پایان نامه با واژگان کلیدی جنس مخالف، پرسش نامه، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

مورگان
 N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
10
10
100
80
280
162
800
260
2800
338
15
14
110
86
290
165
850
265
3000
341
20
19
120
92
300
169
900
269
3500
246
25
24
130
97
320
175
950
274
4000
351
30
28
140
103
340
181
1000
278
4500
351
35
32
150
108
360
186
1100
285
5000
357
40
36
160
113
380
181
1200
291
6000
361
45
40
180
118
400
196
1300
297
7000
364
50
44
190
123
420
201
1400
302
8000
367
55
48
200
127
440
205
1500
306
9000
368
60
52
210
132
460
210
1600
310
10000
373
65
56
220
136
480
214
1700
313
15000
375
70
59
230
140
500
217
1800
317
20000
377
75
63
240
144
550
225
1900
320
30000
379
80
66
250
148
600
234
2000
322
40000
380
85
70
260
152
650
242
2200
327
50000
381
90
73
270
155
700
248
2400
331
75000
382
95
76
270
159
750
256
2600
335
100000
384
در مواردي که واريانس جامعه يا درصد مورد نياز در اختيار نباشد مي توان از جدول فوق براي برآورد حجم نمونه استفاده کرد. ويژگي جدول مزبور اين است كه حداکثر تعداد نمونه را مي دهد.

3-5- روش نمونه گيري
صرف نظر از اين كه از چه روش آمار استنباطي استفاده شود قدرت استنباط يا برآورد تحت تاثير روش نمونه گيري قرار دارد(نيرومند, 1392). روش نمونه گيري اين تحقيق خوشه اي است كه از مجموع 192 مدرسه دوره متوسطه دوم منطقه شش تهران انجام شد. براي انجام اين امر ابتدا منطقه به شيوه تصادفي ساده به پنج بخش شمالي, جنوبي, غربي, شرقي, و مركزي تبديل كه در هر بخش 38 مدرسه جاي گرفت. آن گاه لیستی از مدارس دوره دوم متوسطه بخش هاي پنج گانه تهیه و سپس يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه در هر بخش به شيوه تصادفی منظم انتخاب و در نهایت در هر مدرسه انتخاب شده 2 كلاس كه در مجموع 20 كلاس و از هر كلاس 19دانش آموز به شيوه تصادفي ساده بر اساس ليست حروف الفبايي انتخاب شدند. پس از تكميل پرسش نامه ها يك پرسش نامه به دليل عدم وجود پاسخ به متغير وابسته مخدوش و از رده خارج و در نهايت 379 پرسش نامه نهايي شد.

3-6- تعريف نظري و عملي متغيرها
3-6-1- سواد رسانه اي
3-6-1-1- تعريف مفهومي: سواد رسانه اي مجموعه ديدگاه ها و مهارت ها درباره كنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه است. به بيان ديگر سواد رسانه اي تفسير آگاهانه فرد از مفاهيم پيام هاي رسانه اي است(پاتر,1391,صص81 و82 و 85).
3-6-1-1- الف- درك محتواي پيام هاي رسانه اي: منظور تغييراتي در سطح شناخت مخاطب جهت آگاهي از چگونگي سازگار نمودن پيام هاي رسانه اي با رويه ها و ارزش هاست.
3-6-1-1- ب- آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي: منظور تغييراتي در سطح آگاهي مخاطب نسبت به لايه هاي پنهان پيام هاي رسانه اي است.
3-6-1-1- ج- گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي: منظور افزايش توان مخاطب در دستيابي, ارزيابي و توليد پيام هاي رسانه اي است.
3-6-1-1- د- نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي: منظور تصميم گيري عقلاني مخاطب مبني بر اين است كه در مواجهه با پيام هاي رسانه اي چه كاري انجام دهد.
3-6-1-1- ه- تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي: منظور فرايند نظام مند ذهني در تحليل و تركيب فعالانه پيام هاي رسانه اي است.

3-6-1-2- تعريف عملياتي: در اين پژوهش منظور از سواد رسانه اي ديدگاه و مهارت هايي است كه نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران با داشتن آن ها نسبت به رسانه و توليداتش نگاهي تفسيري, ترجيحي, و منتقدانه پيدا كرده; رابطه اي متوازن بين خود و رسانه تعريف مي كنند(با استنباط از ديدگاه هاي پاتر, تامن و هابز).
3-6-1-2- الف- درك محتواي پيام هاي رسانه اي: منظور توجه فعالانه مورد مطالعه به نحوه برنامه ريزي و توليد پيام هاي رسانه اي است.
3-6-1-2- الف-1- مورد مطالعه در انتخاب رسانه به نحوه توليد محتواي پيام هاي رسانه اي اهميت مي دهد.
3-6-1-2- الف-2- مورد مطالعه قدرت تشخيص محتواي پيام هاي رسانه اي را دارد.
3-6-1-2- الف-3- مورد مطالعه در مواجهه با يك پيام رسانه اي خيلي زود متوجه تحريف ها, سانسورها, و كليشه سازي ها مي شود.
3-6-1-2- الف-4- مورد مطالعه پس از تماشاي يك برنامه, در نحوه برنامه ريزي آن رسانه تامل مي كند.

3-6-1-2- ب- آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي: در اين پژوهش منظور استفاده فعالانه توام با قصد و نيت معلوم مورد مطالعه از پيام هاي رسانه اي جهت رفع نيازها و رسيدن به اهداف خاص خود است.
3-6-1-2- ب-1- برخي رسانه ها با ايجاد قالب هاي خاص سعي دارند به مورد مطالعه بگويند چگونه ببيند و بينديشد.
3-6-1-2- ب-2- براي برخي رسانه ها اهداف فرهنگي- سياسي مهم تر از آگاهي بخشي به مورد مطالعه است.
3-6-1-2- ب-3- مورد مطالعه قدرت تشخيص فريب هاي رسانه ها را دارد.
3-6-1-2- ب-4- تشخيص اهداف پنهان موجود در پيام هاي رسانه اي رسانه ها براي مورد مطالعه آسان است.

3-6-1-2- ج- گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي: در اين پژوهش منظور انتخاب فعالانه پيام هاي رسانه اي توسط مورد مطالعه جهت محافظت از خود است.
3-6-1-2- ج-1- آگاهي از خط مشي رسانه ها در استفاده هوش مندانه مورد مطالعه از رسانه تاثيرگذار است.
3-6-1-2- ج-2- مورد مطالعه برنامه هاي مورد علاقه اش را از ميان رسانه هاي مختلف انتخاب مي كند.
3-6-1-2- ج-3- مورد مطالعه برنامه هاي رسانه اي را بر اساس عقايد و باورهايش برمي گزيند.
3-6-1-2- ج-4- معيار مورد مطالعه براي گزينش برنامه هاي رسانه اي شخصي است و تحت تاثير تبليغات قرار نمي گيرد.

3-6-1-2- د- نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي: در اين پژوهش منظور حداقل تاثيرپذيري مورد مطالعه با جايگزين كردن ديدگاه خود به جاي پيام هاي رسانه اي است.
3-6-1-2- د-1- پيام هاي رسانه اي به دنبال تاثيرگذاري بر مورد مطالعه جهت حفظ و گسترش منافع مالي شركت هاي بين المللي هستند.
3-6-1-2- د-2- پيام هاي رسانه اي باعث تسلط رسانه ها بر مورد مطالعه شده اند.
3-6-1-2- د-3- مورد مطالعه به رسانه هاي ارتباط جمعي مانند تلويزيون و اينترنت وابسته شده است.
3-6-1-2- د-4- مورد مطالعه از تاثيرات نامطلوب رسانه ها بر خود آگاهي دارد.

3-6-1-2- ه- تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي: در اين پژوهش منظور توان استدلال مورد مطالعه جهت كنترل پيام هاي رسانه اي است.
3-6-1-2- ه-1- آگاهي مورد مطالعه نسبت به محتواي پيام هاي رسانه اي باعث انتخاب آگاهانه برنامه ها توسط وي مي شود.
3-6-1-2- ه-2- عدم اطلاع مورد مطالعه از ماهيت پيام هاي رسانه اي موجب سردرگمي وي در مواجهه با انواع رسانه ها مي شود.
3-6-1-2- ه-3- مورد مطالعه جهت تحليل پيام هاي رسانه اي نياز به آموزش دارد.
3-6-1-2- ه-4- جامعه در نحوه تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي توسط مورد مطالعه نقش دارد.

3-6-2- سبك زندگي
3-6-2-1- تعريف مفهومي: بنا به تعريف وبر, واژه سبك زندگي براي اشاره به شيوه هاي رفتار, لباس پوشيدن, سخن گفتن, و انديشيدن به كار مي رود(فاضلي,1382,ص28).
3-6-2-1- الف- رفتار با والدين: منظور بازتوليد زندگي در نهاد اجتماعي خانواده جهت ارزيابي اخلاقي است.
3-6-2-1- ب- ارتباط با جنس مخالف: منظور چگونگي فعاليت ارتباطي جهت يافتن هويت جمعي است.
3-6-2-1- ج- رفتار در مدرسه: منظور نحوه انجام فعاليت كاري درون يك واحد طبقاتي جهت مورد قضاوت اجتماعي قرار گرفتن است.
3-6-2-1- د- نوع لباس پوشيدن: منظور چگونگي انجام فعاليت ارتباطي جهت نمايش برتري منزلتي است.
3-6-2-1- ه- تفريحات: منظور چگونگي فعاليت فرهنگي جهت ايجاد تمايز در يك قشربندي اجتماعي است.

3-6-2-2- تعريف عملياتي: در اين پژوهش منظور از سبك زندگي فعاليتي هايي است که مورد مطالعه با آن خود را از ديگران متمايز می كند. طيف فعاليت هاي مختلف افراد در عرصه زندگي مي تواند سبك زندگي آن ها در آن عرصه محسوب شود. به همين دليل در اين پژوهش از سبك زندگي در زمينه هاي فعاليت كاري(رفتار در مدرسه), فعاليت فرهنگي و ارتباطي(ارتباط با جنس مخالف, تفريحات و نوع لباس پوشيدن), و بازتوليد زندگي(رفتار با والدين) سخن گفته مي شود. بر اين مبني تلقي از سبك زندگي در اين تحقيق بر سازمان اجتماعي مصرف يا رفتار و نگرش هاي هنجاري و قاعده مند مرتبط با مصرف مبتني است. مفهوم مصرف نيز در اين پژوهش شامل تمامي فعاليت هاي اجتماعي است كه مي توانند براي ويژگي ها و هويت مورد مطالعه به كار روند. آن چه مورد نظر است مصرف بر پايه نيازهاي زيستي و طبيعي نيست بلكه مصرف بر پايه نيازهاي اجتماعي و فرهنگي به معني امر نمايشي و يا ابزاري مدنظر محقق است(با استنباط از ديدگاه هاي وبر و وبلن).

3-6-2-2- الف- رفتار با والدين: منظور بازتوليد زندگي توسط مورد مطالعه در خانواده در مقام مهم ترين نهاد اجتماعي است.
3-6-2-2- الف-1- مورد مطالعه با والدين خود مودبانه رفتار مي كند.
3-6-2-2- الف-2- مورد مطالعه به والدين خود در امور منزل كمك مي كند.
3-6-2-2- الف-3- مورد مطالعه مسايل و مشكلات اش را با والدين خود در ميان مي گذارد.
3-6-2-2- الف-4- مورد مطالعه از نظرات والدين خود پيروي مي كند.

3-6-2-2- ب- ارتباط با جنس مخالف: منظور چگونگي فعاليت ارتباطي مورد مطالعه با جنس مخالف جهت رفع نيازي اجتماعي است.
3-6-2-2- ب-1- مورد مطالعه با دوست پسر/ دوست دختر خود به پارتي مي رود.
3-6-2-2- ب-2- مورد مطالعه با دوست پسر/ دوست دختر خود در شبكه هاي اجتماعي مجازي ارتباط دارد.
3-6-2-2- ب-3- مورد مطالعه در مواقع ناراحتي با دوست پسر/ دوست دختر خود درددل مي كند.
3-6-2-2- ب-4- مورد مطالعه در روز ولنتاين براي دوست پسر/ دوست دختر خود هديه مي خرد.

3-6-2-2- ج- رفتار در مدرسه: منظور چگونگي فعاليت كاري مورد مطالعه در مدرسه است.
3-6-2-2- ج-1- مورد مطالعه در نماز جماعت شركت مي كند.
3-6-2-2- ج-2- مورد مطالعه نظرات خود را در مورد مسايل و مشكلات مدرسه با اوليا مدرسه مطرح مي كند.
3-6-2-2- ج-3- مورد مطالعه در حفظ و نگهداري اموال مدرسه كوشاست.
3-6-2-2- ج-4- مورد مطالعه مشكلات خود را با هم كلاسي ها از طريق گفت و گو حل مي كند.

3-6-2-2- د- نوع لباس پوشيدن: منظور چگونگي فعاليت فرهنگي مورد مطالعه جهت نمايش برتري خود است.
3-6-2-2- د-1- به هنگام تهيه پوشاك, خارجي و مارك دار بودن آن براي مورد مطالعه حائز اهميت است.
3-6-2-2- د-2- مورد مطالعه رنگ و مدل لباس هاي خود را مطابق مد روز دنيا انتخاب مي كند.
3-6-2-2- د-3- نحوه لباس پوشيدن هنرپيشگان هاليوودي الگوي پوشش مورد مطالعه است.
3-6-2-2- د-4- مورد مطالعه توجه ديگران را با نوع لباس پوشيدن به خود جلب مي كند.

3-6-2-2- ه- تفريحات: منظور چگونگي فعاليت فرهنگي مورد مطالعه جهت متمايز نمودن خود است.
3-6-2-2- ه-1- ورزش كردن از جمله كارهايي است كه مورد مطالعه در اوقات فراغت انجام مي دهد.
3-6-2-2- ه-2- رفتن به سينما, تئاتر و يا گوش كردن به موسيقي بخشي از تفريحات مورد مطالعه محسوب مي شود.
3-6-2-2- ه-3- مورد مطالعه در اوقات فراغت مجله و يا كتاب غير درسي مطالعه مي كند.
3-6-2-2- ه-4- وب گردي از تفريحات مورد علاقه مورد مطالعه است.

3-7- پايايي و روايي ابزار اندازه گيري
3-7-1- پايايي
اگر آزمايش چند بار تكرار شده و يا تجزيه و تحليل به دفعات مختلف انجام گرفته و در همه موارد نتايج يكسان باشد موضوع داراي اعتبار علمي است. پس منظور از پايايي يا قابليت اعتماد علمي, حصول نتايج مشابه در تكرار اعمال قبلي بوده, دال بر اين است كه سنجه(وسيله اندازه گيري) داراي خطايي تغييرپذير است(ساروخاني,1386,ص152). براي محاسبه پايايي, پژوهش روي يك گروه آزمودني با تعداد حداقل 30 نفر اجرا و سپس ضريب هم بستگي آلفاي كرون باخ به دست مي آيد. ضمن آن كه با استفاده از روش تحليل مواد نيز مي توان همبستگي تك تك مواد را با نمره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پرسش نامه، اوقات فراغت، جنس مخالف Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، پرسش نامه، سبک زندگی