پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه مدل

دانلود پایان نامه ارشد

فوق و اعتبارسنجي جوابهاي بدست آمده از طريق مثالهاي متعدد و مطالعه موردي
1-7- ساختار رساله
روش تحقيق مبتني بر تجزيه و تحليل رياضي است كه از طريق برنامه‌نويسي كامپيوتري انجام مي‌پذيرد. مدل‌هاي توسعه داده شده به صورت مسائل برنامه‌ريزي رياضي مي‌باشند. مراحل انجام تحقيق شامل موارد اصلي ذيل مي‌باشد:
– مروري بر ادبيات موضوع
– طراحي مدل‌‌ها تحت فرضيات مختلف
– طراحي روش‌هاي حل مدل‌ها
– تجزيه و تحليل داده‌‌ها و آناليز حساسيت مدل‌ها
– نتيجه‌گيري
ادامه رساله به اين صورت ساختاربندي شده است؛
در فصل دوم، ادبيات موضوع، با توجه به هدف تحقيق، مورد بررسي قرار گرفته است که اين امر ما را در جهت تعريف بهتر و دقيق‌‌تر مساله مورد نظر ياري خواهد نمود. در انتهاي اين فصل، شکاف‌هاي مطالعاتي موجود به همراه ايده‌هاي تحقيق حاضر بيان مي‌گردد.
در فصل سوم، تشريحي از مدل‌هاي برنامه‌ريزي رياضي پيشنهادي جهت برنامهريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين تحت فروض مختلف ارائه خواهد شد و طي بخش‌هاي مجزا به تشريح مساله، فرضيات در نظر گرفته شده، پارمترها و متغيرها و مدل رياضي پيشنهادي پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم، روشهاي پيشنهادي براي حل مدل‌ها معرفي شده است. در مواجهه با مسايل با ابعاد بزرگ روش ابتکاري و فوق ابتکاري نيز ارائه گرديده است. همچنين به منظور سنجش کارايي مدل‌ها و ارزيابي روش‌هاي حل پيشنهادي، مثال‌هاي عددي و مطالعه موردي ارائه شده و نتايج محاسباتي بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در نهايت، فصل پنجم، به جمع‌بندي مطالب، نتيجه‌گيري و هم‌چنين بيان نوآوري‌هاي تحقيق و ارايه پيشنهاد براي تحقيقات آتي تخصيص يافته است.

2- مروري بر ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه
برنامهريزي توليد ادغامي20 (APP) بهترين راهِ برآورده کردن تقاضاي مشتريان را در آيندهاي نه چندان دور (اغلب از 3 تا 18 ماه آينده)، از طريق تنظيم نرخ توليد در وقت عادي و اضافه کاري، سطوح موجودي، سطوح نيروي کار، قراردادهاي جنبي، سفارشات عقب افتاده و ساير متغيرهاي کنترلي، مشخص مينمايد. APP توجه بسياري از محققان را از سال ها پيش به خود معطوف ساخته است (شي و هسي211996). از هنگامي که هالت و همکاران 22 (1955) قاعده 23HMMS را در سال 1995 ارائه کردند، محققان مدلهاي بيشماري را با مزايا و معايب مختص به خود، جهت کمک به حل مسائل APP توسعه دادهاند. به دليل تلفيق مباحث برنامهريزي توليد کلي با برنامهريزي زنجيره تأمين در تحقيق حاضر، مرور مقالاتي که در هر دو حوزه توسعه يافته است خالي از لطف نيست.
در ادامه، ادبيات تحقيق به دو قسمت کلي قبل از سال 2000 ميلادي و بعد از آن تقسيم ميگردد.
2-2- مروري بر مدل هاي برنامه ريزي توليد (قبل از سال 2000)
به دليل کثرت مقالات علمي در حوزه برنامهريزي توليد در پايگاههاي معتبر علمي، اين مقالات بصورت فهرستوار و بر طبق تاريخ انتشار آنها در دو جدول جداگانه نمايش داده ميشود. تاريخ چاپ مقاله، نويسندگان مقاله، رويکرد استفاده شده در مقاله، نوع تقاضا (ثابت/متغير)، نوع هزينه توليد (خطي/ خطي شکسته/غير خطي/ محدب/مقعر)، چند محصولي بودن مدل، در نظر گرفتن سفارشات عقب افتاده، ملاحظات مربوط به مدل سازي و روش حل و در نهايت، داشتن مطالعه موردي از جمله محورهايي است که براي جدول مقايسه اي 2-1 در نظر گرفته شده است. نکته حائز اهميت اين است که اين مقالات همگي به قبل از سال 2000 ميلادي باز ميگردد و مقالات بعد از اين تاريخ در قسمت بعدي تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد. در جدول 2-2 نيز تاريخ انتشار مقاله، نويسندگان مقاله، موضوع مقاله، نوع عدم قطعيت در نظر گرفته شده در مقاله و رويکرد حل مسئله ارائه شده است. در مجموع صد مقاله در اين دو جدول مورد بررسي قرار گرفته اند.

جدول ‏2-1- تکنيک هاي مختلف حل مسئله برنامه ريزي توليد به ترتيب زماني قبل از سال 2000 ميلادي
تاريخ
محققين
رويکرد
تقاضا
هزينه توليد
چند محصولي
سفارش عقب افتاده
ملاحظات
اجرا
1953
Charnes, Cooper,
LP
ثابت
خطي اکيداً محدب
?
?
برنامه ريزي خطي ساده روي APP
?
1954
Simon, Holt,

ثابت
افزايشي يکنواخت
?
?
بررسي مقالات راجع به تنظيم نرخ
?
1954
Hoffman, Jacobs,
LP
ثابت

?
?
توسعه مدل Charnes, Cooper, 1953
?
1955
Johnson, Dantzig,
Primal-Dual LP
ثابت

?
?
هزينه تغيير نرخ توليد خطي رو به بالا و رو به پائين
?
1955
Modigliani, Hohn,
Graphical
ثابت
محدب
?
?
الگوريتمي مبتني بر جوابهاي پايه اي که بصورت گرافيکي انجام پذيرفته است
?
1955
Charnes, Cooper, Mellon,
Mathematical
ثابت
محدب
?
?
توسعه روش Modigliani, Hohn, 1955 براساس ساختارهاي عمومي تر هزينه
?
1955, 1956
Holt et al.,
Graphical, Analytical
ثابت
خطي
?
?
فرموله بندي LDR و استنباط
?
1956
Bowman,
Transportation
ثابت
افزايشي
?
?
معرفي مدل حمل و نقل
?
1957
Manne,
Transportation
ثابت
خطي شکسته
?
?
تفسير مشخصات مسئله دوگان
?
1957
Bishop,
Transportation
ثابت
خطي محدب
?
?
روش سيمپلکس تکرار شونده
?
1957
Karush, Vazsonyi,
DP
ثابت
محدب
?
?
Service organization based programming
?
1957
Johnson,
Mathematical
ثابت
محدب
?
?
روش سيمپلکس ساده
?
1958
Karush,
Mathematical
ثابت
محدب
?
?
توليد تجمعي با هزينه اخراج و استخدام
?
1959
Schild,
Analytical
ثابت
خطي
?
?
توسعه نتايج Holt et al. به مسئله زمانبندي
?
1960
Hanssmann, Hess,
LP
متغير
خطي شکسته
?
?
مدل برنامهريزي خطي توسعه يافته
?
1961
Klein,
LP
ثابت
يکنواخت
?
?
تقاضاي تجمعي با هزينه راه اندازي
?
1961
Gaver,
Queuing
ثابت
محدب و مقعر
?
?
تسطيح پيوسته توليد با در نظرگرفتن موجودي
?
1962
Fetter,
LP
متغير
خطي محدب
?
?
معرفي احتمالات در تعيين تقاضا دردورههاي برنامه ريزي
?
1962
Van De Panne, Bosje,
Sensitivity Analysis
ثابت
خطي
?
?
تحليل حساسيت LDR پويا
?
1962
Winters,
Mathematical
متغير
محدب و مقعر
?
?
تصميمات موجودي مبتني بر اندازه سفارش
?
1962
Orr,
Production Switching Heuristic (PSH)
متغير

?
?
سياست کار تصادفي جهت سوئيچ کردن توليد
?
1963
Bowman,
Management Coefficient (MC)
ثابت

?
?
تئوري تصميم گيري مديريتي24
?
1964
Veinott,
Intuitive
ثابت
محدب
?
?
تحليل حساسيت پارامتريک
?
1966
Nelson,
DP
ثابت
محدب
?
?
اصول بهينگي 25Pontryagi
?
1966
Vergin,
Simulation
متغير

?
?
مدل شبيه سازي در شرايط فصلي بودن توليد
?
1966 b
Zangwill,
DP
ثابت
مقعر
?
?
توسعه Zangwill, 1966a
?
1966 a
Zangwill,
DP
ثابت
مقعر
?
?
کارائي تقعر مجموعه هزينه ها
?
1966 c
Zangwill,
DP
ثابت
مقعر
?
?
شبکه چندمحصولي و چندتجهيزاتي
?
1967
Hwang, Erickson ,
Pontryagin
ثابت
مقعر
?
?
مدل بازخوردي برنامهريزي با زمان پيوسته
?
1967
Jones,
Search Decision Rule (SDR)
متغير

?
?
برنامه ريزي توليد پارامتريک
?
1967
Buffa, Taubert,
SDR
ثابت

?
?
ارزيابي روش جستجوي مستقيم کامپيوتري
?
1967 a, b
Lippman et al.,
DP
ثابت
محدب
?
?
سياست بهينه و الگوريتم محاسباتي براي مسئله تک محصولي
?
1968
Orrbeck et al.,
LP
ثابت
خطي شکسته
?
?
توسعه مدل Hanssmann, Hess, 1960 با در نظر گرفتن بهرهوري
?
1968
Tuite,
Simultaneous Decision
ثابت

?
?
توسعه HMMS, 1960 با درنظر گرفتن متغيرهاي بازخورد بازار، تبليغات، سرمايه درگردش و مديريت
?
1968
Etpen, Gould,
Lagrangian
ثابت
محدب
?
?
استفاده از تکنيک لاگرانژ
?
1968
Close,
Simulation
ثابت

?
?
روش گرافيکي-تجمعي-جدولي خطي
?
1968
Taubert,
SDR
ثابت

?
?
رويه شاخه و کران
?
1969
Veinott ,
DP
ثابت
مقعر
?
?
توسعه تابع هزينه مقعر
?
1969
Kunreuther,
MC
ثابت

?
?
پيشنهاد چندين معيار جهت تصميم گيري مديريتي
?
1970
Chang, Jones,
Set-back technique
ثابت

?
?
برنامه ريزي چند محصولي تجهيزات و توليد با زمان سيکل توليد طولاني
?
1970
Bergstrom, Smith,
Computer-based
ثابت
خطي
?
?
LDR چند محصولي (26MDRL)
?
1970
Sobel,
DP
ثابت
مقعر
?
?
يکنواخت کردن هزينه شروع به کار و خاتمه کار
?
1971
Florian, Robillard,
MIP
ثابت
مقعر
?
??
مدل جديد توسعه يافته
?
1972
Dammon,
Simultaneous Decision
ثابت

?
?
توسعه HMMS, 1960 با درنظر گرفتن متغيرهاي بازخورد بازار، تبليغات، سرمايه درگردش و مديريت
?
1973
Vollmann,
SDR
ثابت

?
?
کاربرد روش SDR در صنعت مبل سازي
?
1973, 1974a
Goodman,
SDR
ثابت

?
?
رويکرد جستجوي بخشي27
?
1974
Leitch,
Simultaneous Decision
ثابت

?
?
توسعه HMMS, 1960 با درنظر گرفتن متغيرهاي بازخورد بازار، تبليغات، سرمايه درگردش و مديريت
?
1974
Lee, Moore,
LP/Linear
ثابت
خطي
?
?
رتبه بندي همه اهداف مديريتي مرتبط
?
1974
Weston,
Mathematical
ثابت
محدب و مقعر
?
?
سيستمهاي چند سازماني
?
1974
Jaikumar,
Lagrangian
ثابت
محدب
?
?
يکپارچه کردن بازاريابي و مديريت توليد و موجودي
?
1974
Elmaleh, Eilon
PSH
ثابت

?
?
کاربرد روش PSH در صنايع شيميائي و غذايي
?
1974
Lee, Khumawala,
Simulation
ثابت

?
?
تست روش LDR در محيط واقعي
?
1974 b
Goodman,
HMMS/Nonlinear
ثابت
غيرخطي
?
?
مدلهاي با درجه غير خطي بالاتر براي اين رويکرد مناسب نيستند
?
1975
Welam,
Simultaneous Decision
ثابت
خطي
?
?
توسعه LDR
?
1975
Hamner, Carter,
MC
ثابت

?
?
تست مدلهاي مختلف رگرسيون خطي براي تصميم گيري
?
1975
Eilon,
Simulation
ثابت

?
?
تست روشهاي مختلف براي APP
?
1976
Laurent,
Range programming
ثابت
خطي
?
?
استفاده از LP بازه اي در تقريب زدن عناصر غيرخطي درجه دوم هزينه
?
1976
Ebert,
Dynamic
ثابت
خطي
?
?
درنظرگرفتن بهرهوري در APP
?
1976
Welam,
HMMS/Nonlinear
ثابت
غيرخطي
?
?
ارزيابي مقاله Goodman, 1974b
?
1976
Lawrence, Burbridge,
LP/Linear
ثابت
خطي
?
?
مسئله چند هدفه برنامهريزي توليد و لجستيک
?
1977
McClain, Thomas,
LP
ثابت
محدب
?
?
موجودي و نيروي کار فصلي
?
1977
Ice, Orr,
Lagrangian
ثابت
محدب
?
?
تحليل مقاله Modigliani, Hohn, 1955
?
1977
Flower, Preston,
SDR
ثابت

?
?
کاربرد روش SDR در شرکتهاي توليدي
?
1978
Schwarz, Jonnson,
Testing of Hypothesis
ثابت
خطي
?
?
ارزيابي LDR
?
1978
Lockett, Muhlemann,
LP/Linear
ثابت
خطي
?
?
يک بسته نرم افزاري جهت زمانبندي جزئي بکارگرفته شده است
?
1978
Baker et al.,
Tree-search algorithm
ثابت
مقعر
?
?
مسئله اندازه انباشته پويا با الگوريتم جستجوي درختي
?
1978
Mellichamp, Love,
PSH
ثابت

?
?
توسعه روش PSH براي توليد سه سطحي
?
1978
Remus,
MC
ثابت

?
?
ارزيابي تئوري Bowman, 1963 در محيط رقابتي
?
1980
Meij,
Separable programming
ثابت
خطي
?
?
برنامه ريزي تفکيک پذير
?
1980
Vergin,
PSH
ثابت

?
?
مقايسه هزينه اي بين PSH و ساير مدلهاي موجود
?
1981
Hannan,
FGP
متغير
خطي
?
?
برنامه ريزي آرماني فازي
?
1981
Leberling,
FGP
متغير
خطي
?
?
برنامه ريزي آرماني فازي
?
1982
Luhandjula,
FGP
متغير
خطي
?
?
برنامه ريزي آرماني فازي
?
1982
Behnezhad, Khoshnevis,
SDR
ثابت

?
?
درنظرگرفتن اثر منحني يادگيري28 روي ماشينهاي مورد نياز
?
1983
Posner,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان، عرضه کنندگان، عرضه و تقاضا Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب