پایان نامه با واژگان کلیدی تیمهای مجازی، سلسله مراتبی، جامعه شناختی، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

ورزشي و نظامي مورد استفاده قرارمي گرفتند. بعد از آن دو حادثه كم كم شوق استفاده از تيمهاي كاري فروكش كرد تا اين كه در دهه 1980 تيمهاي كاري مجدداً توجه صاحب نظران را به خود جلب كرد و تحقيقاتي دراين زمينه به ثمر رسيد(حبيبي، 13:1383). تیمها به منزله ابتدایی ترین واحدهای سازمان به حساب میآیند و کار تیمی قبل از صنعتی شدن، یکی از اجزای اساسی اقتصاد خانگی محسوب میشد. همه اعضای خانواده مجبور بودند یا در مزرعه یا در عرصه صنعت آن زمان کار کنند(رضایی، 15:1388).

21-2. خصوصیات کلیدی تیمها
از دیدگاه تامپسون89 (2002) برای تیمها پنج خصوصیت کلیدی تعریف میشود.
نخست؛ تیم ها برای دستیابی به یک هدف مشترک به وجود میآیند، تیم ها خروجیهایی تولید میکنند که اعضاء مسؤولیت جمعی در قبال آن داشته و به صورت جمعی پاداش میگیرند.
دوم؛ اعضای تیم برای دستیابی به اهداف مشترک به یکدیگر وابستهاند، و به هم وابستگی نشانه کار تیمی است.
سوم؛ تیم در طی زمان، نسبتاً پایدار است. در طول یک مدت زمان طولانی که برای رسیدن به اهداف کفایت میکند اعضای تیم از ثبات برخوردار هستد.
چهارم؛ اعضای تیم قدرت و اختیار مدیریت کار خود و فرایندهای درونی کار تیم را دارا هستند. اعضای آنها قادرند شیوه ی انجام کار خویش را مشخص کنند.
در نهایت تیمها در زمینهی یک سیستم بزرگتر اجتماعی فعالیت میکنند. آنها در یک سازمان بزرگتر و در کنار سایر تیم ها کار خود را انجام میدهند و به علاوه اغلب برای جذب منابع به محیط خارج از تیم وابسته هستند و البته این رابطه متقابل است ( حقیقی فرد و همکاران، 25:1387-22).

22-2. اصول انجام کار تیمی
1-22-2. برداشت
همگروه خود را نه به چشم رقیب، که به چشم کسی ببینید که در مساعی با شما شریک است. اعضایی که به تشریک مساعی اهمیت میدهند، سعی دارند یکدیگر را تکمیل کنند و این را به رقابت با یکدیگر ترجیح میدهند. آنها خود را گروه واحدی می دانند که با هم همکاری می کنند و هرگز اجازه نمی دهند رقابت در جمع آنها به حدی برسد که به کار گروهی لطمه بزند.

2-22-2. نگرش
برای آنکه تشریک مساعی را جایگزین رقابت کنید، باید سوء ظن را کنار بگذارید و در مقام حمایت از یکدیگر بر آیید.

3-22-2. کانون توجه
به جای خود، به تیم توجه کنید.

4-22-2. نتایج
وقتی با همکارانتان تشریک مساعی میکنید می توانید کارهای بزرگی صورت بدهید. اما اگر به تنهایی کار کنید، بسیاری از پیروزیها دست نیافتنی باقی میمانند تشریک مشاعی دارای تاثیری مضاعف است بطوری که نه تنها شما، بلکه سایر اعضای گروه از مهارتهای خود بهتر استفاده میکنند (ماکسول،ترجمه قراچی داغی، 37:1385).
گروهی از افراد وقتی تشکیل یک تیم میدهند که نسبت به تحقق اهداف عملکرد سطح بالای تیم متعهد می شوند. بدون توجه به اهداف عملکردی، گروهها هرگز به شکل تیمها در نمیآیند. ازاین رو رهبران سازمانها میتوانند عملکرد تیم را از طریق ایجاد یک اخلاق عملکرد قوی، به جای صرف برپایی محیطی که تیم را ترقی میدهد، پرورش دهند. یک ویژگی کلیدی تیمهای دارای سطوح بالا، انضباط است(کاتزنبرگ و اسمیت،1993، ترجمه لحافی و همکاران، 29:1390).

23-2. تقسیم تیم های کاری
امروزه كار تيمي در سازمانها از اهميت بسياري برخوردار است. اصولا كار تيمي براي سازمانها ايجاد وفاداري، پاسخ به نوآوري، انعطاف پذيري و كارائي را به ارمغان ميآورد. انجام کار تيمي و تعامل در تيم را مي توان به عنوان اهرمي براي هم افزايي تواناييهاي افراد دانست که با آموزش مهارتهاي کار تيمي ميتوانند از مزاياي آن بهرهمند شوند به نظر ميرسد بين مهارتهاي کار تيمي افراد و عملکرد آنان همبستگي معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، عملکرد در افرادي که از مهارتهاي کار تيمي بالاتري برخوردارند بيشتر است (آرامون و همکاران، 56:1388). تيمهای کاری را بر اساس خصوصیاتشان میتوان تقسیم بندی کرد: که یکی از معروفترین تقسیم بندیها، تقسیم بندی کولی90(1909) که تيمها (گروهها) را به صورت گروههای اول و دوم تقسیم بندی کرد.
گروه اول: گروه های کوچک با صمیمیت و انسجام زیاد هستند که اکثرا به صورت غیر رسمی تشکیل میشوند. و مشارکت بین اعضاء، احساس وفاداری و ارزش_های مشترک بین آنها قوی است. مانند خانواده، هم بازیها، همکلاسی، وگروه های کاری با سابقه؛ روابط در این گروهها به صورت افقی است و امکان تعامل بین اعضا وجود دارد.
گروه دوم: گروه های رسمی هستند که برای انجام کار شکل میگیرند. در این گروهها، انسجام بین اعضا وصمیمیت کمتر بوده و درک متقابل اجتماعی میان آنها ضعیف است و بیشتر دارای روابط رسمی، خشکی و منطقی هستند. در این گروهها روابط کوتاه وموقتی است و روابط ظاهری هستند مانند همکاری یک اداره که روابط میان اعضا در آنها به صورت عمودی است. گروههایی که در دسته دوم قرار می گیرند میکوشند تا برخی از ویژگیهای مثبت گروه های اول را در گروه خود عملیاتی کنند. با اتکا به این خصوصیات مثبت میتوان گروههای دوم را افزایش داد. مقایسه گروهای اول و گروه های دوم ( سام آرام، 1383 به نقل از احمدی و حسینی، 33:1390).
جدول(2-2) مقایسه گروهای اول و گروههای دوم از نظرکولی

گروه های دوم
گروه های اول
معیار ها
معمولا بزرگ هستند
عمدتآ کوچک هستند
اندازه
تعامل کوتاه مدت و موقتی هستند
عامل بلتد مدت و دائمی است
مدت تعامل
درک متقابل اجتماعی وصمیمیت کم است
ارتباط چهره به چهره وصمیمیت زیاد است
ارتباط و صمیمیت
روابط ظاهری و سطحی است
روابط عمیق و احساس است
روابط
به صورت رسمی است
مشارکتی و دوستانه است
رسمیت
رفتار اعضا بر اساس نقش خاص آنها در گروه است
روابط اعضا بر اساس خصوصیات شخصیتی است
نوع سازمانی
اعضا با یکدیگر ارتباط رسمی دارند
انسجام و یکپارچگی و پیوند هیجانی اعضا با یکدیگ زیاد است
وحدت
منبع:( سام آرام، 1383به نقل از احمدی و حسینی، 1390: 35-34)

24-2. بسترسازی برای کار تیمی
كار تیمی، قالبي براي همكاري بين افراد براي رسيدن به هدفي ويژه است. يك كارتیمی مستلزم چند عنصر مهم در رابطه با تعامل بين افراد است؛ از جمله: نيروي انساني، نحوة تعامل آنها، و رهبري افراد است (مداحی، 135:1390). رفتارهایی که انسان ها در گروه(تیم( نشان می دهند بستگی به جنبه های جامعه شناختی و روانی، مانند اعتماد و انصاف دارد (فهر و اشمیت91، 227:1999). مفهوم جديدی كه ميتواند بيانگر تغيير تمركز سازمانها به سوي افراد باشد، مفهوم كار تيمي است. در واقع با توجه به ضرورت انطباق با تغييرات محيطي و اذعان به اينكه بسياري ازفعاليتهاي پيچيده و تخصصي در سازمانها خارج از طاقت روال معمول و كار فردي است، باعث گرديده است كه سازمانها به مفهوم نسبتآ جديدي به نام كار تيمي روي آورند. بسياري از فعاليتهاي امروزي سازمانها در حدي از پيچيدگي و گستردگي قرار دارند كه افراد نميتوانند همچون گذشته با تكيه بر فعاليتهاي فردي، به انجام موفق اين امور در سازمان نائل گردند. لذا مديران به تدريج به اين نتيجه رسيدهاند كه براي اجراي فعاليتهاي پيچيده سازمان، نيازمند كاركناني هستند كه در قالب تيمهاي چند نفره با تخصص هاي مكمل، در جهت پيشبرد اهداف سازمان عمل كنند. سازمان هايي كه خود را براي رقابت كاراتر و موثرتر بازسازي كردهاند، براي استفاده بهتر ازاستعداد و توانايي كارمندان به تيمها روي ميآورند (ميرترابى، 42:1389). به نظر زیمل92 کار گروهی به تعاملی تازه با افراد نیازمند است؛ یعنی چون روابط با افزوده شدن اعضا تغییر مییابند، افراد نیز بایدآموزش بسنده براي ایفاي نقش به منزلۀ یک فرد از گروه را داشته باشند، یا به گونهاي اجتماعی شوند که این رفتار در آنها نهادینه شود(مداحی، 130:1390-129).
كاركنان ارزشمند ترين سرمايه هاي سازمان هستند اما در صورت عدم مديريت به طور صحيح بزرگترين تهديد براي سازمان میشوند. مديران ارشد، پر چالشترين و مشكل ترين بخش وظايف مديريتي خود را اداره كاركنان و مديريت منابع انساني سازمان ميدانند. وظيفه مدير عامل شركت، بيشينه سازي مشاركت كليه كاركنان است كه اين امر بدون ايجاد و توسعه فرهنگ كار تيمي در يك سازمان حاصل نخواهد شد (محمدی زاده، 15:1390). انتخاب هر روش با هر نوع گرایش، همسو با تغیرات شتابنده جهان، مستلزم تفکری جمعگرا وپذیرش وانجام کار تیمی و گروهی است. دست یابی به چنین نگرش تحولی و عملی کردن آنها مستلزم فراهم ساختن بسترهای فرهنگ و فنی است.

1-24-2.موارد زیر پایه و اساس ایجاد بستر کارگروهی وتیمی موفق است.
1. فرهنگ سازی و تغیر نگرش مدیران و کارکنان، همسو با اهداف تعیین شده.
2. تغیر ساختار سازمانی سنتی و سلسله مراتبی و تبدیل آنها به ساختار مسطح، و گروه گرا.
3. ایجاد تحول در تمام ارکان سازمان (رشد همه جانبه ابعاد سازمان).
4. توسعه منابع انسانی به صورت راهبردی و به عنوان یک مزیت رقابتی.
5. آموزش برنامه ریزی شده ومستمر کارکنان در راستای اهداف تعریف شده
6. طراحی و ایجاد مکانیزم های ارزیابی عملکرد، مکانیزم های انگیزشی و …اکنون امنیت در تغیر است و نه در ثبات؛ یعنی، تغبر راهی است پر نشیب و فراز، و راز موفقیت در آن اعتقاد داشتن به کار تیمی و دست زدن به آن است (لک93، 1383 :54). به عبارت دیگر، تنها همکاری و همدلی گروه است که کاروان تغیررا به سر منزل مقصود می رساند در این راه باید در بکارگیری اصول مصمم،. اما منعطف عمل کرد. منظور از یک چنین فضای کاری، کار کردن دونفر با استفاده از یک میز کار نیست بلکه ایجاد فضای مناسب به صورت فردی و جمعی است.
در گام اول: اعضای گروه نیازمند فضایی برای گرد همایی وتشکیل جلسه هستند که این جلسات برای طوفان مغزی ارائه راه کاری، تصمیم مشترک اداری ویا فضایی برای حل مشکلات است.
علاوه بر این، ابعاد روحی وروانی، حمایتی، انگیزشی وفرهنگ از جمله عوامل موثر بر موفقیت تیم در دستیابی به هم افزایی و بروز خلاقیت هستند(احمدی وحسینی، 1390: 55).

2-24-2. در ارتباط با کار تیمی ممکن است دو حالت زیر رخ دهد (لانن94، 1979).
1- همکار تیمی باعث انجام بهتر کارها شود وبه پیشرفت بهتر امور بینجامد.
2- کم کاری در تیم به وجود آید به این دلیل که:
اولآ: افراد به همان خوبی کار فردی کار تلاش نمیکنند چون سهم آنها در کار تیمی کمتر به چشم می خورد.
دومآً: افراد ترجیح میدهند دیگران بار مسؤولیت را بر دوش بکشند (عدم مسؤولیت پذیری) دلایل کم کاری از نطرلانن(1979) عبارتند از:
1- اعضا تصور میکنند که سهم آنها در کار تیمی کمتر به چشم میآید
2- افراد ترجیحمیدهند دیگران بار اصلی کار را بر دوش بکشند(احمدی وحسینی، 88:1390).
تحقيقات فراواني که پيرامون کار تيمي صورت گرفته است نشان داده که عملکرد تيمها از عملکرد افراد به صورت انفرادي بالاتر است. محققان، تسهيل سازي اجتماعي که کارکردن با تيم به دنبال دارد و همچنين بالا بردن ادراک افراد از تصميمات پيچيده را عامل اين امر مي دانند(رایت و بنت95، 2008، آلن و هیچت96، 44:2004). مطالعات نشان داده است که وجود نظرات متنوع و گاهي اوقات متضاد باعث خلق ايده و نظرات جديد مي شود(آدلر، 83:2002) و راهحلهايي که به وسيله تيم مطرح ميگردد، به دليل تشخيص و ادراک بيشتر از موقعيت، مزاياي کاربردي بيشتري خواهد داشت (آرامون و همکاران، 67:1388).

3-24-2. روحیه کار تیمی در تیمهای مجازی
روحیه کار تیمی به منظور حمایت فرایند خلاقانه حل مشکلات دائمی طراحی شده است و برای این منظور جلساتی تحت عنوان مشارکت کننده یا تسهیل کننده در خلق جلسات و ایدهای جدید، وتیم های مبتنی بر(تیمهای مجازی) بر اساس برنامه جلسه که در قالب مراحل زیر طراحی شده عمل میکند (احمدی وحسینی، 97:1390).

25-2. مشارکت اعضا در کار تیمی و تصمیم گیری تیمی
بشر موجودی اجتماعی است. که قطعا موجودات اجتماعی، نمی تواند به تنهایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی روان شناسی، سودآوری، موفقیت سازمان، عملکرد مدیران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تیمهای مجازی، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، انعطاف پذیری