل ها انعطاف پذیری راهبردی بیشتری نشان می دهند، به عملکردهای هوشی بالاتری دست یافته و در ارزیابی کیفیت عملکردهایشان از دانشآموزان با توانایی شناختی برابر دقیق ترند. خودکارآمدی بالا با انگیزش درونی بالا ، توانایی حفظ انگیزش و رفتارهای معطوف به پیشرفت، پایداری در هنگام رویارویی با مشکلات وحل بهتر مسائل همراه است. دانشآموزان با احساس کارآمدی بالا کمتر احتمال دارد که نیاز به کمک خود را در نتیجه کمبود توانایی تفسیر کنند و تمایل دارند که به دفعات بیشتری کمک بخواهند. همچنین وی بیان میکند که خودکارآمدی یکی از عوامل انگیزشی است که با استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در موقعیت های یادگیری مرتبط است (لواسانی و همکاران، 1392).
ظاهراً تجارب موفق يا ناموفق قبلي در زندگي فرد ميتواند احساسي نسبتا پايدار ، وابسته به موقعيت، قابل تعميم و قابل اندازه گيري را در زمينه ي خودكارآمدي پديد آورد كه ميتواند پيش بيني كننده ي خوبي براي عملكرد تحصيلي محسوب گردد. (صفاري، سنايي نسب، رشيدي جهان ، پورتقي، پاكپور، 1393) تحقیقات زیادی حاکی از آن است که باورهای خودکارآمدی فرآیندهای خودتنظیمی را سخت تحت تاثیر قرار داده و بر کاربرد شناختی و فراشناختی موثر می باشد و از این راه موجب پیشرفت تحصیلی می گردد بنابراین خودکارآمدی را یک پیش بینی کننده قوی برای موفقیت تحصیلی دانسته اند (طيموري فرد ، فولادچنگ ، 1391)
اگر چه منابع اولیه خودکارآمدی متمرکز در خانه است، اما مدرسه نیز از روشهای مختلف می تواند بر خودکارآمدی دانشآموزان تاثیر گذارد. (ظهره وند، 1389) بندورا بر اساس پژوهشهای انجام شده دریافت که عوامل مختلفی چون رقابت های وسیع در مدرسه، ارزشیابیهای هنجار مرجع، توجه کمتر معلم به پیشرفت دانشآموزان و فشارهای روانی مرتبط با فعالیت مدرسه می توانند توجیه کننده کاهش خودکارآمدی دانشآموزان باشند (بندورا 1997)

2-3. انگیزه تحصیلی
انگیزش از جمله مفاهیم رایج در مسائل آموزشی است. که آن را کلید یادگیری دانشآموزان میدانند. روانشناسان و معلمان نیز انگیزش را یکی از مفاهیم کلیدي میدانند که براي توضیح سطوح مختلف عملکرد به کارمی رود. انگیزه به عنوان مجموعه عواملی تعریف شده است که انسان را به سوی فعالیت و هدف به حرکت وا می دارد ، آن را هدایت می کند و سبب تداوم آن می شود (هافمن33، 2006) لین و دولی34 (1996) انگيزه را به موتور يا فرمان اتومبيل تشبيه مي كنند كه شخص را براي رسيدن به هدف خاصي وادار به فعاليت مي كند. لفرانسو در1997 انگيزه را علت و دليل رفتار مي داند دليل اينكه چرا ما بعضي رفتارها را انجام مي دهيم ولي بعضي ديگر را انجام نمي دهيم انگيزه هاي ما هستند (گیج و برلاینز (1376):ترجمه علی اکبرسیف)
لوين در1985 انگيزش را عالي ترين شاهراه يادگيري دانسته است. بدين معني كه هر چه انگيزه فرد براي آموختن و تحصيل بيشتر باشد، فعاليت و رنج و زحمت بيشتري براي رسيدن به هدف نهايي متحمل خواهد شد. اگر يادگيرنده داراي انگيزه پيشرفت تحصيلي بالايي باشد، برای یادگیری، مهارت های لازم و راهکارهای مناسب را می یابد. به تكاليف درس به خوبي توجه مي كند، تكاليف درسي را جدي مي گيرد و علاوه بر آن سعي مي كند اطلاعاتي بيش از آنچه در كلاس درس به او مي آموزند، یاد بگيرد (ظهيري ناو ، رجبي،1388) . بدیهی است موفقیت در یادگیری سبب احساس توانمندی بیشتر و افزایش علاقه به موضوع یادگیری می شود. كاملاً آشكار است دانشآموزانی كه انگيزه كافي نداشته باشند تلاش زيادي براي موفقيت نخواهند كرد.
انگیزه با ایجاد فرصتهایی برای خود- رهبری و بازخورد مثبت تقویت می شود ولی با تنبیه، تحمیل و تعیین اهداف، تعیین ضرب الاجل، کاهش می بابد (رضاخانی، 1386)
انگیزه به عنوان یک وسیله برای آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی پیش نیاز یادگیری بحساب می آید و یادگیری نیز خود میتواند علتی بر پیدایش انگیزه یا افت آن شود، یادگیری های عمیق و موفق باعث ایجاد انگیزه بیشتر دانشآموز برای مطالعه و پژوهش می شود و عملکرد تحصیلی بالایی در پی خواهد داشت (پیری، قبادی، 1392).

2-3-1. تعریف انگیزه تحصیلی
عوامل زيادي بر عملكرد دانشآموزان درمدارس مؤثر است اما يكي از مؤثرترين آنها انگيزه تحصيلي مي باشد. این مفهوم تفاوت میزان تلاش براي انجام تکالیف درسی را بازگو میکند (رشید، ذاکري ، سلحشوري ، کرد نوقابی، 1391). سازه انگيزش تحصيلي35 در محیط های آموزشی به رفتارهايي كه براي يادگيري و پيشرفت در تحصيل مربوط است، اطلاق ميشود (پینتریچ 2004 و دسی ورایان 2002). انگیزه تحصیلی را تمایل یادگیرنده به مشغول و درگیر شدن در فعالیت یادگیری و تلاش مستمر درانجام دادن و به پایان رساندن آن فعالیت می دانند (طالبی، 1391) .
انگیزه تحصیلی شامل هدفی با ارزش بالا برای دانشآموزان می باشد و به اندازه ای درونی شده است که در درون آنها شوق و هیجان و کشش ایجاد میکند تا با انجام رفتارهای خاص، به اهداف نزدیک شوند (روحانی ، تاري، 1390).
به طور كلي انگيزه تحصيلي به عنوان يكي از انگيزه هاي پيشرفت، نيرويي دروني است كه يادگيرنده را به ارزيابي همه جانبه عملكرد خود با توجه به عالي ترين معيارها، تلاش براي موفقيت در عملكرد و برخورداري از لذتي كه با موفقيت در عملكرد همراه است، سوق مي دهد (سیف، 1381) انگيزهي تحصيلي يكي از ملزومات يادگيري به حساب مي آيد و چيزي است كه به رفتار شدت و جهت مي بخشد و در حفظ و تداوم آن به يادگيرنده كمك ميكند. در واقع انگيزه آن چيزي است كه به يادگيرنده انرژي مي دهد و فعاليت هاي او را هدايت مي كند ( ساعتچی، 1382)
در کاربرد های آموزشی انگیزش به تعبیرهای مختلفی از قبیل انگیزش دانشآموز، انگیزش یادگیری و انگیزش تحصیلی بر می خوریم که با وجود نزدیکی این مفاهیم به یکدیگر، برخی کوشیده اند آنها را از هم متمایز کنند. و منبع آن را گاهی درونی و گاهی بیرونی میدانند.
انگیزش دانشآموز به طور طبیعی باید با علاقه او به مشارکت در فرآیند یادگیری سرو کار داشته باشد ولی به دلایل و اهداف زمینه ساز این درگیری یا عدم درگیرشدن با فعالیت آموزشی هم توجه دارد. هرچند ممکن است دانشآموزان بطور یکسان، برای انجام یک تکلیف برانگیخته باشند، اما منبع انگیزش می تواند متفاوت باشد. دانشآموزی که از درون برانگیخته شده و فعالیتی را قبول می کند برای خود آن فعالیت و یا برای لذت بردن ناشی از آن، یادگیری ناشی از آن و یا احساس کمال گرایی حاصل از آن. دانشآموزی که از بیرون برانگیخته شده، برای این کارمیکند که پاداشی کسب کند یا از تنبیهات خارج از خود فعالیت دوری گزیند، مانند کسب نمره، برچسب ها و تایید معلم .
زمانی که فعالیتها به چالش متوسطی نیاز دارند و فرد احساس میکند که از عهده آن بر میآید و از انجام آن لذت می برد انگیزه درونی بروز میکند. به عبارتی وقتی صرف انجام یک فعالیت به دور از نتایج آن مدنظر باشد، انگیزه درونی و زمانی که فرد فعالیتی را برای دریافت پاداش، بازخورد مثبت و اجتناب از تنبیه انجام می دهد انگیزه بیرونی مطرح است. انگیزه درونی از عوامل کلیدی انگیزه تحصیلی بشمار می رود. افراد دارای انگیزش درونی خود را با کفایت ، شایسته و دارای مهارت خود کنترلی تلقی میکنند، بیشتر در پی کسب اطلاعات هستند. یافته های بسیاری از پژوهشها حاکی از آن است که در فرآیند یادگیری انگیزه درونی بیش از انگیزه بیرونی اهمیت دارد و پیشرفت تحصیلی یادگیرنده به انگیزش درونی وی مربوط می شود (رضاخانی، 1386).
انگیزش تحصیلی یک مفهوم پیچیده است و به علل و عوامل گوناگون وابسته است. محققان زيادي انگيزش تحصيلي را تنها عامل داراي اثر مستقيم در موفقيت تحصيلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فن آوری اطلاعات، آموزش و پرورش، مدارس هوشمند، رشد حرفه ای Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، خودکارآمدی، انگیزه تحصیلی