پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه علمی، مدیریت کیفیت، معیارهای ارزیابی، ارزیابی کیفی

دانلود پایان نامه ارشد

شخصی و شخصیتی فردی است که باعث جذابیت، اعتبار و قابلیت اعتمادصاحب نفوذ میشود و فردکه دارای ویژگیها ذکر شده است میتواند نگرش، اهداف، نیازها تغییر ایجاد کند، یا وی را به همانند سازی با خود وادار کند.نفوذ اجتماعی از سه جزء تشکیل شد:
منابع( ویژگیهای شخصی وشخصیتی )
رابطه ( در نتیجه آن جذابیت، اعتماد واعتبار برای فرد ایجاد میکند).
نتیجه رابطه که همان نفوذ است.
اما ویژگیها شخصی و شخصیتی چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید بیان کرد که ویژگی شخصی همان ویژگیروانی_ فیزیکی افراد است، زیبایی چهره، اندام، صدا، هوش واستعداد و… از اجزای شخصی به حساب میآیند و ویژگیهای شخصیتی ویژگیهای است که در جامعهشناسی به آن اشاره دارند( حلول ارزشهای اجتماعی) صداقت، راستگویی، رعایت تقوا، درستکاری، متانت، حسن اخلاق. در نتیجه این دو ویژگی شخصی و شخصیتی فرد صاحب نفوذ (جاذبه) و (محبوبیت) میگردد. افراد جاذب کسانی میشوند که دارای شخصیتی و روانی_ فیزیکی باشد،این افراد توانایی جذب دیگران دارند بلکه در نزد دیگران محبوبیت کسب میکنند. ویژگی فوق در کنار هم در جامعه باعث شهرت میشود. شهرت بر جاذبیت افراد می افزاید و موجب جذب بیش از پیش افراد میشوند. در یک گام جلوتر شهرت نوعی قدرت است. شهرت در افراد ایجاد اعتبار میکند. اعتبار نیز مبتنی بر شناخت گذشته است که در آینده نیز ادامه مییابد این خود تأثیر اصل مزیت تجمعی است را بیان میکند. در نتیجه کسب اعتبار افراد را دارای احترام و منزلت در نزد جامعه میکند. افراد قابل اعتماد از این توانایی در برخورد با دیگران میتوانند که افراد دیگر را به سمت هدف مورد نظر خود سوق دهد. در نهایت افراد صاحب نفوذ با استفاده از ویژگیها فردی خود بدون استفاده از قدرت در میان افراد جامعه نفوذ پیدا میکنند. نارین و پینسکی در سال 1976، شاخص نفوذ در علمسنجی را برای نخستین بار بکار بردند، این شاخص برای تعیین وسنجش اثرگذاری واحدهای خاص مانند مجلات و رشتههای فرعی علم بر پایه استناد ایجاد شدهاند. همان گونه که بیان شد این سنجه از محاسبه تعداد استنادات وزن دهی شد که به یک مجله از مجلات دیگر دریافت میکند میپردازد. مهمترین نکته که در روششناسی نفوذ نارین موجود است، این مسئله که از استنادات دریافت شده از مجلات علمی معتبر نسبت به استنادات دریافت از مجلات کم اعتبار وزن بیشتری اختصاص میدهد. در علم سنجی برای سنجش اعتبار یک مقاله به تعداد استنادات دریافتی توجه میشود شاید بتوان مقدار اعتبار را برابر کیفیت تولیدات علمی دانست، هر چقدر مقدار استنادات دریافتی به مقاله بیشتر باشد درنتیجه آن مقاله با کیفیتتر است اما آنچه که باعث افزایش اعتبار یک مقاله میشود دریافت استناد از مقالات مجلات معتبراست یعنی هر چه تعداد استناد دریافتی یک مقاله از مجلات معتبر بیشتر باشد مقاله در جامعه علمی نفوذ بیشتری پیدا میکند. شاید بتوان گفت شرط نفوذ یافتن مقالات علمی داشتن کیفیت بالای( دریافت استناد بالا) مقاله است چون این کیفیت بالاست که باعث میشود که مجلات معتبر به مقاله استناد کنند از آنجا که یکی از عوامل موثر در نفوذ اجتماعی اعتبار صاحب نفوذ است، منظور از صاحب نفوذ نویسنده اثر است. شهرت یک اثر بیشتر تحت تأثیر نویسنده اثر است هر قدر که آن نویسنده شناخته شدهتر باشد برطبق اثر متیو برای نخسیین بار مرتون باالهام از آیه 29 از فصل 25 انجیل متی (آنکس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آنکس که ندارد حتی آنچه که دارد از دست خواهد داد) بیان کرد و با توجه به مصاحبهای که هریت سوکرمن با برندگان جوایز نوبل در ایالات متحده آمریکا انجام داده بود، به وجود نوعی نابرابری در نظام ارتباطات علم پی برد و و این نابرابریها را ناشی از شهرت دانستند. شهرت نویسندگان شناختهشدهتر که باعث رؤیتپذیری بیشتر آثار و کارهای آنان و جلب توجه و استناد بیشتر نسبت به نویسندگان با کار و علم برابر ولی کمتر شناختهشده، میشود؛ در نتیجه همه اینها و سایر عوامل و پدیدههایی با دلایل مشابه باعث بوجود آمدن اثر متیو میشود(مرتون44، 1988). این اصل در حقیقت باعث افزایش مقدار استناد دریافتی به نویسندگان مقالات یا مجلات شناخته شده یا مشهور میشود این خود باعث افزایش مقدار اعتبار و کیفیت میشود. افزایش کیفیت و طبع آن اعتبار مقاله باعث دریافت استناد از مجلات معتبر تر میشود و این امر باعث افزایش نفوذ مقاله در جامعه علمی میشود.
اما دوشاخص کیفیت و نفوذ در علم سنجی چه تفاوتی دارند برا ی درک بهتر این امر پس مطالعه انجام شده میتوان بیان کرد تفاوت بین کیفیت و نفوذ در علمسنجی نوع نگرش این دو شاخص به نوع مدرک استناده دهنده است، شاخص کیفیت در علمسنجی به تعداد استناد دریافتی توجه میکند بدون در نظر گرفتن نوع مدرک استناد دهنده و اعتبار آن مدرک میباشد، اما شاخص نفوذ علاوه تعداد استناد دریافتی به نوع مدرک استناد دهنده وزن میدهد یعنی هر چه که مجله معتبرتر باشد استناد دریافتی وزن بیشتری نسبت به استناد دریافتی از مجله کم اعتبار دارد. افزایش تعداد استناد باعث افزایش اعتبار و کیفیت یک مدرک میشود و در این صورت اعتبار مجله چاپ کنندهآن مدرک نیز افزایش میدهد در این صورت مجله معتبر در جامعه علمی خود دارایی شهرت ودر نتیجه نفوذ مییابد. اما آیا داشتن کیفیت بالا همیشه با عث نفوذ می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید بیان کرد همیشه یک مقاله با کیفیت تبدیل به مقاله با نفوذ نمیشود گاهی اوقات اثر متیو باعث میشود مقاله بی کیفیت به دلیل اینکه توسط نویسنده مشهور یا توسط مجله معتبر منتشر شده در جامعه علمی توسط مجلات معتبر مورد استناد قرار گیرد و این خود باعث نفوذ مقاله در جامعه علمی میشود، اثر متیو میتواند باعث شود نویسندگان کم تر شناخته شده در جامعه علمی کمتر استناد دریافت کنند، در نتیجه از مجلات معتبرتر استناد کمتری دریافت کنند و این باعث میشود که در جامعه نفوذ پیدا نکنند. برعکس از این امر نیز موجود است یعنی مقاله با کیفیت پس از گذشته سالیان ساله در جامعه علمی نفوذ مییابد علت اصلی امر یکی از شاخصهای علمسنجی با نام تایید به تأخیر افتاد یا اثر مندل باشد شاید این امر بدلیل این باشد، اثر پیش از موعد بود که هنوز زمان مطرح کردن آن از راه نرسیده بود، یا توسط یک دانشمند تازه کار انجام شده بود و یا در یک مجله ی گمنام و ناشناخته منتشر شده باشد( موری45،2001). اما آنچه در نهایت می توان بیان کرد مقالاتی میتوانند نفوذ یابند که دارای کیفیت بالاعلمی و نویسنده مشهور در حوزه موضوعی مقاله، انتشار در مجلات معتبر علمی و نمایه وچکیده شدند مقاله در نمایهنامه و چکیده نامهها معتبر حوزه موضوعی باشد. عامل اصلی نفوذ در جامعه علمی شهرت و ویژگیهای علمی نویسنده اثر یا مجله چاپ کنندهاست در مجموعه کیفیت و نفوذ در علم سنجی حاصل ارتباطات علمی است.
پس از انجام مطالعه بر روی حوزه های مختلف برای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات علمی شاخص های در غالب جدول شماره2-1 استخراج شده است.
جدول 2-1: «شاخصهاو معیارهای استخراجی از بخش مبانی نظری»
شاخص ها و معیارهای ارزیابی کیفیت مقالات علمی
ردیف
شاخص
حوزه موضوعی استخراجی شاخص
1
استفاده از ضریب تأثیر به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی
حوزه علمسنجی به عنوان شناخته شده ترین شاخص ارزیابی کیفیت مقالات و مجلات علمی
2
چند نویسندگی شاخصی است برای افزایش کیفیت مقالات علمی
حوزه کتابسنجی و علم سنجی
3
ایجاد حس رضایت در خواننده اثر
حوزه نفوذ اجتماعی و مدیریت کیفیت
4
از لحاظ علمی، فاقد عیب و نقص باشد
حوزه مدیریت کیفیت
5
از لحاظ ساختاری یا ویژگیهای ساختاری، فاقد عیب و نقص باشد
حوزه ارزیابی ظاهری مقالات
6
ارائه مطالب نوین در حوزه موضوعی
حوزه مدیریت کیفیت
7
توانایی علمی بالای نویسنده
نفوذ اجتماعی
8
از لحاظ علمی، فاقد عیب و نقص باشد
حوزه مدیریت کیفیت
9
ایجاد مبنای نظری جدید درحوزه موضوعی
حوزه مدیریت کیفیت
شاخص های ومعیارهای ارزیابی نفوذ مقالات بر اساس نویسنده اثر
1
شهرت علمی نویسنده اثر
نفوذ اجتماعی
2
مدرک تحصیلی نویسنده اثر
حوزه علم سنجی تحت تأثیر اثر متیو
3
سابقه تدریس در دانشگاه معتبر
حوزه علم سنجی تحت تأثیر اثر متیو
4
تحصیل در دانشگاه معتبر
حوزه علم سنجی تحت تأثیر اثر متیو
5
دریافت جایزه نوبل و دیگر جوایز معتبر بین الملی
حوزه علم سنجی تحت تأثیر اثر متیو
6
کمبود متخصص در حوزه موضوعی نویسنده
نفوذ اجتماعی
7
ارتباطات علمی نویسنده در جامعه علمی
علم سنجی و نفوذ اجتماعی
8
توانایی نویسنده در ترغیب خواننده اثر
نفوذ اجتماعی
9
ضریب نفوذ مقاله
علم سنجی
10
شاخصSJR
علم سنجی
شاخص های ومعیارهای ارزیابی نفوذ مقالات بر اساس مجله منتشر کنندۀ اثر
1
قدرت حامیان نشریه
نفوذ اجتماعی
2
قدمت انتشار نشریه
نفوذ اجتماعی
3
وضعیت تجربی – نظری وحرفه ای- علمی مقالات مجله
ارزیابی ظاهری
4
شهرت علمی سر دبیر
نفوذ اجتماعی
5
ویراستاران حرفه ای مجله
ارزیابی ظاهری
6
میزان شهرت علمی اعضای هئیت تحریریه نشریه
نفوذ اجتماعی
7
چکیده و نمایه شدن مجله در چکیده نامه ها و نمایه نامه‌های معتبر جهانی
نفوذ اجتماعی- علم سنجی
8
دریافت استنادات از مجلات علمی معتبرحوزه موضوعی
علم سنجی
9
شاخص ضریب تأثیر مجله
علم سنجی
10
نسبت بالای مقالات مروری نشریه
علم سنجی
11
شاخص ضریب نفوذ مجله
علم سنجی
12
ایجین فاکتور
علم سنجی

2-1-13. معیارهای ارزیابی ظاهری
مقدمه
موفقیت در انتشار مقالههای علمی و پژوهشی علاوه بر اینکه حاصل بهره‌مندی مولف آن از دانش تخصصی دربارۀ موضوع مورد مطالعه است از تسلط برمبانی نگارش و ممارست وی در امرنگارش نیز حاصل میشود. در این بخش مهمترین عناصر تشکیل دهندۀ یک مقالات علمی معرفی میشوند. این مولفهها متفاوت درحوزه موضوعی مقالات درتمامی انواع آنها مشترک هستند .این مؤلفه‌ها در مجموعه ساختار یک مقاله را تشکیل میدهند.
نگاهی به مجلات علمی نشان میدهد که اغلب مقالهها علمی و پژوهشی از ساختاری مشابه با طرح ارائه شد در جدول پیروی میکنند. این طرح از بیست مؤلفه تشکیل شده است ولی بدیهی است که همۀ مقالهها شامل تمام یا بیشتر مؤلفه نبوده و ممکن است دربعضی از مقالات فقط ادعا باشد. برای مثال دربعضی از موارد بیان مسئله، هدف و پرسش پژوهش میتواند در مقدمۀ مقاله مطرح شوند. در پژوهش حاضر پس از مطالعه مقالات مربوط به ارزیابی ظاهری مقالات با توجه به معیارهای ارائه توسط منصوریان (1388) معیارهای زیر ارائه میگردد:
اصالت موضوع46: در ارزیابی و امتیاز دهی به مقاله های علمی اصالت موضوع یکی از امتیازهای آن محسوب میشود.اهمیت موضوع پژوهش ونو بودن آن را که در متن منعکس شدهاست، نشان میدهد.(منصوریان، 1388) اصالت موضوع را نمی توان بدون داشتن تخصص درحوزه مقاله مورد بررسی قرار داد، پس جزء معیارهای ارزیابی ظاهری این پژوهش قرار نمی گیرد، بدلیل عدم تخصص علمی نویسنده در حیطه دانش هستهای
عنوان: نخستین بخش هرمقاله که توسط خوانندگان دیده میشود، عنوان است. معمولاً نیز نخستین قضاوت خواننده دربارۀ محتوای مقاله از مطالعۀ عنوان حاصل میشود. عنوان مقاله، که در واقع هویت مقاله و هدف آن را به نمایش میگذارد، باید روشن، گویا، جامع و تا حد ممکن مختصر باشد( موحد، 1387: 53).
چکیده: هدف از تهیۀ چکیده فراهم آوری تصویری کلی در خصوص محتوای مقاله است. کارکرد چکیده آن است که به خواننده در تصمیمگیری برای مطالعۀ متن اصلی یا عدم مطالعۀ آن کمک میکند (ابوالحسنی،1381: 62).
کلید واژه: انتخاب کلیدواژه مناسب در مقاله احتمال بازیابی بیشتر مقاله را توسط دیگران افزایش میدهد و در نتیجه به دریافت بیشتر استناد به مقاله کمک میکند(فتوحی،1385: 129).
مقدمه: کارکرد مقدمه آماده سازی ذهن خواننده برای ورود به بحث اصلی و تبیین اهمیت مقاله است. در مقدمۀ مقاله، نویسنده باید با توجه به نیاز و سطح مخاطبان و ضمن پرهیز از حاشیه پردازی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی علوم سیاسی، ویژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیت، یژگیهای شخصیتی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت کیفیت، تحلیل استنادی، تولیدات علمی، شورهای اسلامی