پایان نامه با واژگان کلیدی خودمختاری، آموزش گروهی، پیشرفت تحصیلی، رضایت از زندگ

دانلود پایان نامه ارشد

سازی یا درونی کردن دیدگاه های دیگران در ارتباط با آن اعمال استوار است. سرانجام وقتی که فعالیت ها با هویت فرد همسان باشند، اعمال به صورت یکپارچه سازمان می یابند. بدین معنی که فرد این کارها را انجام می دهد چون به انجام دادن آنها تمایل دارد و آنها را با سایر ارزش ها و نیازهای خود همسان می بیند. (رضاخانی، 1386)

2-3-5. انگیزش تحصیلی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات
امروزه کاربرد ابزارهاي یادگیري و آموزش نظیر فناوري اطلاعات و اینترنت به شدت در حال گسترش است. یکی از مهمترین محیطهاي یادگیري در عصر حاضر، یادگیري الکترونیکی است. در این رابطه مدارس هوشمند را می توان به عنوان نمادهای حضور فنآوری در عرصه آموزش در نظر گرفت. همزمان با تغییرات سریع فنون و مهارت ها و ظهور پدیده هاي نوین در عرصه یادگیري مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آنها بر شیوهها و روشهاي زیستن، فرایند آموزش نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول و دگرگون شده است. بنابراین لازم است اصول یاددهی-یادگیري و روانشناسی تربیتی در محیطهاي یادگیري مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار گیرد (خوارزمی، کارشکی، عبدخدایی، 1391) .
بسیاري از نظریه پردازان یادگیري و روان شناسان معاصر بر اساس مطالعات بندورا، ویگوتسکی، ژان پیاژه و دیگران تلاش کردهاند تا اهمیت محیط یادگیري را توصیف کنند. از آنجا که یادگیري مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات تنها ارائه یک سري اطلاعات آموزشی از طریق شبکه هاي الکترونیکی نیست؛ بلکه ارتباطی دو سویه بین یاد دهنده و یادگیرنده و همچنین بین یادگیرندگان مختلف ایجاد میشودکه شناخت این فضاي تعاملی جدید مستلزم پرداختن به ویژگیهاي فردي همچون نیازها و انگیزش افراد است چرا که کارشناسان تعلیم وتربیت اتفاق نظر دارند که انگیزش بخش لاینفک آموزش و یادگیري است.
چان و جانک48 (2010) بیان میکنند که نظریه خود تعیینی چارچوب مناسبی را براي پرداختن به انگیزش در محیطهاي یادگیري آنلاین فراهم میکند زیرا این نظریه سه نیاز اساسی روانی (خود مختاري، شایستگی و ارتباط) را به عنوان تعیینکننده هاي انگیزش مطرح میکند که این سه سازه مطابق با ویژگیهاي یادگیري آنلاین است.
مطابق با این نظریه، سه نیاز روانشناختی اساسی وجود دارد:
خودمختاری49 ، شایستگی50 و ارتباط51 .
این نظریه فرض میکند که نیازها برای خودمختاری، شایستگی و ارتباط زیربنای رفتارهای انسان هستند. آنها  فطری و برای رشد و بهزیستی روانشناختی ضروری هستند. فرض دیگر این است که در هر حیطهای از زندگی انسان، فرصت ها برای تجربه خودمختاری، شایستگی و ارتباط در ارتقای رضایت از زندگی و بهزیستی ضروری است. خودمختاری هنگامی اتفاق می‌افتد که افراد احساس کنند علت رفتارشان هستند؛ یعنی آنها احساس اراده مطمئن در انتخابهایشان دارند و قادر به عملکرد مطلوب هستند. خودمختاري اشاره به تمایل فرد براي پیگیري آزادانه فعالیت هاي خود و نقش خواست و اراده فرد در انجام کار است (روکا و گاگنی52، 2008) خود مختاري زمانی است که فرد، خود را علت و دخیل در پیامد هاي کار خود می داند (بایوئر و مولدر53 ، 2006)
شایستگی عبارت است از نیاز به مؤثر بودن در تعامل ها با محیط که بیانگر میل به کار بردن استعدادها و مهارت ها در انجام این کار، دنبال کردن چالشهای بهینه و تسلط یافتن بر آنها است. شایستگی برای دنبال کردن چالش های بهینه، و به خرج دادن تلاش لازم برای تسلط یافتن بر آنها. ادراك شایستگی به معناي توانایی فرد براي انجام تکالیف است و اینکه تا چه حد توانایی فرد در رسیدن به اهداف مورد نظر نقش دارد (بایوئر، مولدر، 2006 و روکا، گاگنی، 2008)
ادراك شایستگی را شبیه به خود کارآمدی بندورا می دانند که به معناي قضاوت فرد در مورد توانایی انجام یک عمل مشخص است.
ادراك ارتباط به عنوان شکلی از تأثیرات اجتماعی است و به معناي ارتباط با کسانی است که براي فرد اهمیت دارند و یا از او حمایت می کنند این نیاز متوجه به پیوند با دیگران و دریافت حمایت از جانب افراد مهمی همچون رئیس، والدین، معلمان و یا دوستان و همکاران است (روکا و گاگنی، 2008) .
نیاز به ارتباط، نیاز برای احساس اطمینان ارتباط با دیگران و نیاز برای تجربه خود به عنوان فردی قابل و شایسته عشق و احترام است. در صورتیکه نیازهای روانشناختی برآورده شوند احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی در افراد شکل میگیرد، اما در صورت ممانعت و عدم برآورده شدن این نیازهای اساسی فرد ادراکی شکننده، منفی، بیگانه و انتقادآمیز از خود پرورش خواهد داد. 
نظریه خودتعیینگری فرضهای مهمی درباره ماهیت بافتهای اجتماعی که نیاز برای خودمختاری، شایستگی و ارتباط را برآورده میکنند یا مانع برآورده شدن آنها میشوند، مطرح میسازد. اگرچه مطابق با نظریه خودتعیین گری افراد به صورت فطری مستعد خودسازماندهی و خود آغازگری اعمالشان در تطابق با علایق و ارزش هایشان هستند، اما محیط های اجتماعی می تواند مانع چنین کارکرد خودتنظیمی در افراد شود. این مفهوم سازی از نیازهای اساسی روانشناختی در پژوهشهای مربوط به چگونگی اثرگذاری معلمان بر انگیزش و رفتار دانشآموزان بوسیله روشهایی که معلمان از خودمختاری دانشآموزان حمایت یا ممانعت می کنند، مورد تأیید واقع شده است (رضاخانی، 1386).

2-4. پیشرفت تحصیلی
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از جمله موضوعاتی که از ابعاد تربیتی، روان شناسی، بسیار پرداخته به آن شده است و به ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶآﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان، و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن یکی از مهمترین ﻣﻼکﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮف ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ تحصیلی ﻧــﻪ ﺗﻨــﻬﺎ از ﺳــﺎﺧﺘﺎرهای داﻧــﺶ و ﻓﺮاﻳﻨــﺪهای ﭘــﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــاثیر ﻣــﻲﭘــﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ از جمله ﺑﺎورهــﺎ، ﻧﮕــﺮشهــﺎ و ارزشهــﺎ ﻧﻴــﺰ ﻣﺮﺑــﻮط ﻣــﻲﺷــﻮد.

2-4-1. نظریه گانیه در یادگیری
گانیه54 معتقد است که برای یادگیری دو دسته شرایط وجود دارد: شرایط درونی و شرایط بیرونی. شرایط درونی که به آن مراحل یادگیری نیز می گویند، جریاناتی است که در هنگام یادگیری در درون یادگیرنده می گذرند. این مراحل عبارتند از انگیزشی، دریافتن، اکتساب، نگهداری، یادآوری، تعمیم هدف، عملکرد، و بازخورد. شرایط بیرونی یادگیری که به آنها رویدادهای آموزشی نیز گفته می شود، موقعیت های هستند که به وسیله معلم یا مربی فراهم می شوند تا یادگیرنده بتواند تحت آن شرایط مراحل یادگیری را بگذارند. در حقیقت کار معلم فراهم کردن شرایط بیرونی یادگیری که به آنها رویدادهای آموزشی نیز گفته می شود و موقعیتهایی هستند که به وسیله معلم یا مربی فراهم میشوند تا یادگیرنده بتواند تحت آن شرایط مراحل یادگیری را بگذراند. بنابراین کار معلم فراهم کردن شرایط بیرونی یادگیری برای تحقق یافتن مراحل درونی یادگیری است.
به عبارت بهتر، رویدادهای آموزشی پیشبینیهایی هستند که هر معلمی در طرح درس خود برای انجام کارهای کلاسی صورت داده است. این شرایط عبارتند از جلب توجه، آگاه ساختن دانش آموزان از هدف، تحریک یادآوری آموخته های قبلی، ارائه محرک، فراهم ساختن راهنمایی یادگیری، فراخوانی عملکرد، فراهم ساختن بازخورد ارزیابی عملکرد و افزایش یادداری و انتقال.

2-4-2. نظريه آموزشگاهي بلوم
اين نظريه که به آن نظريه آموزشگاهی نيز گفته می شود توسط بنجامين. اس. بلوم55 پيشنهاد شده است (بلوم،1982: ترجمه سيف، 1374). در اين نظريه تلاش شده که از مزايا و نقاط قوت آموزش انفرادی يا آموزش تک شاگردی برای افزايش کيفيت آموزش گروهی استفاده شود. يکی از نقاط قوت آموزش انفرادی توجه به ويژگی های يادگيرنده و متناسب کردن روش و سرعت آموزشی با آنهاست. در آموزش انفرادی معلم از ويژگی های تنها شاگرد خود اطلاع کامل دارد. آموخته های قبلی، سبک يادگيری و ميزان علاقه او را به موضوع درسی می داند. معلم در جريان تدريس نسبت به ميزان يادگيری دانش آموزش و سطح شناختی آن حساس بوده و قادر است آگاهانه سرعت ارائه مطالب را کم يا زياد کند، از روی مطلبی سريع بگذرد و يا توضيح بيشتری برای آن بدهد و کج فهمیهای شاگرد را تشخيص دهد. معلم در آموزش انفرادی کاملاً در جريان فرايند يادگيری دانش آموز قرار دارد. در مقابل، عدم امکان شناخت تفاوتهای فردی و رسيدگی به ويژگی های فرد فرد يادگيرندگان از مشکلات بزرگ آموزش گروهی است. فرض زير بنايی نظريه آموزشگاهی بلوم اين است که اگر شرايط مناسب آموزشگاهی فراهم شوند و برای يادگيری هر دانش آموز زمان کافی در نظر گرفته شود، همه يا تقريباً همه يادگيرندگان می توانند همه يا تقريباً همه هدفهای آموزشی يک درس را بياموزند. بنابراين اگر روش آموزشی معلم تفاوتهای فردی دانش آموزان را در نظرگرفته باشد هر دانش آموز از شرايط آموزشی برخوردار می شود که با شرايط يادگيری او هماهنگ است و بنابراين ميزان يادگيری همه دانشآموزان به حداکثر می رسد.
بخش عمده ای ازتفاوتهای فردی بين دانش آموزان از شرايط محيطی مربوط به خانه و مدرسه ايجاد می شود. قسمتی از اين تفاوتهای فردی در نتيجه اعمال و رفتار به خصوصی است که در اين دو محيط صورت می گيرد. کوششهايی که به قصد آموزش دادن به کودک توسط والدين و مربيان انجام میگيرد ممکن است همراه با موفقيت باشد يا با شکست مواجه شود. در هر دو حال علت موفقيت يا شکست به خود يادگيرنده نسبت داده می شود و به ندرت در مورد نحوه تدريس معلم و آمادگيهای قبلی يادگيرنده قضاوت به عمل میآيد. اينگونه قضاوتها که از جانب والدين، معلمان و ساير مسئولان مدارس درباره يادگيری اظهار می شوند، در متقاعد کردن يادگيرنده به اين که او با سايرين تفاوت دارد و می تواند از کودکان همسن و سال خود بهتر يا بدتر ياد بگيرد موثر میافتد. همين که کودکان و بزرگسالان به وجود اين تفاوتها متقاعد شدند، از آن پس، بر اساس اين اعتقادات رفتار خواهند کرد. اين امر سبب خواهد شد که دانش آموزان، والدين، و معلمان در انتظار تفاوتها باشند و شرايط و جرياناتی فراهم کنند که اين تفاوتها را افزايش دهد (بلوم،1982: ترجمه سيف، 1374)   
آموزش گروهی يکی از عوامل موثر در افزايش اين تفاوتهاست. در اين آموزش همه دانش آموزان يکسان فرض میشوند.  بنابراين با همه به صورت يکسانی برخورد میشود. در حالی که با توجه به تفاوتهای فردی اوليه دانشآموزان، اين آموزش برای بعضی از آنها مفيد و برای بعضی از آنها غير مفيد خواهد بود. به عبارت ديگر، ميزان يادگيری دانشآموزان پس از آموزش گروهی، تابعی از ميزان تجارب قبلی آنان از موضوع درسی، ميزان علاقه آنان به موضوع  و تناسب روش آموزش با ويژگیهای آنان است. نظريه يادگيری آموزشگاهی، تلاش می کند که اين تفاوتهای فردی اوليه را مورد توجه قرار دهد.
2-4-2-1. متغير های اصلي نظريه آموزشگاهی بلوم
در نظريه آموزشگاهی بلوم سه متغير وابسته به هم از اهميت اساسي برخوردارند: 
ميزان تسلط دانش آموز بر پيش نيازهای مربوط به يادگيری  مورد نظر. 
ميزان انگيزشی که دانش آموز برای يادگيری دارد (يا می تواند داشته باشد).  
ميزان تناسب روش آموزشی با شرايط و ويژگی های دانش آموز (بلوم،1982: ترجمه سيف، 1374).
براي رسيدن به بازده هاي يادگيري بايد از ويژگيهاي دانشآموز و آموزش عبور کرد. بنابراين در نظريه آموزشگاهی 3 متغير اصلي وجود دارد که عبارتند از: 
رفتارهای ورودی شناختی، ويژگيهاي ورودی عاطفی و کيفيت آموزش.
رفتارهای ورودی شناختی:
 رفتارهای ورودی شناختی به آن دسته از آموخته های قبلی يادگيرنده اشاره میکند که برای يادگيری درس جديد ضروری اند. اين رفتارها از آن رو “ورودی” ناميده می شوند که دانش آموز بايد آنها را هنگام ورود به کلاس با خود داشته باشد تا بتواند از آموزشهای معلم استفاده کند. از آنجا که اکثر مفاهيم علمی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودکارآمدی، خودکارآمدی تحصیلی، انگیزه تحصیلی، باورهای خودکارآمدی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی