پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه حرفه ای، مبانی نظری، نیروی انسانی، روابط بین فردی

دانلود پایان نامه ارشد

بنگاها میباشد (کارول، 1979).
2. تعهدات قانونی16: مسؤولیتهای حقوقی در بر گیرنده یک مجموعه از دستورالعملهای اخلاقی است که برای تجارت عادلانه، توسط قانون گذاران وضع شده است.
3. تعهدات اخلاقی17: تعهدات اخلاقی بازگو کنندهی فعالیتهایی هستند که بر خلاف تعهدات اقتصادی و حقوقی تدوین نشدهاند واز طرف افراد جامعه به صورت دستورالعمل ارائه نشدهاند. این تعهدات در بر گیرنده هنجارها، استاندارد ها و انتظاراتی است که بازگو کنندهی دغدغههای مصرف کنندگان، کارکنان، سهامداران و جوامع در خصوص عدالت، برابری و پاسداری از وجدان ذی نفعان میباشد.
4. تعهدات اجتماعی18: نوع دوستی شامل آن دسته از فعالیتهای سازمان ها، که در جهت پاسخ به انتظارات جامعه برای شناسایی سازمان به عنوان شهروند خوب انجام میشوند. به طور مثال مشارکت سازمان های اقتصادی چه از جهت مالی و چه از لحاظ زمانی و معنوی در فعالیتها هنری، آموزشی، و یا تشکیل انجام آنها از این دسته می باشد(کارول ، 1979، به نقل از شربت اوغلی، افشاری،9:1380).

کار تیمی19:
کارتیمی به معنای کارکردن با هم برای یک هدف مشترک است. برای ایجاد کار تیمی در یک حوزه کاری افراد گروه باید برای هدف و روش دستیابی با آن، توافق داشته باشند(رابینز، استیفنپی، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 16:1384). چارچوب لنچیونی(2004) به عنوان پر استفادهترین چارچوب نقل قول شده در بحث کارتیمی است او عنوان کرده که کارتیمی را می توان از پنج منظر مشاهده کرد که پرداختن به آنها موجب ارتقای کیفیت تیم است.
تعهد20: منظور از تعهد، پايبند بودن به تصميمات و برنامهها است، به طوري كه همه به وضوح درآنها مشاركت كنند گويي كه انگار آن تصميم به اتفاق آراء گرفته شده است.
اعتماد21: اطمينان و پشتگرمي اعضاي تيم از حسن نيت همكاران و اعتقاد به اينكه در گروه نيازي به پائيدن دور و بر و حالت فاعي به خود گرفتن نيست.
مسئوليت پذيري22: شوق اعضاي تيم به بازخواست كردن خود و همتايان درباره رفتار ياعملكردي كه براي تيم زيانبار است (لنچيوني23،2004، به نقل از زند و همکاران،38:1390).
برخورد سازنده24: بحثهاي سازندهاي كه در آن افراد در كوتاهترين زمان به بهترين راه حل مي رسند.
هدفمندي25: حالتي است كه در آن افراد، هدفها و نصابهاي تيمي را بر نيازهاي فردي ترجيح مي دهند (لنچيوني، ترجمه اميني، 1388،111-109).

توسعه حرفهای26:
توسعه حرفهای یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیازهای آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است (نوا27 ،2008، ترجمه پورصادق و علیمیرضایی، 36:1384). رويكردهاي توسعة حرفه ای نوا(2008) مؤلفه هاي آموزش، كار تيمي، مهارت سازماني، توسعة مسير شغلي، توسعة روابط بين فردي و ارتباطات را مورد سنجش قرار مي دهد( فرهنگ و همکاران، 160:1390).
آموزش28: آموزش هر گونه فعالیت و تدبیر از پیش طرح ریزی شدهای است که هدف آن آسان سازی یادگیری در یادگیرندگان و کوششی در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط به آن می باشد( خدادادی، 2:1392).
کارتیمی29: کارتیمی به معنای کارکردن با هم برای یک هدف مشترک است. برای ایجاد کار تیمی در یک حوزه کاری افراد گروه باید برای هدف و روش دستیابی با آن، توافق داشته باشند (رابینز، استیفن30، ترجمه الوانی و دانایی فر، 19:1386).
مهارت سازمانی31: زمانی رخ میدهد که مهارت و توانایی های قبلی کارمند با مهارتهایی که برای انجام شغل جدید لازم است هماهنگی نداشته باشد.کارکنان برای موفقیت در مشاغل جدید باید مهارتهایشان را بسط و توسعه دهند(نوا32، 2008ترجمه پورصادق و علی میرضایی، 33:1384).
توسعه مسیر شغلی33: به افزایش چالشها یامسؤولیت های جدید در شغل کارمند اشاره دارد.که آنها را باید وادار کرد که مهارتهای جدید را یاد بگیرند و به شکل جدید از مهارت خود استفاده کنند (نوا34، 2008ترجمه پورصادق و علی میرضایی، 39:1384).
توسعه روابط بین فردی35: یعنی کارکنان مهارت و دانش خود را در مورد سازمان و مشتریان آن از طریق تعامل با نیروهای باتجربهتر سازمان افزایش دهد (نوا، 2008 ترجمه پورصادق و علیمیرضایی، 46:1384).
ارتباطات36: ارتباطات فرايندهايي است كه در آن اطلاعات واضح و روشن بين دو يا چند نفر ازاعضاي تيم مبادله مي شود(آرامون و همکاران، 63:1388).

2-7-1. تعاريف عملياتي اصطلاحات
مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان: در این پژوهش منظور از مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان: نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به 20 گویه در پرسشنامه مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان کارول (1979) کسب میکنند.
تعهدات اقتصادی: در این پژوهش منظور از تعهدات اقتصادی، نمرهای است که هر یک از آزمودنیها در پاسخ به گویههای (5-4-3-2-1) پرسشنامه مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان کارول (1979) به دست آوردند.
تعهدات اخلاقی: در این پژوهش منظور از تعهدات اخلاقی، نمرهای است که هر یک از آزمودنیها در پاسخ به گویههای (10-9-8-7-6) پرسشنامه مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان، کارول(1979) کسب می کنند.
تعهدات حقوقی: در این پژوهش منظور از تعهدات حقوقی ، نمرهای است که هر یک از آزمودنی ها در پاسخ به گویههای (15-14-13-12-11) پرسشنامه مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان کارول (1979) به دست آوردند.
تعهداتاجتماعی( نوعدوستانه): در این پژوهش منظور از تعهدات نوعدوستانه، نمره ای است که هر یک از آزمودنیها در پاسخ به گویههای (20-19-18-17-16) پرسشنامه مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان کارول (1979) کسب میکنند.
کارتیمی
در این پژوهش منظور از کارتیمی: نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به 19 گویه در پرسشنامه کارتیمی: لنچیونی (2004) کسب میکنند.
تعهد: در این پژوهش منظور از تعهد، نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه های (4-3-2-1) در پرسشنامه کارتیمی، لنچیونی37 (2004) به دست آوردند.
اعتماد: در این پژوهش منظور از اعتماد، نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه های (8-7-6-5) در پرسشنامه کارتیمی، لنچیونی (2004) کسب میکنند.
مسؤولیتپذیری: در این پژوهش منظور از مسؤولیتپذیری؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویههای (12-11-10-9) در پرسشنامه کارتیمی، لنچیونی (2004) به دست آوردند.
برخورد سازنده: در این پژوهش منظور از برخورد سازنده؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویههای (16-15-14-13) در پرسشنامه کارتیمی، لنچیونی (2004) به دست آوردند.
هدفمندی: در این پژوهش منظور از هدفمندی؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویههای (19-18-17) در پرسشنامه کارتیمی، لنچیونی (2004) کسب میکنند.
توسعه حرفه ای کارکنان:
در این پژوهش منظور از توسعه حرفه ای کارکنان: نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به 30 گویه در پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان نوا(2008) کسب میکنند.
موارد آموزش38: در این پژوهش منظور از موارد آموزش؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویههای (5-4-3-2-1) در پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان نوا(2008) به دست آوردند.
کار تیمی: در این پژوهش منظور از کار تیمی؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویههای(10-9-8-7-6) در پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان نوا(2008) کسب می کنند.
مهارت سازمانی39: در این پژوهش منظور از مهارت سازمانی؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویههای (16-15-14-13-12-11) در پرسشنامه توسعه حرفهای کارکنان نوا(2008) به دست آوردند.
توسعه مسیر شغلی40: در این پژوهش منظور از توسعه مسیر شغلی؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویههای (22-21-20-19-18-17) در پرسشنامه توسعه حرفهای نوا(2008) کسب میکنند.
توسعه روابط بین فردی41: در این پژوهش منظور از توسعه روابط بین فردی، نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویههای (26-25-24-23) در پرسشنامه توسعه حرفهای نوا(2008) کسب میکنند.
ارتباطات42: در این پژوهش منظور از ارتباطات؛ نمره‌ای است که هر یک ازآزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویههای (30-29-28-27) در پرسشنامه توسعه حرفه ای نوا(2008) به دست آورند.

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژو

1-2 . مقدمه
دانشگاه یک‌ نهاد انسان محور است و زمینهساز پرورش نیروی انسانی ماهر و توانای کشور است. دانشگاه کار تعلیم و تربیت نسل آینده و نقش بنیادی و کلیدی در میزان موفقیت سازمانها را بر عهده دارد. در این راستا متغیر مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان نقش به سزایی در میزان موفقیت این نهاد خواهد داشت (گودرزی و همکاران، 48:1389). با توجه به اینکه امروزه فعالیتهای سازمانها و تاثیرات آن بر ذی نفعان مختلف اهمیتی روز افزون یافته است، عملکرد اجتماعی و مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمانها بر عملکرد جامعه، تاثیرات بزرگی دارد (البرزی و یزدان شناس، 155:1379). و ازطرفی موجودیت یک سازمان در گرو افرادی است که برای تأمین هدفی مشترک دور هم جمع میشوند که برای موفقیت در محیط کاری و چالشهایی که سازمانها با آن روبه رو هستند تشکیل تیمهای کاری موثر و کار تیمی برای مقابله با چالشهایی که سازمانها در محیطهای کسب و کار با آن روبرو هستند، ضرورتی انکارناپذیر است(لحافی و همکاران، 15:1390).
در محیط رقابتی سازمانها و به خصوص دانشگاهها، مهمترین و اصلی ترین عامل رشد و توسعه و پیشرفت فراگیر، نیروی انسانی است که اهمیت آن برای مدیران آشکار است، چرا که هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود، زیرا عمده منابع هر سازمانی برای بقا، منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلمًًًًًًٌٌٍُآ سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایهها است و با توانایی های خود و با برنامه ریًزی، دیگر منابع خود را به خدمت می گیرند (اردلان و همکاران، 2:1393). بنابراین می توان به ارائه راهبردهایی در زمینه افزایش توسعه حرفهای اعضای هیأت علمی، ماندگاری و کاهش خروج کارکنان و تکیه بر عامل انسانی به عنوان منبع راهبردهای سازمان پرداخت. در چنین شرایطی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به عنوان سازمانهای پیچیدهای هستند که نقشها و وظایف پیچیدهای چون ارتقای دانش، انتقال دانش، تربیت نیروی انسانی فرهیخته(توسعه یافته)، ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه و همچنین تحقیق و تتبع و ارائه خدمات علمی و فنی هر کشوری را به عهده دارند، با توجه به نقش حیاتی اعضای هیأت علمی در دانشگاه و مؤثر بودن متغیرهای مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان، کارتیمی و توسعه حرفه ای کارکنان؛ در این فصل به تشریح مبانی نظری و پیشینهی پژوهشی پرداخته شده است. هدف از طرح مبانی نظری، مطرح نمودن چارچوب فکری برای پژوهش است. در بخش مبانی نظری، ابتدا در قسمت اول، مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان و سپس در قسمت دوم، کارتیمی و در قسمت سوم توسعه حرفهای کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت چهارم و قسمت پنجم به ترتیب به بیان پیشینهی پژوهش و تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور، در قسمت ششم ارتباط بین سه متغیر مورد مطالعه در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته ودر قسمت هفتم به جمعبندی مبانی نظری تحقیقات انجام شده پرداخته شده است.

قسمت اول: مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان
2-2.تعریف مسؤولیتپذیری
مسؤولیتپذیری به تنهایی اشاره به حس وظیفه شناسی، پاسخگو بودن و تعهد دارد (آقابخشی، 7:1379). واژه مسؤولیت در رشته فلسفه، جامعه شناسی، حقوق و روانشناسی به کار رفته است. در این رابطه جان استوارت میل43، از فیلسوفانی است که در مقاله خود با عنوان «در مورد آزادی» از این واژه استفاده کرده است و در ادامه ماکس وبر44 با مطرح کردن واژه «اخلاق مسؤولیت» زمینه ورود این واژه به جامعه شناسی را فراهم نموده(بیرهورف45، 1387: 231). در حوزه ارتباطات بین افراد و سازمان ها، مسؤولیت پذیری به پاسخگویی دلالت دارد ؛ پاسخی که چیزی بیش از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هیأت علمی، توسعه حرفه ای، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کسب و کار، محیط زیست، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی