پایان نامه با واژگان کلیدی تولیدات علمی، ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

و… مورد استناد واقع شدهاست(نارین، 1976). نویسنده هر اثر مکتوبی ممکن است بنا به علل متفاوت به تجربهای، قولی یا نوشتهای اشاره کند، که به آن استناد میگویند(حری، 1385: 616-620). دربخش ارزیابی با تحلیل استنادی، ضریب تأثیر شناختهشدهترین و در عین حال پراستفادهترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات محسوب میشود که خود دارای کم و کاستیهای بسیاری است. ضریب تأثیر یکی از مفاهیمی است که یوجین گارفیلد ابداع کرده است که در حال حاضر توسط تامسون رویترز در جی. سی. آر9 منتشر میشود و بیشتر به منظور ارزیابی وضعیت نشریات علمی و بروندادهای علمی دانشمندان مورد استفاده قرار میگیرد. گارفیلد معتقداست که ضریب تأثیر نمی‌تواند یک شاخص کامل و کارآمد برای ارزیابی کیفیت پژوهش باشد. اما از آنجایی که روش جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد و همچنین این روش فواید بسیار زیادی نسبت به برخی از معیارهای ارزیابی نشریات دارد، میتواند به عنوان روش مناسبی برای ارزیابی کیفیت پژوهشهای علمی به حساب آید (گارفیلد10،1999). برای محاسبه نفوذ مقالات در حوزه مورد مطالعه، از پایگاه ایجین فاکتور11 استفاده خواهد شد. در این پژوهش سعی بر این است تا علاوه بر ارائه‌ی معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی مقالات بر اساس دو شاخص کیفیت و نفوذ مقالات، معیارهای ظاهری برای ارزیابی کیفیت مقالات نیز ارائه شود. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و ارزشگذاری معیارها و شاخصهای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالههای علمی منتشر شده در حوزه دانش هستهای در ایران است. همچنین شناسایی شاخصها و معیارهای کیفیت و نفوذ مقالات، ارزشگذاری شاخصها و معیارهای کیفیت و نفوذ مقالات از مسائلی است که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد. این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که چه معیارها و شاخص‌هایی را میتوان برای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات در نظر گرفت و کیفیت و نفوذ مقالات بین‌المللی در حوزه دانش هستهای در ایران چگونه است.
1-3. اهداف پژوهش
1-3-1.هدف كلي
هدف کلی این تحقیق، شناسایی و اعتبارسنجی معیارهای و شاخصهای ارزیابی کیفیت و نفوذ تولیدات علمی در حوزه دانش هستهای ایران است. با این حال، این تحقیق دارای هدف‌های تفصیلی به شرح زیر است:
1-3-2. اهدف فرعی
شناسایی معیارها و شاخصهای ارزیابی کیفیت تولیدات علمی و شناسایی نظرات صاحب نظران در مورد معیارها و شاخصهای ارزیابی کیفیت مقالات حوزه دانش هستهای در ایران؛
شناسایی معیارها و شاخصهای ارزیابی نفوذ تولیدات علمی و شناسایی نظرات صاحب نظران در مورد معیارها و شاخصهای ارزیابی نفوذ مقالات حوزه دانش هستهای در ایران؛
بررسی وضعیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس؛
ارزیابی کیفیت مقالات ایرانی در حوزه دانش هستهای ایران؛
ارزیابی نفوذ مقالات ایرانی در حوزه دانش هستهای ایران؛
ارزیابی ظاهری مقالات ایرانی در حوزه دانش هستهای ایران؛

1-۴. پرسشهای پژوهش
1-4-1.پرسش اصلی
معیارها و شاخصهای ارزیابی کیفیت و نفوذ تولیدات علمی در حوزه دانش هستهای در ایران کدام است؟.
1-4-2.پرسشهای فرعی
چه معیارها و شاخصهایی برای ارزیابی کیفیت تولیدات علمی وجود دارد و نظرات صاحب نظران در مورد معیارها و شاخصهای ارزیابی کیفیت مقالات چیست ؟
چه معیارها و شاخصهایی برای ارزیابی نفوذ تولیدات علمی وجود دارد و نظرات صاحب نظران در مورد معیارها و شاخصهای ارزیابی نفوذ مقالات چیست؟
مجموع مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس چه تعداد است و بیشترین تعداد مقالات در چه مجلاتی منتشر شده است و در چه سال بیشترین و کمترین مقالات منتشر شده ؟
براساس شاخص کیفیت مقالات، حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس در طی سالهای 2011-2007 چه وضعیتی دارد؟
براساس شاخص نفوذ مقالات، حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس در طی سالهای 2011-2007 چه وضعیتی دارد؟
بر اساس معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات، حوزه دانش هسته ای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سالهای 2007-2011 چه وضعیتی دارد؟

۱-۵. فرضیه تحقیق
بین دو شاخص کیفیت و شاخص نفوذ در حوزه دانش هسته ای ایران در طی سالهای 2007-2011 رابطه معناداری وجود دارد.
1-6. اهمیت و ضرورت پژوهش
1-6-1. اهمیت نظری
رشد علمی کشور در سالهای اخیر از نظر تعداد مقالات منتشر شده در رشتههای مختلف علمی، حتی در سطح بین‌الملل چشم‌گیر بودهاست. اما همواره این سوأل مطرح شده که آیا رشد کمی پژوهش با رشد کیفی آن‌ها همراه بوده و اساساً زیاد بودن مقالات یک محقق، دانشگاه وحتی یک کشور، لزوماً با کیفیت علمی و به دنبال آن با نفوذ در جامعه علمی همراه بوده است یا خیر؟ وجود ساختار علمی مشخص برای ارزیابی تولیدات همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه علمسنجی بوده است، این پژوهش با استفاده از شاخصها و معیارهای مناسب به دنبال ساختار علمی برای ارزیابی تولیدات علمی است. این امر موجب میشود تا مباحث نظری در این حوزه گسترش یابد. همچنین در پژوهش حاضر سعی بر افزایش مبانی نظری در خصوص معیارها و شاخصهای ارزیابی تولیدات علمی و به طور ویژه افزایش مبانی نظری در خصوص شاخصهای ارزیابی کیفیت و نفوذ مجلات به طبع آن مقالات علمیاست.
پیشرفت علم و فنآوری در کشور را میتوان به وسیله ابزارهای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. معیارها و شاخصهای ارزیابی تولیدات علمی یکی از مهمترین ابزارهای ارزیابی تولیدات علمی کشور میباشد، در این پژوهش نیز کوشش میشود با ارائه شاخصها و معیارهای ارزیابی تولیدات علمی بر اساس دو شاخص مهم کیفیت و نفوذ به پیشرفت علم و فنآوری در کشور کمک شود. با توجه به اولویتهای نقشه جامع علمی کشور به بررسی حوزه دانش هستهای بر اساس دو شاخص کیفیت و نفوذ پرداخته شده است که در نهایت، شناسایی و ارائه شاخصها و معیارهای ارزیابی تولیدات علمی این حوزه میتواند باعث پیشرفت و سیاست‌گذاری علم و فنآوری در حوزه دانش هستهای شود.
1-6-2. اهمیت عملی
ارزیابی تولیدات علمی همواره به عنوان ابزاری مدیریتی برای سیاستگذاران حوزه علم و فنآوری مطرح بوده است، شناسایی شاخصهای کیفیت و نفوذ تولیدات علمی خود باعث ارائه راهکارهای مناسب برای ارزیابی تولیدات علمی خواهد شد. ارزیابی تولیدات علمی کمک شایانی به مسئولین و دست اندارکاران حوزه علم و فنآوری برای شناسایی و ارزشگذاری تولیدات علمی می‌نماید. شناخت شاخص مهم در حوزه ارزیابی تولیدات علمی باعث افزایش مسئولیتپذیری تولید‌کنندگان و پژوهشگران حوزه علم و فنآوری میشود. ارائه شاخصها برای ارزیابی تولیدات علمی در حوزه دانش هسته‌ای به عنوان یکی از اولویتهای مهم نقش جامع علمی میتواند باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف تولیدات علمی در حوزه دانش هستهای شود.

1-7. تعريف‌های عملیاتی متغیرهای پژوهش
تولیدات علمی
تولیدات علمی شامل کتاب، مقاله، پتنت و… میباشد. در پژوهش حاضر منظور از تولیدات علمی مقالات علمی دانش هستهای میباشد که در پایگاه وب آو نالج12 نمایه می‌شوند.
یک مقاله علمی13 از یک تحقیق در ارتباط با یک موضوع ( مشخص و در بسیاری از موارد موضوع‌های جدید) و بیان مشکلات طرح و ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات موجود در مسئله مورد بررسی مقاله میباشد(هال، 1377:25).
ضریب نفوذ14
پینسکی و نارین 15برای اولین بار در سال 1976 پیشنهاد اختصاص وزن به استناد کتابشناختی را ارائه دادند؛ آن‌ها این شاخص را «نفوذ مجله16» نامیدند. بر اساس این معیار در ارزیابی مجلات و … به استنادهای دریافت شده یک مجله از مجلات با اهمیتتر و با پرستیژ بالا وزن بیشتری در برابر استنادهای دریافتی از یک مجله دارای اهمیت کمتر اختصاص داده میشود (پینسکی و نارین،1976). سال‌ها بعد طرح وزندهی پینسکی و نارین توسط افراد زیادی مورد توجه قرار گرفت و شاخصهای مختلفی برای ارزیابی پژوهش بر این اساس ایجاد شدند. از جمله شاخصهای نفوذ مجلات، شاخص ضریب نفوذ مجله و همچنین ضریب نفوذ مقالات مجله هستند(فرانسشت17 2010).
در این پژوهش منظور از ضریب نفوذ، شاخصی است که برای اندازهگیری و برای وزندهی به استنادات و بهنجارسازی مقالات حوزه دانش هستهای ایران استفاده خواهد شد.
ضریب کیفیت18
در این پژوهش منظور از ضریب کیفیت، شاخصی است که برای اندازهگیری رعایت موارد ظاهری تولیدات علمی بکار میرود.
که این موارد ظاهری شامل عنوان، چکیده، کلیدواژهها، مقدمه، بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینۀ پژوهش، معرفی پژوه، روش شناسی، ابزار پژوهش، جامعۀ پژوهش و… است (منصوریان، 1388).
دانش هستهای19
منظور از دانش هستهای، رشتههای فیزیک هستهای، مهندسی هستهای، انرژی هستهای و… هستند که در پایگاه وب آو ساینس نمایه شدهاند( داریوش، 1392).
صاحبنظران
منظور از صاحبنظران افرادی هستند که در حوزه علمسنجی صاحب‌نظر میباشند. در حوزه علمسنجی شامل افرادی هستند که در این زمینه به آموزش و پژوهش مشغولند.

1-8. نوآوری پژوهش
تاکنون پژوهشهای بسیاری به ارزیابی مقالات علمی در ایران پرداختهاند و تحقیقات بسیاری نیز به ارزیابی مقالات علمی نمایه شده در پایگاههای مختلف مبادرت نمودهاند. با این همه، آنچه مشخص است، تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است را میتوان در دو بخش مجزا دسته بندی کرد، بخش اول پژوهشهای هستند که به ارزیابی کیفیت مقالات علمی براساس شاخصهایارزیابی ظاهری می‌پردازند و بخش دوم پژوهشهای هستند که به ارزیابی کیفیت مقالات علمی براساس شاخص ضریب تأثیر میپردازند.
در این پژوهش، تمرکز برارائه شاخصها و معیارهای مناسب برای ارزیابی مقالات علمی بر اساس دو شاخص مهم کیفیت و نفوذ است، شاخصهای که بر مبنای آن بتوان به ارزیابی دقیقتر مقالات علمی پرداخت، تاکنون در ایران پژوهشی به منظور ارائه‌ی شاخصها و معیارهای ارزیابی مقالات علمی بر اساس کیفیت و نفوذ انجام نشده است، همچنین تاکنون پژوهشی برای ارزیابی مقالات علمی با استفاده از شاخص نفوذ به عنوان شاخصی مناسب برای ارزیابی مقالات علمی صورت نگرفته است. این پژوهش در نوع خود در سطح بین المللی اولین اقدام در این زمینه در بین مطالعات انجام شده تاکنون به شمار میآید.

فصل دوم
(مباني نظري و پیشینه پژوهش)

2-1. مبانی نظری تحقیق
2-1-1.مقدمه
امروزه ارزیابی تولیدات علمی به عنوان ابزاری دردست پژوهشگران و سیاستگذارن علمی کشور به شمارمیرودکه استفاده و بکارگیری ازآن کمک شایانی به پیشرفت علم و فناوری در کشورخواهد نمود. شاخصها و معیارهای متنوعی برای ارزیابی تولیدات علمی موجود دارند. شاید از مهمترین شاخصها و معیارهای ارزیابی تولیدات علمی نگاه به آنها از منظر کیفیت باشد. شاخص کیفیت نه تنها در ارزیابی تولیدات علمی بلکه برای ارزیابی تولیدات صنعتی وتجاری نیز مورد توجه است.
اندازهگیری کیفیت پژوهش مسئلهای است که به صورت روزافزونی توجه دولتها، مؤسسات آموزشی، نهادهای سرمایهگذاری و کارفرمایان را به خود جلب کردهاست و از آن به عنوان ابزاری برای اطمینان از سرمایهگذاری در آموزش و پژوهش استفاده میشود. به همین دلیل موضوع پژوهش و ارزیابی آن نیز اهمیت یافته است. در چنین فضایی وجود شاخصهای کتابسنجی مانند ضریب تأثیر مجلات توجه زیادی را به خود جلب کردهاست. شاید دلیل این امر این است که ضریب تأثیر سادهترین و عینیترین راه برای اندازهگیری کیفیت و تأثیر تولیدات علمی باشد(توگلیا و گیلیس،1390).
امروزه در عصر انفجار اطلاعات و افزایش صعودی میزان انتشارات وجود مجلات علمی با کیفیتتر یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران علمی محسوب میشود. کیفیت به تنهایی نمیتواند ابزار مناسبی برای ارزیابی پژوهش باشد، از این رو یکی از شاخصهایی که در کنار کیفیت و شاید بتوان گفت مکمل کیفیت در ارزیابی پژوهش است، شاخص نفوذ است. شاخص نفوذ در جامعه علمی امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این شاخص برای نخستین بار توسط نارین و پینسکی 201976 ارائه شد و طرح وزندهی را که آن دو برای نفوذ مجلا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی معیارهای ارزیابی، ارزیابی کیفی، ضریب همبستگی، جامعه علمی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت کیفیت، رویکرد فرایندی، تمرکز بر مشتری، سیستمهای مدیریت