پایان نامه با واژگان کلیدی جمع آوری اطلاعات، شبکه های زهکشی، نمای ساختمان

دانلود پایان نامه ارشد

متأسفانه در ساختمانهای غیر مهندسی فراوان دیده می شود که همان تیرهایی راکه در سقف به کار می برند ادامه داده وبعد از عبور از دیوارها بعنوان کنسول استفاده می کنند که این باعث ضعف شده و خطر بالانس کردن وافت کنسول پیش می آید.(حتی در اثر بارهای قائم و بدون اثر زلزله) روشهایی که می توان در زمینه تقویت کنسول از روش دستک زنی استفاده کرد.
-دستکها مورب و یا چپی با اتصالات لازم و با جوشکاری صحیح انجام شود.
-حتی المقدور محل دستکها را در میان دیوارها و یا دست اندازهای تقسیم کننده انتخاب می کنیم تا در نمای ساختمان قابل رؤیت نباشد.

تقویت پی های نواری
چنانچه ساختمان در حال نشست در دو یا سه طبقه بوده و یا در شرایطی باشد که نتوان از روش تزریق بتن استفاده کرد بوسیله دستک زنی در سطح زیر پی، می توان پی های در حال نشست را نگهداری کرد که به شرح آن می پردازیم:
1- کانالی در ابعاد معلوم طوری حفر کرده که طول دستک بتن کمتر از5/2متر و عرض آن حداقل 40 و ارتفاع آن کمتر از 50 سانتیمتر نباشد.
2- مرکز دستک در وسط پی مستقر می شود.
3- پس از حفر کانال در دو طرف سطح زیر کانال بتن مگر ریخته شده و یک دیوار نیمه آجری بعنوان قالب ساخته شده و کانال آماده بتن ریزی می گردد.
4- پس از بتن ریزی به اندازه 10 سانتیمتر مش در بتن کار گذارده می شود.
5- ادامه بتن ریزی تا ارتفاع لازم انجام می شود.
6- عمل بتن ریزی بوسیله ویبره کردن طوری انجام می شود که بتن متراکم بوجود آید.
7- پرکردن بتن در سطح زیر حفره پی از اصولی ترین مرحله این کار می باشد که بایستی دقیقا رعایت گردد.
8-بنا به آنچه که گفته شد عمل ساختن دستکهای دیگر به فاصله 2متر به 2متر انجام می شود.عمل دستک زنی در دو سر پی طوری انجام شده که کانال کشی و بتن ریزی فاقد افت در سطح زیر پی باشد.شکل (3-47)

مهار کردن نشست پی در شرایط محدود
در بعضی موارد پی درحالت نشست در مجاورت ومتصل به مکانهایی می باشد که شاید نتوان عمل دستک زنی را بطور متقارن انجام داد.در چنین مواردی می توان بصورت شکل (3-48) عمل کرد.

شکل ‏346: تقویت پی با استفاده از دستک زنی

شکل ‏347: تقویت پی بااستفاده از دستک زنی در شرایط خاص

نشست پی در اثر بوجود آمدن چاهک[27]: در برخی موارد به علت نرمی خاک و رطوبت و یا به علل دیگر، حفره هایی در سطح زیر پی به وجود می آید. در بعضی موارد حفره های مذکور دارای حجم کم بوده که می توان از آن صرف نظر کرد. اما در بعضی مواقع بازشدن چاهک به صورت حفره بزرگ در قسمتی از پی ها باعث شکست و نشست شده که در نتیجه دیوار روی پی رانیز درون خود می کشد. در این حالت اولا پی سازی انجام می شود و سپس تعمیر دیوار و مراحل بعدی آن انجام می گیرد.

شمع زنی
نسبت به نیروهای وارده از سقف و دیوارها مقطع ستون ها و پل«تراورس ها» بامحاسبات فنی تعیین می شود.
به اندازه 100 تا200 سانتیمتر فاصله از دیوار درحدی که بتوان به راحتی عملیات را انجام داد تراورس گذاری می شود.روی تراورس ستونهای چوبی به فاصله لازم مستقر می شود و در ناحیه بالا و سرستونها نیز تراورس گذارده می شود.
ستونهای ذکر شده برروی گوه های مناسب واقع می شود [28]که پس از کوبیدن گوه ها تخته فوقانی در زیر سقف اصطلاحا تنگ می افتد به طوری که اگر بیش ازحد لازم گوه ها کوبیده شود احتمال حرکت سقف به طرف بالاپیش می آید.
برای اینکه خطر پس زدن گوه ها پیش نیاید گوه به وسیله میخ به تراورس متصل می شود.سپس ستونها بوسیله وابندهای طویل به عرض 5تا 10سانتیمتر به یکدیگر به شکل چپ و راست از دو طرف مهار می گردد.
چنانچه ساختمان چند طبقه باشد با اندازه برداری از شمع بندی طبقه زیر جهت طبقه های بالا بارعایت محوری قرار گرفتن ستون ها شمع بندی تکرار می شود.
در بعضی موارد در طرف دیگر دیوار باربر نیز فضا وجود داشته که شمع زنی در جهت دیگر نیز انجام می شود. شکل (3-49)

شکل ‏348: شمع زنی دیوار

شمع بندی وپل کشی زیردیوار
درمواردی لازم است زیر دیوارهائی یک آجر یایک نیمه، شمع بندی مستقیم انجام شود.در این حالت درارتفاع لازم دیوار سوراخ می شود.پل از سوراخ عبور داده شده و به وسیله دستک به ستون میخ می گردد.بدیهی است ستونها برروی گوه ها مستقر می شود.شکلهای (3-50 و 3-51)

شکل ‏349: شمع بندی زیر دیوار

شکل ‏350: شمه بندی زیر دیوار

تنگ بستن
در مواردی که قسمت پشت دیوار،فضای خارجی و غیر باربر باشد و سیله تنگ بستن ستونهایی تحت زاویه45 درجه در پشت دیوار تکیه می کند که باعث نگهداری دیوار از حرکت پذیری و رانش می شود.معمولا پای تنگ چوبی بلوک سیمانی مقاوم نصب می شود ودر ناحیه اتکا تنگ به دیوار تخته و یا لاپه به شکل عمودی و یا افقی نصب می گردد تاطول نگهدارنده تنگ در پشت دیوار زیاد شود.ضمنا پای تنگ گوه کوبیده شده و این عمل سبب حرکت دادن تنگ افقی در پشت دیوار می گردد.شکل (3-52)

شکل ‏351: تنگ بستن

تخلیه پی نشست کرده
بعد از شمع زنی و مهار کردن سقف و دیوار، اطراف پی نشست کرده، کنده می شود.مصالح آن تخلیه شده و خاک شوره اطراف حفره نیز جمع آوری می شود و حفره آماده پر شدن می گردد.

پرسازی حفره یاچاهک
شفته آهک عسلی درست کرده درون چاهک می ریزیم برای مقاوم شدن بیشتر شفته از سنگ جوش و یا پاره آجراستفاده کرده بطور متناسب با حجم شفته در آن ریخته و تا ارتفاع سطح زیر پی عمل شفته ریزی ادامه می یابد.

ساختن پی بتنی
نسبت به نیروهای وارده ابعاد پی مشخص می گردد پس از قالب بندی و با رعایت آرماتورگذاری، بتن ریزی اصولی انجام می گردد.چنانچه دیوار دارای قیراندود باشد پس از کرسی چینی و اندود ماسه سیمان صیقلی، عمل ایزولاسیون انجام می شود.

بنایی رجهای فروریخته
در موقع فروکش پی قسمتی از رجهای دیوار به فرم هشت بار نیز فروکش کرده [29] که پس از جمع آوری آنها پیوند لاریز به وجود می آید که ملات زیر آنها نیز گرفته شده و محل مرطوب می گردد.رجهای تعمیری با رعایت بند یکنواخت بوسیله ریسمان کشی بنایی می شود تا به آخرین رج رسیده با رعایت غوطه چینی و کاربند کردن زیر دیوار قدیمی عمل تعمیرسازی مثلثی انجام می شود.شکلهای (3-53 و3-54)

شکل ‏352: بنایی رجهای فروریخته

شکل ‏353: اصلاح دیوار

زهکشی دراطراف ساختمان
با احداث شبکه های زهکشی در خاک زیر پی، می توان مانع از اشباع شدن خاک شد.بدین ترتیب مسئله آبگونگی (Liquefaction) خاک که در موارد زهکشی نشده و خاک اشباع شده ممکن است پیش آید برطرف گردد. شکلهای (3-55 و 3-56)

شکل ‏354: زهکشی

شکل ‏355: زهکشی اطراف ساختمان

تعمیر ساختمانهای آسیب دیده
برای تعمیر و تقویت ساختمانهای اسکلت فلزی [30]که دارای میانقاب هستند و در اثر زلزله صدمه دیده اند می توان به شرح ذیل عمل نمود:
1- کنجهای میانقاب را بررسی کرده و در صورت مشاهده خردشدگی،آن را کاملا تمیز می کنیم.جای آجرهایی را که از دیوار خارج کرده ایم با بتن پرسیمان و کم آب پر می کنیم تا هر چهار کنج دیوار به قاب بچسبد.شکل (3-57)
2- برای اطمینان از تأمین مفصلیت قاب در ساختمانهای اسکلت فلزی دستکهائی بر تیر و ستون جوش داده می شود.این امر بدین سبب ضروری است که در ساختمانهای آسیب دیده غالبا اتصالات در داخل دیوارها و سقف پنهان اند قابل دسترسی و بررسی نیستند، بنابراین برای حصول اطمینان از عملکرد مرکب قاب و میانقاب می باید از این دستکها استفاده کرد. شکل (3-58)
3- ترکهای مرزی و قطری به شرطی که به خردشدن آجرها نینجامیده باشند خطرناک نبوده و با لکه گیری یا اندود مجدد پنهان می شوند.
4- در صورتی که میانقاب به شدت ترک خورده و خرد شده باشد، آن را تخریب کرده و از نو می سازیم و در میانقاب جدید اتصال کامل کنج ها را برقرار می سازیم.
5- چنانچه بخواهیم مقاومت میانقاب بیش از حد معمول باشد می توان اقدامات زیر را انجام داد:
الف- یک یا دو سطح میانقاب را روکش بتنی کرد.
ب- کنجها را خالی و با بتن پر سیمان و کم آب پرکرد.
ج- در میان دیوار یک کمرکش تعبیه کرد.
د- تعبیه تعدادی میلگرد افقی در دیوارهایی که بازسازی می شوند،مقاومت ترک قطری و مقاومت عرضی را افزایش می دهد.
6- در قابهای بتنی چنانچه کنجهای قاب کاملا خرد شده باشد،آن را تراشیده، میلگردهای کمانش یافته را می بریم و میلگرد نوجوش می دهیم و تعدادی تنگ به آن اضافه می کنیم و بتن می ریزیم.در صورتی که کنج فقط ترک خورده باشد با تزریق چسب بتن (بطوری که از ترکها بیرون بزند)آن را تعمیر می کنیم.

شکل ‏356: کنج میانقاب بابتن پر می شود

شکل ‏357: استفاده از دستک

فصل چهارم

بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی

بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی

مقدمات بهسازی لرزه ای
این دستورالعمل به منظور ایجاد ابزاری عملی برای ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود تدوین شده است.انتظار می رود ساختمانهایی که بر اساس این دستورالعمل بهسازی[31] می شوند در هنگام وقوع زلزله عملکردی مطابق سطح مورد نظر داشته باشند.اما به هر حال انطباق مشخصات سازه و طر ح بهسازی با این دستورالعمل نمی تواند متضمن سطح عملکرد مورد نظر باشد زیرا این دستورالعمل با استفاده از دانش مهندسی روز تدوین شده است
در این دستورالعمل علاوه بر روشهای افزایش ظرفیت باربری و تغییر شکل اجزاء راهکارهای کاهش آثار زلزله نیز مانند کاستن بی نظمی و جرم ساختمان، جداسازی لرزه ای و سیستم های جذب انرژی در نظر گرفته می شود.
مراحل بهسازی
مراحل بهسازی به ترتیبی که معمولا در طراحی دنبال می شود در این بخش ارائه شده است.

بررسی ویژگیهای ساختمان
قبل از اقدام به بهسازی ساختمان باید ویژگیهای ساختمان از قبیل اجزا ی سازه ای و غیر سازه ای آن میزان خطر زلزله و محل ساختمان، نتایج اولیه ارزیابی مقاومت لرزه ای، تاریخچه بهره برداری گذشته و آینده ساختمان، ملاحظات خاص اقتصادی، اجتماعی و مقررات و قوانین حاکم مورد بررسی دقیق قرار گیرد زیرا شناخت ویژگیهای ساختمان موجب ارزیابی بهتر و ارائه طرح بهسازی مناسب تر می گردد.

انتخاب هدف بهسازی
طراحی بر مبنای سطوح عملکرد روشی جدید است که هنوز بسیاری با آن آشنا نیستند به همین جهت لازم است برای انتخاب هدف بهسازی مناسب، طراح آشنایی کامل با سطوح مختلف عملکرد ساختمان داشته باشد و همچنین کارفرما را نیز با این مبانی آشنا کند.
انتخاب سطوح عملکرد[32] به عنوان مبنایی برای طرح بهسازی است هر چند با استفاده از این دستورالعمل سعی شده است که سطح عملکرد مورد نظر تأمین گردد اما به دلایل متعدد از جمله:
– عدم اطلاع دقیق از هندسه سازه
– عدم اطلاع صحیح از ابعاد اجزاء سازه
– عدم شناخت دقیق مصالح بکار رفته
– اطلاعات ناقص از منطقه احداث ساختمان
– غیر قابل پیش بینی بودن پدیده زلزله
– مدل سازی و تحلیل به روشهای ساده شده
رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر تضمین نمی گردد.

جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان
برای ارزیابی هرچه بهتر ساختمان باید تمام اطلاعات مفید از وضعیت موجود ساختمان جمع آوری گردد.

نیاز یا عدم نیاز به بهسازی
در صورتیکه سطح عملکرد مورد نظر با درجه اهمیت ساختمان تعریف شده براساس آخرین ویرایش استاندارد 2800 منطبق باشد و ساختمان تمام ضوابط آن استاندارد را تأمین نماید، نیازی به ارزیابی و بهسازی لرزه ای براساس این دستورالعمل نیست در غیر این صورت لزوم یا عدم لزوم به بهسازی باید براساس ضوابط ومعیارهای این دستورالعمل تعیین گردد.بنابراین ممکن است ساختمانی ضوابط استاندارد 2800 را تأمین نکند اما با در نظر گرفتن معیارهای این دستورالعمل مورد پذیرش قرار گیرد و نیازی به بهسازی نداشته باشد.

ارائه ی طرح بهسازی وارزیابی آن
در این مرحله ازطرح بهسازی برآورد مالی تهیه می شود تا اقتصادی بودن آن نیز محرز گردد.

هدف بهسازی
تعیین هدف بهسازی شامل انتخاب سطح عملکرد موردنظر برای ساختمان تحت زلزله در سطح خطر مشخص باشد.جدول (4-1) دامنه انتخاب سطوح مختلف عملکرد را نشان میدهد.
برخی از سطوح خطر لرزه ای احتمالی که در این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نفوذپذیری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آسیب پذیری، ارزیابی کیفی، دوره بازگشت