پایان نامه با واژگان کلیدی حدودي، “، نظري

دانلود پایان نامه ارشد

مقايسه خودم با ديگران احساس مي کنم چيزهايي که بايد داشته باشم، ندارم ” 2/36 درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 4/51درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 5/12 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گويه ” احساس مي کنم شايستگي آن را دارم، چيزهايي که ديگران دارند من هم داشته باشم ” 7/15درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 5/74 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 8/9درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گويه ” از اينکه برخي امکاناتي که ديگران دارند ومن ندارم خودم رامقصر مي دانم ” 53 درصد آنها کاملا مخالفم و يا تا حدودي مخالفم داده اند و 32 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 1/15درصد پاسخ نظري ندارم داده اند.
-در پاسخ به گويه ” مسئولين کشور باعث عقب ماندگي من از ديگران هستند ” 1/30 درصد آنها پاسخ کاملامخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 48 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند و 8/21درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.

جدول 4-12 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير احساس محروميت نسبي
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

3/1%
3/1%
3/1%
5
خيلي كم
4/13%
1/12%
12%
46
كم
1/44%
7/30%
5/30%
117
متوسط
5/79%
4/35%
2/35%
135
زياد
100%
5/20%
4/20%
78
خيلي زياد

100%
5/99%
381
كل
در مجموع مي توان گفت 6/55 درصد پاسخگويان احساس محروميت نسبي آنها ” زياد يا خيلي زياد” و 3/13درصد آنها داراي احساس محروميت ” كم يا خيلي كم” و 5/30 درصد احساس محروميت آنها در حد ” متوسط” است.

جدول -13شاخصهاي مركزي در متغير محروميت نسبي
381
تعداد معتبر
2
بي جواب
39/3
ميانگين
40/3
ميانه
0.04
انحراف معيار
ميانگين احساس محروميت نسبي پاسخگويان در بازه ]5-1[ معادل 39/3 است كه حكايت از احساس محروميت بالا در بين جامعه آماري دارد .

نمودار شماره4-8 هيستوگرام توزيع احساس محروميت نسبي در بين پاسخگويان

نمودار فوق، هيستوگرام احساس محروميت نسبي در بين پاسخگويان است، كه حكايت از توزيع نرمال احساس محروميت نسبي در بين پاسخگويان دارد.شايان ذكر است كه نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف نيز مؤيد نكته مذكور است. (مراجعه شود به جدول شماره 6-2 در قسمت پيوست)

نمودار4-9توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير احساس محروميتنسبي

همچنانكه ملاحظه مي گردد؛ بالاترين ستون (مد ) مربوط به دسته ” زياد” است. يعني 2/35 درصد پاسخگويان احساس محروميت نسبي آنها” زياد ” است.
4-2-7-2-آنومي اجتماعي
آنومي نوعي نابساماني فردي است كه موجب سرگشتگي انسان و نبود قانون و دستورالعمل رفتار براي وي مي‌شود. آنومي وضعيتي اجتماعي است كه در آن قواعد رفتار اجتماعي با يكديگر ناهمساز و در ستيزه بوده و فرد براي انطباق و پيروي از اين قواعد دچار پريشاني و سردرگمي مي‌شود.

جدول 4-14توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير آنومي اجتماعي
کاملا مخالفم
تاحدودي
مخالفم
نظري
ندارم
تا حدودي
موافقم
کاملا موافقم

7/9%
7/8%
5/10%
8/21%
3/49%
در جامعه ما آنقدر بي‌نظمي وجود دارد كه نمي‌توان گفت فردا چه خواهد شد. (+)
1/12%
10%
3/11%
26%
7/40%
اوضاع آنچنان سريع تغيير مي‌كند كه معمولاً براي مردم مشكل
است رفتار سالمي در پيش بگيرند. (+)
1/6%
4/8%
6/11%
1/25%
8/48%
پيش از اين مردم خوشبخت‌تر بودند و انتظاراتي كه افراد از همديگر داشتند مشخص بود. (+)
13%
8/12%
9%
2/24%
41%
در اين وضعيت آدم ناچار است عمدتاً به فكر امروز باشد و فردا
هر چه بادا باد. (+)
2/4%
5/5%
2/5%
1/24%
9/60%
اين روزها به نظر مي‌رسد واقعاً نمي‌توان به كسي اعتماد كرد. (+)
2/4%
5/5%
7/8%
6/16%
9/64%
وضع طبقات محروم روز به روز بدتر مي‌شود. (+)
6/1%
7/4%
2/4%
2/13%
3/76%
گراني دارد روز به روز بيشتر مي‌شود و قابل كنترل نيست. (+)
4/11%
5/13%
9/11%
7/21%
5/41%
در مملكت ما كارها براساس قانون نيست و هر كسي هر كاري
دلش بخواهد انجام مي‌دهد. (+)
9/27%
2/15%
8/13%
9/18%
2/24%
براي رسيدن به هدف مي‌توان از هر وسيله‌اي استفاده كرد. (+)
4/7%
4/12%
9%
2/32%
1/39%
فكر مي‌كنم در اين زمانه نمي‌شود روي دوستي كسي حساب كرد. (+)
4/17%
2/18%
9/16%
4/22%
1/25%
قوانين اين قدر دست و پاگيرند كه اگر آدم آنها را رعايت كند
كاملاً از زندگي عقب مي‌افتد. (+)
2/4%
5/4%
5%
8/20%
3/65%
به نظر مي‌رسد كه بدون پارتي كار آدم راه نمي‌افتد. (+)
1/8%
9/8%
4/9%
4/23%
9/49%
امروزه در اين شرايط هر كسي بايد خودش حق خودش را بگيرد. (+)
– همچنانكه مشاهده مي شود4/18 درصد پاسخگويان در پاسخ به گويه ” در جامعه ما آنقدر بي‌نظمي وجود دارد كه نمي‌توان گفت فردا چه خواهد شد. ” پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 1/71 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و5/10 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” اوضاع آنچنان سريع تغيير مي‌كند كه معمولاً براي مردم مشكل است رفتار سالمي در پيش بگيرند “1/22پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و3/61 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و3/11 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” پيش از اين مردم خوشبخت‌تر بودند و انتظاراتي كه افراد از همديگر داشتند مشخص بود” 5/14پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 9/73 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و6/11 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” در اين وضعيت آدم ناچار است عمدتاً به فكر امروز باشد و فردا هر چه بادا باد”8/25پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 2/65 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و9 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” اين روزها به نظر مي‌رسد واقعاً نمي‌توان به كسي اعتماد كرد “7/9پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و85 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و2/5 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” وضع طبقات محروم روز به روز بدتر مي‌شود “7/9پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 5/81 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، 7/8 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” گراني دارد روز به روز بيشتر مي‌شود و قابل كنترل نيست. ” 3/6پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 5/89 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و2/4 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” در مملكت ما كارها براساس قانون نيست و هر كسي هر كاري دلش بخواهد انجام مي‌دهد. ” 9/24پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 2/63 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و9/11 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” براي رسيدن به هدف مي‌توان از هر وسيله‌اي استفاده كرد ” 1/43پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 1/43درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و8/13 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” فكر مي‌كنم در اين زمانه نمي‌شود روي دوستي كسي حساب كرد ” 8/19پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 3/71 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و9 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” قوانين اين قدر دست و پاگيرند كه اگر آدم آنها را رعايت كند كاملاً از زندگي عقب مي‌افتد. “6/35پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 5/47 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و9/16 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” به نظر مي‌رسد كه بدون پارتي كار آدم راه نمي‌افتد. “7/8پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و1/86 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 5 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” امروزه در اين شرايط هر كسي بايد خودش حق خودش را بگيرد ” 17پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و3/73 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و4/9 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
جدول و نمودار ذيل توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير آنومي اجتماعي. اين متغير از تركيب 13 گويه تشكيل يافته است.

جدول 4-15توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير آنومي اجتماعي
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

1/2%
1/2%
1/2%
8
خيلي كم
4/8%
3/6%
3/6%
24
كم
5/21%
1/13%
1/13%
50
متوسط
1/49%
6/27%
4/27%
105
زياد
100%
9/50%
7/50%
194
خيليزياد

100%
0.05
2
بدون پاسخ

100
381
كل

در مجموع مي توان گفت 1/78 درصد پاسخگويان احساس آنومي آنها ” زياد يا خيلي زياد” و 4/8درصد آنها داراي احساس آنومي ” كم يا خيلي كم” و 1/13 درصد احساس آنومي آنها در حد ” متوسط” است.
جدول 4-16شاخصهاي مركزي در متغير آنومي اجتماعي
381
تعداد معتبر
2
بي جواب
89/3
ميانگين
7/4
ميانه
0.83
انحراف معيار
همچنانكه ملاحظه مي گردد اكثر قابل توجه پاسخگويان به گويه هايي كه حكايت از آنومي اجتماعي دارد پاسخ مثبت داده اند؛ به طوريكه نظرات پاسخگويان در بازه]5-1[ ميانگيني معادل 89/3 دارد كه از ميانگين نظري (3) خيلي بالاتر است.

نمودار 4-10توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير آنومي اجتماعي

همچنانكه ملاحظه مي گردد؛ بالاترين ستون (مد) مربوط به دسته “بسيار زياد” است که مويد آنومي اجتماعي خيلي بالااست.

نمودار 4-11 نمودار هيستوگرام توزيع آنومي اجتماعي در بين پاسخگويان

نمودار فوق، هيستوگرام آنومي اجتماعي در بين پاسخگويان است كه حكايت از توزيع غير نرمال آنومي دربين پاسخگويان دارد. شايان ذكر است نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف نيز مؤيد نكته مذكور است. (جدول شماره 6-2 در قسمت پيوست)
4-2-7-3-دينداري(بعد احساس)
جدول 4-17توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير دينداري(بعد احساسي)
کاملا مخالفم
تاحدودي
مخالفم
نظري
ندارم
تا حدودي
موافقم
کاملا موافقم

1/7%
1/2%
2/8%
5/14%
1/68%
بدون اعتقادات ديني، زندگيام پوچ و بي هدف است. (+)
3/1%
9/2%
6/6%
20%
2/69%
اغلب اوقات به خاطر رسيدن به آرامش، در خلوت خود، با خداي خودم راز ونياز مي کنم. (+)
2/4%
2/4%
4/9%
8/27%
3/54%
من واقعا حضور نيروهاي معنوي، قدرت الهي و امدادهاي غيبي را در زندگي ام احساس مي کنم. (+)
4/3%
6/2%
3/7%
4/24%
2/62%
احساس طلب بخششاز خداوند، براي جبران گناهانم، بيشتر وقت ها به من دست مي دهد. (+)

– همچنانكه مشاهده مي شود پاسخگويان در پاسخ به گويه ” بدون اعتقادات ديني، زندگيام پوچ و بي هدف است.” 3/9پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 6/82 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و2/8 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” اغلب اوقات به خاطر رسيدن به آرامش، در خلوت خود، با خداي خودم راز ونياز مي کنم. “2/4پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 2/89 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و6/6 درصد پاسخ نظري ندارم را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار Next Entries استاد شهریار، زبان فارسی، مقام معظم رهبری