پایان نامه با واژگان کلیدی تعدد زوجات، زنان و دختران، عدل و انصاف، جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه ارشد

جوانان هم باید فرمانبردار پدر و مادر باشند.(سعیدی،1338: 51)
در اصل متن همان قوانین فقهی است که نویسندگان این نشریه بر آن تاکید دارند، منتها برای بیان این قوانین از جملات پر از امید و لطیف استفاده شده است. نویسنده بازگشت به قوانین گذشته و پیروی زنان از مردان و ریاست پدر در خانواده را با زبان دوستی و محبت ابراز کرده و آن را مایه سعادت واقعی خانواده دانسته است. در واقع متن بر آنست که میتوان با همان قوانین گذشته دوستی و محبت و مهربانی را در خانواده برقرار ساخت و این قوانین نه تنها مانع دوستی بین زن و مرد یا پدر با فرزندان نیست بلکه موجب مودت بین اعضای خانواده خواهد شد.
4-6-4-1- تعدد زوجات
اسلامگرایان سنتی بر طبق استدلال ذاتگرایی، چند زنی را حق همه مردان دانسته و برای جلوگیری از فساد و تخلیه شهوت مردان تعدد زوجات را تجویز میکنند.
« شریعت اسلام راه حل این مشکل را با تجویز تعدد زوجات در حدود معین پیش بینی کرده و در این مورد نیز از قانون طبیعت پیروی نموده و آنرا با موازین اخلاقی منطبق ساخته است و چنانکه توضیح دادیم سنن کون و حیات شالوده آن را قبلاً ریخته بوده و استعداد بیشتری به مردان داده است و میتوانند با بیشتر از یک زن ازدواج کرده و با رعایت عدل و انصاف در فضای عفت و طهارت که شرط اساسی و انسانی تشکیل عائله است از آنها کفالت بنمایند».(زنجانی،1341: 31)
متن تجویز تعدد زوجات را نه به دست انسان که از قوانین طبیعت دانسته و به دلیل قدرت برتری که مردان در غریزه جنسی دارند به شرط رعایت عدالت بین زنان به آنان اجازه داشتن بیشتر از یک زن را داده است. نوال سعداوی پزشک و نویسنده عرب درباره تعدد زوجات میگوید؛ آیا ازدواج تنها یک قراداد تجاری است که به موجب آن زن ازشوهرش پولی دریافت میکند ،یا اینکه یک تبادل عمیق احساسات بین یک مرد ویک زن است؟حتی اگر ما غیر ممکن را ممکن بگیرم و موردی را پیش بگیریم که مرد با زنانش به تساوی رفتار میکند، امکان ندارد که بتوان از این امر به عنوان یک حق یاد کرد، چرا که معیار اولیه واساسی هر حقی این است که همه افراد بدون تبعیض یا تمایز از آن به تساوی بهرمند باشند. وقتی که یک مرد چهار زن اختیار می کند،حتی اگر تساوی رفتار با آنان را نیز فرض کنیم، به معنی آن است که هر زنی به نسبت یک چهارم مرد را برای خود دارد، درحالی که مرد چهار زن را در اختیار گرفته است زنان در اینجا تنها با این مفهوم برابرند که از یک بی عدالتی بزور مساوی رنج میبرند»( السعداوی نوال،چهرهی عریان زن عرب؛ مجید فروتن و رحیم مرادی،1359؛بی جا:نشر اندیشههای نوین245)
در متن مشابهای آمده:
«باید تعدد زوجات قانوناً مجاز گردد؛ در این صورت همهی اینها(دختران بی خانمان) صاحب خانه و زندگی شرافتمندانه میگردند و دیگر این همه اولاد نامشروع که موجب ننگ بوده و هم کل بر جامعه شدهاند بوجود نمیآیند».(زنجانی،1341: 37)
متن درخواست قانونی کردن و به نوعی حمایت از تعدد زوجات را دارد. و آن را راهحلی اساسی و تنها راه حل برای دختران بیخانمان و درامان ماندن زنان و دختران از شهوت طبیعی و غیرقابل کنترل مردان که موجب افزایش فرزندان نامشروع میشود میداند. همچنین در ادامه برای حل مشکلات مالی که مردان در اثر تعدد زوجات ممکن است دامنگیرشان شود مسلمین را به دوری از تشریفات و تکلفات ازدواج و کم گرفتن مهریه توصیه میکند. نویسنده بیان میکند:
«اسلام تعدد زوجات را برای مردان در شرائط مخصوص مجاز شمرده است و نیز باصل ازدواج و تسهیل و تسریع در آن ترقیب فراوان نموده و از بالا بردن مهر و تکلفات و تشریفات دیگر که به موجب ترک ازدواج و یا تاخیر در آن میگردد سخت نکوهش کرده است».(زنجانی،1341: 23)
در متن مشابهای نویسندگان این نشریه از زبان غربیها برای توجیه تعدد زوجات استفاده کرده تا آن را نه فقط یک امر دینی بلکه یک واقعیت وجودی در زندگی هر انسانی در هر جای کره خاکی نشان دهند؛ آنان اظهار میکنند:
« مسترجیرالدسیارو قاضی انگلیسی که23سال در انگلستان و سیام به قضاوت میپرداخت و عضو دادگاه بین المللی(بانلوک) بود در کتابی که بنام ( سرزمین ماه و گل) تألیف کرده از زنان انگلیسی درخواست میکند که هووئی با خود قبول کنند و میگوید ما در عصری زندگانی میکنیم که ممکن نیست مرد به یک همسر اکتفا کند و دست کم به دو نوع زن نیازمند میباشد و در عین حال که به مادر فرزندان و رفیق همیشگی خود احتیاج دارد، به همسر دیگری نیز محتاج است که بتواند به خیال و احساسات او تازگی بخشیده و روحش را همچنان تابناک نگاه داشته و نگذارد مرد به یک حیوان اهلی مبدل گردد، مردها همه بدین موضوع باطناً ایمان دارند ولی شجاعت آن را ندارند که این حقیقت را با زنان در میان بگذارند، زن جذابیت خود را در سن چهل سالگی از دست میدهدو مرد همچنان مستعد است و میتواند در یک زمان دو همسر خود را خوشبخت بنماید بدون آنکه در احترام و محبت او نسبت به همسر اولی کاسته گردد».(زنجانی،1341: 41)
متن زنان را موجوداتی میبیند که برای هواوهوس مردان آفریده شدهاند و وظیفه دیگری جز برآوردن درخواست آنان ندارند. زن موجود منفعلی فرض شده که باید استهلاکش در نظر گرفته شود. نویسنده ؛ روایت را از زبان یک قاضی انگلیسی با سابقه طولانی در قضاوت بیان میکند تا با سه مشخصه مرد بودن سوژه، تسلط او به قانون و سابقه طولانی وی اعتماد خواننده را در صحت روایت جلب کند تا خواننده با متن همراه شود. این قاضی انگلیسی بیان میکند خواسته قلبی تمام مردان داشتن دو همسر است. تا یکی از زنان یعنی مادران فرزندانش به کار خانهداری و نظافت منزل بپردازد و شریک غم و غصه شوهر در زندگی باشد و دیگری معشوقه، شریک جنسی و طراوت دهنده روح و احساس مرد شود. نویسنده با بیان این جمله که زنان نگذارند تا مردان با داشتن فقط یک زن تبدیل به حیوان اهلی شوند از زنان خواسته تا خود برای این امر پیش قدم شوند و یا حداقل مردان را از این لذت محروم نکنند تا به روح وحشیگری و آزاد آنان لطمه وارد شود. متن سپس اینطور ادامه پیدا میکند که همه مردان با این نظر موافق میباشند فقط شجاعت بیان چنین خواسته قلبی را ندارند. زیرا تمام زنان در سن چهل سالگی دیگر جذابیتی ندارند و مردان همچنان آمادگی دارند دو همسر داشته باشند. و هر دو را نیز خوشبخت کنند. چگونه ممکن است یک زن با وجود هوو و رقیب خود خوشبخت شود. شاید تعبیر نویسنده از خوشبختی یک زن داشتن شوهر و سرپناه و فرزند است. پس روح لطیف و عاطفه و احساس زن که به خاطر آن او را از داشتن حق طلاق، قضاوت و حضور در عرصه سیاسی و اجتماعی منع کرده است چه میشود؟! نویسندگان این نشریه جریحه دارشدن روح یک زن با ورود هوو را نمیپذیرند و آن را فقط تحت تاثیر قرار گرفتن زنان و القای سرو صداهای میدانند که در رابطه با اعتراض به تعدد زوجات شده است. چرا که همانگونه که در صفحات قبل و طبق جدول شمار3ستون ث ذکر شد نویسندگان مکتب تشیع از جنگ جهانی دوم و درخواست زنان آلمانی از دولت برای قانونی شمردن چندهمسری حجت و مثال بارز میآورند.
«دو فقره جنگ جهانی اخیراً این حقیقت را به اثبات رسانید و کار به جایی رسید که جمعیت زنان بیشوهر در آلمان از دولت تقاضا کردند که اجازه دهد، طبق قانون اسلام تعدد زوجات مجری شده و باین ترتیب غائله زنان بیشوهر رفع شود، اگر چه تقاضاشان بواسطهی مخالفت کلیسا رد شد.این واقعه خود بهترین دلیلی بود بر اینکه مخالفت نوع زنان با تعدد زوجات مستند به عادت میباشد نه اقتضای طبیعت و فطرت.»(زنجانی،1341: 27)
همچنین طبق همین جدول و ستون الف خانوادهای اسلامی و متدین را مثال میزنند که از صدر اسلام تا کنون هیچ مشکلی با این مساله نداشته و در یک خانواده چند زن و فرزندانشان به خوبی و خوشی باهم زندگی میکردند.
4-6-4-2- صیغه
راه حل دیگری که برای خالی شدن شهوت مردان ارائه شده ازدواج موقت یا صیغه است.
« دراسلام همانا ازدواج مشروع بمعنی اعم و شامل آن،(نکاح دائم و نکاح منقطع) دانسته و آن را یگانه وسیله راه حل مشکل جنسی شناخته است تا وظیفه مقدس تشکیل عائله و تولید نسل در فضای پاک و منزه انجام پذیرفته و عمل طبیعی زیر پرده عفت و تقوی صورت پذیرد.»( زنجانی،1341: 23)

در ادامه نویسندگان مکتب تشیع برای ازدواج موقت یا صیغه شرایطی را تعیین میکنند تا برحسب رعایت این شرایط این ازدواج مورد سوء استفاده مردان شهوت پرست قرار نگیرد. این ازدواج برای افرادی که تمکن مالی برای ازدواج دائم ندارند و فقط در صورت احتیاج، مجاز شمرده شده و حتی اگر منافاتی با حیثیت اجتماعی زن و یا مرد داشته باشد از آن منع شدهاند. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد برعکس این قانون است و افراد متمکن و کسانیکه به دنبال ارضای تمایلات نفسانی و غریزه تنوع طلبی خود هستند زنان و دختران را صیغه میکنند.
(کسانی که شرایط ازدواج دائم ندارند) یا با تحفظ بر موازین تقوی و طهارت، با عقد نکاح و تعیین مهر و مدت با زنی (که نکاح دائم با او صحیح بوده باشد) بطور موقت ازدواج کنند و اگر احیاناً فرزند هم بوجود آید بطور شرعی و رسمی فرزند پدر و مادر دار محسوب شده و مسئولیت کفالت او را بعهده داشته باشند و پس از انقضاء مدت ازدواج برای جلوگیری از اختلاط نسب و مفاسد آن ، زن تا دو نوبت قاعدهی زنانه ؛ از ازدواج جدید با غیر او ، حتما خودداری نماید، و این عمل در نظر اسلام دومین نوع ازدواج رسمی و شرافت مندانه است. از این نوع ازدواج فقط، در صورت احتیاج و یا افراد غیر متمکن از ازدواج دائم میتوانند استفاده بکنند.نباید منافی با حیثیت اجتماعی زن یا مرد بوده باشد از آن نهی کردهاند و مطلقا موضوع نباید به صورت حرص و شهوت رانی صرف در آید.(زنجانی،1341: 47).
4-6-4-3- اطاعت زن از مرد
نویسنده ریاست مرد در خانواده را موجب سعادت افراد خانواده دانسته است و در مقابل این حق از مرد میخواهد به حقوق همسر خود تجاوز نکرده و احمال قانون نکند. نکته جالب این است که زن در هیچکدام از قوانین راه فراری برای احمال حقوق مرد ندارد زیرا رعایت انصاف یا ظلم در حق زن در دستان مردان است؛ به همین دلیل مدام از مردان میخواهد تا با سوء استفاده از قانون به زنان ظلم نکنند.
«یکی از نویسندگان امریکا صریحاً میگوید: برای رفع این معایب باید زندگی خانوادگی را اصلاح و تقویت کرد و اصول قواعد مفید از دست رفته را که موجب سعادت افراد خانواده و ملتها بوده دومرتبه اجرا نمود؛ زنان تابع شوهران شوند و نسبت به آنها احترام بگذارند و شوهران هم زنان خود را دوست بدارند و حقوق آنها را رعایت کنند.»(مصباح،1343: 189)
4-6-5 . سوء استفاده نکردن از قوانین
نویسندگان این نشریه با ذکر آیاتی از قران کریم به مردان هشدار داده و تقاضا میکنند تا از قوانینی که به نفع آنان بوده در جهت ظلم به زنان استفاده نکنند.
شوهران را نمیرسد به حاکمیت مطلقه و باصطلاح با دیکتاتوری دربارهی زنان رفتار نموده و قوانین ازدواج و
طلاق را وسیلهی سوء استفاده قرار دهند. آیه طلاق میفرماید: تلک حدود الله فلاتعتدوها … ولا تتخذوا آیات الله هزواً.(بی نام،1339: 67)
در متن بالا عبارت از مردان میخواهند که با حقوقی که به آنان داده شده به زنان ظلم نکنند و با دیکتانوری با آنان رفتار نکنند. در ادامه نویسندگان برخی دیگر از آیات را که مخالف دیکتاتوری مردان و ظلم به زنان است و قوانینی که به نفع مردان میباشد و میتوانند از آن برای آزار زنان سوء استفاده کنند را نیز بیان مینمایند:

• «(زنانرا به منظور اینکه مهرشان را تصاحب کنید در فشار قرار ندهید). ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن ( بمنظور سخت گیری و ملجاً ساختن آنها زبان نرسانید).
• فامسکوهن بمعروف اوسرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضراراً التعتدوا ( یا به خوشی و در آسایش احسان همسران خود را نگه دارید و یا به نیکی و احسان رهاشان سازید و دیگر به منظور ستم و آزار کردن به آنها رجوع ننمایید.). و عاشروهن بالمعروف
• (بخوبی با آنان معاشرت کنید)
• فامساک بمعروف اوتسریح باحسان
• (پس یا اینستکه بخوشی نگه دارید و یا بخوبی و احسان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی علامه طباطبایی، تعدد زوجات، قانون اساسی، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه اسلامی، تعدد زوجات، حقوق زنان، حقوق اجتماعی