پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه آماری، کیفیت حسابرسی، رگرسیون، داده های تابلویی

دانلود پایان نامه ارشد

〖RCF〗_it = جریان وجوه نقد انباشته شرکت i در سال t
〖NIBD〗_it = سود عملیاتی قبل از استهلاک شرکت i در سال t
〖TAX〗_it = کل مالیات شرکت i در سال t
〖INT〗_it= هزینه بهره بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت شرکت i در سال t
〖CSDIV〗_it = سود سهام پرداختی به سهامداران عادی شرکت i در سال t
〖PSDIV〗_it = سود سهام پرداختی به سهامداران ممتاز شرکت i در سال t
〖TA〗_(it-1) = جمع دارایی های شرکت i در سال t-1.
کیفیت حسابرسی(Audit quality= X3j): یکی از متغیرهای مستقل در این پژوهش کیفیت حسابرسی است که یک متغیر شاخص است. برای اندازه گیری این متغیر در تحقیق راسمین و همکاران (2014) از معیار صفر و یک استفاده می شود . در این شکل از تعریف متغیر به عنوان متغیر کیفی تلقی شده که بر مبنای آن شرکت های نمونه آماری به دو دسته واجد کیفیت حسابرسی و فاقد آن تقسیم بندی شده اند. به منظور طبقه بندی ابتدا طبق رده بندی سازمان بورس اوراق بهادار تهران 50 شرکت برتر بورسی شناسایی و شرکت هایی که از موسسات حسابرسی طرف قرارداد شرکت های برتر استفاده کرده اند دارای کیفیت حسابرسی تلقی شده اند.
اهرم مالی شرکت(leverage = X4j): یکی از متغیرهای ویژگی های شرکت تلقی شده که به این مفهوم است که چند درصد از دارایی های شرکت از محل بدهی تأمین شده است. اهرم مالی به صورت نسبت جمع بدهی های شرکت به جمع دارایی های آن در پایان سال مالی محاسبه شده است.
اندازه شرکت (Size = X5j): یکی دیگر از سنجه های ویژگی شرکت است که بر مبنای لگاریتم طبیعی ارزش شرکت به دست آمده است. ارزش شرکت از مجموع ارزش روز سهام و ارزش دفتری بدهی ها در پایان دوره محاسبه گردیده است.
ه) رابطه ریاضی بین متغیرها:
جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از رابطه ریاضی زیر استفاده شده است:
Yj = α + β1X1j + β2 X2j + β3X3j + β 4X4j + β5X5j + ε

و) برآورد رابطه ریاضی بین متغیرها:
رابطه ریاضی تعریف شده در بند قبل رابطه ای پارامتریک بوده که مقادیر متغیرهای Yj به عنوان متغیر تابعی یا وابسته و X1j, X2j, X3j, X4j, X5j به عنوان متغیرهای مستقل بر مبنای داده های عملکردی در بین شرکت های منتخب در بازه زمانی مورد مطالعه تعیین شده و α و 1β، 2β، 3β، 4β، 5β پارامترهای مجهولی هستند که با استفاده از رگرسیون خطی مرکب بر مبنای تحلیل داده های تابلویی به دست آمده است.

4) مدل مفهومی تحقیق:
در راستای تبیین عینی روابط بین متغیرها، مدل مفهومی تحقیق به اتکای پشتوانه نظری بیان شده در انتهای فصل دوم و بیان منطقی صدر الذکر به صورت نمودار شماره 3-1 به صورت زیر بیان شده است:

نمودار شماره 3-1: مدل مفهومی تحقیق

5) نرم افزارها :
با عنایت به استفاده از سری های زمانی داده ها و به عبارتی 5 نمونه وابسته در گردآوری داده ها و لزوم به کارگیری تحلیل های تابلویی جهت پردازش داده ها، محاسبه، آزمون و تحلیل های آماری بسته به مورد از نرم افزارهای ذیل بهره گرفته شده است:
الف) نرم افزار:EVIEWS از این نرم افزار برای انجام محاسبات، آزمون ها و تحلیل های آماری و برآورد روابط بین متغیرها با استفاده از روش های رگرسیونی استفاده شده است.
ب) نرم افزار: EXCELL جهت پردازش اولیه داده ها و آماده سازی آن ها به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، بهره گرفته شده است.
ج) نرم افزار های بورس: از نرم افزارهای بورسی مشتمل بر ره آورد نوین و تدبیر پرداز نیز به منظور گردآوری برخی از داده های بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
طی فصول اول، دوم و سوم تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مروری بر ادبیات تحقیق و روش تحقیق یا فرآیند اجرایی تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. در اين فصل داده هاي مورد نیازي كه جهت آزمون فرضيه‌ های تحقیق جمع آوري شده، به عنوان منبعی براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. با عنایت به استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در مطالعه جامعه آماری، جهت استنتاج یا تجزيه و تحليل داده های گردآوري شده، در تبیین مشاهدات نمونه ای از روش توصیفی و در تعمیم نتایج به جامعه آماری از روش استقرایی استفاده شده است.
در این فصل یافته های تحقیق مبتنی بر توصیف و تجزیه و تحلیل داده های عملکردی به دست آمده از نمونه تصادفی تشریح گردیده است. ساختار منطقی این فصل به ترتیب ذیل تنظیم گردیده است:
الف) پس از مقدمه توصیف جامعه آماری بر مبنای مرزهای جامعه آماری شرکت های منتخب بورسی به انجام رسیده است. در این تعریف محدودیت هایی که بر مبنای آن ها بخشی از شرکت های بورسی جهت رعایت شرط قابلیت مقایسه، حذف گردیده اند عنوان شده است. در بسیاری از تحقیقات حسابداری و مالی انجام شده در ایران، روش مرحله ای حذف شرکت ها را با عناوین حذفی سیستماتیک، غربالگری هدف مند و موارد مشابه به عنوان یک روش نمونه گیری تعریف کرده و به رغم غیر تصادفی بودن از روش های استقرایی در تحلیل یافته های مربوط به آن بهره جسته اند.

ب) بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی بخشی از شرکت های منتخب تعریف شده به عنوان جامعه آماری، نمونه تصادفی مشخص شده که در این قسمت به توصیف توزیع این شرکت ها پرداخته شده است.
ج) با استفاده از روش های توصیفی مشتمل بر شاخص های مرکزی، پراکندگی و نسبی، توصیف یافته ها یا متغیرهای مستقل و تابعی انجام شده است. علاوه بر این به جهت کیفی بودن متغیر کیفیت حسابرسی به سنجش آن و به عبارت بهتر دسته بندی شرکت ها بر مبنای آن مبادرت شده است.
د) با عنایت به اینکه در این تحقیق بر مبنای مدل راسمین و دیگران(2014) از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی جهت تعیین ارتباط بین متغیرها بهره گرفته شده، پیش فرض های استفاده از این روش مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرها و باقی مانده های رابطه برآوردی، استقلال خطی متغیرهای مستقل و خطاهای رابطه برآوردی، ثبات واریانس ها و تعیین نوع داده های تابلویی مورد ارزیابی واقع شده اند.
ه) تعیین ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل بر مبنای رگرسیون خطی مرکب و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی صورت گرفته و پس از برآورد پارامترهای رابطه رگرسیونی، اعتبارسنجی آن بر مبنای ضریب تعیین، تعمیم مبتنی بر سطح معنی دار آزمون تی استیودنت و آزمون فیشر از ضرایب متغیرهای مستقل در رابطه برآوردی به منظور تعیین نوع ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. در عین حال با عنایت به کیفی بودن متغیر کیفیت حسابرسی از آزمون مقایسه زوجی تی استیودنت جهت ارزیابی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بهره گرفته شده است.

و) در انتهای فصل نیز به طور خلاصه، جمع بندی توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها و تفسیر ارتباط بین متغیرها ارایه شده است.
4-2- توصیف جامعه آماری
بر خلاف روش معمول در غالب تحقیقات پایان نامه ای در ایران که کلیه شرکت های بورسی را به عنوان جامعه آماری تعریف و با اعمال شرایطی با روشی که آن را روش حذفی سیستماتیک یا غربال گری هدف مند و مواردی مشابه نامیده اند، در این تحقیق بر مبنای محدودیت های اعمال شده جامعه آماری تعریف و به عبارتی مرزهای جامعه آماری شرکت های منتخب بورسی تصویر گردیده اند.
پژوهش حاضر شامل شرکت های منتخب از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1392 می باشد و داده های تاریخی عملکردی آن ها از نرم‌افزار ره‌آورد نوین بورس گردآوری شده است. به تبع تحقیقات مشابه مرزهای این جامعه آماری بر اساس محدودیت هایی مشتمل بر تاریخ خاتمه دوره مالی، ماهیت فعالیت و …به شرحی که در فصل سوم عنوان شده تعريف شده است.
داده های مربوط به این متغیرها بر مبنای صورت های مالی ارایه شده به بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین گردآوری یا محاسبه شده اند. در مواردی که بین داده های گردآوری شده از منابع مختلف، مغایرتی وجود داشته با مراجعه به صورت های مالی این شرکت ها رفع مغایرت گردید. نتایج اعمال محدودیت های مربوط به تعیین مرزهای جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی، به شرح نمودار 4-1 است.

نمودار شماره 4-1: توصیف مرزهای جامعه آماری

همان طور که در نمودار شماره 4-1 ملاحظه می شود، در تحقيق حاضر، پس از اعمال شرايط و ملاحظات تعداد 245 شركت به عنوان جامعه آماري تعریف شد.

4-3- توصیف نمونه آماری
با استفاده از فرمول مناسب و بر مبنای محاسبه واریانس نمونه تصادفی پایلوت به شرح مذکور در فصل سوم 118 شرکت به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شد. داده های عملکردی این شرکت ها در بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392 گردآوری و به عنوان 5 نمونه تصادفی وابسته 118 شرکتی و به اصلاح 590 سال- شرکت تعریف شده است.
در این تحقیق، بر اساس طبقه بندی شرکت های نمونه تصادفی بر حسب صنعت به شرح جدول شماره 4-1 بیان شده است. در این جدول به تفکیک صنعت، نام شرکت ها، تعداد و حجم نسبی شرکت های منتخب بر حسب درصدی از کل نمونه تصادفی بیان شده است:

جدول شماره4-1: توزیع نمونه تصادفی

صنعت
شرکت
تعداد
درصد نسبی
کاشی
چینی ایران- کاشی الوند- کاشی پارس- کاشی حافظ- کاشی سعدی- کاشی نیلو
6
5.08
کانی های غیر فلزی
آبگینه- پشم شیشه ایران- خاک چینی ایران- سایپا شیشه- سرامیک اردکان- شیشه قزوین- شیشه و گاز- فارسیت اهواز- فراورده های نسوز ایران
9
7.63
فنی و مهندسی
تکین کو
1
0.85
محصولات فلزی
احیا صنایع خراسان- اما- جام دارو- جوش و اکسیژن- سولیران
5
4.24
کانی های فلزی
باما- چادرملو- گل گهر- معادن روی ایران- معادن منگنز ایران
5
4.24
ذغال سنگ
ذغال سنگ نگین
1
0.85
رایانه
خدمات انفورماتیک- داده پردازی ایران
2
1.69
لاستیک و پلاستیک
آرتاویل تایر- پلاستیران- پلاسکوکار سایپا- درخشان
4
3.39
مصالح ساختمانی
سیمان اصفهان- سیمان بجنورد- سیمان بهبهان- سیمان تهران- سیمان دورود- سیمان شاهرود- سیمان فارس- سیمان قائن- سیمان مازندران
9
7.63
دارویی
البرز دارو- تهران دارو- دارو ابوریحان- دارو اسوه- دارو امین- دارو جابرابن حیان- دارو رازک- دارو زهراوی- دارو سبحان- دارو فارابی- دارو لقمان- دارو پخش- داروسازی کوثر
13
11.02
غذایی به جز قند و شکر
بهنوش- بیسکویت گرجی- پگاه اصفهان- پگاه خراسان- سالمین- صنعتی مینو- کشت و صنعت پیاذر- کیوان- لبنیات پاک- لبنیات کالبر- مهرام- ناب- نوش مازندران
13
11.02
خودرو و قطعات
ایران خودرو- ایرکا پارت صنعت- آهنگری تراکتور- پارس خودرو- چرخشگر- رادیاتور ایران- ریخته گری تراکتور- رینگ سازی مشهد- زامیاد- سازه پویش- سایپا آذین- صنایع ریخته گری ایران- فنرسازی زر- لنت ترمز- محور خودرو- محورسازان
16
13.56
فلزات اساسی
آلومتک- تجهیزات سدید- ذوب آهن اصفهان- سپنتا- فرآوری مواد معدنی- فولاد آلیاژی ایران- فولاد مبارکه اصفهان- کالسیمین- لوله و ماشین سازی- مس باهنر- ملی سرب و روی- نورد آلومینیوم- نورد قطعات فولادی
13
11.02
ماشین آلات و تجهیزات
پمپ پارس- تکنوتار- خدمات کشاورزی- سرما آفرین- کمباین سازی- لوازم خانگی پارس
6
5.08
فراورده های نفتی
پالایش نفت اصفهان- پالایش نفت شیراز- نفت پارس
3
2.54
شیمیایی و پتروشیمی
پتروشیمی خارک- پتروشیمی شیراز- پتروشیمی فارابی- تولی پرس- دوده صنعتی پارس- رنگین- سموم علف کش- شیمیایی فارس- صنایع پتروشیمی کرمانشاه- کربن ایران- کف- معدنی املاح ایران
12
10.17
جمع کل
118
100
4-4) توصیف داده‌ها
در این بخش از گزارش تحقیق ، داده ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از شاخص های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. راسمین و دیگران(2014) “مدیریت سود بر مبنای مدل تعدیل شده جونز و سنجه مجموع اقلام تعهدی” به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده است. علاوه براين ” جریان نقد نسبی، کیفیت حسابرسی و مازاد جریان نقد آزاد به عنوان سنجه های اصلی موثر بر مدیریت سود، اهرم مالی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه آماری، کیفیت حسابرسی، مبانی نظری، مدیریت سود Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، اندازه شرکت، انحراف معیار، مدیریت سود