پایان نامه با واژگان کلیدی حوادث رانندگی، عابر پیاده، جنگ تحمیلی

دانلود پایان نامه ارشد

برای تعداد متوسطی از وسایل نقلیه درگیر در هر تصادف، و تعداد متوسطی از وسایل نقلیه آسیب دیده در هر تصادف مورد نیاز می باشد.این تعداد متفاوت خواهند بود.به عنوان مثال، در برخی تصادفات مرگبار یک وسیله نقلیه ممکن است به طور کامل آسیب ببیند، در برخی دیگر وسیله نقلیه ممکن است آسیب جزئی ببیند، حتی اگر یک عابر پیاده کشته بشود[44]
۲-۹- گزارش آماری سازمان پزشکی قانونی کشور از مرگ و میرهای تصادفات رانندگی
هر صبح، کاسب، کارگر و کارمند با امید بازگشت دوباره به منزل و دیدن خانواده، خانه را به قصد محل کار خود ترک می کنند. هر کدام وسیله ای را بر می گزیند و شاید هم محل کسب رزق و روزی نزدیک باشد و رسیدن به آن نیازی به وسیله و ماشین نداشته باشد. گروهی با مترو، گروهی با اتوبوس شهری، دسته ای با خودروی سواری و برخی هم سوار بر موتورسیکلت عازم محل کار خود می شوند. اما گاهی بازگشتی در کار نیست. سواره و پیاده اش هم مهم نیست. یک غفلت از عابر، راننده یا موتور سوار، چشمان خانواده ای را تا همیشه منتظر بر در نگاه می دارد. همان طور کهدر سال ۱۳۹۲، ۱۷ هزار و ۹۹۴ نفر در حوادث رانندگي كشته شده اند، اين تعداد نسبت به سال گذشته قبل از آن (۱۳۹۱) که تعداد تلفات ۱۹ هزار و ۸۹ نفر بود، ۵.۷ درصد كاهش يافته است.بيشترين كاهش تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته مربوط به تير ماه (۱۹.۲درصد) و خرداد ماه (۱۲.۵ درصد) و بيشترينافزايشمربوط به شهريور ماه (۶.۶ درصد) نسبت به مدت زمان مشابه سال پیش بوده است.بيشترين کشته هاي حوادث رانندگي مربوط به شهريور ماه با دو هزار و ۲۰۵ نفر و پس از آن مهر ماه با يكهزار و ۷۳۷ نفر و کمترين آن مربوط به دي ماه با يكهزار و ۱۶۵ نفر بوده است.درصد كشته هاي تصادفات مربوط به جاده هاي برون شهري، ۲۸.۱ درصد در راه هاي درون شهري ۷.۲ درصد در جاده هاي خاكي و روستايي و محل تصادف ۰.۴ درصد موارد نامعلوم بوده است.بيشترين افزايش در مرگ‌هاي ناشي از حوادث رانندگي در سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن در استان هاي خراسان جنوبي (۳۴ درصد) و هرمزگان (۱۲.۵ درصد) و بيشترين كاهش مربوط به استان هاي قزوین (۲۰.۷ درصد) و خراسان شمالی (۱۹.۱درصد) بوده است.اين بررسي نشان مي دهد كه ۷۷.۳ درصد از كشته هاي ناشي از حوادث رانندگي در سال گذشته مرد و ۲۲.۷ درصد زن بوده اند. در زمان وقوع تصادف ۳۹.۳ درصد از افراد راننده وسيله نقليه ۲۳.۲ درصد عابر پياده و ۳۵.۸ درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده اند.از مجموع تلفات رانندگی سال ۱۳۹۲ (۱۷۹۹۴ نفر)، ۲۳.۲ درصد یعنی ۴۱۶۸ نفرعابر پیاده و ۲۱.۵ درصد، یعنی ۳۸۶۳نفر موتورسیکلت سوار بودند. سواری: ۴۱۶۸ از لحاظ سني ۹ درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگي سال گذشته ۱۰ سال و كمتر، ۵.۲ درصد ۱۱-۱۷ سال، ۲۷.۴درصد ۱۸-۲۹ سال، ۲۹.۲ درصد ۳۰-۴۹ سال، ۲۹.۱ درصد كشته هاي تصادفات ۵۰ سال به بالا داشته اند.خودرو مورد استفاده ۳۹.۶ درصد از افراد متوفي خودرو سواري، ۲۱.۵ درصد موتورسيكلت ۸.۳ درصد وانت بار، ۳.۵ درصد كاميون،كاميونت و تريلي و ۱.۸ درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است.علت اصلي مرگ ۵۱.۳ درصد از افراد ضربه به سر، ۲۳.۸ درصد شكستگي‌هاي متعدد، ۸.۳ درصد به دليل خونريزي و ۱۰.۸ درصد به دليل علل اشتراكي (موارد داراي بيش از يك علت) بوده است.محل فوت ۵۱.۳ درصد از افراد در محل حادثه، ۷.۸ درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت ۳۹.۱ درصد از افراد در بيمارستان بوده است[32]
۲-۱۰- تلفات موتورسیکلت در برخي از شهرهایآسيايي
نسبت جمعیت موتورسیکلت در جاده های مالزی از استانی به استانی دیگر تغییر می کند. در استان های کمتر توسعه یافته مانند پریل و کلانتان( بخش شمالی مالزی)، جمعیت موتورسیکلت بیشتر از سه چارم تعداد کل جمعیت وسایل نقلیه است. در ایالت های توسعه یافته تر مانند سلانگور ( بخش غربی مالزی)موتورسیکلت ها یک سوم کل جمعیت وسایل نقلیه ی موتوری را تشکیل می دهند. موتورسیکلت سبک عمده ی حمل و نقل شخصی برای جامعه ی کم درامد شهری است.
اسیب ها و تلفات جاده ای دربرخی شهرهای مالزی با بیش از ۶۰۰۰ کشته و بیشتر از ۲۵۰۰۰ اسیب ثبت شده در سال در ۵ سال گذشته، یک نگرانی در حال رشد هستند. تلفات جاده ای افزایش ثابت ۴% به ازای هر سال را در ۷ سال گذشته نشان دادهاند، که تا سال ۲۰۰۹ به ۶۷۴۵ افزایش می یابد. بطور ترسناننده ای، شهرهای مالزی بالاترین خطر تلفات را داشته اند. بدلیل امارهای جراحت غیر قابل اعتماد در شهرهای مالزی، تحلیل بیشتر مشکلات ایمنی جاده ای تنها می تواند بر مبنای تلفات باشد وگنجاندنداده های جراحت در انالیز ها، انحراف در استنتاج ها را القا خواهد کرد و تاثیرات حاشیه ای گستره ای از فاکتور ها می تواند زیاد براورده شود.چون کل بیلیون ها کیلومتر مسافرت شده با موتورسیکلت در شهرهای مالزی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ افزایش یافت، تلفات موتورسیکلت نیز افزایش یافت.در کل، موتورسیکلت ها عامل اصلی تلفات جاده یا در این کشور هستند بدون هیچ نشانه ای از کاهش ان در اینده ی نزدیک. بعلاوه، موتورسیکلت سواران نسبت به سایر وسایل نقلیه به ازای مسافت طی شده ، نرخ تلفات بالاتری دارند، برای مثال در سال ۲۰۰۴، ۳۲.۲ تلفات به ازای هر بیلیون کیلومتر مسافت طی شده وجود داشت در حالیکه برای مسافران ماشین ها این عدد ۸.۳۹ می باشد. در فصل سوم به تصادفات کشور مالزی بیشتر می پردازیم[40]
۲-۱۱- پیشگیریازمرگهایموتورسیکلتسواریدرکالیکلمبیا:
مرگموتورسوارانبرای سال هايمتمادیمشکلبزرگیدرکالیبودهاست.آسیبوابستهبهوسایلنقلیهپنجمینعلتمرگدرشهرکلمبیااستکهاکثرآسیبدیدگانراکاربرانآسیبپذیرجادهها،عابرانپیادهوموتورسیکلتسوارانتشکیلمیدهند.درسال۱۳۹۳-۹۴موتورسیکلتسواران۳۰درصد (۱۳۹۳مورد) ازتماممرگهایناشیازوسایلنقلیهرادرکالیبهخوداختصاصدادند.ازاینموارد۸۵درصدمردبودنددرحالیکهسرنشینانیکهدراینتصادفاتموتورسیکلتآسیبپذیربودنداکثرازنبودند.مصرفالکلعاملیمهمدرتعدادزیادیازاینمجروحانبود.بیشاز۴۰درصدازتلفاتدرپایانهفتهوهنگامیکهگشتیهایکمتریدرخیابانهاحضورداشتنداتفاقافتاد.درسال۱۹۹۳سیستممراقبتآسیبهایکشندهدردفترشهردارتشکیلشد.اینسیستمنهتنهابهاقداماتمراقبتیکمکنمودهاستبلکهبهشناسییراهبردهایپیشگیریوارزیابیتاثیرآنهانیزکمکنمودهاست.ازآنپسگامهایمتنوعدیگریبرداشتهشد.درسال۱۹۹۶قانوناجباریکلاهایمنیبرایراکبانموتورسیکلتاجراشدکهمنجربهکاهشمرگموتورسکلتسوارانگردید.سالبعد،قانونمذکوربهسرنشینانموتورسیکلتنیزتعمیمیافت.
درسال۲۰۰۱سهراهبردبرایکاهشتصادفاتموتورسیکلتآغازشد:آییننامهموردنیازبرایپوشیدنجلیقهشبرنگ،حضوزاجباریدرآموزشگاهرانندگیبهدنبالتخلفترافیکیوتوقیفموتورسیکلتسواراندرپایانهفته.درنتیجهایناقدامات،تعدادمرگهایموتورسیکلتسوارانبصورتقابلملاحظهایکاهشیافت.تجهیزاتجلیقهشبرنگبدوندلیلواضحیحذفشدولیسالبعدهمزمانباایجادکدملیجادهایجدیددوبارهموردتاکیدقرارگرفت.تحلیلروندمرگهایموتورسیکلتازسال۱۹۹۶نشانمیدهدکهمیزانمرگموتورسیکلتسواراناز۹.۷به۵.۲درصدهزارنفرکاهشیافتهاست،بهعبارتدیگرباکاهشیحدود۴۰درصدروبروبودهاست.دادههانشانمیدهدکهاعمالجدیقوانیناستفادهازکلاهایمنیعاملمهمیجهتکاهشاست[15]

۲-۱۲- حوادثجادهایدرایالتکاماتاکادرهند:
درایالتکاماتاکاواقعدرجنوبهندنزدیکبه۴۲میلیونوسیلهنقلیهشمارهگذاریشدهوجودداردکه۷۱درصدآنهادوچرخههایموتوریمیباشند.بنگالورکهپاییتختایالتمیباشددارای۲میلیونوسیلهنقلیهشمارهگذاریشدهاستکه۷۵درصدآنهادوچرخههایموتوریمیباشند.درسال۲۰۰۴بیشاز۶۰۰۰مرگو۵۰۰۰۰سانحهبهعلتحوادثجادهایدرکاماتاکارویدادکهنزدیکبه۴۰درصدآنهامربوطبهرانندگانومسافراندوچرخههایموتوریبود. بیشازیکسومسوانحثبتشدهباضربهمغزیهمراهبودند[49]
۲-۱۳- کشته های ناشی از تصادفاتموتورسیکلتدر جهان
تصادفاتراههایکمشکلعمدهبهداشتعمومیوعلتمرگوآسیبدرسراسرجهاناست.هرسالنزدیکبه۱.۲میلیوننفردرجهانبهعلتتصادفاتراههافوتمیکنندوبیشازمیلیونهانفرزخمیوناتوانمیشوند.دربسیاریازکشورهابادرامدپایینومتوسطکهدوچرخهوموتورسیکلتبهعنوانوسایلمعمولحملونقلمورداستفادهقرارمی گیرند[48]
کاربرانوسایلنقلیهدوچرخبخشبزرگیازآسیبدیدگانوکشتهشدگانراههاراتشکیلمیدهند.موتورسیکلتسوارانودوچرخهسواراندریکتصادفدرمعرضخطربیشتریقراردارندوعلتاینامرنیزحرکتآنهادرمسیریمشترکباخودروهاییباسرعتبالا،اتوبوسها،کامیونهاونیزکمتردیدهشدنانهاست.بهعلاوهعدممحافظتفیزیکیآنهاباعثمیشودکهدرقبالآسیبهایناشیازتصادفآسیبپذیرترباشند.دراغلبکشورهایبادرآمدبالا،کشتههایموتورسیکلتحدود۵تا۸درصدازکلکشتهشدگانراشاملمیشود.ایننسبت،اثرترکیبیچندفاکتورمهمشاملتعدادکممالکانموتورسیکلتونیزکمبودناستفادهازموتورسیکلتدرکشورهایتوسعهیافتهوبالابودنخطرنسبیاینموتورسیکلتهادرتصادفاتمنجربهفوتاست.بطورواضحاینخطراتدراستفادهازموتورسیکلتبیشازسایروسایلنقلیهاست[46]
درکشورهایبادرامدمتوسطوپایینمالکیتاتومبیلومیزاناستفادهازآنبطورمعمولپایینترازکشورهایبادرامدبالاست.بههرحالمالکیتواستفادهازموتورسیکلتوسایروسایلنقلیهدوچرخنسبتابالاست.بهعنوانمثالدرهند،۶۹درصدازکلوسایلنقلیهموتوریرادوچرخههایموتوریتشکیلمیدهندکهبهطورقابلملاحظهایازکشورهایبادرامدبالابیشتراست.درنتیجهایناختلاف،تعدادکشتهشدگانموتورسواربهعنوانبخشیازکسانیکهدرجادههاآسیبمیبینندبطورواضحدرکشورهایبادرامدپایینومتوسطازکشورهایبادرامدبالابیشتراست[50]
درعوض۲۷درصدازمرگهایراههادرهندبهاستفادهکنندگانازوسایلنقلیهدوچرخموتوریتعلقداردکهاینعدددرموردتایلند۷۰–۹۰درصدودراندونزیحدود۶۰درصداست.درچینمالکیتموتورسیکلتبینسالهای۱۹۸۷و۲۰۰۱بهسرعتاز۲۳درصدبه۶۳درصدافزایشیافتکهدرقبالآنسهممرگهایترافیکیموتورسیکلتسواراندرهماندورهزمانیاز۷.۵به۱۹درصدرسید.بههرحالدرسایرکشورهایبادرامدپایینومتوسط،فقداناطلاعاتایمنیراههاباعثشدهاستکههنوزآمارهایروشنودقیقیازکشتههایموتورسواریدردستنباشد[51]

۲-۱۴- بررسی کشته های حوادث رانندگی کشور با کشته های جنگ تحمیلی
دراینمیان،تعدادمجروحانومعلولاناینحوادثنیزازتعدادجانبازاندوراندفاعمقدس۳۰تا۴۰درصدبیشتراست. سالانهبین۲۵تا۲۷هزارنفردرتصادفاترانندگیدرکشورماجانخودراازدستمیدهند. برآوردخساراتتصادفاتچندانآساننیست،امابرخیمقاماتمیزانآنراسالانهبیشازهفتهزارمیلیاردریالبرآوردمیکنند.درحالحاضرباترددبیشاز۱۴میلیونوسیلهنقلیهاعمازخودروییوموتوریدرسطحجادههایکشورکهباگفتهکارشناسانتا۱۰سالدیگراینتعدادبه۲۰میلیونوسیلهنقلیهخواهدرسید،درصورتیکهاقداماتلازمدراینخصوصازسویمسئولانمربوطهصورتنگیرد،کشورماقهرمانبلامنازعجامجهانیتلفاتجادهایباقیخواهدماند.علاوهبرواردآمدنخسارات۷هزارمیلیاردریالیناشیازتصادفاتدرطولیکسالبراقتصادکشور،شاهدمرگومیربسیاریازهموطنانخوددرجادههایکشورمانهستیمکهبهطورمعمول۷۰درصدازآنانمردوسرپرستخانوادههستندکهاینموضوعآثاربسیارمخربیبرجامعهواردنمودهوتبعاتناخوشایندیبدنبالدارد. ضمنآنکههرسال۱۰هزارنفربهزندانیانیکهتوانمالیپرداختدیهراندارندافزودهمیشود[10]

۲-۱۵- پیشگیریازآسیبهایترافیکیراهها:
درسال۲۰۰۴سازمانجهانیبهداشتروزجهانیبهداشترابهایمنیراههااختصاصداد.اقداماتانجامشدهبرایاینروزدربیشاز۱۳۰کشوردنیابرایافزایشآگاهیدرزمینهآسیبهایراههاباعثشروعبرنامههایجدیدایمنیراههاوبهبودبرنامههایابتکاریموجودشد.درهمانزمانسازمانجهانیبهداشتوبانکجهانیباهمکارییکدیگرگزارشپیشگیریازآسیبهایترافیکیراارائهدادندکههمهگیریآسیبهایترافیکیراههارابیشازپیشروشنساخت.گزارشدرموردنظراتپایهایپیشگیریازآسیبهایترافیکی،اثراتآسیبهایترافیکی،دلایلاصلیوعواملخطرتصادفاتراههاونیزراهبردهایمداخلهایمؤثرواثباتشدهدراینموردبحثمیکند.اینگزارششاملششپیشنهادمهماستکهکشورهایجهانبایدبرایبهبودوضعیتایمنیراههابهآنبپردازند.
۲-۱۶- پیشنهاداتگزارشجهانیبرایپیشگیریازآسیبهایترافیکیراهها:
۱. سازمانمسئولاصلیرادرتشکیلاتدولتیبرایجهتبخشیبهتلاشهایایمنیترافیکراههاتعییننمایید.
۲. مشکلات،سیاستها،چینشهایسازمانیوظرفیتهایوابستهبهآسیبهایجادهایراارزیابینمایید.
۳. راهبردایمنیجادههاوبرنامهعملیاتیراتدوینکنید.
۴. منابعمالیوانسانیرابراینشاندادنمشکلتخصیصدهید.
۵. برایپیشگیریازتصادفات،کاهشآسیبهاوعوارضآنهاونیزارزشیابیتأثیراقداماتفعالیتهایویژهایترتیبدهید.
۶.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تصادفات جاده ای، تولید ناخالص ملی، راهنمایی و رانندگی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون جدید، استان یزد، اسکندر مقدونی