پایان نامه با واژگان کلیدی تصادفات جاده ای، تولید ناخالص ملی، راهنمایی و رانندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ن عوامل انسانی سرعت زیاد، عجله کردن وراه رسیدن به مقصد، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خواب آلود بودن رانندگان، سبقت غیر مجاز نسبت به سایر عوامل نقش بیش تری داشته اند. مدیریتی و طبیعی به ترتیب با ۳۴ و ۱۲ درصد از عوامل دیگر تاثیر گذار در بروز تصادفات است[19]
در پژوهشی که در سال ۱۳۸۶ توسط عراقی و همکاران انجام شد اسیب های ناشی از تصادفات با موتورسیکلت در شهرستان مشهد بررسی شد. انها به این نتیجه رسیدند که میزان مصرف مواد افیونی مشروبات الکلی و سیگار در واحد های پژوهشی رایج بود که خود می توانداز عوامل مستعد کننده تصادفات باشد.همچنین غنی سازی فرهنگی، ارتقاء سطح اگاهی، رشد اجتماعی،اقتصادی، امکانات تفریحی، انجام فعالیت های پیشگیری می تواند زمینه ساز کاهش مصرف مواد الکلی در بین جوانان باشد که خود به نوعی در کاهش تصادفات موتورسیکلت نیز تاثیر بسزایی دارد[24]
رحمانی و همکاران ( ۱۳۸۵ ) در پژوهشي به بررسی جامعه شناختی علل تصادفات جاده ای با مطالعه موردی رانندگان عمومی جاده ای شهرستان بابل پرداختند. بر اساس بررسی های به عمل آمده؛ عامل انسانی حدود ۷۰ تا ۷۵ در صد ، عامل اتومبیل حدود ۱۰ تا ۱۵در صد ، عامل جاده ای حدود ۱۰ تا ۱۵ در صد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده و حجم نمونه ۳۸۹ نفر از رانندگان می باشند. یافته ها حاکی از آن است که سن، تحصیلات، خردورزی و رضایت شغلی به شیوه گرفتن گواهی نامه بر میزان تصادفات تاثیر گذار است[22]
پورحسین و همکاران ( ۱۳۸۳ ) به بررسی وضعیت موتورسیکلت سواران متوفی ناشی از تصادفات جاده ای ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی شهرستان ساری پرداختند. یافته ها نشان داد که ۸۴.۲ در صد از حادثه دیدگان راننده و ۱۵.۸ در صد ترک نشین بودند. صدمه به سر علت اصلی مرگ ومیر بود. زمان مرگ و میر موتورسیکلت سواران از الگوی زمانی خاصی پیروی می کند که می توان با اقدامات پیشگیرانه از وقوع این گونه حوادث مرگبار کاست[25]
رضایی مقدم و همکاران ( ۱۳۸۸ ) مدل های پیش بینی شدت تصادف های موتورسیکلت در بزرگراه های شهری با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی ارائه دادند.در این مقاله شدت تصادف های موتورسیکلت در دو حالت (( خسارت جانی )) و (( خسارت مالی )) طبقه بندی شد و از دو روش مدل سازی ریاضی و نرم افزار spss استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که متغییرهای مربوط به تصادف در روز تعطیل کاهنده شدت تصادف، سن موتورسوار بین ۲۵ – ۵۰ سال، تصادفات موتورسیکلت با تک وسیله نقلیه، عدم رعایت فاصله طولی، تغییر ناگهانی مسیر حرکت و عدم توجه به جلو جزء عواملی هستند که همواره باعث افزایش شدت تصادف های موتورسیکلت در بزرگراه های شهری می شوند[18]
باقیانی مقدم (۱۳۸۵) در مطالعه ای با عنوان ” بررسی تیپ شخصیتی و وضعیت حادثه در موتورسواران حادثه دیده شهرستان یزد ” بیان می کند. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین مورد رفتارهای ناایمن در گروه سنی ۱۳-۲۴ سال و در ساعت ۷-۱۲ صبح بوده است. ۷۴ % موتورسواران حادثه دیده دارای تیپ شخصیتی A بوده اند. اکثر نمونه های تیپ A مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و اظهار کردند که علت تصادف وجود موانع و نامناسب بودن شرایط محیطی بوده است.بیش ترین تصادفات در آبان ماه و از نظر زمانی نیز بیش ترین عدم رعایت قوانین در ساعت۱۳ -۱۸ بود. کسانی که بیش تر از همه قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده بودند بیکاران بودند. محقق در این بررسی نتیجه می گیرد که تیپ شخصیتی در تصادفات نقش مهمی دارد[23]
ستایش ولی پور و مهیمنی (۱۳۸۳) در مطالعه خود با عنوان ” بررسی تحلیلی آمار تلفات موتور سیکلت در ایران ” بیان می کنند. هدف از مطالعه خود را شناخت گروه های سنی و درصد تلفات هر کدام از این گروه ها در تصادفات سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۳ و شناخت نسبت رشد تلفات در هر کدام از گروه ها ذکر کرده اند. طبق نتایج این بررسی ۱۷۲۱ نفر موتورسوار در سال ۱۳۷۸ و ۶۸۸۰ نفر موتورسوار در سال ۱۳۸۳ کشته شدند. در این بررسی مشخص شد که درصد تلفات موتورسیکلت سواران زیر ۳۰ سال از ۶۱.۳ % در سال ۱۳۷۸ به ۶۸.۸ % در سال ۱۳۸۳ رسیده است که رشد بیش از ۱۰ % را نشان می دهد و بیانگر آن است که نزدیک به ۷۰ % تلفات مربوط به افراد جوان می باشد. بیش ترین رشد تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت در مقطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه اتفاق افتاده است. سایر نتایج نشان داد که علت مرگ ۱۲۵۳ موتورسوار ( ۷۲.۸ % ) کشته شده در سال ۱۳۷۸ و همچنین علت مرگ ۴۵۲۰ ( ۶۵.۷ % ) در سال ۱۳۸۳ به علت ضربات وارده به سر بوده است. سایر نتایج نیز نشان داد که در دوره ۵ ساله (۱۳۷۸ -۱۳۸۳ ) نرخ تلفات تصادفات موتورسیکلت به ازای یکصد هزار نفر جمعیت ساکن ۳۸۱ در صد افزایش یافته است. افزایش نسبت ۳.۸۱ برابری تلفات تصادفات به افزایش ۲.۵ برابری موتورسیکلت های متردد حکایت از پیشی گرفتن نسبت تلفات به مالکیت است یعنی شیب رشد تلفات ناشی از تصادفات صعودی شده است[26]
۲-۶-۲- پیشینه پژوهش در جهان
جانسون و ماریزوان (۲۰۱۳) در پژوهشی به توسعه یک تابع عملکرد ایمنی برای تلفات تصادفات موتورسیکلت در جاده های اصلی مالزی پرداختند.در این مطالعه با استفاده از روش مدل خطی تعمیم یافته (رگرسیون دوجمله ای منفی) به منظور توسعه مدلی برای پیش بینی حوادث مرگبار موتورسیکلت در جاده های اصلی مالزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مرگ و میر در اثر تصادفات موتورسیکلت در ۳ سال اخیر در جاده های اصلی از نظر اماری بسیار قابل توجه می باشد. این مدل اولین مدلی بود که در کشور مالزی برای پیشبینی تصادفات موتورسیکلت در نظر گرفته شد.همچنین متوسط تعداد تصادفات روزانه در نقاط خاصی از جاده های اصلی به طور کامل در مدل قابل تشخیص بود. عامل حجم ترافیک تاثیر گذاری بیشتری در تعداد تصادفات موتورسیکلت را دارد. متوسط تعداد مرگ و میر موتورسیکلت و تعداد نقاط تصادف در هر مایل نشان داد تا تعداد تلفات موتورسیکلت در هر مایل از این سه شهر قابل توجه باشد[38]
در پژوهشی که توسط مانر و همکاران (۲۰۱۳) انجام شد شدت تصادفات در اتوبان های المان از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفت. انها شدت اسیب ها را بر اساس ۴ نوع منجربه مرگ، اسیب های شدید، اسیب های خفیف، خسارات مالی طبقه بندی کردند. انها با استفاده از اطلاعاتی همچون اطلاعات ترافیک ، شرایط جاده، نوع حوادث، محدودیت سرعت، وجود سیستم های کنترل ترافیک هوشمند به این نتیجه رسیدند که حوادث در طول روز با وجود شرایط کنترل ترافیک به طور کلی از شدت کمتری برخوردار می باشد. شدت برخورد با اشیاء کنار جاده و یا تصادفات موتورسیکلت با عابرین پیاده بیشتر اتفاق می افتد.[39]
تارکر و همکاران (۲۰۱۲) پژوهشی با عنوان تصادفات موتورسیکلت، رفتار موتورسوار و مدل های روانی را بررسی کردند. انها علاوه بر اینکه هنجارهای ذهنی  ورفتاری موتورسوار را نقش مهمی در تصادفات دانستند عواملی چون اشتباهات در ترافیک و کنترل، نقض سرعت ، عملکردموانع و عدم استفاده از تجهزات ایمنی را از جمله عوامل تاثیرگذار در این نوع تصادفات دانستند.[41]
در پژوهشی که توسط کالاباکس وهمکاران (۲۰۱۲) در خصوص تصادفات موتورسیکلت انجام شد، سرعت موتورسواران در تصادفات مورد بررسی قرار گرفت. کنترل سرعت اولیه هنگام برخورد موتورسوار و همچنین عواملی همچون مدیریت سرعت از طریق طراحی جاده ها مخصوصا در محیط های شهری به جلوگیری از تصادفات موتورسیکلت . کاهش اسیب های آن کمک به سزایی می کند[42]
در مطالعه ای که توسط لاو و همکاران (۲۰۰۹) صورت گرفت ارتباط بین مرگ و میر موتورسواران مورد بررسی قرار گرفت. عواملی همچون کلاه ایمنی موتورسواران، بهبود فناوری، مراقبت های پزشکی در خصوص این تصادفات مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و سرانجام منحنی تصادفات رابطه u معکوس کوزنتس را نشان می داد[43]
ماریزوان و همکاران (۲۰۱۲) مرگ و میر با تصادفات موتورسیکلت در مالزی را مورد بررسی قرار دادند. بیشتر تصادفات موتورسیکلت در مناطق روستایی و جاده های اصلی رخ داده است. در این مقاله سن موتورسواران نوع تصادف و عواملی که در وقوع تصادف نقش داشتند مورد بررسی قرار گرفته است[40]
مارکوگیانکیس ( Markogiannakis)(۲۰۰۶) در بررسی خود با عنوان ” آسیب های ناشی از وسایل نقلیه موتوری : یک تحلیل از جراحت های ناشی از وسایل جاده ای ” بیان می کند. این بررسی در بیمارستان هراکلین یونان در طی سال های 2000-1997 انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که از 730 بیمار ترومایی بستری شده در بیمارستان 444 نفر( 60.8 % ) موتورسوار بوده اند. اکثر موتورسواران مجروح، جوانان می باشند و رایج ترین آسیب ها در بین موتورسواران و عابر پیاده آسیب های وارده به سر می باشد[58]
۲-۷- تاریخچهاولینتصادف :
بیشاز۲۰۰ازتاریخنخستینتصادفرانندگیدراروپامیگذرد. درتاریخ۶اکتبر۱۸۰۴یکاتومبیلبخاریکهگنتنامداشتوتاآغازنخستینجنگجهانینیزدرراههایاروپاراندهمیشدبایکدیواربرخوردنمود. درروزنامههایآنروزعلتاصلیاینرویدادناآگاهیرانندهازچگونگیکارکرداتومبیلوبرخورداریخودروازترمزهایضعیفنامبردهشدهبودهکهآنرانندهدرآنبرخورد،آسیبهایجدیدید.نخستینبرخورددواتومبیلبایکدیگرنیزدرتاریخ۲۸جولای۱۸۳۱درانگلستانرخدادهاست.دراینبرخوردسرنشینانهردوخودروکهازگونهبخاربودهاندباآسیبهایکوچکجانسالمبهدربردند. درتاریخ۳آوریل۱۸۳۴درانفجاردیگبخاریکیازهمانماشینهایبخاری۳نفرجانخودراازدستمیدهند. درسال۱۸۹۷نیزنخستینتصادفرانندگیبایکاتومبیلبنزینیرویمیدهدودرسال۱۸۹۸نخستینعابرپیادهدربرخوردیبایکاتومبیلدرشهرپویتیرسفرانسهجانخودراازدستمیدهد.اولینتصادفخودرودرایرانکهمنجربهمرگشددرسال۱۳۰۵هجریشمسیاتفاقافتادودرویشخانموسیقیدانبزرگایرانرابهکاممرگکشاند. تمامیاینرخدادهاموجبگشتهاندخودروسازاندربالاتربردنایمنیرانندگیخودروهایخودبکوشندوازسویدیگردرهرکشوریبارعایتقانونهایراهنماییرانندگیایمنیعابرینپیادهوسرنشینانبالاتررود[10]
۲-۸- هزینه های تصادفات جاده ای
علاوه بر هزینه های اجتماعی از قبیل درد، اندوه و ضرر و زیان که حاصل تصادفات جاده ای هستند، هزینه های اقتصادی وجود دارند که می توانند فشار مالی شدیدی بر منابع یک کشور وارد آورند.فور ایکیر5 و جاکوب (1976) محاسبه نمودند که برای هر کشور، هزینه تصادفات جاده ای برابر با تقریبا 1 درصد تولید ناخالص ملی است.جهت اندازه گیری هزینه اقتصادی تصادفات جاده ای، تولید ناخالص ملی در منطقه برای سال 1990 با استفاده از آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی اطلس محاسبه مي گردید، و سپس یک درصد از تولید ناخالص ملی تعیین مي شود .
با توجه به داده ها ، محاسبه گردید که هزینه جهانی تصادفات جاده ای سالانه 230 بیلیون دلار می باشد،هزینه برای کشورهای کمتر توسعه یافته حدود 36 بیلیون دلار است.به غیر از جنبه بشری کاهش مرگ و میرهای تصادفات جاده ای، یک دلیل قوی می تواند برای کاهش مرگ و میرهای تصادف جاده ای از لحاظ اقتصادی باشد، در حالی که آن ها منابع مالی را که کشورهای کمتر توسعه یافته پیشنهاد می نمایند مصرف می کنند.(۵۶)
تاکنون بزرگترین بخش مربوط به خسارت مالی ناشی از آسیب به وسایط نقلیه می باشد.دیگر خسارت مالی کوچک است.از آنجایی که به طور معمول بخش عظیمی از خسارت صرفا تصادفات هستند، هزینه بالای خسارت وسایط نقلیه می تواند عظیم ترین سهم از کل تصادفات را در یک کشور از آن خود کند.کل هزینه مربوط به خسارت مالی احتمالا محاسبه نمی گردد.تعداد کل تصادفات به ندرت در آمار رسمی گزارش می گردد.پیش از این، معمولا در این شرایط اطلاعات شرکت های بیمه مورد استفاده قرار می گرفت، ولی این اطلاعات نشانگر تمامی تصادفات نیست و تنها نشان دهنده تصادفات پر هزینه خواهد بود.اگرچه اطلاعات شرکت بیمه به احتمال زیاد منبع اصلی اطلاعات مربوط به هزینه خسارت وسایط نقلیه می باشد، این احتمال وجود دارد که این اطلاعات با اطلاعات دیگر منابع از قبیل کسب و کارهای مربوط به تعمیر موتور، نظر سنجی صاحبان ناوگان یا مالک وسیله نقلیه شخصی ترکیب شوند، ولی تجربه نشان داده است که این امر اغلب دشوار است.اطلاعات همچنین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تصادفات جاده ای، عوامل اقتصادی، کشورهای پیشرفته Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حوادث رانندگی، عابر پیاده، جنگ تحمیلی