پایان نامه با واژگان کلیدی تعهد سازمانی، متغیر مستقل، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه ارشد

کند(افشانی و دیگران،1388، 325)1.
3- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.
جهت بررسی وجود همبستگي میان خطاها از آزمون دوربين واتسون (DW) میگردد.
4- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون كلموگروف_ اسميرنوف استفاده می گردد.
بعد از آزمودن فرضیات لازم ، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد که این کار توسط جدول آنالیز واریانس 181 صورت میگیرد ، سپس باید معنی داری ضریب متغیر مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت می گیرد.
براي اين منظور مدل هاي رگرسيوني با استفاده از نرم افزار آماري spss برآورد شده و معنادار بودن مدل رگرسيوني با استفاده از sig محاسبه شده برای تعیین معنا داری آماره F در سطح 95% اطمينان مورد استفاده قرار مي گيرد. که نحوه محاسبه این آماره به شرح زیر می باشد:
در واقع تغییر پذیری کل داده ها را به دو جزء تفکیک کردیم : جزءدوم SSE تغییر در داخل نمونه میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق عوامل تصادفی ، و جزء اول میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل ،در این صورت میانگین توان دوم تیمارها و میانگین توان دوم خطا ها به صورت زیر خواهد بود:

چنانچه میانگین توان دوم تیمار ها نسبت به میانگین توان دوم خطا کم باشد ، نتیجه می گیریم که مدل مورد نظر در جامعه معنا دار نخواهد بود.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
داده ها شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی دار کردن باید از ارزش های آماری یا غیر آماری به منظور دست یابی به هدف تحقیقات یا پژوهش ها استفاده شوند.
داده های جمع آوری شده اعداد و ارقام بدون معنی می باشند که ازآمار برای معنی دار کردن آنها بمنظور تحقیق اهداف پژوهش ها و تحقیقات کمک گرفته می شود، تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی ازفرآیند
تحقیق علمی ،یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود،که بوسیله آن کلیه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه ،کنترل و هدایت می شوند.به عبارتی در این بخش ،پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسایل تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است باید تجزیه و تحلیل های لازم را انجام دهد.
تجزیه و تحلیل بعنوان علمی از پایه های اساسی هر تحقیق به شمار می رود که بوسیله آن کلیه فعالیت های تحقیق تا رسیدن به نتیجه ،کنترل و هدایت می شوند،در فصل چهارم نحوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه تحلیل هر یک از فرضیه ها بطور کامل مورد بررسی قرار داده شده ست.

2-4 توصيف داده‌هاي پژوهشي
در اين قسمت ابتدا شرح مختصري از داده‌هاي جمعيت شناختي افراد پاسخ‌ گو و نمودارهاي مربوط به آن ارايه شده و سپس با استفاده از جداول مربوطه داده‌ها توصيف مي‌شوند.

1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسيت
اطلاعات مربوط به جنسيت پاسخ گويان به شرح زير استخراج گرديد كه در نتيجه آن بيشترين پاسخ دهندگان را زنان تشكيل داده‌اند. جدول 1-4 توزيع پاسخ دهندگان بر مبناي جنسيت آن‌ها را نشان مي‌دهد.

جدول 1-4 : جنسيت پاسخ دهندگان
جنسيت
فراواني
درصد
مرد
94
67.6
زن
45
32.4
جمع
139
100

نمودار 1-4 جنسیت پاسخ دهندگان

2-2-4 اطلاعات مربوط به رده سني
اطلاعات مربوط به رده سني پاسخ گويان به شرح زير استخراج گرديد. جدول 2-4 توزيع پاسخ دهندگان را نشان مي‌دهد.

جدول 2-4 : اطلاعات مربوط به رده سني
رده سني
فراواني
درصد
کمتر از 30 سال
11
7.9
بین 31 تا 38 سال
62
44.6
بین 39 تا 46 سال
55
39.6
بین 47 تا 54 سال
10
7.2
بیش از 55 سال
1
0.7
جمع
139
100

نمودار 2-4 نمودار مربوط به رده سنی

3-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات
اطلاعات مربوط به تحصیلات پاسخ گويان به شرح زير استخراج گرديد. جدول 3-4 توزيع پاسخ دهندگان را نشان مي‌دهد.

جدول 3-4 : اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات
تحصیلات
فراواني
درصد
زیر دیپلم
5
3.6
دیپلم
31
22.3
کاردانی
11
7.9
لیسانس
70
50.4
فوق لیسانس و بالاتر
22
15.8
جمع
139
100

نمودار 3-4 نمودار مربوط به رده سنی

4-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تجربه
اطلاعات مربوط به تجربه پاسخ گويان به شرح زير استخراج گرديد. جدول 4-4 توزيع پاسخ دهندگان را نشان مي‌دهد.

جدول 4-4 : اطلاعات مربوط به تجربه
تجربه
فراواني
درصد
زیر 5سال
3 
2.2
6تا10سال
23
16.5
11تا15سال
48
34.5
16تا20سال
34
24.5
بیشتر از 21سال
31
22.3
جمع
39
100

نمودار 4-4 نمودار مربوط به تجربه

3-4 تجزیه و تحلیل داده ها
داده های لازم برای تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه،جمع آوری شده است.
روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه بدين گونه است كه داده های اوليه جمع آوري شده و متغيرهاي پژوهش محاسبه مي گردند.از آنجا که در این تحقیق محقق در نظر دارد تاثیر متغیرهای مستقل برروی متغیر وابسته را بررسی کند.
دراین تحقیق از رگرسیون خطی برای بررسی رابطه بین متغیر وابسته ومتغیر مستقل استفاده می شود.
در قسمت اول مدل که شامل 7 فرضیه می باشد متغیرهای مستقل عبارتند از : سن ، تحصیلات ، تجربه ، آموزش سازمانی ، تعهدعاطفی ، تعهد مستمر، تعهد هنجاری. و متغیر وابسته تعهد سازمانی می باشد .
در قسمت دوم مدل که شامل فرضیه شماره 8 می باشد متغیر مستقل تعهد سازمانی و متغیر وابسته قصد ترک سازمان می باشد.
همانطور که در فصل سوم توضیح داده شد قبل از استفاده از رگرسیون خطی می بایست شرایطی محقق شود که در ادامه به این شرایط وآزمون هایی که این مفروضات را مورد ارزیابی قرار می دهد اشاره می کنیم.
1- میانگین خطا ها صفر باشد.
2- واریانس خطاها صفر باشد.
برای بررسی دو شرط مذکور از هیستوگرام و نمودار p-p باقی مانده استفاده می گردد. شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت کند(افشانی و دیگران،1388، 325)1.
3- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.
جهت بررسی وجود همبستگي میان خطاها از آزمون دوربين واتسون (DW) میگردد.
4- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون كلموگروف- اسميرنوف استفاده می گردد.
بعد از آزمودن فرضیات لازم ، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد که این کار توسط جدول آنالیز واریانس صورت میگیرد ، سپس باید معنی داری ضریب متغیر مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت می گیرد.
بدين ترتيب كه اگر sig محاسبه شده از معادله رگرسيون کوچکتر از مقدار بحرانی 0.05 باشد مدل رگرسيوني معنادار خواهد بود.
4-4 نتایج آزمون رگرسیونی فرضیات
فرضیات تحقیق:
1- بین سن و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
2- بین تحصیلات و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد
3- بین تجربه و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
4- بین آموزش سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
5- بین تعهد عاطفی و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
6- بین تعهد مستمر و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد
7- بین تعهد اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
8-بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان رابطه منفی وجود دارد.
برای بررسی صحت یا سقم این فرضیات نیزاز روش رگرسیون تک متغیره استفاده شده است.
در واقع در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ای ریاضی هستیم،به طوری که بتوان به کمک آن یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیر هایی معلوم،تعیین کرد. با فرض آنکه رابطه علت و معلولی بین دو متغیر وجود دارد و این رابطه به صورت خطی باشد،معادله رگرسیون صورت تعریف می شود، در واقع متغیر وابسته به کمک متغیر های مستقل برآورد می شود.
: نماینده ماتریس متغیر وابسته .
: ماتریس عرض از مبداء خط رگرسیون.
:ماتریس ضرایب رگرسیون که نشان می دهد به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل متغیر وابسته چقدر تغییر می کند.
: نماینده ماتریس متغیر های مستقلاما قبل از آزمون رگرسیون باید از برقرار بودن مفروضاتی که برای کاربرد آن ضروری است اطمینان حاصل کنیم.
: خطای تصادفی .
با توجه به اینکه متغیر وابسته در فرضیه های 1 تا 7 تعهد سازمانی می باشد. ابتدا شرط نرمال بودن داده ها را برای متغیر وابسته با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنف بررسی نموده و در ادامه سه شرط دیگر رگرسیون خطی را برای هر یک از متغیر های مستقل را بررسی می نماییم . در صورت تحقق شرایط آزمون رگرسیون فرضیه ها را انجام می دهیم .

1-4-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف(KS)
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.
فرضیه آماری متناظر با این آزمون به صورت زیر بیان می شود.
متغیر Y (تعهد سازمانی) از توزیع نرمال برخوردار است : H0
متغیر Y(تعهد سازمانی) از توزیع نرمال برخودار نیست H1:

نگاره 1-4. آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks)
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کلموگروف اسمیرنوف
آماره
139
3.9329
0.69294
1.0109
0.065

باتوجه به خروجی نگاره 1-4 ( 05/0 P- value) می باشد بنابراین فرض H0 رد نخواهد شد و فرض H1 حاكی از نرمال نبودن داده ها رد خواهد شد.

1-1-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 1
خط رگرسیون مربوط به این فرضیه به صورت زیر می باشد:

تعهد سازمانی
سن
ابتدا به بررسی مفروضات رگرسیون می پردازیم.

2-1-4-4 آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد،استقلال خطا ها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است.در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده می شود.
مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار دارد و چنانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد آزمون عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود و در غیر اینصورت همبستگی بین خطاها وجود دارد.از آنجا که مقدار این آماره در این تحقیق 1.776می باشد در نتیجه فرض همبستگی داده ها رد می شود.

3-1-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن
به دلیل اینکه برای آزمون فرض های خود از رگرسیون خطی استفاده می کنیم بنا براین رابطه باید از نوع خطی باشد،برای آزمودن خطی بودن رابطه ماتریسی از نمودار پراکنش متغیرهای مستقل و وابسته در مقابل یکدیگر استفاده می کنیم.همانطور که ملا حظه می شود ارتباط متغیر وابسته با متغیر های مستقل از نوع خطی می باشد.

4-1-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن
یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون که خطا ها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند.بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش گزیده،نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. باقی مانده 182 اختلاف بین مشاهده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته است.

بنابراین، با برقرار بودن این پیش گزیده ،می توان از رگرسیون در خصوص رابطه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده کرد. هیستوگرام یا نمودار p-p باقی مانده برای بررسی فرض نرمال بودن عبارت خطا مورد استفاده قرار می گیرد. شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت کند (افشانی و دیگران،1388، 325)1.
نمودار زیر معروف به کاغذ نرمال نیز نوعی آزمون نرمال بودن است که اگر داده ها متعلق به نمونه ای از یک جامعه نرمال باشند،انتظار می رود که نقاط نزدیک یک خط مستقیم پراکنده شده باشند و چنانچه نمودار نشان می دهد داده ها از خط مستقیم دارای انحراف نیستند در نتیجه داده ها نرمال هستند.

باقی مانده ها در نمودار p-p

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون خطی، متغیر مستقل، مدل رگرسیون Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی متغیر مستقل، تعهد سازمانی، ضریب تعیین