پایان نامه با واژگان کلیدی حوزه آموزش، آموزش از راه دور، قضا و قدر

دانلود پایان نامه ارشد

نشان داد، بر روي مجموعه داده اول، يعني مجموعه داده واقعي الگوريتم ADT tree با شاخص دقت 83.9% بيشترين قدرت پيشبين را براي افت تحصيلي دانشجويان دارد. در اغلب الگوريتمها شاخص دقت در مجموعه داده‌هاي دوم و سوم (کپي شدن دانشجويان مشمول افت) به طور معني داري کاهش يافته است. به عنوان نمونه، شاخص دقت ADT tree به 49.5% کاهش يافته است. از طرفي شاخص بازخواني که در داده‌هاي مجموعه اول بين 5.1% تا 12.3% بوده در مجموعه سوم به 17.6% تا 88.7% افزايش يافته است. در اين پژوهش الگوريتم ADT tree با بيشترين دقت پيشبيني، بهترين الگوريتم تشخيص داده شده است. اين الگوريتم و الگوريتم NB Tree با 77.9% دقت، علاوه بر دقت بالا، احتمال بيشبرازش کمتري را نيز دارند.
– ياتونگچاي و همکارانش315 (2012) داده‌هاي 732 دانشجوي تايلندي را با مدل درخت تصميمگيري و شبکههاي بيزي بررسي کردند. الگوريتمهاي C4.5 و Naive Bayes در اين بررسي مقايسه شدند. متغيرهاي پيشبين دو دسته بودند: الف) متغيرهاي مربوط به قبل از پذيرش دانشجو که رشته تحصيلي (اسمي)، معدل ديپلم (فاصلهاي) و اندازه مدرسه (رتبهاي) را در بر ميگرفت ب) متغيرهاي بعد از پذيرش در دانشگاه که عواملي چون؛ معدل ترم اول تا ترم چهارم (رتبهاي)، علل افت (اسمي)، استفاده از وام دانشجويي (بله/خير) را شامل ميشد. متغير ملاک ادامه تحصيل يا عدم ادامه تحصيل (باينري) بوده است. با متغيرهاي مربوط به پيش از پذيرش دانشجو، درصد صحت طبقه بندي براي الگوريتم درخت تصميمگيري 60/76% و براي نيو بيز 75.68% بوده و با متغيرهاي پيشبين بعد از پذيرش دانشجو، درصد صحت طبقهبندي براي الگوريتم درخت تصميمگيري 78/85% و براي نيو بيز 83.49% گزارش شده است. با مجموع دو دسته متغير، درصد صحت طبقهبندي کلي براي درخت تصميمگيري 84.86% و براي الگوريتم نيو بيز 82.11% گزارش شده است. نتايج مقايسهاي صحت طبقهبندي نشان ميدهد، الگوريتم درخت تصميمگيري (C4.5) در مقايسه با نيو بيز از صحت طبقهبندي بيشتري برخوردار است.

2-5-4 جمع بندي پيشينه پژوهش ها و ارائه مدل ساختاري پيشنهادي
بررسي الگوها و پژوهشهاي انجام شده در زمينه عوامل موثر، مرتبط يا پيشبيني کننده وضعيت تحصيلي يادگيرنده الکترونيکي را مي‌توان در چند دسته قرار داد:
دسته اول، مجموعه متغيرهاي دموگرافيک: عواملي چون؛ جنسيت، سن و وضعيت تأهل دانشجويان از راه دور در اغلب پژوهشها مد نظر بوده است. مجموعه مدلهاي مسير که اين عوامل را به عنوان متغيرهاي برونزاد به مدل خود وارد کردهاند. مجموعه تحقيقاتي که با رگرسيوني اين عوامل را به عنوان عوامل پيشبين وارد مدل خود کردهاند. برخي پژوهشها نيز با روش‌هايي تحليل آماري چون آزمون T و تحليل واريانس، عملکرد تحصيلي يادگيرندگان الکترونيکي را بر حسب اين متغيرها مقايسه کردهاند.
دسته دوم، متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي: در اين دسته، عواملي چون وضعيت اشتغال يادگيرنده، تأمين‌کننده هزينه تحصيل، محل زندگي دانشجو و فاصله محل زندگي فرد از موسسه آموزشي، قرار دارند. اين دسته از متغيرها يا به عنوان متغيرهاي برونزاد يا به عنوان مجموعه متغيرهاي درونزادي که تحت تأثير متغيرهاي دموگرافيک هستند، در مدلهاي مسير مورد توجه بوده‌اند.
دسته سوم، متغيرهاي مربوط به پيشينه تحصيلي: پيشينه تحصيلي به معدل مقطع قبل دانشجو يا نمرات استاندارد دانشجو در آزمونهاي ورودي اشاره دارد. در مجموعه تحقيقات و مدلهايي که براي آموزش مهندسي ارائه شده است، نمرات يا توانمندي رياضي يادگيرنده حائز اهميت تشخيص داده شده است. اين دسته از متغيرها اغلب به عنوان متغيرهاي برونزاد يا مجموعه متغيرهايي که تحت تأثير متغيرهاي دموگرافيک هستند، وارد مدلهاي مسير شدهاند.
دسته چهارم، متغيرهاي نظري: مدلهاي مختلف براي تبيين عوامل موثر در افت تحصيلي يادگيرنده از تئوريهاي مطرح در علوم ديگر به ويژه علوم تربيتي و يادگيري و بعضاً علوم اجتماعي بهره بردهاند. آنچنان که در مبحث نظريهها و مدلهاي موفقيت يادگيرنده الکترونيکي اشاره شد؛ نظريه “يکپارچگي اجتماعي” که توسط جامعه شناس بزرگ “دورکيم” ارائه شده است، نظريه محوري بسياري از مدلهاي افت تحصيلي يادگيرنده از راه دور را شکل داده است. مهم‌ترين نظريههاي آزمون شده در پژوهشهاي مختلف اين حوزه به قرار زير هستند:
1) نظريه انگيزش: همان‌گونه که در نتايج تحقيقات مشاهده شد، نظريههاي انگيزش به عنوان تبيين کننده موفقيت دانشجو در آموزش الکترونيکي بيشترين فراواني را دارند. انگيزه نيروي محرکه انسان براي دستيابي به اهداف خود است. در محيطهاي آموزشي انگيز? تحصيل، نيرويي است که مطالعه، يادگيري و ادامه تحصيل را هدايت ميکند. انگيزش در يادگيري و عوامل انگيزنده يادگيري حوزه بسيار گستردهاي است که توضيح آن در اين گزارش نمي‌گنجد. پژوهشهاي انجام شده در حوزه آموزش الکترونيکي، انگيزش در يادگيرنده الکترونيکي را از دو ديدگاه بررسي کرده‌اند. اول انگيزه دروني و انگيزه بيروني316؛ دوم: رضايت از تحصيل الکترونيکي.
انگيزه دروني زماني مطرح است که يادگيرنده بدون توجه به جايزه يا تاييد بيروني فقط براي رضايت خودش به فعاليتي اهتمام ميورزد. در مقابل فرد داراي انگيزه بيروني براي دستيابي به نتايج چون جايزه يا تاييد بيروني به عملي اهتمام مي‌ورزد (وارلند و روسيو317، 2001 به نقل از نيکولز318، 2006). پژوهشهايي که بر اهميت انگيزه دروني و بيروني تاکيد دارند به اين اصل رسيده‌اند که هرچه انگيزه تحصيل دانشجو دروني باشد احتمال موفقيت يادگيرنده الکترونيکي بيشتر است.
رضايتمندي دانشجو از تحصيل الکترونيکي، متغير ديگري است که در حوزه نظريههاي انگيزشي قرار ميگيرد. رضايت يادگيرنده برگرفته از مدل طراحي انگيزشي کلر319 است. کلر براي تجزيه تحليل و طراحي انگيزشي آموزش مدلي شامل چهار مفهوم بنيادي مطرح کرده است که به320ARCS مشهور است (کلر،1987، 1999). تحقيقاتي که در حوزه آموزش الکترونيکي بر اساس الگوي کلر طرح ريزي شدهاند، بر اهميت رضايتمندي دانشجو از تحصيل الکترونيکي تاکيد دارند. اصل بنيادي بر اساس يافته هاي اين تحقيقات عبارت است از: هر چه رضايتمندي يادگيرنده الکترونيکي از تحصيل الکترونيکي بيشتر باشد، احتمال موفقيت او بيشتر است.
2) نظريههاي خودگرداني321: پس از انگيزش، خودگرداني يکي از مهم‌ترين تبيين کننده‌هاي موفقيت دانشجوي الکترونيکي است. يادگيري خودگردان، عبارت است از يادگيري مستقل و اثربخش تحصيلي که شامل فراشناخت، انگيزش دروني و اقدام راهبردي ميشود (زيمرمن، 2002). هر چند نظريه يادگيري خودگردان “استقلال” در يادگيري را نيز پوشش ميدهد؛ اما آنچه از يادگيري خودگردان در حوزه آموزش الکترونيکي حائز اهميت تشخيص داده شده است، توانايي مديريت زمان است. مديريت زمان يکي از حوزه هاي مهم يادگيري خودگردان است (زيمرمن،2008) لذا پژوهشهايي که بر اهميت مديريت زمان در موفقيت يادگيرنده الکترونيکي تاکيد دارند، در طبقه نظريههاي يادگيري خودگردان قرار داده ميشوند. پژوهشگران معتقدند، يادگيرندگان الکترونيکي داراي مسئوليت‌هاي شغلي، خانوادگي و … هستند، بنابراين با مشکل عدم تعادل بين اين مسئوليت‌ها و مسئوليت تحصيل الکترونيکي مواجه مي‌شوند. اصل بنيادي بر اساس نظريه خودگرداني عبارت است از: هرچه توانمندي يادگيرنده الکترونيکي در مديريت زمان بالاتر باشد، احتمال موفقيت او بيشتر است.
3) نظريه تعامل: تعامل و اهميت آن در تبيين موفقيت يادگيرنده از راه دور به ويژه يادگيرنده الکترونيکي حائز اهميت بوده است. جدايي يادگيرنده از مدرس و موسسه آموزشي يکي از مهم‌ترين چالشهاي پيش روي آموزش‌هاي از راه دور و الکترونيکي است. به حداقل رساندن اين فاصله و جدايي، يکي آرمان‌هاي نظريه‌پردازان آموزش از راه دور بوده است. تبادل از راه دور322 ارائه شده توسط مور323 يکي از قديمي‌ترين نظريه هاي آموزش از راه دور است، هدف حذف اين فاصله يا به حداقل رساندن آن را دنبال ميکند. مور (2000) مفهوم ديالوگ را بهتر از تعامل مي‌داند و اذعان مي‌کند که اين دو مفهوم بسيار شبيه يکديگر هستند. او ديالوگ را تعامل يا مجموعه اي از تعاملات ميداند که تأثير مثبتي بر يادگيري افراد دارد. ديالوگ سازنده، هدفمند و ارزشمند است. بحث بيشتر درباره تعامل و اهميت آن در اين مقال نمي‌گنجد. پژوهشگراني که به اهميت تعامل در آموزش‌هاي از راه دور و الکترونيکي رسيدهاند، معتقدند: هر چه ميزان و کيفيت تعامل بين يادگيرنده با محتواي الکترونيکي، مدرس و ساير يادگيرندگان بيشتر باشد، احتمال موفقيت يادگيرنده بيشتر است.
4) نظريه استقلال: استقلال يادگيرنده، يکي مفاهيم قديم و بنيادي در نظريههاي آموزش از راه دور است. استقلال يادگيرنده در نظريه تبادل از راه دور نيز مفهومي بنيادين است (مور، 2000). بويد324(1966) يادگيرند? مستقل را کسي ميداند که ميتواند به تنهايي و بدون نياز به دخالت فرد ديگري با موضوع درسي مواجه شود (بويد، 1966 به نقل از مور، 2000). استقلال يادگيرنده بر ميزان تبحر يادگيرنده در يادگيري مستقلانه موضوع يادگيري مبتني است. در آموزش‌هاي از راه دور و الکترونيکي نتايج تحقيقاتي که اهميت استقلال يادگيرنده را براي موفقيت يادگيرنده الکترونيکي ثابت کردهاند؛ بر اين اصل معتقدند که هر چه استقلال يادگيرنده بيشتر باشد احتمال موفقيت او در تحصيل الکترونيکي بيشتر است.
5) نظريه مرکز کنترل325: اين نظريه بر نظام اعتقادات فرد مبتني است. اينکه فرد نتايج و دستاوردها را تا چه حد مربوط به خود و تا چه حد مربوط به ديگران ميداند، مرکز کنترل فرد را ميسازد. يادگيرندگان داراي مرکز کنترل بيروني علل موفقيت يا عدم موفقيت خود را به عواملي چون شانس، قضا و قدر و يا اعمال ديگران چون مدرس نسبت ميدهند. حال اينکه افراد داراي مرکز کنترل دروني علل موفقيت يا عدم موفقيت خود را به خودشان نسبت مي‌دهند (روتر326، 1966 به نقل از لوي، 2007). نتايج پژوهشهاي حوزه آموزش الکترونيکي که به اهميت نظريه مرکز کنترل تاکيد دارند؛ بر اين اصل معتقدند که هر چه مرکز کنترل يادگيرنده دروني باشد، احتمال موفقيت او در آموزش الکترونيکي بيشتر است.
6) بار شناختي327: بر اساس نظريه بار شناختي، فرايند يادگيري با فعاليت حافظه کاري آغاز مي‌شود. حافظه کاري کوتاه مدت، داراي ظرفيت محدود بوده و به طور همزمان مقدار محدودي از اطلاعات را ميتواند پردازش کند. يادگيري موضوعات پيچيده و فني نيازمند ساخت مدل ذهني يا طرحواره درباره موضوع مد نظر است، اين طرحوارهها طي زمان‌هاي مختلف در ذهن انسان ساخته ميشوند. مواد و موضوعات جديد به اين طرحوارهها اضافه ميشوند (اسميت، 2006). بر اساس نظريه بار شناختي يادگيرنده الکترونيکي در آغاز دوره تحصيلي خود، علاوه بر يادگيري موضوع درسي، بايد طرحوارههايي در مورد نحوه يادگيري کار با سامانه مديريت يادگيري و کار با فناوري را نيز بسازد. عدم وجود اين طرحوارهها باعث بالا رفتن تراکم و حجم حافظه کاري يادگيرنده الکترونيکي ميشود. حجم بالاي بار شناختي و نبود طرحواره باعث ترک تحصيل زود هنگام يادگيرنده در آموزش الکترونيکي ميشود. اين نظريه بيشتر، شکست تحصيلي زود هنگام يادگيرنده را تبيين ميکند. بر اساس نظريه بار شناختي اين اصل نتيجه گيري ميشود که: هر چه در آغاز تحصيل دانشجو در سيستم الکترونيکي، موضوعات يادگيري حجم کمتري داشته باشند، احتمال موفقيت دانشجو بيشتر است.
7) نظريه حضور اجتماعي328: يکي از زير مجموعههاي نظريه ارتباطات است. اين نظريه معتقد است حياتيترين مشخصه رسانههاي ارتباطي، “حضور اجتماعي” آن است. حضور اجتماعي به درجه بارز بودن فرد در تعاملات رسانهاي و به تبع آن وابستگيهاي ميان فردي اشاره دارد (شورت، ويليام و کريستي،3291976 به نقل از کين 2008 ). همان‌گونه از اين توصيف بر ميآيد، نظريه حضور اجتماعي بيشتر بر توانمندي ايجاد تعامل گروهي و روابط ميان فردي رسانههاي الکترونيکي تاکيد دارد که در فرايند آموزش الکترونيکي به کار ميرود. اين نظريه بر به حداقل رساندن انزوا و تنهايي يادگيرنده در فرايند يادگيري الکترونيکي تاکيد دارد. نظريه حضور اجتماعي تا حد زيادي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاهها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، استفاده از تلفن همراه، حوزه آموزش، تلفن همراه