پایان نامه با واژگان کلیدی تعدد زوجات، حقوق زنان، حقوق اجتماعی، مدرنیزاسیون

دانلود پایان نامه ارشد

معرفی کرده و مخالفت و تهدید روحانیت را تهدید اسلام میدانند.
4-3-2-6- تغییر قوانین اسلام
با ادامه دادن برنامه مدرنیزاسیون رضا شاه توسط پسرش محمدرضا شاه همچنان زنان دال مرکزی نمایش گفتمان مدرنیزاسیون بودند. تبلیغ پیشرفتهای صورت گرفته در وضع قانونی و حقوقی زنان، ابزاری برای بهبود تصویر بین المللی دولت ایران در خارج به حساب میآمد. پس از دادن حق رای و حق انتخاب شدن به زنان در سال1341، مساله حقوق زنان و تغییر قوانین به نفع زنان در نشریات و رسانهها به بحث و بررسی گذاشته میشود. روحانیون سنتی به وضع موجود اعتراض کرده و آن را مخالف تعالیم اسلام دانسته و تغییر قوانین در موضوع ازدواج، طلاق و غیره را که از قرآن و فقه گرفته شده را نه تنها به نفع زنان ندانسته بلکه هر نوع تغییریی در این زمینه را مخالفت با اسلام و سرشت طبیعی زن و مرد میدانستند.
«اخیراً باز زمزمهی تجدیدنظر در قوانین ازدواج و طلاق تحت عنوان طرفداری از حقوق بانوان از گوشه و کنار بگوش میرسد.( بی نام، 1339: 62)
تجدیدنظر و وضع مقررات جدید کمترین اثری در بهبود روابط زن و شوهر نخواهد داشت».(بی نام،1339: 73)
4-3-2-7- اعتراض به تعدد زوجات
از جمله قوانینی که از طرف نهضت بانوان و نمایندگان زن و برخی مردان مدرن مورد اعتراض و ستم به زن عنوان شده بحث تعدد زوجات بود. اعتراض صورت گرفته به این قانون آن بوده که حکم مزبور باعث جریحهدارشدن غرور زنان و افسرده شدن آنان و حتی گاه موجب انتقام زنان از شوهران یا زن دوم میشود.
«اعتراضی که به این حکم اسلامی کرده و گفته میشود که: حکم تعدد زوجات که عواطف و احساسات زنان جامعه را جریحهدار کرده و درونشان را افسرده نموده و مبدء هیجان حس انتقام گردیده و منشاء حوادث ناگوار میشود».( علامه طباطبایی،1338: 27)
نویسندگان این نشریه پس از بیان اعتراضی که به این حکم اسلامی شده است در متن دیگری زنانی را که به این حکم اعتراض کرده، مورد خطاب قرار داده و عنوان میکنند؛ این افراد فقط به تقلید از عدهای که حکم ازدواج موقت یا صیغه و تعدد زوجات را برای مردان محکوم کردهاند این سرو صداها را راه انداختهاند. به نوعی متن بیان میکند که این زنان از خود اراده و استدلالی نداشته و فقط پیرو حرفهای هستند که از این آن شنیدهاند.
«خوب است خانمهایی که به هوس تساوی مطلق، زن و مرد افتادهاند و به تقلید از دیگران تعدد زوجات و نکاح منقطع را به طور مطلق، محکوم نموده و به عنوان مسخرهی( حرم سرا) آن را یادگار دوران وحشت میشمارند بدین نوشتههای همنوع خودشان توجه نموده( گوستاولوبون فرانسوی که گفته بود : رسم تعدد زوجات، برای نظام اجتماعی شرق ؛ یک رسم عمدهایست که به وسیلهی آن، اقوامی که این رسم در میان آنها جاری است، روح اخلاقی ایشان، در ترقی و تعلقات و روابط خانوادگی قوی و پایدار مانده و بالاخره در نتیجهی همین رسم است که در مشرق، اعزاز و اکرام زن هم بیش از اروپا است».(موسوی زنجانی1341: 41))
متن به زنان نهیب میزند که بهتر است به حرف همجنسان خود گوش دهید. زنانی که در دنیای غرب با آن همه آزادی به حال شما که قانون تعدد زوجات را دارید افسوس میخورند. زیرا وجود این قانون را باعث استحکام خانواده و بزرگداشت زنان میدانند و حتی همین قانون باعث شده زنان شرقی بیشتر از زنان اروپا مورد احترام باشند.
مناقشات زنان با مردان اسلامگرای سنتی پس از به قدرت رسیدن آنان و پیروزی انقلاب اسلامی ایران همچنان ادامه داشت و هنوز نیز ادامه دارد. قبل از انقلاب زنان ايراني موفق شده بودند با منوط نمودن ازدواج مجدد به رضايت همسر اول و تاييد دادگاههاي خانواده ، حق چند همسري مردان را مهار كنند . بعد از انقلاب آیت الله خميني مجددا حق مردان را در مورد ازدواجهاي موقتي يا دائمي تكرار نمود و جانشين ايشان آقاي رفسنجاني بر اين موضع صحه گذاشت .
اما مخالفت زنان با چند همسري ادامه يافت . در اين راه آنان مورد حمايت اين حكم قرآني كه هيچ مردي به جز پيغمبر اسلام نميتواند با تمام همسران خود به طور مساوي رفتار كند و بدين ترتيب مصلحت اقتضاء ميكند كه تنها يك زن اختيار كنند ، قرار گرفتند .
به عنوان مثال در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اعظم طالقانی دختر آیت الله طالقانی که نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بود و از افراد فعال در حوزه حقوق زنان میباشد به این حکم اعتراض و خواستار لغو این حکم شد.
اعظم طالقاني مي گويد : «500000 نفر زن كمتر از مرد در كشور ما وجود دارد ، با اين حال به ما گفته مي شود كه ما بايد بپذيريم كه شوهران مان حق ازدواج مجدد را دارند . من حتي به نزد برخي از رهبران مذهبي رفتم و از آنان سوال كردم كه آيا طرفدار خانواده اند يا براي نابودي آن برنامه ريزي مي كنند ؟ زيرا مشخص است كه از زماني كه همسر دوم پا به درون خانواده مي گذارد ، به گونه اي موثر همسر اول بي اعتبار و زندگي اش تباه مي شود … اما آنان زنان را مجبور به پذيرش چند همسري مي كنند ، اگر اين گونه نيست پس به آنان گفته شود كه بايد شوهران خود را ترك و طلاق بگيرند …. چگونه مي توان چنين سياستي داشت و هنوز مدعي بود كه زنان محترم و ارجمند هستند ؟ در ترك چنين زني چه چيزي وجود دارد ؟ او چگونه مي تواند به مادري خوب تبديل و خانواده اي سالم به وجود بياورد ؟»(هاله افشار،1994: 14)
4-3-2-8- تهدید ریاست مرد در خانواده
جامعهاي كه براي قرنها با تجليل از مردانگي تشخص مييافت اكنون شاهد بحران بود. مفاهیم مردانگی روبه افول بود. رییس بودن مردان در خانواده همگام با تشخص مردانگی آنان بود و نویسندگان این نشریه از خطر چنین اتفاقی خبر میدهند. آنان پس از بیان اتفاقاتی که در کشور افتاده و سروصداهای که برای تغییر قوانین مدنی کشور به نفع زنان بلند شده اکنون با تغییر شکل خانوادها و شاغل شدن زنان هویت مرد را در حال نابودی میبینند. زنی که روزگاری برای برآوردن نیازهای اقتصادی خود متکی به مرد بود اکنون دیگر مستقل شده و اتکایی به شوهر یا پدر خود ندارد. نویسنده به دلیل استقلال اقتصادی زنان دیگر خانواده را برای مرد دارای ارزش نمیداند و آن را یک بار اضافی برای مرد میخواند.
«امروز عائله برای یک مرد مانند باری است که به دوش او گذاشته باشند. از این گذشته، امروز یک زن میتواند به واسطهی درآمدی که از شغل خود پیدا کرده مخارج زندگی خود را متحمل شود و به شوهر خود اتکاء و امیدی نداشته باشد.».(47)
نویسندگان مکتب تشیع نتیجهای که از این اتفاقات میگیرند این است که خانواده معنای خود را از دست داده است.
4-3-2-9- کشورهای اسلامی به زنان آزادی دادهاند
به دنبال آزادی زنان در کشورهای همسایه و مسلمان ایران و دادن حقوق برابر به زنان و مردان؛ نویسندگان مکتب تشیع آزادی و دادن حقوق مساوی به زنان و مردان را در کشورهای اسلامی محکوم کرده و این عمل آنان را مخالف اسلام خوانده و اذعان دارند این عمل کشورهای مسلمان و مخصوصاً ترکیه به دلیل اینکه فاقد حکومت رسمی اسلامی میباشند و در تطبیق قوانین مدنی و اسلامی آنها اجباری نیست فاقد هرگونه ارزشی است و به همین خاطر نباید این کشورها را الگوی یک کشور اسلامی قرار داد و اظهار میکنند:
«تحولاتی که در کشورهای پاکستان یا اندونزی و مصر و عراق و مراکش و حتی در کشور ترکیه که صریح الهجهتر از همه آنها بود و در سی و پنج سال پیش رسماً اعلام کرد که در رفورم اجتماعی خویش پابند مقررات اسلام و تطبیق آن با اصول و تعالیم دینی نمیباشد، چه ارزشی دارد؟ وعمل کدام یک از این کشورها دلیل مطابقت آزادی زنان با دین مقدس اسلام تواند بود؟»(بی نام،1338: 144)
متن هیچ ربطی بین دادن حقوق برابر و آزادی زنان در کشورهای مسلمان با دین مقدس اسلام نمیبیند و عمل این کشورها را مخالف دستور دین اسلام میداند. همچنین نویسنده مکتب تشیع ادعای افراد و روشنفکرانی که تحت تاثیر کشورهای مسلمان و همسایه ایران استدلال میکنند اسلام به زنان همچون مردان در حقوق اجتماعی آزادی مطلق داده و دارای حقوق مساوی با مردان هستند، را سفسطه خوانده و تفسیرهای آنان از قرآن را فاقد صلاحیت علمی و دینی دانسته است:
«استدلال سفسطه آمیز، و دعوی مطابقت آزادی مطلق و تساوی زنان با مردان در حقوق اجتماعی، با موازین دین مقدس اسلام و تفسیر بعضی آیات قرآن مجید از طرف اشخاص فاقد صلاحیت علمی و دینی».(بی نام،1338: 144)
4-4 . عوامل موثر کدامند
عواملی که موجب بروز اتفاقات تلخی شدند که ذکر شد. تحت تاثیر این موارد بوده: عوامل سیاسیِ داخلی و خارجی، روشنفکران، تعالیم کلیسا، زنان خودآرا و مردان ناآگاه از تعالیم مذهبی، سازمانهای فرهنگی کشور و اطلاعات غلط غربیها از اسلام که موجب شده غربیها نسبت به دستورات اسلام دست به سیاه نمایی بزنند. تمام این موراد در زیر شرح داده شده است.
4-4-1 .عوامل سیاسی
نویسندگان مکتب تشیع بیان میکنند در شرایطی از حقوق زن در اسلام سخن میگوییم که بادهای مخالف از هر جهت در جریانند. دلایل سیاسی و رنگ آمیزی تبلیغاتی اجازه نمیدهد تا درست و بر طبق منطق فطری خود تصمیم بگیریم.
«ما اکنون در شرایطی زندگی میکنیم که دستخوش بادهای مخالف سیاسی و امواج متضاد و متباین تبلیغاتی است که با بسط دادن اضطراب و وحشت و مرعوبیت طرز تفکر صحیح را از دست ما گرفته و به نام اینکه بایداز فکر مستقل و درست تبعیت نمود منطق فطری و خدادادی ما را تبدیل به تقلید کورکورانه نموده است».( علامه طباطبایی،1338: 15)
متن بر آن است که دلایل سیاسی موجب ترس ، وحشت و اضطراب در محیط زندگی افراد شده و باعث شده نتوان از منطق فطری و خدادای خود استفاده کرد. تبلیغات برآنند که باید از تفکری مستقل پیروی کرد اما به دلیل عوامل سیاسی و محیط مرعوب این تفکر مستقل به سمت تقلید کورکورانه رفته است. در واقع به دلیل ترس و وحشت از عوامل سیاسی، قابلیت فکر کردن و تفکر صحیح از افراد گرفته شده و تبلیغات کذبی که خواستار تفکر مستقل هستند منظور اصلیشان تقلید کورکورانه از آنچه است که به جامعه تزریق میکنند.
در متن مشابهای بحث حقوق زنان را سیاسی دانسته و با سیاسی کردن موضوع اهمیت آن را ناچیز شمرده است.
«این گفتگوها یک بحث موسمی بوده نه به منظور تفاهم و تحقیق و غورومطالعه، بلکه به منظور خاصی در فواصل مخصوصی بوجود میآید، و شاید عامل سیاسی آن قویتر از عوامل اجتماعی و علمی آن میباشد.( بی نام،1338: 137)
مقصود بحث و انتقاد نبوده است، و شاید منظور سوق افکار عمومی در مسیر معین و بسوی هدف مشخصی میباشد».(بی نام، 1338: 137 )
متن با سیاسی کردن موضوع به خوانندگانش هشدار میدهد تا وارد بازی که هدف مشخصی دارد و از آن آگاهی ندارید نشوند و خود را درگیر موضوعی که از نظر علمی ثابت شده است نکنند.(برتری مردان به زنان) ضمیر پنهان متن از سوء استفاده حکومت و افرادی که فریاد آزادی و حقوق مساوی زن و مرد را سر میدهند سخن میگوید. حکومت وقت در صدد مدرنیزاسیون کردن ایران بوده و یکی از سیاستهای اصلی برای به نمایش گذاشتن پیروی خود از مدرنیته را متوجه پوشش و حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و بیرون آوردن آنان از خانه قرار داده بود. جهت اصلی این متون به سمت حکومت و دولت بوده است.
4-4-1-1- تهاجم فرهنگی غرب
نویسنده عامل تقلید برخی کشورها و افراد از غربیها را موفقیتهای علمی و صنعتی میداند که غرب به دست آورده واین سیادت موجب شده ملل دیگر فکر کنند هر آنچه غرب دارد همه درست و صحیح است. و این درست همان چیزیست که غربیها خود به دنبال آنند تا اینگونه بر تمام ملل دیگر نفوز سیاسی و اقتصادی و سلطه پیدا کنند.
«ملل اروپا با قدرت شگرفی که از راه پیشرفت علمی و صنعتی بدست آوردند به منظور تسخیره قارهای دیگرجهان و بسط و توسعه و نفوز سیاسی و سیادت اقتصادی خود از جمیع وسایل ممکنه استفاده کرده و بالاخره با موفقیت کامل مردم این سامان را به برتری علمی و عملی خود معتقد ساخته که زندگی غیر اروپایی هیچ ارزشی نداشته و جز تقلید خرافات نیاکان بیدانش و بینش چیزی نیست»
تبلیغات غربی با کمال موفقیت در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خانواده گسترده، علامه طباطبایی، تعدد زوجات، اجتماعی و سیاسی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، حقوق بشر، حقوق زنان، کشورهای اسلامی