پایان نامه با واژگان کلیدی تری گلیسرید، مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………. 70
3-10- مدل آماری طرح ………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- مصرف خوراک …………………………………………………………………………………………………………………….. 73
4-2- افزایش وزن و وزن پایانی …………………………………………………………………………………………………………. 82
4-2-1- افزایش وزن ………………………………………………………………………………………………………….. 82
4-2-2- وزن پایانی ……………………………………………………………………………………………………………. 84
4-3- ضریب تبدیل خوراک …………………………………………………………………………………………………………….. 98

فهرست مطالب

4-4- صفات مربوط به لاشه ……………………………………………………………………………………………………………. 107
4-4-1- بازده لاشه …………………………………………………………………………………………………………… 107
4-4-2- وزن نسبی سینه …………………………………………………………………………………………………….. 107
4-4-3- وزن نسبی ران ها ………………………………………………………………………………………………….. 108
4-4-4- وزن نسبی بال ها ………………………………………………………………………………………………….. 108
4-4-5- وزن نسبی پشت …………………………………………………………………………………………………… 108
4-4-6- وزن نسبی گردن ………………………………………………………………………………………………….. 109
4-5- اندام های حفره بطنی …………………………………………………………………………………………………………….. 114
4-5-1- وزن نسبی چربی ………………………………………………………………………………………………….. 114
4-5-2- وزن نسبی کبد …………………………………………………………………………………………………….. 114
4-5-3- وزن نسبی طحال ………………………………………………………………………………………………….. 115
4-5-4- وزن نسبی قلب …………………………………………………………………………………………………….. 115
4-6- اندام های دستگاه گوارش ………………………………………………………………………………………………………. 121
4-6-1- وزن نسبی پیش معده …………………………………………………………………………………………….. 121
4-6-2- وزن نسبی سنگدان ……………………………………………………………………………………………….. 121
4-6-3- وزن نسبی روده ها ………………………………………………………………………………………………… 122
4-6-4- طول نسبی روده کوچک ………………………………………………………………………………………. 122
4-7- فراسنجه های خونی ………………………………………………………………………………………………………………. 128
4-7-1- آنالیز سرم خون ……………………………………………………………………………………………………. 128
4-7-1-1- متابولیت های سرم ……………………………………………………………………………………………. 128
4-7-1-1-1- اوره …………………………………………………………………………………………………………… 128
4-7-1-1-2- کلسترول …………………………………………………………………………………………………….. 128
4-7-1-1-3- تری گلیسریدهای خون …………………………………………………………………………………. 129
4-7-1-1-4- پروتئین کل …………………………………………………………………………………………………. 129
4-7-1-2- فعالیت آنزیمی سرم ………………………………………………………………………………………….. 136
4-7-1-2-1- آلکالین فسفاتاز ……………………………………………………………………………………………. 136
4-7-1-2-2- آسپارتات آمینوترانسفراز ……………………………………………………………………………….. 136
فهرست مطالب

4-7-1-2-3- آلانین آمینو ترانسفراز …………………………………………………………………………………… 137
4-7-1-2-4- لاکتات دهیدروژناز ………………………………………………………………………………………. 137
4-7-2- غلظت مواد معدنی پلاسما ……………………………………………………………………………………… 145
4-7-2-1- کلسیم ……………………………………………………………………………………………………………. 145
4-7-2-2- فسفر ……………………………………………………………………………………………………………… 145
4-7-2-3- منیزیوم …………………………………………………………………………………………………………… 146
4-7-2-4- آهن ………………………………………………………………………………………………………………. 146
4-7-2-5- روی ………………………………………………………………………………………………………………. 147
4-8- قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی ………………………………………………………………………………………………. 155
4-8-1- پروتئین ………………………………………………………………………………………………………………. 155
4-8-2- انرژی قابل متابولیسم …………………………………………………………………………………………….. 155
4-8-3- کلسیم ……………………………………………………………………………………………………………….. 156
4-8-4- فسفر کل ……………………………………………………………………………………………………………. 157
نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 169
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170
منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………………………….. 172
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 187
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. II

فهرست جداول

جدول شماره 3-1. درصد اجزای تشکیل دهنده جیره های آزمایشی در دوره 21-7 روزگی …………………………. 57
جدول شماره 3-2. درصد اجزای تشکیل دهنده جیره های آزمایشی در دوره 42-21 روزگی………………………… 58
جدول شماره 3-3. مقادیر محاسبه شده ترکیبات مواد مغذی مواد خوراکی…………………………………………………. 59
جدول شماره 3-4. ترکیب مواد مغذی جیره های آزمایشی در دوره 42-21 روزگی……………………………………. 60
جدول شماره 3-5. ترکیب مواد مغذی جیره های آزمایشی در دوره 42-21 روزگی…………………………………….. 61
جدول 3-6. برنامه واکسیناسیون جوجه ها در طول دوره آزمایش …………………………………………………………….. 62
جدول شماره 4-1. اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر مصرف خوراک هفتگی جوجه های گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 77
جدول شماره 4-2. اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر مصرف خوراک دوره ای جوجه های گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 78
جدول شماره 4-3. اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر افزایش وزن هفتگی جوجه های گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول شماره 4-4. اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر افزایش وزن دوره ای جوجه های گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 91
جدول شماره 4-5. اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر وزن جوجه های گوشتی در سنین مختلف ……………………………………………………………………………………………………………………………… 95
جدول شماره 4-6. اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد معدنی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تری گلیسرید، مواد معدنی