پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق و تکالیف، شورهای اسلامی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

کمیته حقوق بشر و نظر تعداد کثیری از حقوقدانان که نمونه نظر آنها در گزارشهای گزارشگران آزادی دین سازمان ملل منعکس شده است نباید تردید کرد که تغییر دین، جزئی از حق آزادی دین است. اما در هر حال نمیتوان انکار کرد که حق تغییر دین همچنان محل مناقشه است بویژه بین کشورهای اسلامی از یک طرف و سایر کشورها از طرف دیگر.(عبدالعزیز،85،2009) البته شیوه مخالفت کشورهای اسلامی با حق تغییر دین که بارزترین نمونه آن در زمان صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر متجلی شد، حاکی از این است که مخالفت این کشورها حالت مطلق نداشته و فقط موارد سوء استفاده از این حق توسط مبلغان دینی را شامل میشود. جان همفری در کتاب خود به نام «حقوق بشر و سازمان ملل یک ریسک بزرگ» در تایید نظر نماینده عربستان میگوید:«در هر یک از مراحل تدوین پیشنویس، مباحثات بسیاری صرف تدوین ماده 18 میگردید که آزادی دین، فکر و وجدان را به رسمیت شناخته است. همان طور که پیش بینی شده بود این ماده معرکه آراء گردید. در کمیته تدوین، چارلز مالک شهروندی لبنانی که جمعیت کشورش تقریبا به صورتی برابر از مسلمانان و مسیحیان تشکیل شده بود، توانسته بود در مادهای که به اصل آزادی دین مربوط میشد؛ عبارتی را درج کند که این حق، آزادی شخص در تغییر دین یا عقیدهاش را هم شامل میشود». (همفری،1984،68)
این دو ماده و به خصوص ماده 18 مستقیما ناظر به احکامی است که در همهی ادیان الهی به طور عام و در اسلام به طور خاص راجع به ارتداد و بازگشت از دین است. تدوین کنندگان اعلامیه در برابر احکام ارتداد موضع منفی دارند و معتقدند هر شخصی مجاز است که از دین خود دست بردارد و دین جدید انتخاب کند. اگر بر کسی اتمام حجت شود و او حقانیت دین را دریابد و بدان اقرار و اعتراف کند و آشکارا در حلقهی متدینان درآید و سپس در جامعهای که نظامش مبتنی بر دین است و مشروعیت خود را از دین میگیرد و ارادهی خدای متعال را منشا همه حقوق و تکالیف قلمداد میکند، آشکارا از دین خارج گردد و با آن به مخالفت برخیزد؛ چنین کسی در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است.
به اعتقاد ما منش همه حقوق فردی و اجتماعی حق خدای متعال است و انسان مخلوق و مملوک خدای متعال است. قلمرو حقوق و تکالیف بشر را نیز او تعیین میکند. از اینرو همان گونه که خدا حق دارد جان انسانی را بگیرد یا به انسانی فرمان دهد که حیات انسان دیگری را سلب کند، حق دارد کسانی را که آشکارا به حقانیت دین الهی اعتراف کردهاند و با وجود امکان بحث و تحقیق به مخالفت با آن بر میخیزند، محکوم به مرگ نماید. حق آزادی عقیده و بیان تا زمانی محترم است که با حق الله و حق جامعه سازگار باشد در مقام تعارض، حق آزادی عقیده و بیان محدود میشود.
2- آزادی عقیده و مذهب
آزادی مذهب قسمتی از آزادیهای فردی است که به موجب آن هر فرد حق دارد که در امور مذهبی، دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را فاش نماید.(جعفری لنگرودی،32،1363) دین و مذهب نقش بسزایی در زندگی دارد و اگر پیامبران نبودند، شرک و بت پرستی همه عالم را فرا میگرفت، اما با همه اهمیت آن، هیچ گاه در پذیرش دین اجبار نشده است. در فقه اسلامی هر یک از مسلمانان، اهل کتاب و سایر کفار در مورد عقیده و مذهب خود محدودیتهایی دارند کسی از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده است، باید برای همیشه مسلمان بماند و اگر از دین اسلام خارج شد، مرتد فطری به حساب می آید. چنین کسی توبهاش به هیچ وجه پذیرفته نمیشود، قتلش واجب میگردد. از همسرش جدا میشود و همسرش عده وفات نگه میدارد و اموالش میان ورثه تقسیم میگردد چه زنده باشد و چه مرده.(محقق حلی،1403،13)
3- آزادی اندیشه و بیان
آزادی اندیشه یعنی حق فکر کردن و اندیشیدن به هر مسئله و موضوعی. مفهوم این است که فرد در گزینش مذهب دلخواه خویش آزاد است و کسی حق ندارد وی را به پذیرش مذهب خاصی اجبار کند و نیز هر فردی حق دارد با اراده خویش مذهبش را تغییر دهد.
آزادی بیان به معنی حق بیان کردن افکار و عقاید خود بدون هیچ گونه مانعی. آزادی بیان یعنی فرد حق دارد که با امنیت کامل عقیده خود را بیان کند و دیگران را نیز به آن دعوت نماید. در واقع آزادی عقیده و بیان یعنی حق انتخاب و پایبندی انسان به هر عقیده و مذهبی، حق اندیشیدن، اعتقاد و ایمان داشتن، ابراز دین و عقیده، بیان اعتقادات، انجام مناسک و اعمال مذهبی، تعلیم امور دینی به کودکان و متدنیان، دعوت، تبلیغ و ترویج تعالیم دینی در جامعه، تاسیس معبد و تغییر مذهب. این امر در مفهومی دیگر یعنی حق اظهار عقاید و گسترش و نشر آنها، در جامعه اسلامی به صورت مطلق پذیرفته نمیشود و در جامعه ی اسلامی مطالب ضد دین، حق انتشار ندارند. هر نوشته یا کتابی که محتویات آن ضد دینی تشخیص داده شود، ضاله به حساب میآید و باید از بین برود.(انصاری،373،1393)
در مقایسهی فقه و حقوق بشر پارهای اختلا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، میثاق بین المللی، حقوق مدنی، حقوق مدنی و سیاسی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، منابع انسانی، سابقه خدمت