پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه آماری، کیفیت حسابرسی، مبانی نظری، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

در جریان استفاده از روشها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد (هومن، 1373).
معرفت هر کسی نسبت به هر مورد بستگی به چگونگی دریافتهای او از محیط دارد که ممکن است روا یا ناروا باشد. شناختی که به وسیله پژوهش نسبت به محیط ایجاد می شود، در واقع شناختی است که متکی به مشاهده و تجربه انسانی است که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع شود میتواند به پژوهشی مقرون به واقعیت تبدیل گردد که به آن دانش یا علم انسانی گویند. شناخت یا معرفت نسبت به محیط و مخصوصاً در رشتههای علوم انسانی هر کدام با روش خاص خود انجام می گیرد که به آن متدولوژی یا روششناسی تعبیر میگردد (حافظ نيا و سرمد، 1381).
در این فصل روش شناسی یا متدولوژی تحقیق مورد تشریح قرار گرفته است. در این راستا در ابتدا روش کلی یا نوع تحقیق بر مبنای 4 مورد از معروف ترین معیارهای طبقه بندی تحقیقات بیان شده است. پس از آن به تعریف جامعه آماری یا گستره مکانی تحقیق که افراد حقوقی یا حقیقی مورد مطالعه در ارتباط با متغیرهای تحقیق تعریف شده است. روش مطالعه جامعه آماری از جهت دامنه شمول افراد به عنوان کلیت یا سرشماری، مطالعه بخشی یا نمونه گیری و روش مورد استفاده در این مورد بحث شده است. ابزارها و روش های گردآوری داده های عملکردی و غیر عملکردی به دست آمده از مطالعه اسناد و مدارک مربوط به داده های تاریخی به ادامه بحث اختصاص یافته است. پایان بخش فصل حاضر، ابزار و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیر آماری نظیر آزمون های تحلیل پیش فرض ها و تعیین ارتباط بین متغیرها، مدل تحقیق یا چارچوب تعریف و اندازه گیری متغیرها و تعیین رابطه بین آن ها، و در نهایت نرم افزارهای مورد استفاده در گردآوری، پردازش یا تحلیل داده ها جهت تحليل رابطه ریاضی یا تحلیل همبستگي بين متغیرها مورد بحث واقع شده است.

3-2.روش کلی پژوهش
انتخاب روش پژوهش به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. (سرمد و همکاران، 1390).
در این قسمت روش کلی تحقیق حاضر از چهار جهت و بر مبنای معیارهای 4 گانه هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج، طرح تحقیق و نهایتا نوع و ماهیت متغیرها و تعیین رابطه بین آن ها به شرح ذیل مشخص شده است:
الف) از جهت هدف:
این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزيابي مدیریت سود و جریانات نقد آزاد در قلمرو تحقیق در راستای تعیین رابطه بین جریان نقد نسبی، مازاد جریان نقدآزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت در قلمرو تحقیق و مبتني بر آن ارایه رهنمودهایی در راستای بهبود عملكرد در قلمرو تحقيق بوده است، بدین لحاظ میتوان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.
از نظر روش استنتاج:
از آن جهت که از طرفي در مطالعه جامعه آماری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و از طرف دیگر در استنتاج از استقرای آماری و آزمون فرض بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج بوده لذا روش استنتاج مورد استفاده در بیان مشاهدات نمونه ای از نوع توصیفی و در تعمیم مشاهدات به جامعه آماری از نوع استقرایی بوده است.
طرح تحقیق:
با عنایت به اینکه دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق دادههای عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته بوده است.
ماهیت داده ها و روش ها:
با عنایت به اینکه دادههای آماری و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود از روش هاي كمي رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی استفاده شده است، روش کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نوع داده ها و روش های مورد استفاده از نوع “کمی” یا “غیر قضاوتی” بوده است. به استثنای کیفیت حسابرسی که آن هم در تحلیل واریانس با روش کمی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

3-3.جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک می باشند. به عبارت دیگر جامعه آماری، آزمودنیهایی هستند که دارای تعدادی ویژگیهای همگون و قابل اندازهگیری میباشند. حدود هر جامعه پژوهشی بر پایه تعریف آن مشخص میشود. (حافظ نیا، 1387).
جامعه آماري اين پژوهش، شرکتهای منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 – 1388 که دارای شرایط زیر بوده اند تعریف شده است:
1 . سهام آنها بين سالهای 1388 الي 1392 مورد معامله قرار گرفته شده باشد.
2. اطلاعات سالانه آنها در پایان هر سال منتشر شده و به طور کامل ارائه شده باشد.
3. سال مالی شرکتها طی کل دوره قلمرو زمانی پژوهش به 29 اسفند ختم شده و طی دوره مورد بررسی سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
4. جز مؤسسات مالی، اعتباری و سرمایهگذاری نبوده و اطلاعات مالی مرتبط با متغیرهای مورد بررسی در دسترس باشد.
5. شرکت ها نباید در طی بازه زمانی تحت بررسی زیان ده باشند .
6. شرکت‌ها نباید در طی بازه زمانی تحت بررسی بیش از سه ماه توقف معاملاتی داشته باشند. بر مبنای محدودیت های اعمال شده، حجم جامعه آماری یا N برابر 245 شرکت بوده است.

3-4.کفایت حجم نمونه گیری:
نمونه بخشي از جامعه تحت بررسي است که با روشي که از پيش تعيين شده است انتخاب مي‌شود، به قسمي که مي‌توان از اين بخش، استنباطهايي درباره کل جامعه بدست آورد. در حقیقت میتوان گفت نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل میشود. معمولاً در پژوهشهای علمی امکان پژوهش درباره کلیه اعضای جامعه وجود ندارد، زیرا جمعآوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی میباشد، لذا ناچار به استخراج نمونه می‌باشیم، هر چند نمونهگیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج بدست آمده میشود. برای اینکه نتایج نمونه بیانکننده خصوصیات جامعه آماری باشد باید در هنگام انتخاب نمونه به عواملی نظیر ماهیت پژوهش، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه، توجه داشت.
روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ترین روش ها ، استفاده از فرمول ها یا روش های ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است.
در این تحقیق جهت تعيين حجم نمونه به ترتيب زيرعمل شده است:
الف) تعیین نمونه آزمایشی (Pilot): برای داشتن برآوردی از واریانس جامعه نمونه ای پایلوت به حجم 15 شرکت از بین شرکت های منتخب بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب گردید.
ب) برآورد واریانس متغیر وابسته: در نمونه تصادفی پایلوت واریانس نمونه ای از متغیر وابسته تحقیق یا مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری به عنوان برآوردی از واریانس متغیر وابسته در جامعه آماری طبق فرمول زير محاسبه شد.
s^2=[(∑▒〖(x_i-¯x)〗^2 )/(n-1)]=9851254
بر مبناي محاسبات انجام شده واريانس نمونه اي برای متغیر وابسته به عنوان افشای اجباری در نمونه تصادفی آزمایشی برابر با 9851254 به دست آمد.
ج) محاسبه حجم نمونه اصلی: برای تعیین حجم نهایی نمونه تصادفی از فرمول زیر با عنایت به مجهول بودن واریانس جامعه و استفاده از واریانس نمونه ای آزمایشی به عنوان برآورد ی از واریانس جامعه آماری در قلمرو تحقیق، تعیین شده است:
n≥(〖N t〗^2 (α/2,df).S^2)/(〖 t〗^2 (α/2,df).S^2 + N D^(2 ) )

که در فرمول فوق الذکر، n حجم نمونه تصادفی نهایی ، t مقدار تابع توزیع تی استیودنت، S انحراف معیار نمونه ای و مجذور آن واریانس نمونه ای محاسبه شده در بند ب می باشد. α احتمال خطای نوع اول که معمولا در علوم اجتماعی 5 درصد تعیین می گردد، df درجه آزادی که در اینجا حجم نمونه تصادفی پایلوت منهای یک است، D خطای نوع دوم یا درصد خطای مجاز در مورد متغیرهای نسبی است که در تحقیقات گذشته برای متغیرهای نسبی بین یک تا ده درصد و در اینجا یک صدم یا یک درصد تعیین شده است.

با جای گذاری مقادیر در این فرمول محاسبات حجم نهایی نمونه به صورت زیر درآمده است:
N ≥ (245*〖2.5706〗^2*9851254)/((〖25.856〗^2*245)+(〖2.5706〗^2*9851254))
086/117≈ = 118
که با گرد کردن آن حجم نمونه تصادفی نهایی 118 شرکت محاسبه شده است.

3-5) روش نمونه گيري و دليل استفاده از آن:
جهت عدم استفاده از متغيرهاي كنترلي کمی که در نمونه گیری لحاظ شده باشد، در این تحقيق روش نمونه گيري، روش تصادفي ساده بوده است. بدين منظور جامعه آماري به شرح تعريف شده در بند 3-3 بااعداد 8500 تا 8745 كد گذاري شده و با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري در اين بازه، 118عدد انتخاب گرديد. در انتها بر اساس فهرست كدگذاري شركت ها، شركت هاي متناظر با كدهاي انتخاب شده به عنوان نمونه تصادفي آماري انتخاب و داده هاي خام عملكردي در ارتباط با آن ها گردآوري شده است.

3-6)روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن:
در این تحقیق جهت گردآوری داده ها بسته به مورد از روش های زیر استفاده شده است:
الف) روش مطالعه کتابخانه ای :
از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق در ارتباط با مبانی نظری و پیشینه مربوط به متغیرهای جریان نقد نسبی، مازاد جریان نقد آزاد، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی و دیگر متغیرها استفاده شده است. در این راستا کتاب ها ، پایان نامه ها ، و مقاله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است.
روش مطالعه اسناد و مدارک:
به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز در راستای آزمون و تحلیل های آماری و مبتنی بر آن ها، استنتاج پیرامون فرضیه های تحقیق ، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت ها استفاده شده است. در این راستا ، صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی و مدارک و مستندات مالی مربوط به پروژه های حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه، مورد استفاده قرار گرفته است.
ج) کاوش اینترنتی :
برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده که بر مبنای مراجعه به وب گاه ها و نشریات، کتب و مقالات الکترونیک به انجام رسیده است.
3-7.ابزار جمعآوری دادهها
اطلاعات مهمترين رکن هر تحقيق تجربی است، چرا که تمام نتايج تحقيقات تجربی براساس تجزيه و تحليل اطلاعات صورت میگيرد. مهمترين نکتهای که در جمعآوری اطلاعات بايد مورد توجه واقع شود نوع و کيفيت اطلاعات است نه ميزان آن. چه بسيار اتفاق میافتد که در مرحله بررسی اطلاعات ضرورت تجديد نظر در اطلاعات و يا کمبود و فقدان اطلاعات مفيد احساس میشود. با اين استدلال می‌توان حکم داد که کميت و کيفيت اطلاعات لازم، به عمق تحقيق و خواستههای مدل مورد نظر منوط و متکی می‌باشد.
تعیین ابزار جمعآوری اطلاعات با توجه به روش انتخاب شده صورت میپذیرد. به عبارتی، هر روش دارای ابزار خاص خود میباشد که پژوهشگر با بکارگیری آنها میتواند نسبت به جمعآوری و طبقهبندی اطلاعات اقدام کند (حافظ نیا، 1387).
در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها و ادبیات تحقیق بسته به مورد از ابزار ذیل بهره گرفته شده است:
الف) فیش :
برای ثبت و ضبط مطالب به دست آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می کند ، استفاده شده است.
ب) جدول :
جهت تلخیص داده ها با استفاده از اطلاعات شرکت ها و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آن ها به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، یا موارد مستخرجه از مدارک و مستندات مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق مرتبط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، بازده سهام Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی وجوه نقد، مدیریت سود، رگرسیون، اقلام تعهدی