پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، دانشگاه تهران، علوم سیاسی، جهانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

بینالملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی، چاپ چهارم، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.
36- زنگنه، حمید، آذر و دی 1383، توسعه اقتصادی و جهانی شدن: نظری به تجارب کشورها، شماره 207 و 208، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
37- ساعي، احمد، 1384، الف، توسعه در مكاتب متعارض، چاپ اول، تهران، نشر قومس.
38- ساعی، احمد، 1384، ب، درآمدی بر شناخت مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، چاپ ششم، تهران، نشر قومس.
39- ساعی، احمد، 1389، مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، چاپ یازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعهی کتب علوم انسانی.
40- ستوده لنگرودی، نسرین، 1380، بررسی قواعد حقوق بینالملل در جهت تضمین حق بر توسعه، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
41- سريع القلم، محمود، 1375، توسعه جهان سوم و نظام بينالملل، چاپ سوم، تهران، نشر سفير.
42- سماواتی، حشمتالله، تابستان 1375، مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در کمکهای خارجی، شماره 1، فصلنامهی دیدگاههای حقوقی.
43- سن، آمارتیا، 1381، توسعه به مثابهی آزادی، ترجمهی سید احمد موثقی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
44- سنگوپتا، آرجون، بهار 1383، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمهی منوچهر توسلی جهرمی، شماره 30، مجله حقوقی.
45- سیدنورانی، سیدمحمدرضا، مرداد و شهریور 1379، جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه و ایران، شماره 155 و 156، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
46- شایگان، فریده، حق توسعه، 1388، چاپ اول، تهران، نشر گرایش-انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-مرکز مطالعات حقوق بشر برای سازمان ملل متحد برنامهی عمران ملل متحد.
47- شیرخانی، محمدعلی، پاییز 1381، یکپارچه شدن جهانی و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای در حال توسعه، شماره 57، مجلهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
48- شیرودی، مرتضی، تیر 1383، تهدیدات پروژهی جهانی سازی، با تأکید بر مسأله ایران، شماره 31، مجلهی رواق اندیشه.
49- شیرودی، مرتضی، خرداد 1384، گزارشی از کتاب: جهانی شدن و جهان سوم، شماره 42، مجله رواق اندیشه.
50- صداقت، پرویز، اردیبهشت 1379، سرنوشت جهانی شدن و زمینه‏های آن، ماهنامهی بورس.
51- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، 1387، حقوق بینالملل عمومی، چاپ سی و دوم، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج دانش.
52- عظیمی، حسین، 1371، مدارهای توسعه یافتگی در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، نشر نی.
53- فرضیپرهخلیل، مریم، تابستان 1388، تعیین تعامل نظام مالکیت فکری و حق توسعه، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
54- فروغینیا، حسین، مهر و آبان 1383، جهانی شدن و بحران مشروعیت و مدیریت امنیت در کشورهای در حال توسعه، شماره 205 و 206، مجلهی سیاسی-اقتصادی.
55- قادری، سیدعلی، 1376، مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
56- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، 1388، حقوق بشر در جهان معاصر، جستاری تحلیلی از حقها و آزادیها، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
57- کاسسه، آنتونیو، 1373، حقوق بینالملل نامتحد، ترجمهی مرتضی کلانتریان، چاپ اول، تهران، انتشارات خدمات حقوقی بینالمللی.
58- کوک، پل و پاتریک، کالین کرک، بهار و تابستان 1377، جهانی شدن، منطقه‏ای شدن و توسعه جهان سوم، ترجمهی ناصر بیات، شماره 15 و 16، فصلنامهی راهبرد.
59- کیوانی، جعفر و آراسته، حمیدرضا، 1383، آموزش عالی و توسعه پایدار، مجموعه مقالات همایش، جلد اول، چاپ اول، تهران، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و انتشارات فرهنگ دهخدا.
60- گریفن، کیت و جیمز، جفری، 1370، انتقال به توسعهی عادلانه: سیاستهای اقتصادی برای تغییر ساختاری در کشورهای جهان سوم، ترجمهی محمدرضا رفعتی، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
61- گلدتورپ، جی.ای، 1370، جامعه‌شناسی كشورهای جهان سوم، ترجمه جواد طهوریان، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوی.
62- لاریجانی، محمدجواد و توکلی، احمد و محمدی، منوچهر، اردیبهشت 1381، بررسی پدیده جهانی شدن، شماره 53، مجله معرفت.
63- لطفی هرگلان، مرتضی، 1387، حق توسعه در آموزههای حقوق بشری و برنامه توسعه 5 ساله ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
64- لطفیان، سعیده، مهر 1372، شاخصهاي توسعه، برآوردهایي براي خاورميانه، شماره 29، مجلهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
65- لفتویک، آدرین، 1384، سیاست و توسعه در جهان سوم، ترجمهی علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسهی فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران.
66- لمکو، جاناتان، مهر 1367، شناخت پیچیدگیهای توسعه سیای و اقتصادی در جهان سوم، شماره 26، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
67- مسعودنیا، ابراهیم، فروردین و اردیبهشت 1383، جهانی شدن نامتوازن، واگرایی کشورها در حال توسعه، شماره 199 و 200، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
68- مصفا، نسرین، پاییز 1378، حقوق و توسعه، شماره 45، مجلهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
69- موسایی، میثم، 1380، اسلام و فرهنگ توسعه، چاپ اول، تهران، نشر سرزمین ما.
70- موسیزاده، رضا، 1388، سازمانهای بینالمللی، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان.
71- مولایی، یوسف، زمستان 1389، حق توسعه از ادعای سیاسی تا مطالبهی حقوقی، شماره 4، دوره 40، فصلنامه سیاست، مجلهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
72- مولایی، یوسف، تابستان 1381، حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر، شماره 56، مجلهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
73- نراقی، یوسف، 1370، توسعه و کشورهای توسعهنیافته، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
74- نقوی، سیدنواب حیدر، بهار 1377، ارزشهای اخلاقی و اقتصاد توسعه، فصلنامهی قبسات.
75- نقیبیمنفرد، حسام، 1389، حکمرانی مطلوب در پرتوی جهانی شدن حقوق بشر، چاپ اول، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.
76- وکیل، امیر ساعد و عسکری، پوریا، 1383، نسل سوم حقوق بشر حقوق همبستگی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
77- هداوند، مهدی، تابستان 1384، حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر، شماره 4، مجلهی حقوق اساسی.
78- هتنه، بژورن، 1388، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمهی احمد موثقی، چاپ دوم، تهران، نشر قومس.
79- هکی، فرشید، 1388، حقوق اقتصادی- اجتماعی بشر در ایران، چاپ اول، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.
80- همتی، عبدالناصر، 1366، مشكلات اقتصادی جهان سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش.
81- هیمن-دوآ، آرلت، 1382، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ترجمهی یوسف مولایی و رشید برناک، چاپ اول، تهران، نشر گرایش-انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
82- بینام، 1384، کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه در اندیشههای دکتر حسین عظیمی آرانی، گردآوری جهاد دانشگاهی دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات.
83- بینام، 1381، گزیدهای از مهمترین اسناد حقوق بشر، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-مرکز مطالعات حقوق بشر برای سازمان ملل متحد برنامهی عمران ملل متحد.

کتب لاتین
84- Al-Rodhan, Nayef R.F, June 2006, Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition, Published at: Geneva Centre for Security Policy.
85- Anderson, Kym, February 2001, Globalization, WTO and ASEAN, Electronic Publication of Adelaide University.
86- Arendt, Hannah, 1972, Crises of the Republic: Lying in Politics, Civil Disobedience on Violence, Thoughts on Politics, and Revolution, Harcourt Brace Jovanovich.
87- Arts, Karian, 2000, Integration Human Rights into Development Cooperation: the case of the Lomé Covention, Martinus Nijhoff Publishers.
88- Atik, Jeffery, 2000, Introductory Essay: Uncorking International Trade, Filling the Cup of International Economic Law, Vol. 15, No. 6, Published by: American University of International Law.
89- Attwood, Donald W. and Bruneau, Tomas C. and Galaty, John G., 1988, Power and Poverty: Development and Development Projects in the Third World, Colorado, Westview Press.
90- Beale, H.G. and Bishop, W.D. and Furmston, M.P., 2007, Contract: Cases and Materials, fifth edition, United States, Oxford University Press.
91- Bedjaoui, Mohammed, 1991, International Law: Achievements and Prospects, second edition, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers.
92- Bedjaoui, Mohammad, 1991, Le Droit au Développement, Paris, Unesco, Edition A. Pedone.
93- Bergesten, C.Fred, 1974, The Future of the International Economic Order: An Agenda for Research, second printing, Lexington Books.
94- Boudreaux, Donald J., 2008, Globalization, ABC-CLIO.
95- Brower, Charles N. and Tebe, John B., 1975, The Charter of Economic Rights and Duties of States: A Reflection or Rejection of International Law?, Vol. 9, No. 2, Published by: International Lawer.
96- Bulajic, Milan, 1993, Principles of International Development Law, second revised edition, Boston, London, Martinus Nijhoff publishers.
97- D.Bunn, Isabella, 2000, The Right to Development: Implications for International Economic Law, Vol. 15, No. 8, Published by: American University International Law Review.
98- Denning, Michael, 2004, Culture in the Age of Three Worlds, Verso.
99- Dirlink, Arif and Bahl, Vinay and Gran, Peter, 2000, History after the Three Worlds: Post-Eurocentric Historiographies, Rowman and Littlefield.
100- Erikson, Hylland Thomas, 2007, Globalization: The Key Concept, Berg.
101- Flory, Maurice, 1977, Droit international du développement, first edition, Paris, Presses Universitaires de France.
102- Fox, Hazel and British Institute of International and Comparative Law, 1992, International Economic Law and Developing States: An Introduction, first edition, England, British Institute of International and Comparative Law.
103- Frank, Andre Gunder, 1971, Capitalism and underdevelopment in Latin America, Penguin Publishing.
104- General Assembly, 2010, An Overview of the Major International Economic and Policy Challenges for Equitable and Inclusive Sustained Economic Growth and Sustainable Development, and of the Role of the United Nations in Addressing these Issues in the Light of the New International Economic Order, A/65/272, New York city.
105- Gonzalez, Alfonso, 1998, The New Third World, Colorado, Westview Press Publishing.
106- Hamilton, Sara M., 2008, Globalization, ABDO Publishing.
107- Held, David and McGrew, Anthony G., 2003, The Global Transformations Reader, Wiley-Blackwell Publishing.
108- IMF, April 2002, Globalization: Threat or Opportunity?, Published by IMF Staff.
109- Jones, Andrew, 2010, Globalization: Key Thinkers, Polity Publishing.
110- Karin, Arts, 2000, Integrating human rights into development cooperation: The Case of the Lomé Convention, Martinus Nijhoff Publishers.
111- Kariyawasam, Rohan, 2007, International Economic Law and the Digital Divide: A New Silk Road?, First edition, Cheltenham, Edward

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی منابع طبیعی، مجمع عمومی، رشد اقتصادی، وابستگی اقتصادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تولید ناخالص ملی، توسعهی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، عدالت اجتماعی