پایان نامه با واژگان کلیدی جنس مخالف

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول نمونه گيري كرجسي و مورگان ………………………………………………………………………………………………………………..48
جدول نتايج پايايي شاخص ها بر حسب ضريب آلفاي كرون باخ ……………………………………………………………………….54
جدول توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب جنسيت ………………………………………………………………………………………….59
جدول توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………….60
جدول توزيع فراواني گروه هاي سني بر حسب جنسيت …………………………………………………………………………………….62
جدول توزيع درصدي پاسخ ها به گويه هاي درك محتواي پيام هاي رسانه اي ………………………………………………..65
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي درك محتواي پيام هاي رسانه اي ………………………………………………………66
جدول توزيع فراواني درك محتواي پيام هاي رسانه اي ……………………………………………………………………………………..67
جدول توزيع درصدي پاسخ ها به گويه هاي آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي ………………………………….68
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي ………………………………………..69
جدول توزيع فراواني آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي ………………………………………………………………………..70
جدول توزيع درصدي پاسخ ها به گويه هاي گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي ……………………………………………..71
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي …………………………………………………..72
جدول توزيع فراواني گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي …………………………………………………………………………………..73
جدول توزيع درصدي پاسخ ها به گويه هاي نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي ……………………………………………..74
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي ……………………………………………………75
جدول توزيع فراواني نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي ……………………………………………………………………………………76
جدول توزيع درصدي پاسخ ها به گويه هاي تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي ……………………………………………..77
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي ……………………………………………………78
جدول توزيع فراواني تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي ……………………………………………………………………………………79
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي سواد رسانه اي ……………………………………………………………………………………81
جدول توزيع فراواني سواد رسانه اي ……………………………………………………………………………………………………………………82
جدول توزيع درصدي پاسخ ها به گويه هاي رفتار با والدين ………………………………………………………………………………84
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير رفتار با والدين ………………………………………………………………………….85
جدول توزيع فراواني رفتار با والدين …………………………………………………………………………………………………………………….86
جدول توزيع درصدي پاسخ به گويه هاي ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………..88
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………….89
جدول توزيع فراواني ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………………………………………….90
جدول توزيع درصدي پاسخ ها به گويه هاي رفتار در مدرسه …………………………………………………………………………….91
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي رفتار در مدرسه ………………………………………………………………………………….92
جدول توزيع فراواني رفتار در مدرسه ………………………………………………………………………………………………………………….93
جدول توزيع درصدي پاسخ ها به گويه هاي نوع لباس پوشيدن ………………………………………………………………………..94
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي نوع لباس پوشيدن ……………………………………………………………………………..95
جدول توزيع فراواني نوع لباس پوشيدن ………………………………………………………………………………………………………………96
جدول توزيع درصدي پاسخ ها به گويه هاي تفريحات ……………………………………………………………………………………….97
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي تفريحات ……………………………………………………………………………………………..98
جدول توزيع فراواني تفريحات ……………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي سبك زندگي ……………………………………………………………………………………100
جدول توزيع فراواني سبك زندگي ……………………………………………………………………………………………………………………101
جدول رابطه بين درك محتواي پيام هاي رسانه اي با رفتار با والدين ……………………………………………………………104
جدول رابطه آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي با ارتباط با جنس مخالف ……………………………………….105
جدول رابطه گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي با تفريحات ………………………………………………………………………….106
جدول رابطه تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي با رفتار در مدرسه ………………………………………………………………107
جدول رابطه نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي با نوع لباس پوشيدن ………………………………………………………….108
جدول رابطه هاي ديگر بين متغير مستقل و ابعاد آن با متغير وابسته …………………………………………………………….112
جدول رابطه سواد رسانه اي با جنسيت …………………………………………………………………………………………………………….113
جدول رابطه سبك زندگي با جنسيت ……………………………………………………………………………………………………………..114

فهرست شكل ها
شكل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
شكل شبكه مفهومي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
شكل توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب جنسيت ……………………………………………………………………………………………59
شكل توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سن ……………………………………………………………………………………………………61
شكل توزيع فراواني گروه هاي سني پاسخ گويان به تفكيك جنسيت ………………………………………………………………..63
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به درك محتواي پيام هاي رسانه اي …………………………………………………………………….67
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي ………………………………………………………70
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي ………………………………………………………………….73
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي …………………………………………………………………..76
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي ………………………………………………………………….80
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به سواد رسانه اي …………………………………………………………………………………………………..83
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به رفتار با والدين …………………………………………………………………………………………………..87
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………………………..90
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به رفتار در مدرسه …………………………………………………………………………………………………93
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به نوع لباس پوشيدن …………………………………………………………………………………………….96
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به تفريحات …………………………………………………………………………………………………………….99
شكل توزيع فراواني پاسخ ها به سبك زندگي …………………………………………………………………………………………………..102

فصل اول:
كليات تحقيق

مقدمه
بسياري تصور مي كنند كه كم و بيش داراي سواد رسانه اي هستند. نام بسياري از تارنماها, آهنگ ها, كتاب ها, مجله ها, فيلم ها و برنامه هاي تلويزيوني را مي دانند. چهره و نام شخصيت هاي مشهور را تشخيص مي دهند. مي دانند كه چه طور بايد مطالعه كنند. به راحتي مي توانند موضوع اصلي را در فيلم هاي سينمايي و برنامه هاي تلويزيوني پيگيري كنند. معن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، محدودیت ها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی میزان استفاده، فضای مجازی، سبک زندگی