پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، مجازات اعدام، نظام حقوقی اسلام، فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بشر………………49
گفتار¬اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50
1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون¬های بین-المللی……………………………………………………………….51
2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52
گفتار¬دوم: منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54
1- منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54
2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56
الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57
ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57
پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57
ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57
فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
با تاکید بر راه¬کارهای تقریب-…………………………………………………………………58¬
بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59
گفتار¬اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61
1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61
2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62
3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65
4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66
5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66
گفتار¬دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66
1- آزادی اندیشه و بیان……………………………………………………………………………………………67
2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68
3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71
الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72
ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72
پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73
4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی¬های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73
گفتار¬سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75
1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76
2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78
3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78
4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79
بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81
گفتار¬اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82
گفتار¬دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83
بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84
گفتار¬اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85
گفتار¬دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85
گفتار¬سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87
1. ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88
الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88
ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89
2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90
الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90
یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91
دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91
سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93
ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93
3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94
4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94
5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95
الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95
ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96
گفتار¬چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97
گفتار¬پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97
1- تساوی حقوقی…………………………………………………………………………………………….97
2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98
3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99
گفتار¬ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99
بخش چهارم: راه¬کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100
گفتار¬اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100
گفتار¬دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر……………………………………………………………..101
1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت¬گرایی فرهنگی……………………………………………101
2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه…………………………………………………………….101
گفتار¬سوم: پیوند فقه و حقوق بشر………………………………………………………………………102
1- پاس¬داشت سنت و پذیرش تجدد…………………………………………………………………..102
2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام…………………………………………………………103
3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر…………………………………………………………..103
4- عقل و بنای عقلاء نقطه¬ی پیوند فقه و حقوق بشر…………………………………………….104
گفتار¬چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر………………………………………………………104
1- حقوق زن……………………………………………………………………………………………………105
2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب……………………………………………………………….105
3- حقوق بشر و روشن فکری دینی…………………………………………………………………….105
نتیجه-گیری……………………………………………………………………………………………………..107
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..110
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..112
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….120
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..122

مقدمه
1- تعریف مسأله
در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشههای تصویب این اعلامیه به حوادث سالهای جنگ جهانی دوم و از جمله کنفرانسهای دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر میگردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق مدنی، حقوق بشری، حقوق بشر اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق بشری، نظام حقوقی، نظام حقوقی اسلام