پایان نامه با واژگان کلیدی خـــودم، بیام،، میترسد…، خریت

دانلود پایان نامه ارشد

میکند؟ چرا این قدر نگران است که حرف بی ربطی نزند؟… میپرسد لابد مجبورید پرواز کنید؟
مرد میگوید نه.
سعی میکند به چشمهای سیاه مرد نگاه نکند.
مرد میگوید: میتونم با اتوبوس یا ماشین برم و بیام، اما خـــودم عمدا پرواز میکنم، زیاد هم پرواز میکنم.
فکر میکند شاید این دیگر کمی خریت باشد که آدم همان کاری را که ازش میترسد…

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سارا سالار، جریان سیال ذهن، تعبیر و تفسیر، شخصیت پردازی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انسان شناسی، تعلیم و تربیت، ماهیت انسان، معرفت شناسی