پایان نامه با واژگان کلیدی تنوع تیم، تعهد کارکنان، توانایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

ديدگاه لنچيوني و با توجه به مباني موجود، براي اندازه گيري كارتيمي پنج بعد زير مورد بررسي قرار ميگيرد:
1. تعهد: منظور از تعهد، پايبند بودن به تصميمات و برنامهها است، بهطوريكه همه به وضوح درآنها مشاركت كنند گويي كه انگار آن تصميم به اتفاق آراء گرفته شده است.
2. اعتماد: اطمينان و پشتگرمي اعضاي تيم از حسن نيت همكاران و اعتقاد به اينكه در گروه نيازي به پائيدن دور و بر و حالت فاعي به خود گرفتن نيست.
3. مسئوليت پذيري: شوق اعضاي تيم به بازخواست كردن خود و همتايان درباره رفتار ياعملكردي كه براي تيم زيانبار است.
4. برخورد سازنده: بحثهاي سازندهاي كه در آن افراد در كوتاهترين زمان به بهترين راه حل مي رسند.
5. هدفمندي: حالتي است كه در آن افراد، هدفها و نصابهاي تيمي را بر نيازهاي فردي ترجيح ميدهند. (اميني، 1388،111-109).

31-2. ویژگی های اعضای تیم
اعضای یک تیم ایدهال باید دارای استعداد ودانش متنوع باشند، در حالی که به راحتی بتوانند بدون بروز هیچگونه مشکلی با یکدیگر ارتباط برقرار بکنند الگوهای متنوعی برای تیم های اثر بخش ارائه شده، از الگوهای رایج در رویکرد تیمی میتوان به الگوی طراحی کاربرد مشترک اشاره کرد. این الگو، زمان طراحی سیستم را کوتاه میکند در حالی که نتایج جامع و با کیفیت بالایی را ارائه می کند(صدری نیا و نیشابوری، 39:1387). در الگوی طراحی مشترک، سه عامل تحت تاثیر تفاوت افراد قرار میگیرد: رهبری اثر بخش، ارتباطات درون تیم و انسجام گروه، تقریباً تمام عوامل به افراد درگیر در تیم بستگی دارد. رهبری تاثیر گذار یکی از عوامل مهم در موفقیت تیم است. رهبر بدون تاثیر، بهره وری تیم را از بین خواهد برد. یک رهبر با دانش وجسور باید بتواند سطوح متفاوتی از عملکرد و مدیریت را ارائه کند. باید بتواند جلسات تیم را کنترل کند وتقریباً همه افراد را در مذاکره شرکت دهد تا به یک نتیجه قابل قبول دست یابد (بردلی و همکاران، 69:1997).
انسجام تیمی، هم به عنوان یک جزئ جدا نشدنی از اثربخشی تیم است. در یک تیم منسجم، روح با یکدیگر بدون و پشتیبانی از یکدیگر را بوضوح میتوان دید. این انسجام به اعضای تیم در حل سریع تضادها یاری مینماید، هر اندازه سطح انسجام تیم بالاتر رود گروه روش یکسانی را میپذیرد. تنوع شخصیتی اعضای تیم، عامل موفقیت دیگر است، بسیاری ازتحقیقات تاثیر تنوع تیم را در عملکرد گروهی موفق را نشان دادهاند. عموماً این تحقیقات نشان می دهند که در مسائل پیچیده، تیمهایی با افراد مختلف و توانایی های متفاوت دانش و تکنیکی، اثر بخش تر از تیم هایی هستند که تقریباً در این جنبه ها یکسان هستند (صدری نیا و نیشابوری، 41:1387).

1-31-2. پس از اطمینان ازاثر بخشی رویکرد تیمی در حل مشکل سازمانی، در انتخاب اعضای شایسته تیم باید شرایط زیر مد نظر باشد
1. دانش و تجربه: تیم متشکل از افرادی با دانش و مهارت های مختلف و یا از واحدهای تخصصی مختلف مثل مهندسی، ساخت، خدمات، فروش وحقوقی و …..است.
2. مهارتها و منابع: افراد یک تیم باید مهارتهای مختلف ارتیاطی – مالی ومحاسباتی و از همه مهمتر مهارتهای حل مسئله و تصمیمگیری داشته باشند.
3. تنوع تیمها علارغم حضور افراد از واحدها و گروههای مختلف و با گروههای متفاوت دارای نوعی چالش بالقوه برای ایجاد راحلهای مفید و متکی بر منافع جمع هستند.
4. اجرا: برای افزایش تعهد کارکنان به کار و تیم همیشه باید اطمینان پیدا کرد افرادی که مسئول اجرای تصمیمات هستند در تیم و تصمیم گیریهای آن مشارکت دارند.
5. اختیار و قدرت: تیمهایی که توان اجرای تصمیماتشان را ندارند به ندرت اثربخش هستند(احمدی وحسینی، 93:1390). بهترین تیمها زمان و تلاش زیادي را صرف اکتشاف، شکل دادن و توافق روي هدفی میکنند که مورد پذیرش جمعی و فردي آن ها میباشد. فعالیت مقصودیابی، در سراسر عمر تیم تداوم مییابد. درمقابل تیم هاي شکست خورده به ندرت مقصودي مشترك ایجاد می کنند. به هر دلیل (تمرکز ناکافی برعملکرد، کاهلی یا رهبري ناتوان) نمیتوانند حول محور یک آرمان و هدف چالشی گرد هم آیند (الوانی، معمارزاده، 53:1387).

32-2. چگونه اعضا را نسبت به تيم متعهد كنيم؟
براي ايجاد تعهد و مشاركت در اعضا سه پيشنهاد مهم وجود دارد:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تیمهای مجازی، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، انعطاف پذیری Next Entries تحقیق درباره درآمد سرانه، بانک مرکزی، اقتصاد کشور، شاخص قیمت