پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق جزا، حقوق کیفری، قانون مجازات، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه
64 طرح مطا لعاتی مبارزه با جرم پو لشویی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلا می،به آدرس: http:// vista.ir
65 خامنیان ،سمانه، همان،صفحه26
66 دایره المعارف حسابداری ،به آدرس: http:// www.accwki. com
67 Layering
68 جزایری،مینا،همان صفحه 176
69 هما ن ،همان صفحه
70 طرح مطا لعاتی مبارزه با جر م پولشویی مر کز پژوهش های مجلس شورای اسلا می،به آدرس:http://vista.ir
71 یاراحمدی،رضا،همان،صفحه 98
72 دایره المعارف حسابداری،به آدرس:http://www.accwki.co m
73 جزایری،مینا،همان،صفحه 177
74 باشگاه اندیشه،به نقل از:احمدی،محمد،همان ،صفحه3
75 طرح مطا لعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژوهشهای مجلس شورای اسلا می،به آدرس:http://vista.ir
76 خامنیان ،سمانه،همان،صفحه 29
77 21-24-2010
78 میر محمد صادقی ،حسین، همان،صفحه338
79 جزایری،مینا،همان ،صفحه 179
80 خسروی فارسانی،همان،صص46،45
81 میر محمد صادقی ،حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت،چاپ اول،نشرجهاد دانشگاهی،1370،صفحه 28
82 cyberpay ment systems
83 آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی، aghaei50.blogfa.c om/
84 میر محمد صادقی ،حسین، همان، صفحه328
85 همان، صفحه 329
86 خسروی فا رسانی،داریوش،همان،صفحه 50
87 خسروی فارسانی، داریوش،همان،صفحه 50
88 حسینی نیک ،سید عباس ،مجمو عه قو انین کا ربر دی مجد ،چاپ دهم ،انتشارات مجد ،1390،صفحه 795
89 خسروس فارسانی، داریوش،همان، صفحه 48
90 همان ، صص 49، 50
91 میر محمد صا دقی ،حسین ، همان ،صفحه 339
92 همان ، صفحه 341
93 pizza connection
94 همان، صفحه 342
95 همان ، صفحه342
96 گلدوزیان،ایرج، محشای قانون مجازات اسلا می چاپ سیزدهم ،انتشارات مجد،1389، صفحه322
97 آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی،aghaei 50.blogfa. c o m /
98 خا منیان ،سمانه،همان ،صفحه35

99 خسروی فارسانی،داریوش،همان،صص 54،55
100 یاراحمدی ،رضا،همان ،صفحه 100،،به نقل از:scott David:money Laundering and internation al effort of fight it htt://www-hot-48:Money lunderrin and international Effort of fight ll –p10 –
101 آقایی ،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی ،aghaei 50. Blogfa. Com /
102 حسینی نیک،سید عباس،احمد زاده،ابوالفضل،مباحث حقوقی لمعه دمشقیه،چاپ ششم،انتشارات مجد،1387، صفحه 91

103 میر محمد صادقی ،حسین،همان ،صفحه 338
104 refining
105 همان ، صفحه 334
106 همان ، صفحه 336
107 all kapon
108 پیشین ، صفحه 338
109 عمید، حسن ،فر هنگ فارسی عمید،چاپ هفتم ،انتشارات امیر کبیر،1375 ، صفحه 412
110 خامنیان،سمانه،همان، صفحه 35
111 همان ، صفحه 343
112 جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی ،چاپ بیست و دوم،انتشارات گنج دانش،1388، صفحه 606
113 باشگاه اند یشه،به نقل از،احمد ی،محمد ،همان،صفحه 1
114 پیشین،همان صفحه
115 پیشین ،همان صفحه
116 شهیدی ،مهد ی ،حقوق مدنی 6 ،چاپ سیز دهم ،انتشارات مجد ،1390، صفحه 32
117 عاشوری،محمد،آیین دادرسی کیفر ی ،جلد دوم،چاپ ششم ،انتشارات سمت ،1384 ،صفحه62
118 اردبیلی ،محمد علی ،حقوق جزای عمو می ،جلد دوم ،چاپ دوم ،نشر میزان 1378 ،صفحه19
119 گلدوزیان ،ایرج ،حقوق جزای اختصاصی ،چاپ نهم ،انتشارات دانشگاه تهر ان ،1382 ،صفحه44
120 صفایی،سید حسین،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،چاپ هشتم،نشر میزان،1389،صفحه 130
121 همان ،همان صفحه
122همان ،همان صفحه
123 همان ، صفحه 131
124 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،همان، صفحه 19
125 همان ، همان صفحه
126 همان ، همان صفحه
127 همان ،همان صفحه
128 پیشین ، همان صفحه
129 پیشین ، همان صفحه
130 پیشین ، همان صفحه
131 پیشین ، همان صفحه
132 عمید ،حسن ،همان ، صفحه 1124
133 یار احمد ی ،رضا ،سیاست کیفری ایران و فرانسه درقبال پو لشویی،کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد دامغان ،1389، صقحه 70
134 آقایی ، علی اصغر ،به آدرس الکتر ونیکی agaei 50.blog fa. Com/
135 معروفی ،مختار ،به آدرس الکترونیکی http://www.khoshyaran.com /
136 مو منی،مهدی،مبانی حقوق جزای بین الملل ایران،چاپ اول،عرش اندیشه،1385،صص118و119،به نقل از،پــاد،ابــراهــــیم،
حقوق کیفری ،اختصاصی،تحلیلی،جزوه درسی دوره دکتری،دانشگاه تهران،1371،صفحه 18
137 یار احمد ی،رضا ،همان،صفحه 18،به نقل از:مجتبی،دباغ،پو ل شویی،چاپ اول،انتشارات چکاد،امیر بهادر، 1385،صفحه10
138 همان ، همان صفحه ، به نقل ازهما ن
139 همان، همان صفحه ،به نقل از هما ن

140 پیشین ، صفحه 18 ،به نقل از هما ن
141 جعفر ی لنگرودی ،محمد جعفر ،همان،صفحه 348
142 business of crime
143 میر محمد صا دقی،حسین ،همان، صفحه 191
144 هما ن ،همان صفحه
145 همان ، همان صفحه

146 triad
147 پیشین ، صفحه228
148 inter pol
149 پیشین ، صفحه230
150 پیشین ، همان صفحه
151 پیشین ، همان صفحه
152
153 پیشین ، صفحه 236
154 پیشین ، همان صفحه
155 پیشین ، صفحه 237
156 پیشین ، صفحه 240
157 پیشین ، همان صفحه
158 خسروی فارسانی ،داریوش،همان، صفحه 59
159 همان ، صفحه 62
160 هما ن، صفحه 63
161 مبر محمد صادقی،حسین،همان، صفحه 193
162 خامنیان ،سمانه ،همان ،صفحه 17
163 همان ،همان صفحه
164 آقایی ،علی اصغر ،به نقل از آدرس agaei 50 .blogfa.c om /
165 یار احمد ی،رضا،همان ،صفحه 17
166معا ونت آموزش قوه قضائیه ،همان، صفحه 78
167 میر محمد صا دقی،همان، صفحه 241
168 قانون مجا زات اسلا می ،ماده ی 45
169 پیشین ، صفحه242
170 پیشین ،مواد 42و43
171 پیشین ، ماده ی 611
172 گلدوزیان ،ایرج،محشای قانون مجازات اسلا می،چاپ سیزدهم،انتشارات مجد، 1389، صفحه 345، به نقــــل از،میرمحمـــد
صادقی،حسین،جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی،چاپ اول،نشر جهاد دانشگاهی،1370، صفحه 220
173 خوشدل ،مرتضی، جنبه مد نی پولشویی درفقه امامیه وا سناد بین المللی وحقوق ایران،کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد دامغان،1390 ، صفحه 78
174 معا ونت آمو زش قو ه قضائیه،سیاست جنایی تقنینی ایران درجرائم اقتصادی،چاپ اول، انتشارات جاودانه،1387،صفحه77
175 خامنیان،سمانه،همان،صفحه 83
176 خسروی فا رسانی ،داریوش ،همان،، صفحه 63
177 آقایی ، علی اصغر ، به آدرس agaei 50 .blog fa. Co m/

178 k y c (know your coustomer)
179 complince
180 cooperation
181 the vienna con ven tion : the 1988 u.n. con ven tion against lllicit traffic in
narcotic Drugs and psyc hotropic substane

182 مبر محمد صا دقی،حسین ،همان ، صفحه 343
183 جزایری،مینا،همان ، صفحه 142
184 the council of europe conventionnon laundering search seizure and con
fiscation of proceeds frorn crim sterasborg 141 now 1990.

186 میر محمد صا دقی ،حسین ، همان ،صفحه 346
187 خامنیان ،سمانه، همان ،صفحه 74

188 united nation con ven tion against trans national or ga nized crimes 2000
189 سلیمی ،صادق،به آدرس ،dr.salimi law.blogfa. com /
190 جزایری،مینا،همان، صفحه 185
191 جزایری،مینا،همان، صفحه 185
192 پیشین،همان صفحه
193 صفدری،اکبر،به آدرس http://bakakia.persianblog.ir/post/6/
194 همان
195 عمید ،حسن ،همان ،صفحه 1100
196 ضیایی بیگدلی،محمد رضا ، حقو ق بین الملل عمومی،چاپ سی و پنجم،انتشارات گنج دانش،1387، صفحه 502
197 شبرنگ،محمد، منشو ر ملل متحد،چاپ نهم،انتشارات دانشور،1388، صفحه 12
198 مو منی،مهدی،همان، صص23و 24
199 همان ،صفحه 226
200 همان ، صفحه 157
201 پیشین ، صفحه71
202 شریعت باقری،محمد جو اد،حقوق کیفری بین المللی،چاپ هشتم،انتشارات جنگل،1388، صص 201 و 202
203 گلدو زیان ،ایرج،حقوق جزای عمو می ایران ،جلد اول ،چاپ یازدهم ،انتشارات دانشگاه تهر ان ،1388،صفحه 250
204 هما ن ،صفحه275
205 همان ،همان صفحه
206 شریعت با قر ی،محمد جو اد،حقوق کیفری بین المللی،چاپ هشتم ،انتشارات جنگل،1388، صفحه193
207 جعفر ی لنگرودی،محمد جعفر ،همان، صفحه35
208 هما ن ،همان صفحه
209 همان ،همان صفحه
210 حقیقت خواه،سعید،آشنایی با سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینتر پل)به آدرسwww.dadsetan.blogfa/c om / :
211 گلدوزیان،ایرج ،همان، صفحه 264
212 همان ،همان صفحه
213 همان،همان صفحه
214 همان ،صفحه 265
215 گلدوزیان ،ایرج،همان، صفحه 264
216 قانون استرداد مجرمین ،ماد ه ی سه ،بند اول
217 همان ،همان، بند دوم
218 همان ،همان ،بند سو م
219 پیشین ،صفحه 270
220 خسروی فارسانی،داریوش،همان، صص80 و83
221 همان ، صص 86و 87
222 جعفر ی لنگرودی،محمد جواد،همان ،صقحه407
223 همان،همان صفحه
224 همان ،همان صفحه
225 مو منی،مهدی ،همان، صفحه 46
226 پیشین ،همان صفحه
227 خسروی فارسانی ،داریوش،همان، صفحه 89
228 آشوری ،محمد ،آیین داد رسی کیفری،جلد دوم ،چاپ ششم،انتشارات سمت،1384، صفحه 61
229 همان ، همان صفحه
230 میر محمد صا دقی،حسین،همان، صفحه 358

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، ماهیت حقوقی، روش تحلیلی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، قهوه خانه ها، شرکت سهامی