پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق و دستمزد، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

Lp-metrics که Z3 نام گذاري شده، بصورت زير فرموله بندي ميشود:
(‏4-1)

که در آن وزن نسبي دو تابع هدف Z2, Z1 است و ارجحيت تصميم گير را نسبت به دو تابع هدف مسئله نشان ميدهد. با در نظر گرفتن تابع هدف Z3 و محدوديتهاي مدل تصادفي گسترده شده اول، يک مسئله تک هدفه خطي بدست ميآيد که به راحتي با استفاده از نرم افزارهاي حل مسائل برنامهريزي رياضي قابل حل است. نکته حائز اهميت اين است که، چون تعداد سناريوها در مورد مطالعاتي 4 سناريو فرض شده، مسئله گسترده خطي بدست آمده در زمان قابل قبول حل ميشود.
4-3- مورد مطالعاتي مدل 1
در اين بخش، يک مورد واقعي از صنعت چوب و کاغذ (شرکت چوکا) مورد بررسي قرار مي‎گيرد و با بکار بردن دادههاي شرکت مزبور و استفاده از مدل اول، کاربردپذيري و کارائي آن را مورد بررسي قرار ميدهيم.
4-3-1- تشريح مورد مطالعاتي
در سال 1352 شمسي با مشارکت وزارت کشاورزي، سازمان منابع طبيعي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شرکت صنايع چوب و کاغذ ايران (چوکا) شامل تعدادي جنگل و بخشهاي صنعتي با هدف توليد چوب و کاغذ صنعتي در گيلان تأسيس شد. در سال 1986 ميلادي به دليل قانون مصوب کابينه رياست جمهوري وقت، صنايع چوب جدا شد و به استانهاي ديگري نظير سمنان و خوزستان منتقل گرديد.
در حال حاضر مجموع مساحت کارخانههاي توليدي اين شرکت تقريباً برابر 500 هزار هکتار در قالب 73 طرح جامع مديريت جنگل و مزارع است. مهمترين اقدامات شرکت را ميتوان محافظت، احياي جنگل، توسعه و بهره برداري با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي-اجتماعي، ذکر کرد.
ايجاد تجهيزات عظيم در چوکا در سالهاي اخير، و وجود ساير شرکت ها براي توليد چوبهاي نوپان و فيبر و انواع فرآيندهاي کارگاهي توليد کاغذ، تقاضاي روزانه رو به افزايشي را از انواع گوناگون مواد اوليه که بايستي از مکانهاي دور و نزديک فراهم آيد، سبب شده است. شکل 4-1 با کمي تغييرات زنجيره تأمين اين شرکت و شرکتهاي وابسته را نشان ميدهد.

شکل ‏4-1- زنجيره تأمين شرکت چوکا (با کمي تغييرات)
شرکت چوکا محصولات مختلفي را توليد مينمايد که عبارتند از:
i. کاغذ فلوتينگ؛ اين محصول با عرضهاي مختلف تا 440 سانتي متر عرضه ميشود و با وزن 113-127 g/m2 توليد ميشود.
ii. کاغذ چاپ روزنامه؛ اين محصول تا عرض 614 سانتي متر براي صنعت چاپ داخل که عمدتاً روزنامه است عرضه ميشود. در دو نوع HB و 8/48 g/m2 توليد ميشود.
iii. کاغذ پرينت 50 و 70 گرمي (g/m2).
و ده نوع مواد اوليه مختلف که عمدتاً سلولوزي هستند و عبارتند از:
* ساقه پنبه، شاهدانه و کتان با طول الياف بلند (1.2mm-6mm)
* ساقه گياهاني نظير گندم، جو، کنف و غيره
* درخت کاج با تنه بلند و درخت چنار با تنه کوتاه
* انواعي از کاغذهاي بازيافتي و ضايعات کارتون
افق زماني 12 دوره از مارس 2009 تا مارس 2010 در نظر گرفته شده است.
مطابق شکل 4-1 اين شرکت سه سايت اصلي دارد که در نزديکترين مکان ممکن نسبت به نقاط مشتري و تأمين کنندگان واقع شده اند. تأمين کنندگان بصورت جغرافيايي در سرتاسر کشور پراکنده اند و در مناطقي نزديک به جنگل ها واقع شده اند. اطلاعات مربوط به سايت ها و نقاط مشتري و نيز کارخانجات در جداول 4-1 تا 4-11 آمده اند. تعداد سايت ها، نقاط تقاضا، تأمين کنندگان عمده، محصولات، مواد اوليه، دوره ها و سناريوها به ترتيب برابر 3، 4، 4، 5، 10، 12 و 4 ميباشد. هزينههاي مرتبط با نيروي انساني به تفکيک سايت در جداول 4-1 و 4-2 ارائه شده است. جدول 4-3 زمان توليد را براي هر يک از محصولات نشان ميدهد. همين طور هزينه نگهداري و موجودي ابتداي دوره براي هر محصول در هر سايت نشان داده شده است. پيش بيني تقاضاي بازار در جدول 4-4 آمده است. در جدول 4-5 سطح نيروي انساني ابتداي دوره برنامهريزي و ظرفيت انبارش هر يک از سايت ها نشان داده شده است. اوقات عادي و اضافه کاري و نيز ظرفيت برونسپاري برحسب واحد زماني در جدول 4-6 ارائه شده است. ضريب مصرف مواد اوليه مختلف در جدول شماره 4-7 آمده است. هزينه و ظرفيت تدارک مواد اوليه توسط تأمين کنندگان مختلف در جدول 4-8 بيان شده است. جداول 4-9 و 4-10 هزينههاي حمل و نقل و زمان تدارک بين تأمين کنندگان و توليد کنندگان و نيز بين توليدکنندگان و نقاط مشتري را نشان ميدهد. جدول 4-11 هزينه کمبود و قيمت فروش محصولات را در نقاط مختلف عرضه نشان ميدهد.
با توجه به اطلاعات فوق در نظر گرفتن چهار سناريو شامل خوش بينانه با احتمال وقوع 0.25، محتمل ترين با احتمال وقوع 0.5، بدبينانه با احتمال وقوع 0.15 و بسيار بدبينانه با احتمال وقوع 0.1، مسئله برنامهريزي توليد کلي چند هدفه تصادفي پايدار سه مرتبه هر بار با توابع هدف Z3 ,Z2 ,Z1 حل ميشود. تابع هدف اول مجموع وزني اميد رياضي و تغييرپذيري زيان کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين بعلاوه مضربي از جريمه انحراف از موجه شدن مدل تحت سناريوهاي مختلف را کمينه مينمايد. تابع هدف دوم مجموع وزني اميد رياضي و تغييرپذيري مجموع بيشينه کمبودها در ميان همه نقاط مشتري در همه دوره ها را کمينه مينمايد. تابع هدف سوم، تابع Lp-metrics است و در آن دو تابع هدف مزبور و بهترين مقادير آن ها (Z1*, Z2*) گنجانده شده اند و تلاش مينمايد تا بر اساس وزنهاي نسبي ارجحيت که توسط تصميم گير انتخاب ميشود کمترين انحراف اين دو تابع را از بهترين مقاديرشان ارائه دهد و اين کار را از طريق برقراري يک تعادل نسبي بين هزينههاي کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين و رضايتمندي مشتريان انجام دهد بنحويکه جواب بدست آمده بيشترين مقاومت را در برابر نوسانات تصادفي تقاضا و ساير پارامترهاي احتمالي مسئله داشته باشد.
جدول ‏‏4-1- هزينه نيروي انساني
j کارخانه
? سناريو
هزينه استخدام (10$/manpower)
هزينه اخراج (10$/manpower)
حقوق و دستمزد (10$/manpower)

k سطح تخصص کاگر
سطح تخصص کاگر k
k کاگر سطح تخصص

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
4
4
4
4
4
7
8
9
10
11
18
20
22
24
26

2
5
5
5
5
5
8
9
10
11
12
19
21
23
25
27

3
6
6
6
6
6
9
10
11
12
13
20
22
24
26
28

4
7
7
7
7
7
10
11
12
13
14
21
23
25
27
29

2
1
4
5
6
7
8
8
8
9
10
12
21
23
25
27
29

2
5
6
7
8
9
9
9
10
11
13
22
24
26
28
30

3
6
7
8
9
10
10
10
11
12
14
23
25
27
30
32

4
7
8
9
10
11
11
11
12
13
15
24
26
28
32
34

3
1
4
4
5
5
5
5
6
7
8
9
16
17
19
20
22

2
5
5
6
6
6
4
5
5
5
10
17
18
21
22
24

3
6
6
7
7
7
5
6
6
6
11
18
19
22
24
26

4
7
7
8
8
8
6
7
7
7
12
19
20
24
25
27

جدول ‏ ‏‏4-2- هزينه دوره آموزشي در سايت 1 ($10/manpower)
سناريو ?
سطح تخصص کارگر k
1
2
3
4
5
1
1

10
15
20
25

2


10
15
20

310
15

4
10

2
1

11
16
21
26

2


11
16
21

311
16

4
11

3
1

12
17
22
27

2


12
17
22

312
17

4
12

4
1

13
18
23
28

2


13
18
23

313
18

4
13

بهره وري کارکنان

0.65
0.7
0.75
0.85
0.95
توجه شود اين هزينه ها براي سايت هاي دو و سه به ترتيب ده و بيست درصد بيشتر است

جدول ‏ ‏‏4-3- زمان توليد، هزينه نگهداري مواد اوليه و محصولات
کارخانه j
سناريو ?
هزينه نگهداري محصول نهائي
هزينه نگهداري مواد اوليه ($/ unit period)
زمان توليد (min)

i محصول
m مواد اوليه
محصول i

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1
1
5
7
9
11
13
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
35
48
40
45
62

2
6
8
10
12
14
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7

3
7
9
11
13
15
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8

4
8
10
12
14
16
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9

2
1
8
10
12
14
16
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
36
55
45
35
72

2
9
11
13
15
17
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
10
12
14
16
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
11
13
15
17
19
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3
1
9
9
9
9
9
5
6
7
8
8
9
9
7
7
6
33
45
37
47
82

2
10
10
10
10
10
6
7
8
9
9
10
10
8
8
7

3
11
11
11
11
11
7
8
9
10
10
11
11
9
9
8

4
12
12
12
12
12
8
9
10
11
11
12
12
10
10
9

موجودي اوليه محصول نهائي
موجودي اوليه مواد خام

i محصول
M ماده اوليه

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2
1
5
10
2
10
15
20
12
15
20
20
20
15
20

2

2
2
0
0
1
20
20
20
0
0
15
15
15
0
0

3

0
0
20
1
10
10
0
0
10
0
0
0
10
0
20

جدول ‏ ‏‏4-4- تقاضاي بازار تحت سناريوي 1
بخش مشتري c
محصول i
دوره t

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
100
250
350
300
100
200
250
0
100
150
100
100

2
200
250
300
350
200
200
200
350
400
450
500
350

3
150
200
250
300
100
50
0
100
200
250
300
400

4
250
100
300
250
200
100
200
300
400
400
400
300

5
150
200
200
400
300
350
100
100
150
100
100
100

2
1
190
350
540
590
120
320
380
200
180
190
130
110

2
280
330
320
570
370
330
290
690
670
650
950
430

3
210
370
490
400
150
70
100
160
330
380
400
620

4
300
180
370
410
310
130
270
460
770
780
520
590

5
290
400
220
690
420
380
170
190
190
120
170
140

3
1
90
190
30
80
40
300
140
100
130
50
60
20

2
60
250
530
140
150
80
160
190
330
290
560
450

3
90
70
140
400
10
60
80
100
160
260
200
610

4
190
130
230
40
160
20
100
180
540
510
300
20

5
80
170
150
290
280
300
80
20
240
50
120
110

4
1
170
580
750
880
290
350
560
0
230
310
250
330

2
460
620
470
710
680
540
570
920
830
660
1260
810

3
200
500
300
830
160
90
0
140
620
540
550
850

4
710
240
530
810
620
180
260
520
980
460
810
710

5
400
310
490
600
630
1110
320
200
170
180
250
190
براي سناريوهاي دو، سه و چهار به ترتيب 1.1، 1.2 و 1.3 برابر مي شود

جدول ‏‏4-5- اطلاعات کارخانه هاي توليدي
سايت j
ظرفيت انبارش
نيروي انساني اوليه
نرخ تغيير نيروي انساني

مواد اوليه m
محصول نهائي i
سطح کارگر k

1
2
3
4
5

1
10000
15000
6
6
6
6
6
0.2
2
12000
10000
5
10
15
5
10
0.2
3
10000
10000
10
20
20
0
0
0.2

جدول ‏‏4-6- زمان در دسترس
پريود t
اوقات عادي (hour/period)
اضافه کاري (hour/period)
برونسپاري (hour/period)

سايت 1
سايت 2
سايت 3
سايت 1
سايت 2
سايت 3
سايت 1
سايت 2
ساي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون کار، حقوق بشر، حقوق انسان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، جانبازان و معلولان، مشاغل آزاد