پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، توسعهی اقتصادی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

در 1980، این سازمان با تشکیل صندوقی سعی بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر کرد. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 183) و در سال 1976، برنامهی منسجمی برای مواد اولیهی صادراتی تهیه کرد که بر اساس آن شاید “اولین نظم نوین اقتصاد بینالمللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته شد.91 (برکشلی، 1374، 32) آنکتاد تاكنون قطعنامههای متعددي در زمينهی توسعه صادر كرده است.92 مثلاً در 1964 سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بینالمللی و سیاستهای تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.93 اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزامآور در سطح جهانی میباشند.
ب) برنامهی توسعهی ملل متحد94
این برنامه در سال 1965 بنا به توصیهی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامهی توسعهی سازمان ملل برای کمکهای تکنیکی”95 و “صندوق ویژهی ملل متحد”96 به‏وجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعهی زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحالتوسعه میباشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیهی هزاره، کمک به تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعهی هزارهی مندرج در این اعلامیه میباشد.
در این راستا، برنامهی عمران ملل متحد از سال 2006 به بعد، تهیهی “مجموعه گزارشهای توسعهی حقوق بشر”97 را آغاز کرده است که طی آن پیشرفتهای بدست آمده در حوزهی حق توسعه تحلیل میشود. (اسمیت، 1388، 444) همچنین در این برنامه بود که الگوی نوین تفکر توسعه در رویکرد توسعهی انسانی مطرح شد.
ج) صندوق سرمایهی توسعهی ملل متحد98
این صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلامیهی بروکسل و اهداف توسعهی هزاره (MDGs)99 ایجاد شد. صندوق سرمایه با سرمایهگذاری در “کشورهای کمتر توسعهیافته”100، در جهت رسیدن به این اهداف گام برمیدارد. صندوق تاکنون در 28 کشور از 50 کشور کمتر توسعهیافته، عملیاتی در راستای توسعهی سیستم آب، روشهای آبیاری، جادهها و مدارس انجام داده است.101
د) صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)102
وظیفه این صندوق، کمکرسانی به کودکان و مادران در کشورهای درحالتوسعه در جهت پیشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنین توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحالتوسعه بوده‌ است. از سال ۲۰۰۵، صندوق با هدف افزایش تمرکز سازمان بر اهداف توسعهی هزاره، روند جدیدی را آغاز کرده است.
2- شورای اقتصادی اجتماعی
طبق بند 2 ماده 62 منشور، شورا میتواند “به منظور ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همگان توصیههایی به عمل آورد.” همچنین در قلمروی توسعه، بر اساس مادهی 63 منشور، شورای اقتصادی اجتماعی نقش هماهنگکننده میان مؤسسات تخصصی با یکدیگر و با مجمع را بر عهده دارد. بهعلاوه 5 رکن فرعی شورا که بر اساس مادهی 38 منشور ایجاد شدهاند، به صورت کمیسیونهای منطقهای، به تسهیل هرچه بیشتر همکاریهای بینالمللی در زمینهی توسعه کمک میکنند؛ این ارکان عبارتند از: کمیسیون اقتصادی برای اروپا103، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسفیک104، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب105، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا106 و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا107. اما مهمترین ارگان تابعهی شورا، کمیسیون حقوق بشر بود که از سال 2006 شورای حقوق بشر108 جایگزین آن شده است.
الف) کمیسیون حقوق بشر
کمیسیون در قطعنامهی شماره 4 سال 1977109 با شناسائى حق توسعه بهعنوان یک حق بشری، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصیه کرد از دبیرکل دعوت نماید پژوهشی پیرامون موانع ملی و بین‏المللى حق توسعه بهعنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‏هاى حقوق بشر انجام دهد و در این راستا تقاضاى نظام نوین اقتصادى بین‏المللى در نظر گرفته شود. بهعلاوه این نهاد با ایجاد قطعنامههای مختلف، گروه های کاری110 زیادی با هدف یافتن راهکارهای جدید در جهت رسیدن به توسعه، تشکیل میدهد. نهاد نوپای شورای حقوق بشر، نیز وظیفهی ارتقاء احترام جهانی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همهی بشر، بدون تبعیض و بهشیوهای عادلانه را برعهده دارد. همچنین شورا با توجه به وظایف خود در خصوص بررسی موارد ناقض حقوق بشر، بهطور غیرمستقیم بر چگونگی اجرای حق توسعه، بهعنوان یک حق بشری، و موارد نقض آن نظارت دارد.
3- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف) گروه بانک جهانی111
گروه بانک جهانی با هدف اصلی کمک به توسعهی اقتصادی، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معیارهای زندگی کلیهی مردم جهان در راستای اهداف توسعهی هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسهی زیر میباشد.
1) بانک بینالمللی ترمیم و توسعه112
بانک جهانی رسماً “بانک بینالمللی ترمیم و توسعه” نامیده میشود که در 1994 تأسیس شد و وظیفهی اصلی آن، جمعآوری سرمايههای منافع خصوصی موجود درعرصه بازار جهانی برای اعطای وامهای بلندمدت برای توسعه و طرحهای تولیدی به کشورهای درحالتوسعهی عضو میباشد، به طوریکه آن را بزرگترین منبع جهانی همیاری در جهت توسعه مینامند. در این راستا، طرح (HIPC)113 در 1996 توسط بانک، به کمک صندوق بینالمللی، با هدف کاهش بدهیهای خارجی کشورهای فقیر مقروض ایجاد شد.114
بانک در سند “توسعه و حقوق بشر: نقش بانک جهانی”115، حمایت خود را از حق توسعه ابراز، و کمک شایانی به دفتر کمیسر عالی در رسیدن به مفهوم توسعه کرد. (شایگان، 1388، 111-110)
در مجموع بانک جهانی فقرزدایی را مؤثرترین راه تحقق و اجرای حق توسعه میداند و در راستای از میان برداشتن آن میکوشد.
2) مؤسسهی بینالمللی توسعه116
این مؤسسه بهعنوان یک مؤسسهی وابسته به بانک جهانی در 1960 با هدف بهبود وضعیت بدهی های کشورهای درحالتوسعه، با اعطای وامهای طولانیمدت و کمبهره برای طرحهای صنعتی و تولیدی و در نهایت رشد اقتصادی که از شاخصهای رسیدن به توسعه میباشند، ایجاد شد.
3) مؤسسهی مالی بینالمللی117
در 1956 این مؤسسه به عنوان تنها سازمان بینالدولی با هدف توسعهی بینالمللی مؤسسات خصوصی ایجاد شد. مؤسسه بدون ضمانت دولتها، به مؤسسات خصوصی کشورهای درحالتوسعه جهت گسترش فعالیتهای صنعتی وام اعطا میکند.
ب) صندوق بینالمللی پول118
صندوق بینالمللی در 1944 برای نظارت بر نظام پولی بینالمللی و کمک به ثبات ارزی کشورهای عضو ایجاد شد. از مهمترین اهداف صندوق تسهیل وگسترش توسعه از طریق کمک به کاهش فقر و بالابردن سطح اشتغال و درآمد در کشورهای درحالتوسعه میباشد.
صندوق بهشرطی اعتبارات کمکی اعطا میکند که کشور ذیربط اصلاحاتی را بهمنظور توسعه در پیش گیرد. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 179) یکی از ارکان فرعی صندوق، کمیته توسعه میباشد که در زمینهی امکان انتقال منابع واقعی، به کشورهای درحالتوسعه، برای رسیدن به توسعه مطالعه میکند. (موسیزاده، 1388، 245)
در دهه 1990 توجه به حقوق بشر و حق توسعه در صندوق، در پی رویهی اقتصادی بینالمللی و نظم نوین جهانی افزایش یافت. (Steiner and Alston, 2008, 1110)
ج) سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)119
یونسکو در سال 1946 با هدف کمک به برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی از طریق تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، حاکمیت قانون و احترام به عدالت ایجاد شد.120
از برنامههای مهم یونسکو121 ، پیکار جهانی با بیسوادی و نیز مرتبط ساختن سوادآموزی با برنامههای کلی توسعهی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو است. (ضیائی بیگدلی، 1387، 251) یونسکو در اجلاس 1995، با عنوان “به سوی فرهنگ صلح”، اعلام میدارد که استقرار صلح منوط به تحقق کلیهی حقوق انسانی و بهویژه تحقق حق توسعه است. (مولایی، 1381، 68)
د) سازمان توسعهی صنعتی ملل متحد (یونیدو)122
هدف اساسي اين نهاد سرعت بخشيدن به توسعه صنعتي در كشورهاي در حال رشد به منظور برقراري يك نظام اقتصادي بين المللي است. (ماده يك) البته باید توجه داشت که این سازمان برای توسعهی صنعتی کشورهای فقیر، نه پول فراهم میکند و نه وام میدهد.123
بهعلاوه یونیدو همواره در پی استقرار نظم نوین اقتصادی با نهادهای سازمان، نظیر آنکتاد، برنامهی عمران ملل متحد و کمیسیونهای اقتصادی منطقهای همکاری نزدیک دارد. (بیگزاده، 1384، 240) در این راستا یونیدو در مطالعهی “دورنمای جدید صنایع 2000″124، پیشنهاد تأسیس “کمیسیون بینالمللی حق توسعهی صنعتی”125 را داد. (Bulajic, 1993, 55)
ه) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)126
سازمان فائو در سال 1946 بهعنوان اولین سازمان تخصصی وابسته به ملل متحد، ایجاد شد. هدف این سازمان گسترش اقتصاد جهانی و تقویت رفاه عمومی که از معیارهای نیل به حق توسعه میباشد، است.127 برای رسیدن به این هدف، سازمان با ارائهی نظريههاي كارشناسي به ارتقاء سطح زندگی و بهبود کارایی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، به کشورهای درحالرشد و عقب مانده کمک میکند. سازمان ازطریق برنامههای پیکار جهانی علیه گرسنگی و تغذیهی جهانی، به آموزش کشورهای درحالتوسعه در مبارزه با سوءتغذیه میپردازد.
و) صندوق بینالمللی برای توسعهی کشاورزی128
این سازمان در سال 1977 در شهر رم ایجاد شد. مهمترین هدف ایفاد توسعهی کشاورزی کشورهای درحالتوسعه از طریق اعطای وام به آنها میباشد. صندوق بدین طریق، در رسیدن به اهداف توسعهی هزاره نیز کمک میکند.
ز) سازمان بینالمللی کار129
مادهی 3 اساسنامه، وظیفهی خطیر سازمان را پيشبرد عدالت اجتماعی در برنامههاي جهاني، برای رسیدن به استخدام كامل، بالا بردن سطح زندگي، گسترش اقدامات تأميني براي فراهم آوردن درآمد اساسي براي همه و تأمين برابري امكانات آموزشي و حرفهاي برمیشمارد. همچنین طبق ماده 4 اساسنامه، سازمان اقداماتي براي توسعه توليد و مصرف، پرهيز از نوسانهاي شديد اقتصادي، ترويج توسعهی اقتصادي و اجتماعي در مناطق كمتر پيشرفتهی جهان، تضمين ثبات بيشتر در قيمتهاي جهاني توليدات اوليه و ترويج حجم زياد و ثابت تجارت بينالمللي در همکاری با دیگر سازمانهای بینالمللی انجام میدهد.
4- سایر نهادها و سازمانهای بینالمللی جهانی و منطقهای
الف) سازمان تجارت جهانی130
تا قبل از دور اروگوئه در این سازمان، کشورهای جنوب علاقهای به شرکت در مذاکرات آن نداشتند؛ اما با تندتر شدن روند صنعتی شدنشان، سازمان به یک مبحث جدی در میان آنها تبدیل شد. (برکشلی، 1374، 21) هدف اصلی این سازمان کمک به کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه است. هرچند درعمل نتوانسته چنین هدفی را دنبال کند.
ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه131
مهمترین هدف این سازمان، ترویج سیاستهایی است که رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم سراسر جهان را بهبود بخشد.132 کمیته اصلی این سازمان “کمیته کمک برای توسعه”133، شامل 22 کشور اهداکننده به اضافهی کمیسیون جوامع اروپایی است که به کشورهای درحالتوسعه کمک میکنند. این کمکها در غالب “کمک رسمی توسعهای”134 یعنی کمکهای بلاعوض و وام ارائه میگردند. هدف اصلی چنین کمکهایی ارتقاء توسعهی اقتصادی و رفاه میباشد.
ج) بانک بین آمریکایی توسعه135
این بانک در سال 1959 توسط سازمان کشورهای بین آمریکایی با مأموریت “کمک سریع به پروسهی توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورهایِ عضوِ درحالتوسعهی منطقه به صورت فردی و جمعی” ایجاد شد. (Bergesten, 1974, 225) هدف گروه بانک136 حمایت از برنامههای اجتماعی از طریق توسعهی نهادهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، ترویج همکاری منطقهای و فراهم آوردن حمایت بی واسطه از بخش خصوصی بود.
د) بانک آسیایی توسعه137
بانک آسیایی در 1966 با هدف فقرزدایی در آسیا و پاسفیک از طریق اعطای وامهای کمبهره، بیمه، اعانه، سرمایهگذاری در بخش خصوصی و آگاهی دادن برای ساخت زیربناها و بهبود خدمات اساسی از قبیل بهداشت و آموزش برای افزایش کیفیت زندگی، بهویژه برای 9/1 میلیارد از مردم که با کمتر از 2 دلار در روز زندگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، مجمع عمومی، سازمان ملل، محیط زیست Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جهانی سازی، حقوق بشر، جنگ جهانی دوم، مبانی نظری