پایان نامه با واژگان کلیدی تهاجم فرهنگی، نهج البلاغه، زنان و دختران، آزادی اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

مسئول و دقیق و حساب شده، به زنان آموزش و آگاهی اقتصادی داده شود و انان را به شرکت در کارهای تولیدی و ارزشمند تشویق کنند تا زن احساس مثبت بودن بنماید. از طرفی این اقدام از نظر اقتصادی هم مفید است. ولی هرگز نباید فکر کنیم که شرکت زنان در امور تولیدی باید به قیمت از دست دادن اساس خانواده و تربیت کودکان تمام شود زیرا در این صورت بنیادهای فرهنگی جامعه در خطر انهدام قرار خواهد گرفت».(34)
6-6 . چشمانداز مطلوب چیست
در جامعه مطلوب نویسندگان مکتب اسلام که در جدول شماره(5)ستون ج آمده است؛ زن میتواند به فراگرفتن دانش بپردازد، منتها آموزشی که مغایرتی با تعالیم مذهبی نداشته باشد و به عفاف او لطمهای نزند. همچنین زنان شوهردار چون وظیفه اصلی آنان تربیت فرزند و شوهرداری و خانهداری است برای تعلیم علم بسیار محدودتر از زنان بدون شوهر و مجرد است و تعالیم وی باید از طریق شوهرش صورت بگیرد و اگر شوهرش اطلاعات لازم را نداشت میتواند به فرد دیگری رجوع کند، زنان مادران و انسانهای مهربان و صبور و ازخودگذشتهای هستند که وظایفشان آنها را مقدس نموده است و به دواصل تفکیک جنسی و حجاب برای حفظ این تقدس و حضور در جامعه پایبند هستند.
6-6-1 . حدود تعالیم زنان
وضعیت مطلوب و حدود علم آموزی زنان از سوی نویسندگان نشریه مکتب اسلام محدود به معلوماتی است که منطبق با موازین اسلام و در دایره عفاف باشد. این حد نیز برای زنان بیشوهر و دختران بدون مانع است اما زنان شوهردار تا حدلزوم باید از شوهران خود تعالیم مذهبی را بیاموزند و اگر شوهر زن اطلاعات ضروری را نداشت در آن صورت زن اجازه دارد به دیگران برای آموزش رجوع کند و شوهر نیز حق ممانعت ندارد. متن زیر به حد و حدودی که به زنان مشروعیت علم آموزی داده میشود اشاره دارد.
«شکی نیست که دختران و زنان بیشوهر، آزادی نامحدودی برای فرا گرفتن دانش و کسب معارف دارند البته به شرط آنکه آن معلومات با موازین اسلام منطبق و تحصیل آنان از دائره عفاف برون نباشد ولی زنان شوهردار در اثر مسئولیتهای بزرگی که به عهده دارند از قبیل: تربیت فرزندان، تنظیم امور مربوط به خانه، گرفتاریهای دوران حمل و غیره، تا حدود زیادی محدودند، ولی در عین حال برای فراگرفتن احکام و حقوق اسلامی و تکالیف مذهبی و معراف دینی؛ هرگاه شوهران نتوانند به آنها کمک کنند، لازم است به دیگران مراجعه کرده، اطلاعات ضروری را بدست آورند و شوهران در این صورت به هیچ وجه حق ممانعت و جلوگیری آنها را ندارند.»(40)
6-6-2 . احترام به زنان و دختران
در جامعه و حکومت اسلامی که نویسندگان این نشریه ترسیم میکنند به زنان خوب افتخار کرده و بازنمایی از دوران صدراسلام را به خواننده داده و با روایت بوسه پیامبر بر دست دخترشان این برخورد را سرمشقی برای مردان مسلمان دانستهاند.
«جوامع اسلامی به وجود زنان خوب افتخار دارند و نبی اکرم دست دختر گرامی خود را بوسیدند تا این درس تا ابد برای شما مردان باقی بماند و آنرا سرمشق قرار داده از آن حکمت زندگی بیاموزید.»(یزدانی شیرازی، 1344: 60)
6-6-3 . مادر مقدس
نمونه کامل یک زن با حدیثی از پیامبر نمایش داده میشود. «پیامبر فرمود: بهترین زنان شما زنی است که فرزند بیاورد و مهربان و پاکدامن و در برابر شوهر متواضع و جلوه گر و در برابر دیگران پوشیده باشد. بدین ترتیب ملاحظه میکنیم که سعادت اجتماع و خانواده و مخصوصاً خود زن در این است که وظیفهی مقدس مادری را بنحو کامل انجام دهد. بدون تردید، یک مادر خوب برای شوهرش نیز همسری شایسته و برای فرزندانش مربی لایقی و برای کشورش فردی خدمتگزار خواهد بود.»(بهشتی، 1348: 47)
مادر مقدس زنیست مهربان، پاکدامن، مطیع شوهر و پوشیده در انظار عمومی. این زن سعادت و خوشبختی را برای خانواده و خود به همراه خواهد داشت. یک مادر مقدس برابر است با همسری شایسته، مادر و مربی خوب و لایق برای فرزندانش و خدمتگزاری لایق برای جامعهاش. یک مادر با وظایفی که برای او نام برده شد نه تنها متضمن پایداری خانواده بلکه یک نیروی انسانی مفید برای جامعه میتواند باشد. خدمتگزار جامعه شدن لقب نوینیست که برای زن برگزیده شده است تا او خود را جدا از جامعه نداند. زیرا جامعه و اجتماع به او نیاز دارد و برای رسیدن به آرمانهای خود از او کمک میخواهد.
در متن مشابهای نیز وظایف و شخصیت زن مقدس ذکر شده است.
«با ملاحظه ادله موجود اگر گفتیم خروج زن از منزل و شرکت او در برخی مجامع مانعی ندارد که در مقام مقایسه یا فوائد خانوادگی و غیر آن بگوییم که مقدسترین وظیفه زن، مادری و شوهر داری و ادارهی امور خانه و تربیت نسل سالم میباشد چنانکه در شمارهای سابق گفتیم که اصولا زن برای اینکار ساخته شده و احترام جامعه برای زن از این لحاظ میباشد و دخالت در سایر امور مطابق فطرت او نبوده و اکثر شوهران و عقلاء جامعه و دانشمندان، به آن راضی نیستند» (حقانی زنجانی، 1351: 73)
6-6-4 . آزادی اجتماعی زن محدود است
در متن زیر نویسندگان مکتب اسلام حدود آزادی زنان یا بهتر است گفت محدودیت زنان را ذکر کردهاند؛
«اگر گفتیم بیرون آمدن زن از خانه و شرکت او در برخی از مجامع و بعضی از شغلها و کارها شرعاً مانعی ندارد به این معنی نیست که به هرشکلی و به هر ترتیبی و با هر قیافه و لباسی میتواند در اجتماعات ظاهر گردد.( حقانی زنجانی، 1351: 72)
اسلام اجازه نمیدهد به نام آزادی زن روح جوانان در اثر بی بندوباری فاسد گردد و زن به نام خلاصی از کنج خانه به سینماها، کنار دریاها و حاشیهی خیابانها و مجالس شب نشینیها راه یابد و در نتیجه هم خود آنها و هم جوانان از تحصیل باز مانده یا از راندمان تحصیل آنان کاسته گردد و یا از مدرسه فراری باشند، جنایتهای عشقی در اثر رونق بازار سینماها و … فراوان گردد».(حقانی زنجانی، 1351: 73)
متن به زنان تذکر میدهد که منظور از آزادی، آزادی غربی نیست. بلکه حضور در اجتماع با شروط خاصی از جمله حفظ پوشش میباشد. در جامعه و حکومت مطلوب زنان اجازه حضور در سینماها، دریا، حاشیهی خیابان و شب نشینیها را ندارند. زیرا چنین اوضاعی موجب قساد مردان و بازماندن آنان از کار و فعالیت و تحصیل دارد.
6-6-5 .حجاب و تفکیک جنسی
دو موضوع حجاب و تفکیک جنسی مشروعیت بخش حضور زن در اجتماع و بیرون آمدن از محیط خصوصی خانه است. نویسندگان این نشریه با روایتی از نهج البلاغه به درستی این تصمیم برای یک جامعه سالم صحه گذاشته و برای حفظ زنان از شهوت غیرقابل کنترل مردان و همچنین برای حفظ مردان از شهوت عینی به نام زن و جلوگیری از فاسد شدن جامعه، زنان را ملزم به پوشش حجاب میدانند.
«علی(ع) طبق نقل نهج البلاغه به فرزندش امام مجتبی چنین توصیه میکند:« بوسیله حجاب همسر خود را از چشمهای آلوده حفظ کن، زیرا این کار او را از خطرات، بهتر حفظ میکند و همانطور که معاشرت آزاد آنان در بیرون از خانه با مردان بیگانه زیانبخش است وارد کردن مردان غیر مطمئن بر آنها نیز زیانبار میباشد.».
اسلام برای تامین هدف اساسی بالا مقررات قابل ملاحظهای وضع نموده است. از جمله قانون حجاب برای زن میباشد و از جمله اینکه اسلام نگاه کردن هر یک از زن و مرد را به افراد بیگانه با کیفیت خاصی که در کتب فقه عنوان شده است تحریم کرده است».(حقانی زنجانی، 1351: 47)

6-7 .جمعبندی:

گذشتهای که مکتب اسلام(2) ترسیم میکند به دو قسمت امریکا و اسلام تقسیم میشود. یعنی حقی که اسلام به زن داد و توقعی که از زن درمقابل این حق دارد . مسالهای که در امریکا برای زنان رخ داده تساوی بین زنان و مردان است که موجب از دست رفتن احترام مردان به زنان و حمایت نشدن زنان از سوی مردان شده و اینگونه بسیاری از حقوق آنان را گرفته است . مادران شاغل معضل غیر قابل جبرانی به وجود آورده و باعث تربیت جوانانی جانی و خطرناک شده است. همچنین حضور در اجتماع به دلیل معتقد نبودن به حجاب و تفکیک جنسی در این کشور باعث ناهنجاریهای جنسی و اخلال در پیشرفت کار در اجتماع شده است. نویسندگان مکتب اسلام انعکاس این اتفاقات را در ایران نیز میبینند و شاغل شدن مادران، بیحجابی، تساوی حقوق زن و مرد را تهاجم فرهنگی غرب دانسته که زن را بیارزش کرده و بنیان خانوادهها را در ایران به خطر انداخته است. این تهاجم فرهنگی برعلیه زنان و دختران از کشور امریکا امده و مسبب آن امریکا و حکومتی است که به ترویج آن فرهنگ بوسیله رادیو، تلوزیون و مجلات میپردازد. نویسندگان نشریه برای رهایی این وضع و نجات کشور و اسلام از خود زنان کمک خواسته و زن مبارز را برای مقابله با این دشمنان به میدان آورده و با پوشش حجاب او را سمبل و نماد یک مبارزه اعتقادی و سیاسی کردند.

نویسندگان مکتب اسلام همچنان که زن را نماد و سمبل ملی میدانند مفاهیم گفتمان غالب از زن را به چالش کشیده و به تزلزل و تضعیف آن پرداخته و سپس از زنان میخواهند ارزشها و مفاهیمی که جامعه کنونی وی برایش تعریف کرده را کنار نهند تا بتوانند به عنوان یک انسان وارد اجتماع شوند نه به عنوان یک کالا. اسلامگرایان با تعریف حجاب و رسمی خواندن آن برای کشور اسلامی و موفق و عفیف خواندن دختران چادری، همچنین مقدس نامیدن مادران دست به مفهوم سازی برای زنان میزنند تا در یک گفتمان سیاسی و اسلامی جدید جایگاه زنان به عنوان دال مرکزی نمود یابد. نویسندگان این نشریه آزادی را به معنای آزاد شدن از مفاهیم و ارزشهای حکومت برای زنان تعبیر و معنا میکنند. مفاهیمی که زن را تبدیل به کالای تجاری سودجویان کرده بود و در صدد سوء استفاده از جنس زن هستند.

فصل 7- فصل هفتم:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزشهای فرهنگی، مدرنیزاسیون، استفاده ابزاری، جامعه اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جنگ جهانی دوم، روش شناسی، دوره ی قاجار، حزب دموکرات