پایان نامه با واژگان کلیدی حمل و نقل، مکان یابی، محدودیت ها، نویسندگان

دانلود پایان نامه ارشد

11. ایمن بودن عملیات تا کردن کانتینر و 12. ساده و آسان بودن عملیات باز و جمع کردن کانتینرهای تاشو.
چونگ42و همکاران سال 2002 در مقاله ای تحت عنوان “مدیریت کانتینرهای خالی برای شبکه های حمل و نقلی بین وجهی43” به بررسی تأثیرمدت افق برنامه ریزی بر مدیریت کانتینرهای خالی در شبکه های بین وجهی می پردازند . با استفاده از مدل سازی ریاضی، مدلی توسط نویسندگان ارایه شده است که ضمن حداقل سازی هزینه ها ، کانتینر خالی نیز به موقع در اختیار مشتری قرار گیرد.
برای تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیرات افق برنامه ریزی بر جریان کانتینرهای خالی در چنین شبکه ی چندوجهی44 نویسندگان یک مدل برنامه ریزی اعداد صحیح را توسعه داده بودند. آنها حساسیت های موجودی اولیه در هر مجموعه(انبار)از کانتینرها، شماره هر انبار از کانتینرها در سیستم و روش حمل استفاده شده در طول برنامه ریزی افقی را مورد بحث قرار دادند. رویه آنها انجام آزمایشات کنترل شده در رودخانه می سی سی پی45می باشد. نتایج این پژوهش نشان دهنده ی آن است که با وجود آن که طول افق برنامه ریزی به نوع شبکه های بین وجهی و شرایط آنها بستگی دارد هرچه مدت افق برنامه ریزی بلندمدت تر باشد امکان استفاده از گزینه های ارزان تر (مانند بارج ها) و کم سرعت تر در برنامه ها و دوره های زمانی نزدیکتر بیشتر می شود.
هان46عضودانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در سال 2003 در پروژه ای تحت عنوان “لجستیک کانتینر خالی در منطقه ی کالیفرنیای جنوبی” شیوه های لجستیکی موجود کانتینرهای خالی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سازمانی حرکت کانتینرهای خالی در ناحیه ی جنوبی کالیفرنیا را توصیف می کند. بر اساس یافته ها و توصیه های ارائه شده توسط نویسنده، به این نتیجه رسیده اند که بررسی مشکلات منطقه ای کانتینر های خالی را از طریق بحث و مذاکره با عاملان حمل و نقل دریایی بین الملل مطرح کنند.
هدف اصلی این پروژه یافتن جریان لجستیکی کانتینرهای خالی مرتبط با حرکت کالا از طریق بندر لس آنجلس47 و لانگ بیچ48 است. این پروژه به بررسی دو جنبه موجود سیستم لجستیک هندلینگ کانتینرهای خالی :1- حرکت فیزیکی کانتینرهای خالی 2- ترتیبات نهادی و شیوه ها، می پردازد. به منظور تأکید بر مسأله، جنبه دوم این تحقیق، تمرکز اصلی بحث ایشان خواهد شد. بنابراین این تحقیق ارزیابی خواهد کرد تا چه حد شیوه های فعلی لجستیک جهانی می تواند موانع حرکت کانتینرهای خالی را در این مطالعه ی ناحیه ای توجیه کنند.
روش بررسی این مطالعه شامل بررسی های میدانی و مصاحبه با حمل کنندگان محلی و بین المللی، شرکت های اجاره دهنده ی کانتینر49، شرکت های حمل و نقل، اپراتورهای حمل و نقل چندوجهی50 و کارشناسان و متخصصین لجستیک کانتینرهای دریایی بوده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، هزینه های فرصت کسب و کار در ارتباط با عرضه ناکافی کانتینرهای خالی برای مشتریان در آسیا بسیار بیشتر از سودهای حرکت معقول کانتینرهای خالی در ناحیه جنوبی کالیفرنیا است.
در اصل یافته های این مطالعه نشان می دهد که حمل کنندگان حاضر به تحمل حرکت منطقه ای ناکارآمد کانتینرهای خالی و تحمل هزینه های بازآوری بعنوان شرایط لازم برای بهینه سازی عملکردکلی موجودی جهانی کانتینر و عملیات کنترل می باشند.
لوپز51در سال 2003 مقاله ای با عنوان “حاملان اقیانوس پیما چگونه فعالیت بازاوری کانتینرهای خالی در آمریکا راسازمان دهی می کنند؟”با هدف تحلیل و بررسی انتخاب های سازمانی حمل کنندگان اقیانوس پیماها در راستای مدیریت کردن معضل کانتینرهای خالی در آمریکا را ارایه کرده است. در این مقاله حمل کنندگان اقیانوس پیما به منظور نقل مکان کانتینرهای خالی خود با چهار گزینه مواجه اند: همکاری خرد با شرکت های جاده ای، قرداد یک ساله با شرکت های ریلی، قرداد های تجدید شدنی با شرکت های ریلی و قراردادهای تجدید شدنی با ارایه دهندگان خدمات حمل و نقل بین وجهی52. تجزیه و تحلیل نویسنده این است که حمل کنندگان اقیانوس پیما شکل سازمانی برون سپاری فعالیت های جابجایی کانتینرهای خالی خود را با توجه به هزینه های تولید و ویژگی خدماتی که ارائه می شوندانتخاب می کنند. به دنبال تجزیه و تحلیل واقعی، نویسنده این چنین نتیجه می گیرد که قرارداد و رابطه مستحکم بین شرکت های ریلی که هیچ مکانیسمی برای کنترل و تنظیم معاملات جابجایی فراهم نکرده اند با عدم اطمینان همراه است و برخلاف آن، انعقاد قراد با شرکت های جاده ای و ارایه دهندگان حمل و نقل بین وجهی به حمل کنندگان اقیانوس پیما این اطمینان را می دهند که تحت هر شرایطی به تعهداتشان عمل خواهند کرد.
لی53 و دیگران سال 2004 در مقاله ای با عنوان:”مدیریت کانتینرهای خالی در یک بندر با معیارهای متوسط و مدیریت بلند مدت” به مسأله ی مدیریت کانتینر های خالی وارداتی به بندر در صورت کمبود تعداد کانتینرهای پیش بینی شده وصادرات کانتینرهای اضافی در زمانی که با مازاد کانتینر خالی رو به رو می شوند پرداخته اند. آن ها مشکل را به عنوان یک موجودی غیر استاندارد که با تقاضای مثبت و منفی رو به رو می شود در نظر می گیرند. آن ها این بحران را به صورت جفت (U ,D) تعریف می کنند که باید بهینه گردد. تعداد کانتینر های خالی وارداتی باید به مقدارU برسد وقتی تعداد آنها کمتر از U می باشد و تعداد کانتینر های خالی صادراتی باید کمتر ازD باشد وقتی تعدادشان بیشتر از D می باشد. این مقاله تخصیص کانتینر های خالی یک بندر را به عنوان یک مسأله ی کنترل موجودی فرموله می کند و بیان می دارند که برای فرموله سازی مسأله ی کانتینر خالی بین چندین بندر باید تلاش های بیشتری شود.
جولا54 و دیگران در مقاله ای در سال 2004 با عنوان “استفاده مجددِ پویایِ کانتینرهای خالی بندر” به استفاده ی مجدد از کانتینرهای خالی به منظور کاهش تراکم و ازدحام بنادر لس آنجلس و لانگ بیچ می پردازند. نویسندگان بیان کرده اندکه دو روش برای استفاده از کانتینرهای خالی وجود دارد: روش دپوی مستقیم 55و استریت ترن56.
وقتی که عامل زمان فاکتور بحرانی باشد از روش دپوی مستقیم استفاده می شود و وقتی که هزینه ها و ترافیک و ازدحام بندر عوامل مد نظرباشند از روش دوم استفاده می شود. استفاده ی مجدد از کانتینر های خالی هم روی اقتصادی و هم بر روی آلودگی هوا و کاهش میزان گازهای خارج شده از وسایل نقلیه از طریق کاهش تعداد سفر کامیون ها و کاهش سرو صدا و کاهش تراکم و ازدحام اطراف بندر اثرات مثبت دارد. روش دپو -مستقیم به روش دپوی درون مرزی یا بنادر خشک شباهت دارد ولی روش استریت ترن تبادل کانتینر از وارد کننده به صادر کننده بدون ورود به محوطه های بندری است. برای هر استریت ترن از دو حرکتِ از و به ترمینال واقع شده در منطقه ی بندری اغلب شلوغ، اجتناب می شود، کاهش هزینه های خارجی این روش، حتی بیش تر از حد مورد انتظار خواهد بود. در نتیجه ی استفاده از این روش تبادل کانتینر کمتر می شود ضمن آن که صرفه جویی در کاغذ بازی حاملان اقیانوس پیما نیز به وجود می آید. شکل زیر این استراتژی را به تصویر کشیده است.

شکل2-9-رویکرد دپوی درون مرزی و استریت ترن(جولا و همکاران، 2004)
البته اجرای این روش در مقیاس بزرگ محدودیت هایی به همراه خواهد داشت که از جمله ی محدودیت های عملیاتی اجرای رویکرد استریت ترن، عدم تطابق زمان، مکان، مالکیت کانتینر و یا نوع کانتینر می باشد. موانع سازمانی شامل محدودیت زمان آزاد، مدیریت هزینه ی تعمیر، بازرسی و مسائل کاغذ بازی و فقدان یک روش مشترک یا سازگار برای تبادل است. در نهایت مسائل تجاری، بیمه، مسئولیت و تعهدات، به ویژه مسئولیت خسارت، نقش مهمی در پیشگیری از اجرایی کردن استریت ترن در مقیاس بزرگ، بازی می کنند.
شینتانی57و دیگران سال 2005 در مقاله ای تحت عنوان “مسأله ی طراحی شبکه کشتیرانی کانتینری با در نظر گرفتن بازآوری58 کانتینرهای خالی” به طراحی شبکه مسیر های کشتیرانی لاینری کانتینری با در نظر گرفتن موجودیت کانتینر های خالی پرداخته اند. آنها بیان می کنند که در تمام شیوه های حمل و نقلی حرکت خالی وسیله نقلیه به دلیل عدم توازن بین نقطه ی مبدا و مقصد وجود دارد و از آنجایی که این حرکت خالی بر مدیریت ناوگان و سراسر لجستیک اثر گذار است اخیرا توجه زیادی به این مسأله شده است. در صنعت حمل و نقل دریایی کمبود کانتینرهای خالی منجر به جلو گیری از بارگیری می شود پس در سطح عملیاتی باید در مورد انتقال به موقع کانتینر برنامه ریزی گردد. این مقاله مسأله ی طراحی مسیر کانتینرها را با در نظر گرفتن دو زیر مسأله دنبال می کند. مبحث اول مربوط به کانتینرهای پر و بارگیری شده است و در قسمت دوم به وجود کانتینرهای خالی در کشتی پرداخته می شود به عبارتی برای طراحی شبکه و مسیریابی کشتی های کانتینری به جای جدا کردن کانتینرهای پر و خالی به در نظر گرفتن همزمان وجود کانتینر پر و خالی در کشتی پرداخته شده است و با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعدادی بنادر را به عنوان بندر مقصد59 معرفی کرده و در عمل به کارگرفتن این روش منجر به کاهش هزینه ها و افزایش درآمد شرکت های کشتیرانی شده است.
لیو دیگران سال 2006 مقاله ای با عنوان زیر را منتشر کرده اند:
“تخصیص کانتینرهای خالی بین بنادر چندگانه”. این مقاله با استفاده از مدل سازی هیوریستیکی مسأله یتخصیص کانتینر خالی بین بنادر را با بهینه کردن مقادیر(u,d) ممکن می سازد. u مقدار کانتینرهای قابل عرضه بنادر است وقتی که مقدار آنها بیشتر از u باشد و d مقدار کانتینرهای مورد نیاز صادرات است وقتی کمتراز مقدار d هستند. با بهینه شدن این زوج امکان تخصیص به موقع و به مقدار کافی کانتینر خالی به بنادر ممکن می گردد. این مقاله در واقع بسط مقاله ی سال 2004 توسط لی و دیگران می باشد.
سانگ60 در سال 2006 در مقاله ای با عنوان”توصیف استراتژی بهینه در بازآوری کانتینرهای خالی در سیستم های خدماتیِ مروری-دوره ایِ شاتل” با در نظر گرفتن تقاضاهای تصادفی و ظرفیت مکان یابی مجدد محدود و با هدف حداقل کردن جمع هزینه های اجاره ی کانتینر و هزینه های نگهداری و جابه جایی، به مبحث کانتینرهای خالی می پردازد. نویسنده از شیوه ی مارکو استفاده کرده و بازه ی s تاz را برای مسأله در نظر گرفته است. تصمیم بهینه برای بازآوری این است که، وقتی مقدار کانتینر ها کمتر از sباشد تعداد کانتینر ها هرچه زودتر به سطح s برسد و و قتی تعداد کانتینرهای خالی بین sتا z باشد نباید هیچ مکان یابی مجددی صورت بگیرد و زمانی که تعداد کانتینر ها بیشتر از z شود باید به سرعت آن را به سطح z کاهش داد. این تصمیمات موجودیِ آستانه ای برای حل مشکل کانتینر خالی کمک کننده هستند اما این پژوهش محدودیت هایی دارد مثلا کانتینر های اجاره ای را از کانتینرهای تملکی جدا نمی کند به هر حال برای توسعه ی مدل این مقاله به شبکه های پیچیده تر که تأخیرات زمانی مربوط به مکان یابی مجدد را لحاظ می کنند کارهای پژوهشی بیشتری باید صورت بگیرد.
لام61 و همکاران سال 2007در مقاله ای با عنوان”شیوه ی برنامه ریزی خطی تقریبی برای مسأله ی تخصیص کانتینرهای خالی”از برنامه ریزی پویا برای مکان یابی مجدد کانتینرهای خالی استفاده می کنند. یک مدل برای دو سفر و دو بندر ارایه شده است و این مدل به چند سفر و چند بندر قابل بسط می باشد.
دی فرانسیسکو62 در تز دکتری خود با عنوان” مدل های بهینه سازی جدید برای مدیریت کانتینرهای خالی” در سال 2007 به مسأله ی کانتینر های خالی پرداخته است. این پایان نامه در 8 فصل جمع آوری شده است. فصل اول مقدمه و حمل و نقل بین وجهی کانتینری می باشد. فصل دوم مقدمه ای در رابطه با مدیریت حمل و نقل کانتینرهای خالی می باشد. در فصل سوم مدل ریاضی برای مدیریت کانتینرهای خالی ارایه شده است که مورد کاوی آن حوزه ی مدیترانه می باشد. در فصل چهارم عملیات شرکت های کشتیرانی بررسی شده و در فصل پنجم یک مدل عملیاتی برای روش استریت ترن ارایه شده است و در فصل ششم دو مدل عملیاتی برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حمل و نقل، بهینه سازی، ایالات متحده، نویسندگان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حمل و نقل، رگرسیون، تصمیم گیری، نویسندگان