پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه آماری، شهرداری تهران، مبانی نظری، مطالعات کتابخانه ای

دانلود پایان نامه ارشد

پیشینه‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج می‌توان دریافت که برای دستیابی به موفقیت در امر مدیریت بصری وجود سیستم‌های مدیریت شهری مجهز به مجموعه‌ای از نیروهای فنی و تخصصی ، بهره‌گیری وسیع از نیرو های نظام مهندسی، قرارگیری مشاورین طرح‌های جامع و تفصیلی در کنار شهرداری‌ها و وجود تشکیلات کارآمد ویژۀ پیگیری و مدیریت سیما و منظر عمومی برای کنترل نمای شهری و در نهایت پذیرفتن نمای ساختمانها(که سیمای روستا وشهر را تشکیل می‌دهد) جز حقوق ساکنان و وضع قوانین و مقررات در این زمینه است. با توجه به مبانی نظری بررسی شده و همچنین مطالعه قوانین موجود سیما و منظر تهران مدل تحلیلی زیر برای این پژوهش در نظر گرفته شده است

مفهوم
ابعاد مدیریت بصری
مولفه ها
شاخص ها

مدیریت بصری
برنامه ریزی وطراحی کیفیت بصری
1- اقتصادی
2- کالبدی _ بصری
3- ادراکی _ اجتماعی
4- طبیعی و زیست محیطی
5- تاریخی
1- ظرفیت های اقتصاد کلان تهران برای تحقق کیفیت بصری
2- ترجیحات و تمایل سازندگان به هزینه‌کرد برای کیفیت بصری
3- سواد و ذائقه بصری عمومی
4- وجود ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری(جامع و تفصیلی)
5- وجود ملاحظات بصری در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
6- وجود ملاحظات الزام آور بصری در بررسی و پذیرش الگوها و نقشه های معماری و طراحی شهری در شهرداری
7- وجود ملاحظات ادراکی- اجتماعی در ضوابط ومقررات شهرسازی و معماری
8- وجود ملاحظات طبیعت محور در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
9- وجود ملاحظات تاریخی در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

سازماندهی تحقق کیفیت بصری
7- کنشگران
8- روابط معطوف به هدف
9- تقسیم کار
10- ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری برای مدیران ارشد شهرداری
11- هدفمندی فرایند های سازمانی شهرداری برای تحقق کیفیت بصری
12- کارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری
13- نظام تقسیم کار روشن و کارآمد بین کنشگران برای تحقق کیفیت بصری

هدایت تحقق کیفیت بصری
10- رهبری
11- ارتباط
12- انگیزش
14- وجود و کارآمدی مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی

15- نهادسازی و اثربخشی تشکیلات مدیریت پیگیری و هماهنگی تحقق کیفیت بصری
16- وجود و کارآمدی نظام و مکانیزم های انگیزشی کنشگران برای تحقق کیفیت بصری

کنترل و نظارت تحقق کیفیت بصری
13- ارزیابی و مشاوره
14- ماهیت و رویه نظارت
15- ارائه گزارش (بازخورد)
17- ترجیحات و اهمیت تحقق مدیریت بصری در وظایف شهرداری
18- کارآمدی و پشتوانه قانونی برای تحقق کیفیت بصری
19- وجود ضمانت اجرایی برای ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری

جدول(2-4):مدل تحلیلی، منبع: نگارنده
.

فصل سوم :
روش تحقیق

مقدمه :
در این فصل خلاصه‌ای از مراحل اصلی پژوهش، شامل روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، زمان انجام پژوهش، متغیر های مورد بررسی، ابزار گرد آوری داده ها، روش تحلیل داده ها و محدودیت های پژوهش توضیحاتی ارائه می گردد.
3-1-روش تحقیق:
این تحقیق بر اساس هدف کاربردی است در این نوع از تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلومات فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیا و الگو ها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگرند. (حافظ نیا، 61:1389)
تحقیقات کاربردی را میتوان به دو دسته ی تحقیقات توسعه ای و تحقیقات عملی تقسیم بندی کرد که البته تحقیق حاضر از نوع تحقیقات عملی است . این نوع از تحقیق را باید تحقیقات حل مشکل نامید و آنها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد زیرا نتایج آن مستقیما برای حل مساله خاص در یک سیستم به کار گرفته می‌شود. تحقیقات عملی نوعا خصلت محلی و موضعی دارد و معمولا خاصیت تعمیم پذیری زیاد ندارد. بر اساس ماهیت و روش ، تحقیقات علمی را میتوان به پنج گروه تقسیم کرد که عبارت اند از: تحقیقات تاریخی،توصیفی،همبستگی،علی و تجربی(آزمایشی). که پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است.در این نوع از تحقیقات محقق به دنبال چیستی و چگونه بودن موضوع است ومیخواهد بداند ماهیت پدیده،متغیر، شی یا مطلب چیست و چگونه است. به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی میکند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می‌پردازد و ویژگیها و صفات ، ماهیت ، فرایندها و روند های آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغییر ها را بررسی مینماید. برای پیش بینی و برآورد وضع آتی و آینده امری که موضوع برنامه ریزی است دانستن وضع گذشته و حال آن امر یا موضوع و نیز آگاهی بر رفتار متغییرها و پارامترها و تعیین روند و ضریب تغییرات آنها و شاخص سازی برای برآورد و پیش بینی آنها ضرورت دارد. دستیابی به این شاخصها و تبیین وضع موجود و استوارسازی آینده بر پایه وضع موجود مستلزم تحقیقات توصیفی است. (بازرگان و دیگران،1376،82) .از آنجایی که در آزمون فرضیات تحقیق حاضر از تحلیل نتایج پرسشنامه استفاده شده است ، باید تاکید کرد که روش پژوهش کمی و از نوع پیمایشی می‌باشد.
3-2- جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت ها)و متغییر واحد های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه باید جامع و کامل باشد و از نقطه نظر زمانی و مکانی همه ی واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد.(نایب پور و بریری،50:1387).
جامعه آماری این پژوهش به دو بخش افراد شاغل درشهرداری تهران و متخصصین غیر وابسته به شهرداری (اساتید دانشگاه) تقسیم می شود. به عبارتی کارشناسان و مدیران موثر و مرتبط با مدیریت بصری شهری در این دو سازمان که ویژگی مشترک آنها فعالیت در حوزه شهری و شهرسازی می باشد به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. برای مشخص شدن واحد هایی که در هر یک از این دو سازمان به نوعی دراین امر دخیل هستند، لیستی از کلیه واحدهای سازمانی در شهرداری تهران و دانشگاه تهیه شده است . پس از مشورت با ، واحدهای دخیل در امر مدیریت بصری شهری در هر دو سازمان مشخص گردید. بر این اساس لیست واحد های سازمانی که به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند در جدول 3-1 نمایش داده شده است.
ردیف
واحد های سازمانی شهرداری تهران
ردیف
متخصصین شهرسازی و معماری
1
سازمان زیباسازی شهر تهران
4
دانشگاه شهید بهشتی
2
مرکز مطالعات شهر تهران
5
دانشگاه تهران
3
معاونت شهرسازی و معماری شهرداریهای مناطق(2-6-8-10)

جدول (3-1): لیست واحد های سازمانی ،منبع نگارنده

3-3- حجم نمونه:
حجم نمونه از طریق جدول مورگان و با در نظر گرفتن جامعه آماری حدود 180 نفر، عدد 118 بدست آمد که از 118 پرسشنامه پخش شده به علت عدم همکاری سازمان ها 84 پرسشنامه تکمیل گردیده است.
3-4- روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری در این تحقیق ترکیبی از روش خوشه ای و تصادفی می باشد؛ بدین صورت که جامعه مورد مطالعه به دوبخش شهرداری تهران و دانشگاه تقسیم شد که بر اساس تعداد واحد های سازمانی به 5 خوشه تقسیم گردید و نمونه مورد نظر به طور تصادفی از هر خوشه (واحد سازمانی) انتخاب شده است.
3-5- محدوده زمانی و مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی پژوهش شهر تهران در نظر گرفته شده است و از نظر قلمرو زمانی نیز اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه ای مربوط به دهه 1380 (سالهای 1380 تا 1390) می باشد و گردآوری اطلاعات حاصل از پرسشنامه در فروردین ماه 1394 جمع آوری شده است.
3-6- ابزار و روش گردآوری داده ها:
روش های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :
الف) روش کتابخانه ای: جهت گردآوری داده های مربوط به مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه ای که شامل مرور اسناد مرتبط، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارش های منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی در خصوص تجربیات بین المللی، استنادات قانونی و مدل های موجود در داخل و خارج کشور و همچنین توصیف روند موجود مداخلات شهرداری در خصوص مدیریت بصری استفاده شده است.
ب) روش میدانی :به منظور جمع آوری داده های کمی نیز پرسشنامه ای که بر مبنای مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری فصل دوم تدوین شده بود؛ مورد استفاده قرار گرفت.
3-7- پرسشنامه پژوهش:
پرسشنامه پژوهش در قالب 10 سوال تستی به منظور بررسی موانع مدیریت بصری شهر تهران ،16سوال تستی به منظور بررسی ظرفیت سازمانی موجود برای مقابله با موانع مدیریت بصری و 3 سوال تشریحی تدوین گردیده است. برای سنجش نظرات افراد نسبت به هر کدام از ظرفیت ها در وضع موجود از طیف لیکرت پنج نقطه ای (1،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی منظر شهری، مدیریت شهری، زیست محیطی، معماری ایران Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، موانع و محدودیت، محدودیت ها، تجارت الکترونیکی